Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 203kWORD 143k
Torstai 2. huhtikuuta 2009 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelun puolivuosittainen arviointi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Eurooppalainen omatunto ja totalitarismi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Kulttuurin rooli Euroopan alueiden kehittämisessä (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.Yhteisön ympäristömerkkijärjestelmä ***I - Organisaatioiden vapaaehtoinen osallistuminen yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) ***I (keskustelu)
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 8.Tervetulotoivotukset
 9.Äänestykset
  
9.1.Tiedot eläinlääkinnän ja kotieläinjalostuksen aloilla * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
9.2.Tietoyhteiskuntaa koskevat yhteisön tilastot ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
9.3.EY:n ja Sveitsin valaliiton välinen maataloustuotteiden kauppaa koskeva sopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
9.4.Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltaminen valvontatoimia koskeviin päätöksiin tutkintavankeuden vaihtoehtona * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
9.5.ESR:n uudet tukikelpoiset kustannustyypit ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
9.6.EAKR, ESR ja koheesiorahasto: varainhoitoa koskevat säännökset *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
9.7.Maahanmuuttajien lasten kouluttaminen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
9.8.EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
9.9.Euroopan unionin kansalaisuutta koskevat ongelmat ja näkymät (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
9.10.Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat yhteisön tilastot ***II (äänestys)
  
9.11.Eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistaminen ***II (äänestys)
  
9.12.EAKR ja energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön asuntokannassa tehtävien investointien tukikelpoisuus***I (äänestys)
  
9.13.Yhteisön viisumisäännöstö ***I (äänestys)
  
9.14.Yhteisön ympäristömerkkijärjestelmä ***I (äänestys)
  
9.15.Organisaatioiden vapaaehtoinen osallistuminen yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) ***I (äänestys)
  
9.16.Uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumaton yhdenvertainen kohtelu * (äänestys)
  
9.17.Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa (äänestys)
  
9.18.Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa * (äänestys)
  
9.19.EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelun puolivuosittainen arviointi (äänestys)
  
9.20.Eurooppalainen omatunto ja totalitarismi (äänestys)
  
9.21.Kulttuurin rooli Euroopan alueiden kehittämisessä (äänestys)
  
9.22.Suositus neuvostolle EU:n ja Venäjän uudesta sopimuksesta *** (äänestys)
  
9.23.Arktisten alueiden suojelua koskevan kansainvälisen sopimuksen tekemiseen tähtäävien neuvotteluiden aloittaminen (äänestys)
  
9.24.Sähkömagneettisiin kenttiin liittyvät terveyshaitat (äänestys)
  
9.25.Parempia kouluja koskeva eurooppalainen yhteistyöohjelma (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 13.Seuraavien istuntojen aikataulu
 14.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Määrärahasiirtoesitys DEC 02/2009 - Pääluokka III – Komissio (N6-0011/2009 - C6-0106/2009 - 2009/2030(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston asetukseksi Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitetun viisumin ja Schengenin tietojärjestelmän kuulutusten osalta (KOM(2009)0090 - C6-0107/2009 - 2009/0025(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi päätöksen 2006/326/EY muuttamisesta Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisen oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa koskevan sopimuksen 5 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanoa koskevan menettelyn vahvistamiseksi (KOM(2009)0100 - C6-0108/2009 - 2009/0031(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi päätöksen 2006/325/EY muuttamisesta Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisen tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskevan sopimuksen 5 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanoa koskevan menettelyn vahvistamiseksi (KOM(2009)0101 - C6-0109/2009 - 2009/0034(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

LIBE

- Ehdotus neuvoston asetukseksi arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten (KOM(2009)0102 - C6-0110/2009 - 2009/0033(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen valvontaa varten (KOM(2009)0105 - C6-0111/2009 - 2009/0032(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Määrärahasiirtoesitys DEC 05/2009 - Pääluokka III - Komissio (N6-0012/2009 - C6-0112/2009 - 2009/2031(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 10/2009 - Pääluokka III - Komissio (N6-0013/2009 - C6-0113/2009 - 2009/2032(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi: Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (KOM(2009)0150 - C6-0115/2009 - 2009/2033(ACI))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL

- Ehdotus neuvoston päätökseksi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2008)0530 [[01]] - C6-0116/2009 - 2008/0170(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

FEMM

- Ehdotus neuvoston päätökseksi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2008)0530 [[02]] - C6-0117/2009 - 2008/0171(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten :

FEMM

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön sitoutumisesta soveltamaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöä N:o 61 hyötyajoneuvojen hyväksyntää koskevista yhdenmukaisista säännöksistä ohjaamon takaseinän etupuolella olevien ulkonevien osien osalta (07240/2009 - C6-0119/2009 - 2008/0205(AVC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

2) jäseniltä päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 113 artikla):

- Cristiana Muscardini: Päätöslauselmaesitys kriisistä, ympäristöstä ja elämän laadusta (B6-0162/2009)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Cristiana Muscardini: Päätöslauselmaesitys kadonneiden lasten etsimisestä (B6-0178/2009)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

FEMM

- Roberta Angelilli, Mario Mauro, Roberto Musacchio, Gianni Pittella, Gianluca Susta ja Stefano Zappalà: Päätöslauselmaesitys eurooppalaisten toimittajien eettisistä säännöistä, jotka koskevat alaikäisten oikeuksia (B6-0179/2009)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

FEMM, CULT


3. EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelun puolivuosittainen arviointi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelun puolivuosittainen arviointi

Keskustelu käytiin 25. maaliskuuta 2009 (istunnon pöytäkirja 25.3.2009, kohta 9).

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Jan Marinus Wiersma ja Justas Vincas Paleckis PSE-ryhmän puolesta, Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Elmar Brok PPE-DE-ryhmän puolesta, Janusz Onyszkiewicz ALDE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska ja Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta, Milan Horáček ja Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelun kaksi kertaa vuodessa tehtävästä arvioinnista (B6-0177/2009).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.4.2009, kohta 9.19.


4. Eurooppalainen omatunto ja totalitarismi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppalainen omatunto ja totalitarismi

Keskustelu käytiin 25. maaliskuuta 2009 (istunnon pöytäkirja 25.3.2009, kohta 10).

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Martin Schulz, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Helmut Kuhne, Miguel Angel Martínez Martínez, Justas Vincas Paleckis ja Józef Pinior PSE-ryhmän puolesta eurooppalaisesta tietoisuudesta ja totalitarismista (B6-0164/2009)

- Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Jana Hybášková, Bernd Posselt, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Mario Mauro, Struan Stevenson, Bogusław Sonik ja József Szájer PPE-DE-ryhmän puolesta eurooppalaisesta tietoisuudesta ja totalitarismista (B6-0165/2009)

- Gisela Kallenbach, László Tőkés ja Milan Horáček Verts/ALE-ryhmän puolesta eurooppalaisesta tietoisuudesta ja totalitarismista (B6-0169/2009)

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Wojciech Roszkowski, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle ja Ewa Tomaszewska UEN-ryhmän puolesta eurooppalaisesta tietoisuudesta ja totalitarismista (B6-0170/2009)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ja István Szent-Iványi ALDE-ryhmän puolesta eurooppalaisesta tietoisuudesta ja totalitarismista (B6-0171/2009).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.4.2009, kohta 9.20.


5. Kulttuurin rooli Euroopan alueiden kehittämisessä (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullinen kysymys (O-0064/2009): Doris Pack PPE-DE-ryhmän puolesta komissiolle: Kulttuurin merkitys Euroopan alueiden kehittämisessä (B6-0226/2009)

Keskustelu käytiin 26. maaliskuuta 2009 (istunnon pöytäkirja 26.3.2009, kohta 8).

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Doris Pack PPE-DE-ryhmän puolesta, Christa Prets PSE-ryhmän puolesta, Hannu Takkula ja Grażyna Staniszewska ALDE-ryhmän puolesta kulttuurin roolista Euroopan alueiden kehittämisessä (B6-0166/2009)

- Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogdan Pęk, Andrzej Tomasz Zapałowski, Sylwester Chruszcz, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski ja Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta kulttuurin roolista Euroopan alueiden kehittämisessä (B6-0167/2009)

- Helga Trüpel ja Gisela Kallenbach Verts/ALE-ryhmän puolesta kulttuurin roolista Euroopan alueiden kehittämisessä (B6-0168/2009).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.4.2009, kohta 9.21.


6. Yhteisön ympäristömerkkijärjestelmä ***I - Organisaatioiden vapaaehtoinen osallistuminen yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön ympäristömerkkijärjestelmästä [KOM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) [KOM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Linda McAvan (A6-0084/2009)

Salvatore Tatarella ja Linda McAvan esittelivät laatimansa mietinnöt.

Stavros Dimas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Nikolaos Vakalis (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anders Wijkman PPE-DE-ryhmän puolesta, Gyula Hegyi PSE-ryhmän puolesta, Johannes Lebech ALDE-ryhmän puolesta, Liam Aylward UEN-ryhmän puolesta, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Roberto Musacchio GUE/NGL-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Luca Romagnoli.

Martin Bursík (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Amalia Sartori, Richard Howitt, Mojca Drčar Murko, Roberta Angelilli, Eva-Britt Svensson, Roberto Fiore, Avril Doyle ja Daciana Octavia Sârbu.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Puheenvuorot: Holger Krahmer, Antonio De Blasio, Justas Vincas Paleckis, Dorette Corbey ja Martí Grau i Segú.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti Czesław Adam Siekierski, Reinhard Rack ja Silvia-Adriana Ţicău.

Puheenvuorot: Martin Bursík, Stavros Dimas, Salvatore Tatarella ja Linda McAvan.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.4.2009, kohta 9.14 ja istunnon pöytäkirja 2.4.2009, kohta 9.15.

(Istunto keskeytettiin klo 10.35 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 11.05.)


Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

7. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Marco Cappato käytti puheenvuoron ja pyysi, että parlamentin jäsenten työskentelyä täysistunnossa ja valiokunnissa koskevat tiedot julkaistaan parlamentin internet-sivustolla parlamentin 14. tammikuuta 2009 antaman päätöslauselman mukaisesti (P6_TA(2009)0022) (puhemies vastasi hänelle, että puhemiehistö aikoo pohtia tätä kysymystä seuraavassa kokouksessaan).

°
° ° °

FEMM-valiokunnan puheenjohtaja Anna Záborská käytti puheenvuoron ja pyysi puhemiestä ilmaisemaan parlamentin paheksunnan koskien uutta Afganistanin perhelakia, jonka Afganistanin presidentti äskettäin allekirjoitti. Hän pyysi myös, että kyseinen aihe otettaisiin seuraavan istuntojakson esityslistalle (puhemies merkitsi asian tiedoksi).


8. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Ruandan valtuuskunnan, jota johti ulkoasiain- ja yhteistyöministeri Rosemary Museminali.


9. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


9.1. Tiedot eläinlääkinnän ja kotieläinjalostuksen aloilla * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi tietojen kirjaamiseen ja julkaisemiseen eläinlääkinnän ja kotieläinjalostuksen aloilla sovellettavien menettelyjen yksinkertaistamisesta ja direktiivien 64/432/ETY, 77/504/ETY, 88/407/ETY, 88/661/ETY, 89/361/ETY, 89/556/ETY, 90/426/ETY, 90/427/ETY, 90/428/ETY, 90/429/ETY, 90/539/ETY, 91/68/ETY, 91/496/ETY, 92/35/ETY, 92/65/ETY, 92/66/ETY, 92/119/ETY, 94/28/EY ja 2000/75/EY, päätöksen 2000/258/EY sekä direktiivien 2001/89/EY, 2002/60/EY ja 2005/94/EY muuttamisesta annetun direktiivin 2008/73/EY oikaisemisesta [KOM(2009)0045 - C6-0079/2009 - 2009/0016(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Neil Parish (A6-0141/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0196)


9.2. Tietoyhteiskuntaa koskevat yhteisön tilastot ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 muuttamisesta [KOM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Angelika Niebler (A6-0128/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0197)


9.3. EY:n ja Sveitsin valaliiton välinen maataloustuotteiden kauppaa koskeva sopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen liitteen 11 muuttamisesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä [15523/2008 - C6-0028/2009 - 2008/0202(CNS)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Béla Glattfelder (A6-0122/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0198)


9.4. Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltaminen valvontatoimia koskeviin päätöksiin tutkintavankeuden vaihtoehtona * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston puitepäätökseksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona [17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ioannis Varvitsiotis (A6-0147/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0199)

Puheenvuoro:

ennen äänestystä Ioannis Varvitsiotis (esittelijä).


9.5. ESR:n uudet tukikelpoiset kustannustyypit ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1081/2006 muuttamisesta uusien tukikelpoisten kustannustyyppien lisäämiseksi [KOM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Karin Jöns (A6-0116/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0200)


9.6. EAKR, ESR ja koheesiorahasto: varainhoitoa koskevat säännökset *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Suositus: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen varainhoitoa koskevien säännösten osalta [17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0201)


9.7. Maahanmuuttajien lasten kouluttaminen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Maahanmuuttajien lasten kouluttaminen [2008/2328(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0202)

Puheenvuorot:

- ennen äänestystä Christa Prets, joka ehdotti kielellistä tarkistusta 5, 8 ja 16 kohtaan, ja Stavros Lambrinidis tästä puheenvuorosta (ehdotus hylättiin).


9.8. EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY soveltaminen [2008/2184(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0203)

Puheenvuorot:

- ennen äänestystä Adina-Ioana Vălean (esittelijä), joka ehdotti suullista tarkistusta johdanto-osan S kappaleen 1 luetelmakohdassa olevaan alaviitteeseen;

- ennen äänestystä Stefano Zappalà, joka ehdotti mietinnön palauttamista valiokuntakäsittelyyn.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (293 puolesta, 328 vastaan, 0 tyhjää).

- Roberta Angelilli suullisesta tarkistuksesta.


9.9. Euroopan unionin kansalaisuutta koskevat ongelmat ja näkymät (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Euroopan unionin kansalaisuutta koskevat ongelmat ja näkymät [2008/2234(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0204)


9.10. Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat yhteisön tilastot ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 kumoamisesta [15248/2/2008 - C6-0065/2009 - 2007/0233(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Helmuth Markov (A6-0126/2009)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P6_TA(2009)0205)


9.11. Eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistaminen ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta [15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Avril Doyle (A6-0048/2009)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P6_TA(2009)0206)


9.12. EAKR ja energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön asuntokannassa tehtävien investointien tukikelpoisuus***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1080/2006 muuttamisesta energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön asuntokannassa tehtävien investointien tukikelpoisuuden osalta [KOM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0207)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0207)


9.13. Yhteisön viisumisäännöstö ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta [KOM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Henrik Lax (A6-0161/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0208)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0208)


9.14. Yhteisön ympäristömerkkijärjestelmä ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön ympäristömerkkijärjestelmästä [KOM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0209)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0209)

Puheenvuorot:

- ennen lopullista äänestystä Miroslav Ouzký, joka pyysi, että Hyväksyttyihin teksteihin sisällytetään komission lausuma. Stavros Dimas (komission jäsen) hyväksyi pyynnön.


9.15. Organisaatioiden vapaaehtoinen osallistuminen yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) ***I (äänestys)


Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) [KOM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Linda McAvan (A6-0084/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0210)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0210)


9.16. Uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumaton yhdenvertainen kohtelu * (äänestys)


Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta [KOM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0211)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0211)


9.17. Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0150/2009/rev, B6 0160/2009

Daniel Caspary käytti puheenvuoron ja pyysi työjärjestyksen 168 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että hänen mietintönsä ja päätöslauselmaesitykset palautetaan valiokuntakäsittelyyn. Stavros Dimas (komission jäsen) kannatti pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.


9.18. Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen tekemisestä [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

Työjärjestyksen 168 artiklan 2 kohdan mukaisesti mietintö palautettiin valiokuntakäsittelyyn ”(ks. edeltävä kohta)”.


9.19. EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelun puolivuosittainen arviointi (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0177/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0212)

Puheenvuorot:


Vytautas Landsbergis, joka esitti johdanto-osan E kappaleeseen sekä 4, 7 ja 13 kohtaan suulliset tarkistukset(jotka hyväksyttiin), ja Hannes Swoboda näistä suullisista tarkistuksista.

Jacek Protasiewicz, joka esitti 4 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


9.20. Eurooppalainen omatunto ja totalitarismi (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0164/2009, B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-0170/2009 ja B6-0171/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0165/2009

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-0170/2009 ja B6-0171/2009):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Tunne Kelam, Gunnar Hökmark ja Jana Hybášková PPE-DE-ryhmän puolesta
Annemie Neyts-Uyttebroeck ja István Szent-Iványi ALDE-ryhmän puolesta
Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan, Roberts Zīle, Zdzisław Zbigniew Podkański, Inese Vaidere ja Mirosław Mariusz Piotrowski UEN-ryhmän puolesta
Gisela Kallenbach, Milan Horáček ja László Tőkés Verts/ALE-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0213)

(Päätöslauselmaesitys B6-0164/2009 raukesi.)

Puheenvuorot:

- Bogusław Sonik ilmoitti, että hän oli myös allekirjoittanut päätöslauselmaesityksen B6-0165/2009.

- Vytautas Landsbergis esitti 3 ja 4 kohtaan suulliset tarkistukset (jotka hyväksyttiin).

- Tunne Kelam esitti tarkistukseen 20 suullisen tarkistuksen (joka hyväksyttiin).


9.21. Kulttuurin rooli Euroopan alueiden kehittämisessä (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0166/2009, B6-0167/2009 ja B6-0168/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0166/2009

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0166/2009, B6-0167/2009 ja B6-0168/2009B6-0166/2009, B6-0167/2009 ja B6-0168/2009):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Doris Pack ja Manolis Mavrommatis PPE-DE-ryhmän puolesta
Christa Prets ja Victor Boştinaru PSE-ryhmän puolesta
Grażyna Staniszewska ALDE-ryhmän puolesta
Zdzisław Zbigniew Podkański, Domenico Antonio Basile ja Ewa Tomaszewska UEN-ryhmän puolesta
Gisela Kallenbach ja Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta
Věra Flasarová GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0214)


9.22. Suositus neuvostolle EU:n ja Venäjän uudesta sopimuksesta *** (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle EU:n ja Venäjän uudesta sopimuksesta [2008/2104(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0215)


9.23. Arktisten alueiden suojelua koskevan kansainvälisen sopimuksen tekemiseen tähtäävien neuvotteluiden aloittaminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0163/2009, B6-0172/2009, B6-0173/2009, B6-0174/2009, B6-0175/2009 ja B6-0176/2009

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0163/2009

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0163/2009, B6-0172/2009, B6-0173/2009, B6-0174/2009, B6-0175/2009 ja B6-0176/2009):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam ja Eija-Riitta Korhola PPE-DE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma ja Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta
Diana Wallis ALDE-ryhmän puolesta
Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle, Ewa Tomaszewska ja Inese Vaidere UEN-ryhmän puolesta
Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jens Holm ja Adamos Adamou GUE/NGL-ryhmän puolesta

Puheenvuorot: Avril Doyle, joka esitti äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 170 artiklan 4 kohdan mukaisesti, ja tästä pyynnöstä Diana Wallis ALDE-ryhmän puolesta ja Véronique De Keyser.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (352 puolesta, 241 vastaan, 13 tyhjää).


9.24. Sähkömagneettisiin kenttiin liittyvät terveyshaitat (äänestys)

Mietintö: Sähkömagneettisiin kenttiin liittyvät terveyshaitat [2008/2211(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0216)


9.25. Parempia kouluja koskeva eurooppalainen yhteistyöohjelma (äänestys)

Mietintö: Parempia kouluja koskeva eurooppalainen yhteistyöohjelma [2008/2329(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (PPE-DE-, PSE-, Verts/ALE- ja GUE/NGL-ryhmien käsiteltäväksi jättämä)

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0217)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Raukesi


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Hannu Takkula - A6-0125/2009
Tomáš Zatloukal ja Bruno Gollnisch

Mietintö Adina-Ioana Vălean - A6-0186/2009
Mario Borghezio ja Ewa Tomaszewska

Mietintö Urszula Gacek - A6-0182/2009
David Sumberg, Bruno Gollnisch, Jim Allister, Martin Callanan, Gay Mitchell ja Richard Corbett

Mietintö Emmanouil Angelakas - A6-0134/2009
Neena Gill ja Syed Kamall

Mietintö Henrik Lax - A6-0161/2008
Czesław Adam Siekierski

Mietintö Salvatore Tatarella - A6-0105/2009
Neena Gill

Mietintö Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009
Anja Weisgerber, David Sumberg, Erna Hennicot-Schoepges, Richard Corbett, Frank Vanhecke, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Neena Gill, Martin Callanan, Ewa Tomaszewska, Marie Panayotopoulos-Cassiotou ja Gay Mitchell

EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelun puolivuosittainen arviointi - B6-0177/2009
Laima Liucija Andrikienė ja Toomas Savi

Eurooppalainen omatunto ja totalitarismi - RC-B6-0165/2009
Frank Vanhecke, Siiri Oviir, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Katrin Saks, Syed Kamall, Mario Borghezio ja Ioannis Varvitsiotis

Kulttuurin rooli Euroopan alueiden kehittämisessä - RC-B6-0166/2009
Daniel Hannan

Mietintö Janusz Onyszkiewicz - A6-0140/2009
Laima Liucija Andrikienė, David Sumberg

Mietintö Frédérique Ries - A6-0089/2009
Brigitte Fouré

Mietintö Pál Schmitt - A6-0124/2009
Tomáš Zatloukal, Siiri Oviir ja Frank Vanhecke


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Jean-Marie Cavada ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut äänestettäessä tarkistuksesta 10 Kathalijne Maria Buitenwegin mietintöön A6-0149/2009.

Marie Panayotopoulos-Cassiotou ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut äänestettäessä Kathalijne Maria Buitenwegin mietinnöstä A6-0149/2009.

°
° ° °

Francis Wurtz ilmoitti, että hän ei osallistunut päätöslauselmaesityksestä Eurooppalainen omatunto ja totalitarismi (RC-B6-0165/2009) toimitettuun äänestykseen.


12. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 172 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


13. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 21. huhtikuuta 2009 - 24. huhtikuuta 2009.


14. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 13.00.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Bautista, Beaupuy, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busquin, Buzek, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Krupa, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Manole, Marinescu, Marini, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, van Nistelrooij, Novak, Öger, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Alojz Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö