Rodyklė 
Protokolas
PDF 209kWORD 140k
Ketvirtadienis, 2009 m. balandžio 2 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Kas šešis mėnesius atliekamas ES ir Baltarusijos dialogo vertinimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Europos sąžinė ir totalitarizmas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Kultūros reikšmė Europos regionų vystymuisi (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.Bendrijos ekologinio ženklo sistema ***I - Organizacijų savanoriškas Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (AVAS) taikymas ***I (diskusijos)
 7.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 8.Oficialus pasveikinimas
 9.Balsuoti skirtas laikas
  
9.1.Informacija veterinarijos ir zootechnikos srityse * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.2.Informacinės visuomenės Bendrijos statistika ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.3.Pritarimas EB ir Šveicarijos susitarimui dėl prekybos žemės ūkio produktais * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.4.Sprendimų dėl kardomųjų priemonių kaip alternatyvos kardomajam kalinimui abipusis pripažinimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.5.Naujų rūšių išlaidos, kurias galima finansuoti iš ESF ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.6.ERPF, ESF ir Sanglaudos fondas: finansų valdymo nuostatos *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.7.Migrantų vaikų švietimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.8.Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje taikymas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.9.Su Sąjungos pilietybe susijusios problemos ir perspektyvos (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.10.Bendrijos statistika apie išorės prekybą ***II (balsavimas)
  
9.11.Farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymas gyvūninės kilmės maisto produktuose ***II (balsavimas)
  
9.12.Investicijų į energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių energijos naudojimas būstuose tinkamumas finansuoti pagal ERPF***I (balsavimas)
  
9.13.Bendrijos vizų kodeksas ***I (balsavimas)
  
9.14.Bendrijos ekologinio ženklo sistema ***I (balsavimas)
  
9.15.Organizacijų savanoriškas Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (AVAS) taikymas ***I (balsavimas)
  
9.16.Vienodas požiūris į asmenis, nepaisant jų religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos * (balsavimas)
  
9.17.Laikinasis prekybos susitarimas su Turkmėnistanu (balsavimas)
  
9.18.Laikinasis prekybos susitarimas su Turkmėnistanu * (balsavimas)
  
9.19.Kas šešis mėnesius atliekamas ES ir Baltarusijos dialogo vertinimas (balsavimas)
  
9.20.Europos sąžinė ir totalitarizmas (balsavimas)
  
9.21.Kultūros reikšmė Europos regionų vystymuisi (balsavimas)
  
9.22.Naujasis ES ir Rusijos susitarimas *** (balsavimas)
  
9.23.Tarptautinių derybų, per kurias siekiama sudaryti Tarptautinę sutartį dėl Arkties apsaugos, pradžia (balsavimas)
  
9.24.Su elektromagnetiniais laukais susiję susirūpinimą keliantys sveikatos klausimai (balsavimas)
  
9.25.Geresnės mokyklos. Europos bendradarbiavimo darbotvarkė (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 13.Kitų posėdžių kalendorinis planas
 14.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas perkelti DEC 02/2009 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N6-0011/2009 - C6-0106/2009 - 2009/2030(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Konvenciją dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo, kiek tai susiję su ilgalaikėmis vizomis ir perspėjimais Šengeno informacinėje sistemoje (COM(2009)0090 - C6-0107/2009 - 2009/0025(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 2006/326/EB siekiant nustatyti Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo 5 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo tvarką (COM(2009)0100 - C6-0108/2009 - 2009/0031(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 2006/325/EB siekiant nustatyti Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 5 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo tvarką (COM(2009)0101 - C6-0109/2009 - 2009/0034(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl vertinimo mechanizmo Šengeno acquis taikymui tikrinti sukūrimo (COM(2009)0102 - C6-0110/2009 - 2009/0033(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl vertinimo mechanizmo Šengeno acquis taikymui stebėti sukūrimo (COM(2009)0105 - C6-0111/2009 - 2009/0032(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas perkelti DEC 05/2009 asignavimus - III skirsnis - Komisija (N6-0012/2009 - C6-0112/2009 - 2009/2031(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 10/2009 asignavimus - III skirsnis - Komisija (N6-0013/2009 - C6-0113/2009 - 2009/2032(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (COM(2009)0150 - C6-0115/2009 - 2009/2033(ACI))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos priėmimo (COM(2008)0530 [[01]] - C6-0116/2009 - 2008/0170(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

FEMM

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos fakultatyvaus protokolo priėmimo (COM(2008)0530 [[02]] - C6-0117/2009 - 2008/0171(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

FEMM

- Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos reglamento Nr. 61 dėl komercinių transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į jų išorines iškyšas prieš galinę kabinos plokštę, suvienodintų nuostatų (07240/2009 - C6-0119/2009 - 2008/0205(AVC))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis):

- Cristiana Muscardini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ekonomikos krizės, aplinkos ir gyvenimo kokybės (B6-0162/2009)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl dingusių nepilnamečių paieškos (B6-0178/2009)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

FEMM


- Roberta Angelilli, Mario Mauro, Roberto Musacchio, Gianni Pittella, Gianluca Susta et Stefano Zappalà. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos žurnalistų etikos kodekso nepilnamečių teisių klausimu (B6-0179/2009)

perduota      atsakingam komitetui: LIBE
      
nuomonė: FEMM, CULT


3. Kas šešis mėnesius atliekamas ES ir Baltarusijos dialogo vertinimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Kas šešis mėnesius atliekamas ES ir Baltarusijos dialogo vertinimas

Diskusijos buvo surengtos 2009 m. kovo 25 d. (punktas 9 protokolo 25.3.2009).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Jan Marinus Wiersma ir Justas Vincas Paleckis PSE frakcijos vardu, Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ir Elmar Brok PPE-DE frakcijos vardu, Janusz Onyszkiewicz ALDE frakcijos vardu, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska ir Adam Bielan UEN frakcijos vardu, Milan Horáček ir Elisabeth Schroedter Verts/ALE frakcijos vardu – dėl dukart per metus atliekamo ES ir Baltarusijos dialogo vertinimo (B6-0177/2009).

Balsavimas: punktas 9.19 protokolo 2.4.2009.


4. Europos sąžinė ir totalitarizmas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos sąžinė ir totalitarizmas

Diskusijos buvo surengtos 2009 m. kovo 25 d. (punktas 10 protokolo 25.3.2009).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Martin Schulz, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Helmut Kuhne, Miguel Angel Martínez Martínez, Justas Vincas Paleckis ir Józef Pinior PSE frakcijos vardu – dėl Europos sąžinės ir totalitarizmo (B6-0164/2009),

- Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Jana Hybášková, Bernd Posselt, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Mario Mauro, Struan Stevenson, Bogusław Sonik ir József Szájer PPE-DE frakcijos vardu – dėl Europos sąžinės ir totalitarizmo (B6-0165/2009),

- Gisela Kallenbach, László Tőkés ir Milan Horáček Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Europos sąžinės ir totalitarizmo (B6-0169/2009),

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Wojciech Roszkowski, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle ir Ewa Tomaszewska UEN frakcijos vardu – dėl Europos sąžinės ir totalitarizmo (B6-0170/2009),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ir István Szent-Iványi ALDE frakcijos vardu – dėl Europos sąžinės ir totalitarizmo (B6-0171/2009).

Balsavimas: punktas 9.20 protokolo 2.4.2009.


5. Kultūros reikšmė Europos regionų vystymuisi (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Žodinis klausimas (O-0064/2009), kurį uždavė Doris Pack PPE-DE frakcijos vardu Komisijai: Kultūros reikšmė Europos regionų vystymuisi (B6-0226/2009)

Diskusijos buvo surengtos 2009 m. kovo 26 d. (punktas 8 protokolo 26.3.2009).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi:

- Doris Pack PPE-DE frakcijos vardu, Christa Prets PSE frakcijos vardu, Hannu Takkula ir Grażyna Staniszewska ALDE frakcijos vardu – dėl kultūros vaidmens Europos regionų vystymosi procese (B6-0166/2009),

- Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogdan Pęk, Andrzej Tomasz Zapałowski, Sylwester Chruszcz, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski ir Adam Bielan UEN frakcijos vardu – dėl kultūros vaidmens Europos regionų vystymosi procese (B6-0167/2009),

- Helga Trüpel ir Gisela Kallenbach Verts/ALE frakcijos vardu – dėl kultūros vaidmens Europos regionų vystymosi procese (B6-0168/2009).

Balsavimas: punktas 9.21 protokolo 2.4.2009.


6. Bendrijos ekologinio ženklo sistema ***I - Organizacijų savanoriškas Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (AVAS) taikymas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos ekologinio ženklo sistemos [COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (AVAS) taikymo [COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Linda McAvan (A6-0084/2009).

Salvatore Tatarella ir Linda McAvan pristatė pranešimus.

Kalbėjo Stavros Dimas (Komisijos narys).

Kalbėjo: Nikolaos Vakalis (ITRE komiteto nuomonės referentas), Anders Wijkman PPE-DE frakcijos vardu, Gyula Hegyi PSE frakcijos vardu, Johannes Lebech ALDE frakcijos vardu, Liam Aylward UEN frakcijos vardu, Satu Hassi Verts/ALE frakcijos vardu, Roberto Musacchio GUE/NGL frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Luca Romagnoli.

Kalbėjo Martin Bursík (einantis Tarybos Pirmininko pareigas).

Kalbėjo: Amalia Sartori, Richard Howitt, Mojca Drčar Murko, Roberta Angelilli, Eva-Britt Svensson, Roberto Fiore, Avril Doyle ir Daciana Octavia Sârbu.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Holger Krahmer, Antonio De Blasio, Justas Vincas Paleckis, Dorette Corbey ir Martí Grau i Segú.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Czesław Adam Siekierski, Reinhard Rack ir Silvia-Adriana Ţicău.

Kalbėjo: Martin Bursík, Stavros Dimas, Salvatore Tatarella ir Linda McAvan.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.14 protokolo 2.4.2009 ir punktas 9.15 protokolo 2.4.2009.

(Posėdis sustabdytas 10.35 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 11.05 val.)


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

7. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Kalbėjo Marco Cappato, kuris paprašė, kad duomenys apie Parlamento narių veiklą plenariniuose posėdžiuose ir komitetuose būtų skelbiami Parlamento interneto svetainėje remiantis Parlamento 2009 m. sausio 14 d. pozicija (P6_TA(2009)0022) (Pirmininkas atsakė, kad kitame savo posėdyje Biuras apsvarstys šį klausimą).

Kalbėjo Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė Anna Záborská, kuri paprašė Pirmininko pareikšti, kad Parlamentas nepritaria naujajam afganistanietiškos šeimos įstatymui, kurį neseniai pasirašė Afganistano prezidentas Hamid Karzai, ir paprašė, kad šis klausimas būtų įrašytas į kitos mėnesinės sesijos darbotvarkę (Pirmininkas pasižymėjo šį prašymą).


8. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčius užsienio reikalų ir bendradarbiavimo ministrės Rosemary Museminali vadovaujamos delegacijos narius iš Ruandos.


9. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


9.1. Informacija veterinarijos ir zootechnikos srityse * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo taisoma Direktyva 2008/73/EB, supaprastinanti veterinarijos ir zootechnikos sričių informacijos atnaujinimo ir skelbimo taisykles ir iš dalies keičianti direktyvas 64/432/EEB, 77/504/EEB, 88/407/EEB, 88/661/EEB, 89/361/EEB, 89/556/EEB, 90/426/EEB, 90/427/EEB, 90/428/EEB, 90/429/EEB, 90/539/EEB, 91/68/EEB, 91/496/EEB, 92/35/EEB, 92/65/EEB, 92/66/EEB, 92/119/EEB, 94/28/EB, 2000/75/EB, Sprendimą 2000/258/EB ir direktyvas 2001/89/EB, 2002/60/EB ir 2005/94/EB [COM(2009)0045 - C6-0079/2009 - 2009/0016(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Neil Parish (A6-0141/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0196).


9.2. Informacinės visuomenės Bendrijos statistika ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos [COM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Angelika Niebler (A6-0128/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0197).


9.3. Pritarimas EB ir Šveicarijos susitarimui dėl prekybos žemės ūkio produktais * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais 11 priedą, sudarymo [15523/2008 - C6-0028/2009 - 2008/0202(CNS)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Béla Glattfelder (A6-0122/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0198).


9.4. Sprendimų dėl kardomųjų priemonių kaip alternatyvos kardomajam kalinimui abipusis pripažinimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo sprendimams dėl kardomųjų priemonių Europos Sąjungos valstybėse narėse kaip alternatyvos kardomajam kalinimui projekto [17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Ioannis Varvitsiotis (A6-0147/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0199).

Kalbėjo:

Ioannis Varvitsiotis (pranešėjas) prieš balsavimą.


9.5. Naujų rūšių išlaidos, kurias galima finansuoti iš ESF ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo, į jį įtraukiant naujus iš ESF tinkamų finansuoti išlaidų tipus [COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Karin Jöns (A6-0116/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0200).


9.6. ERPF, ESF ir Sanglaudos fondas: finansų valdymo nuostatos *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, tam tikras nuostatas dėl finansų valdymo [17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0201).


9.7. Migrantų vaikų švietimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl migrantų vaikų švietimo [2008/2328(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Hannu Takkula (A6-0125/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0202).

Kalbėjo:

- Christa Prets prieš balsavimą, kuri pasiūlė kalbiniu požiūriu pataisyti lingvistinį 5, 8 ir 16 dalis, ir Stavros Lambrinidis dėl pastarosios kalbos (pasiūlymas atmestas).


9.8. Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje taikymas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje taikymo [2008/2184(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0203).

Kalbėjo:

- Adina-Ioana Vălean (pranešėja) prieš balsavimą, ji pasiūlė žodinį S konstatuojamosios 1 įtraukos išnašos pakeitimą;

- Stefano Zappalà (prieš balsavimą), kuris pasiūlė grąžinti pranešimą komitetui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (293 balsavo už, 328 – prieš, 0 susilaikė) atmetė prašymą.

- Roberta Angelilli dėl žodinio pakeitimo.


9.9. Su Sąjungos pilietybe susijusios problemos ir perspektyvos (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl su Sąjungos pilietybe susijusių problemų ir perspektyvų [2008/2234(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Urszula Gacek (A6-0182/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0204).


9.10. Bendrijos statistika apie išorės prekybą ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/95 [15248/2/2008 - C6-0065/2009 - 2007/0233(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Helmuth Markov (A6-0126/2009).

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P6_TA(2009)0205).


9.11. Farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymas gyvūninės kilmės maisto produktuose ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, nustatantį Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 [15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Avril Doyle (A6-0048/2009).

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P6_TA(2009)0206).


9.12. Investicijų į energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių energijos naudojimas būstuose tinkamumas finansuoti pagal ERPF***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo nuostatas dėl investicijų į energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiosios energijos naudojimą būstuose tinkamumo finansuoti [COM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0207).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0207).


9.13. Bendrijos vizų kodeksas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą [COM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Henrik Lax (A6-0161/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0208).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0208).


9.14. Bendrijos ekologinio ženklo sistema ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos ekologinio ženklo sistemos [COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0209).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0209).

Kalbėjo:

- Miroslav Ouzký prieš galutinį balsavimą paprašė į Priimtus tekstus įtraukti Komisijos pareiškimą. Stavros Dimas (Komisijos narys) pritarė šiam prašymui.


9.15. Organizacijų savanoriškas Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (AVAS) taikymas ***I (balsavimas)


Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (AVAS) taikymo [COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Linda McAvan (A6-0084/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0210).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0210).


9.16. Vienodas požiūris į asmenis, nepaisant jų religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos * (balsavimas)


Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas [COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0211).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0211).


9.17. Laikinasis prekybos susitarimas su Turkmėnistanu (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0150/2009/rev, B6 0160/2009

Kalbėjo Daniel Caspary, kuris paprašė grąžinti komitetui pasiūlymus dėl rezoliucijų ir pranešimą remiantis Darbo tvarkos taisyklių 168 straipsnio 2 dalimi. Stavros Dimas (Komisijos narys) pritarė šiam prašymui.

Parlamentas patenkino šį prašymą.


9.18. Laikinasis prekybos susitarimas su Turkmėnistanu * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl laikinojo susitarimo tarp Europos bendrijos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Turkmėnistano dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų sudarymo [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Daniel Caspary (A6-0085/2006).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 168 straipsnio 2 dalį pranešimas grąžintas komitetui (žr. pirmesnį punktą).


9.19. Kas šešis mėnesius atliekamas ES ir Baltarusijos dialogo vertinimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0177/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0212).

Kalbėjo:

Vytautas Landsbergis pasiūlė žodinius E konstatuojamosios dalies ir 4, 7 ir 13 dalių pakeitimus (priimti) ir Hannes Swoboda dėl šių žodinių pakeitimų.

Jacek Protasiewicz pasiūlė žodinį 4 dalies pakeitimą (priimtas).


9.20. Europos sąžinė ir totalitarizmas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0164/2009, B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-0170/2009 ir B6-0171/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0165/2009

(keičiama B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-0170/2009 ir B6-0171/2009):

pateiktas šių Parlamento narių:

Tunne Kelam, Gunnar Hökmark ir Jana Hybášková PPE-DE frakcijos vardu
Annemie Neyts-Uyttebroeck ir István Szent-Iványi ALDE frakcijos vardu
Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan, Roberts Zīle, Zdzisław Zbigniew Podkański, Inese Vaidere ir Mirosław Mariusz Piotrowski UEN frakcijos vardu
Gisela Kallenbach, Milan Horáček ir László Tőkés Verts/ALE frakcijos vardu

Priimta (P6_TA(2009)0213).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0164/2009 anuliuotas.)

Kalbėjo:

- Bogusław Sonik pasakė, kad jis taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B6-0165/2009.

- Vytautas Landsbergis pasiūlė žodinius 3 ir 4 dalių pakeitimus (priimti).

- Tunne Kelam pasiūlė žodinį 20 pakeitimo pakeitimą (priimtas).


9.21. Kultūros reikšmė Europos regionų vystymuisi (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0166/2009, B6-0167/2009 ir B6-0168/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0166/2009

(keičiama B6-0166/2009, B6-0167/2009 ir B6-0168/2009B6-0166/2009, B6-0167/2009 ir B6-0168/2009):

pateiktas šių Parlamento narių:

Doris Pack ir Manolis Mavrommatis PPE-DE frakcijos vardu
Christa Prets ir Victor Boştinaru PSE frakcijos vardu
Grażyna Staniszewska ALDE frakcijos vardu
Zdzisław Zbigniew Podkański, Domenico Antonio Basile ir Ewa Tomaszewska UEN frakcijos vardu
Gisela Kallenbach ir Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu
Věra Flasarová GUE/NGL frakcijos vardu

Priimta (P6_TA(2009)0214).


9.22. Naujasis ES ir Rusijos susitarimas *** (balsavimas)

Pranešimas su pasiūlymu dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl naujojo ES ir Rusijos susitarimo [2008/2104(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0215).


9.23. Tarptautinių derybų, per kurias siekiama sudaryti Tarptautinę sutartį dėl Arkties apsaugos, pradžia (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0163/2009, B6-0172/2009, B6-0173/2009, B6-0174/2009, B6-0175/2009 ir B6-0176/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0163/2009

(keičiama B6-0163/2009, B6-0172/2009, B6-0173/2009, B6-0174/2009, B6-0175/2009 ir B6-0176/2009):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam ir Eija-Riitta Korhola PPE-DE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma ir Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu
Diana Wallis ALDE frakcijos vardu
Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle, Ewa Tomaszewska ir Inese Vaidere UEN frakcijos vardu
Satu Hassi Verts/ALE frakcijos vardu
Jens Holm ir Adamos Adamou GUE/NGL frakcijos vardu

Kalbėjo Avril Doyle, kuri pasiūlė atidėti balsavimą remiantis Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalimi, Diana Wallis ALDE frakcijos vardu ir Véronique De Keyser – dėl minėtojo prašymo.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (352 balsavo už, 241 – prieš, 13 susilaikė) patenkino prašymą.


9.24. Su elektromagnetiniais laukais susiję susirūpinimą keliantys sveikatos klausimai (balsavimas)

Pranešimas dėl su elektromagnetiniais laukais susijusių susirūpinimą keliančių sveikatos klausimų [2008/2211(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Frédérique Ries (A6-0089/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0216).


9.25. Geresnės mokyklos. Europos bendradarbiavimo darbotvarkė (balsavimas)

Pranešimas dėl geresnių mokyklų. Europos bendradarbiavimo darbotvarkė [2008/2329(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Pál Schmitt (A6-0124/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22.)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė PPE-DE, PSE, Verts/ALE ir GUE/NGL frakcijos)

Priimta (P6_TA(2009)0217).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Anuliuotas.


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Hannu Takkula pranešimas A6-0125/2009
Tomáš Zatloukal ir Bruno Gollnisch

Adina-Ioana Vălean pranešimas A6-0186/2009
Mario Borghezio ir Ewa Tomaszewska

Urszula Gacek pranešimas A6-0182/2009
David Sumberg, Bruno Gollnisch, Jim Allister, Martin Callanan, Gay Mitchell ir Richard Corbett

Emmanouil Angelakas pranešimas A6-0134/2009
Neena Gill ir Syed Kamall

Henrik Lax pranešimas A6-0161/2008
Czesław Adam Siekierski

Salvatore Tatarella pranešimas A6-0105/2009
Neena Gill

Kathalijne Maria Buitenweg pranešimas A6-0149/2009
Anja Weisgerber, David Sumberg, Erna Hennicot-Schoepges, Richard Corbett, Frank Vanhecke, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Neena Gill, Martin Callanan, Ewa Tomaszewska, Marie Panayotopoulos-Cassiotou ir Gay Mitchell

Kas šešis mėnesius atliekamas ES ir Baltarusijos dialogo vertinimas. B6-0177/2009.
Laima Liucija Andrikienė ir Toomas Savi

Europos sąžinė ir totalitarizmas.RC-B6-0165/2009.
Frank Vanhecke, Siiri Oviir, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Katrin Saks, Syed Kamall, Mario Borghezio ir Ioannis Varvitsiotis

Kultūros reikšmė Europos regionų vystymuisi. RC-B6-0166/2009.
Daniel Hannan

Janusz Onyszkiewicz pranešimas A6-0140/2009.
Laima Liucija Andrikienė, David Sumberg

Frédérique Ries pranešimas A6-0089/2009
Brigitte Fouré

Pál Schmitt pranešimas A6-0124/2009
Tomáš Zatloukal, Siiri Oviir ir Frank Vanhecke


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Jean-Marie Cavada pranešė, kad balsuojant dėl Kathalijne Maria Buitenweg pranešimo A6-0149/2009 10 pakeitimo jo balsavimo pultas neveikė.

Marie Panayotopoulos-Cassiotou pranešė, kad balsuojant dėl Kathalijne Maria Buitenweg pranešimo A6-0149/2009 jos balsavimo pultas neveikė.

°
° ° °

Francis Wurtz pranešė, kad jis nedalyvavo balsuojant dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl Europos sąžinės ir totalitarizmo (RC-B6-0165/2009).


12. Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnio 2 dalimi, šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui patvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


13. Kitų posėdžių kalendorinis planas

Kiti posėdžiai vyks nuo 2009 m. balandžio 21 d. iki 2009 m. balandžio 24 d..


14. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 13.00 val.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Bautista, Beaupuy, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busquin, Buzek, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Krupa, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Manole, Marinescu, Marini, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, van Nistelrooij, Novak, Öger, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Alojz Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika