Index 
Notulen
PDF 209kWORD 144k
Donderdag 2 april 2009 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Halfjaarlijkse evaluatie van de dialoog EU-Wit-Rusland (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Het Europese geweten en het totalitarisme (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Rol van de cultuur bij de ontwikkeling van de Europese regio's (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Communautair systeem van milieukeuren ***I - Vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) ***I (debat)
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 8.Welkomstwoord
 9.Stemmingen
  
9.1.Informatie op veterinair en zoötechnisch gebied * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.2.Communautaire statistieken over de informatiemaatschappij ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.3.Overeenkomst EG/Zwitserland inzake de handel in landbouwproducten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.4.Wederzijdse erkenning van beslissingen inzake toezichtsmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.5.Uitbreiding van de soorten kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het ESF ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.6.EFRO, ESF en Cohesiefonds: bepalingen inzake financieel beheer *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.7.Onderwijs aan migrantenkinderen (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.8.Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.9.Problemen en perspectieven van het Europese burgerschap (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.10.Communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen ***II (stemming)
  
9.11.Communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong ***II (stemming)
  
9.12.Subsidiabiliteit uit hoofde van het EFRO van investeringen in energie-efficientie en hernieuwbare energie op het vlak van huisvesting***I (stemming)
  
9.13.Gemeenschappelijke visumcode ***I (stemming)
  
9.14.Communautair systeem van milieukeuren ***I (stemming)
  
9.15.Vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) ***I (stemming)
  
9.16.Gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid * (stemming)
  
9.17.Interimovereenkomst betreffende de handel met Turkmenistan (stemming)
  
9.18.Interimovereenkomst betreffende de handel met Turkmenistan * (stemming)
  
9.19.Halfjaarlijkse evaluatie van de dialoog EU-Wit-Rusland (stemming)
  
9.20.Het Europese geweten en het totalitarisme (stemming)
  
9.21.Rol van de cultuur bij de ontwikkeling van de Europese regio's (stemming)
  
9.22.Nieuwe overeenkomst EU-Rusland *** (stemming)
  
9.23.Start van de internationale onderhandelingen met het oog op de aanneming van een Internationaal Verdrag voor de bescherming van Antarctica (stemming)
  
9.24.Gezondheidsrisico's in verband met electromagnetische velden (stemming)
  
9.25.Betere scholen: een agenda voor Europese samenwerking (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 13.Rooster van de volgende vergaderingen
 14.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC02/2009 - Afdeling III – Commissie (N6-0011/2009 - C6-0106/2009 - 2009/2030(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van de Schengenuitvoeringsovereenkomst wat het visum voor verblijf van langere duur en signaleringen in het Schengeninformatiesysteem betreft (COM(2009)0090 - C6-0107/2009 - 2009/0025(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2006/326/EG met het oog op de vaststelling van een procedure voor de uitvoering van artikel 5, lid 2, van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de betekening en de kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (COM(2009)0100 - C6-0108/2009 - 2009/0031(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2006/325/EG met het oog op de vaststelling van een procedure voor de uitvoering van artikel 5, lid 2, van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (COM(2009)0101 - C6-0109/2009 - 2009/0034(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

LIBE

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de instelling van een evaluatiemechanisme om de toepassing van het Schengenacquis te controleren (COM(2009)0102 - C6-0110/2009 - 2009/0033(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de instelling van een evaluatiemechanisme voor toezicht op de toepassing van het Schengenacquis (COM(2009)0105 - C6-0111/2009 - 2009/0032(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 05/2009 - Afdeling III - Commissie (N6-0012/2009 - C6-0112/2009 - 2009/2031(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 10/2009 - Afdeling III - Commissie (N6-0013/2009 - C6-0113/2009 - 2009/2032(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (COM(2009)0150 - C6-0115/2009 - 2009/2033(ACI))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (COM(2008)0530 [[01]] - C6-0116/2009 - 2008/0170(CNS))

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

FEMM

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van het facultatieve protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (COM(2008)0530 [[02]] - C6-0117/2009 - 2008/0171(CNS))

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

FEMM

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de aanvaarding door de Europese Gemeenschap van Reglement nr. 61 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake uniforme voorschriften voor de goedkeuring van bedrijfsvoertuigen wat hun naar buiten uitstekende delen vóór de achterwand van de cabine betreft (07240/2009 - C6-0119/2009 - 2008/0205(AVC))

verwezen naar

ten principale :

INTA

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 113 van het Reglement)

- Cristiana Muscardini. Ontwerpresolutie over crisis, milieu en levenskwaliteit (B6-0162/2009)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Ontwerpresolutie over het opsporen van verdwenen minderjarigen (B6-0178/2009)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

FEMM

- Roberta Angelilli, Mario Mauro, Roberto Musacchio, Gianni Pittella, Gianluca Susta en Stefano Zappalà. Ontwerpresolutie over de plichtenleer voor de Europese journalisten met betrekking tot de rechten van minderjarigen (B6-0179/2009)

verwezen naar   ten principale:   LIBE
         
advies:    FEMM, CULT


3. Halfjaarlijkse evaluatie van de dialoog EU-Wit-Rusland (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Halfjaarlijkse evaluatie van de dialoog EU-Wit-Rusland

Het debat heeft op 25 maart 2009 plaatsgevonden (punt 9 van de notulen van 25.03.2009).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Jan Marinus Wiersma en Justas Vincas Paleckis, namens de PSE-Fractie, Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Elmar Brok, namens de PPE-DE-Fractie, Janusz Onyszkiewicz, namens de ALDE-Fractie, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie, Milan Horáček en Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, over de halfjaarlijkse evaluatie van de dialoog EU-Wit-Rusland (B6-0177/2009).

Stemming: punt 9.19 van de notulen van 02.04.2009.


4. Het Europese geweten en het totalitarisme (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Het Europese geweten en het totalitarisme

Het debat heeft op 25 maart 2009 plaatsgevonden (punt 10 van de notulen van 25.03.2009).

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Martin Schulz, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Helmut Kuhne, Miguel Angel Martínez Martínez, Justas Vincas Paleckis en Józef Pinior, namens de PSE-Fractie, over het Europese geweten en het totalitarisme (B6-0164/2009),

- Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Jana Hybášková, Bernd Posselt, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Mario Mauro, Struan Stevenson, Bogusław Sonik en József Szájer, namens de PPE-DE-Fractie, over het Europese geweten en het totalitarisme (B6-0165/2009),

- Gisela Kallenbach, László Tőkés en Milan Horáček, namens de Verts/ALE-Fractie, over het Europees geweten en totalitarisme (B6-0169/2009),

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Wojciech Roszkowski, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle en Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie, over het Europese geweten en het totalitarisme (B6-0170/2009),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck en István Szent-Iványi, namens de ALDE-Fractie, over het Europees geweten en totalitarisme (B6-0171/2009).

Stemming: punt 9.20 van de notulen van 02.04.2009.


5. Rol van de cultuur bij de ontwikkeling van de Europese regio's (ingediende ontwerpresoluties)

Mondelinge vraag (O-0064/2009) van Doris Pack, namens de PPE-DE-Fractie, aan de Commissie: De rol van cultuur bij de ontwikkeling van de Europese regio's (B6-0226/2009)

Het debat heeft op 26 maart 2009 plaatsgevonden (punt 8 van de notulen van 26.03.2009).

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Doris Pack, namens de PPE-DE-Fractie, Christa Prets, namens de PSE-Fractie, Hannu Takkula en Grażyna Staniszewska, namens de ALDE-Fractie, over de rol van de cultuur bij de ontwikkeling van de Europese regio’s (B6-0166/2009),

- Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogdan Pęk, Andrzej Tomasz Zapałowski, Sylwester Chruszcz, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie, over de rol van cultuur in de ontwikkeling van de Europese regio's (B6-0167/2009),

- Helga Trüpel en Gisela Kallenbach, namens de Verts/ALE-Fractie, over de rol van de cultuur bij de ontwikkeling van de Europese regio’s (B6-0168/2009).

Stemming: punt 9.21 van de notulen van 02.04.2009.


6. Communautair systeem van milieukeuren ***I - Vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautair systeem van milieukeuren [COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) [COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Linda McAvan (A6-0084/2009)

Salvatore Tatarella en Linda McAvan leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Stavros Dimas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Nikolaos Vakalis (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Anders Wijkman, namens de PPE-DE-Fractie, Gyula Hegyi, namens de PSE-Fractie, Johannes Lebech, namens de ALDE-Fractie, Liam Aylward, namens de UEN-Fractie, Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, Roberto Musacchio, namens de GUE/NGL-Fractie, en Luca Romagnoli, niet-ingeschrevene.

Het woord wordt gevoerd door Martin Bursík (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Amalia Sartori, Richard Howitt, Mojca Drčar Murko, Roberta Angelilli, Eva-Britt Svensson, Roberto Fiore, Avril Doyle en Daciana Octavia Sârbu.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Holger Krahmer, Antonio De Blasio, Justas Vincas Paleckis, Dorette Corbey en Martí Grau i Segú.

Volgens de "catch the eye" procedure wordt het woord gevoerd door de leden Czesław Adam Siekierski, Reinhard Rack en Silvia-Adriana Ţicău.

Het woord wordt gevoerd door Martin Bursík, Stavros Dimas, Salvatore Tatarella en Linda McAvan.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.14 van de notulen van 02.04.2009 en punt 9.15 van de notulen van 02.04.2009.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 10.35 uur onderbroken en om 11.05 uur hervat.)


VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

7. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Marco Cappato, die wenst dat de informatie over de activiteiten van de leden ter plenaire vergadering en in de commissies op de website van het Parlement wordt gepubliceerd, overeenkomstig het standpunt van het Parlement van 14 januari 2009 (P6_TA(2009)0022) (de Voorzitter antwoordt dat het Bureau deze kwestie in zijn volgende vergadering zal behandelen).

Het woord wordt gevoerd door Anna Záborská, voorzitter van de Commissie FEMM, die de Voorzitter verzoekt de afkeuring van het Parlement tot uiting te brengen over de wet, getiteld «nieuwe Afghaanse familiewet», welke onlangs door de Afghaanse president Hamid Karzai is ondertekend, en die wenst dat dit punt wordt ingeschreven op de agenda van de volgende vergaderperiode (de Voorzitter neemt hiervan kennis).


8. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement de door Rosemary Museminali, minister van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, geleide Rwandese delegatie, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


9. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


9.1. Informatie op veterinair en zoötechnisch gebied * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot rectificatie van Richtlijn 2008/73/EG van de Raad tot vereenvoudiging van de procedures voor het opstellen en publiceren van lijsten met informatie op veterinair en zoötechnisch gebied en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG, 77/504/EEG, 88/407/EEG, 88/661/EEG, 89/361/EEG, 89/556/EEG, 90/426/EEG, 90/427/EEG, 90/428/EEG, 90/429/EEG, 90/539/EEG, 91/68/EEG, 91/496/EEG, 92/35/EEG, 92/65/EEG, 92/66/EEG, 92/119/EEG, 94/28/EG en 2000/75/EG, Beschikking 2000/258/EG en de Richtlijnen 2001/89/EG, 2002/60/EG en 2005/94/EG [COM(2009)0045 - C6-0079/2009 - 2009/0016(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Neil Parish (A6-0141/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0196)


9.2. Communautaire statistieken over de informatiemaatschappij ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 808/2004 betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij [COM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Angelika Niebler (A6-0128/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0197)


9.3. Overeenkomst EG/Zwitserland inzake de handel in landbouwproducten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van bijlage 11 bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten [15523/2008 - C6-0028/2009 - 2008/0202(CNS)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Béla Glattfelder (A6-0122/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0198)


9.4. Wederzijdse erkenning van beslissingen inzake toezichtsmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp van kaderbesluit van de Raad inzake de toepassing, tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning van beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis [17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Ioannis Varvitsiotis (A6-0147/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0199)

Het woord werd gevoerd door:

Ioannis Varvitsiotis (rapporteur), vóór de stemming.


9.5. Uitbreiding van de soorten kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het ESF ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1081/2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds met het oog op de uitbreiding van de soorten kosten die voor een bijdrage uit het ESF in aanmerking komen [COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Karin Jöns (A6-0116/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0200)


9.6. EFRO, ESF en Cohesiefonds: bepalingen inzake financieel beheer *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 houdende bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, wat een aantal bepalingen met betrekking tot het financiële beheer betreft [17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0201)


9.7. Onderwijs aan migrantenkinderen (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het onderwijs aan migrantenkinderen [2008/2328(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0202)

Het woord werd gevoerd door:

- Christa Prets, vóór de stemming, om een taalkundige verbetering in paragrafen 5, 8 en 16 voor te stellen en Stavros Lambrinidis over deze woorden (het voorstel werd verworpen).


9.8. Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden [2008/2184(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0203)

Het woord werd gevoerd door:

- Adina-Ioana Vălean (rapporteur), vóór de stemming, om een mondeling amendement in te dienen op de voetnoot bij overweging S, eerste streepje;

- Stefano Zappalà, vóór de stemming, om om terugverwijzing van het verslag naar de commissie te verzoeken.

Bij ES (293 vóór, 328 tegen, 0 onthouding) verwerpt het Parlement het verzoek.

- Roberta Angelilli over het mondeling amendement.


9.9. Problemen en perspectieven van het Europese burgerschap (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over problemen en perspectieven van het Europese burgerschap [2008/2234(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0204)


9.10. Communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad [15248/2/2008 - C6-0065/2009 - 2007/0233(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Helmuth Markov (A6-0126/2009)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P6_TA(2009)0205)


9.11. Communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad [15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Avril Doyle (A6-0048/2009)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P6_TA(2009)0206)


9.12. Subsidiabiliteit uit hoofde van het EFRO van investeringen in energie-efficientie en hernieuwbare energie op het vlak van huisvesting***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling met betrekking tot de subsidiabiliteit van investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie op het vlak van huisvesting [COM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0207)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0207)


9.13. Gemeenschappelijke visumcode ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode [COM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Henrik Lax (A6-0161/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0208)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0208)


9.14. Communautair systeem van milieukeuren ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautair systeem van milieukeuren [COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0209)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0209)

Het woord werd gevoerd door:

- Miroslav Ouzký, vóór de eindstemming, om te vragen een verklaring van de Commissie aan de Aangenomen Teksten toe te voegen. Stavros Dimas (lid van de Commissie) willigde het verzoek in.


9.15. Vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) ***I (stemming)


Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) [COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Linda McAvan (A6-0084/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0210)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0210)


9.16. Gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid * (stemming)


Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid [COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0211)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0211)


9.17. Interimovereenkomst betreffende de handel met Turkmenistan (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0150/2009/rev, B6 0160/2009

Het woord wordt gevoerd door Daniel Caspary, vóór de stemming, om om terugverwijzing van de ontwerpresoluties en zijn verslag naar de commissie te verzoeken, overeenkomstig artikel 168, lid 2, van het Reglement.

- Stavros Dimas (lid van de Commissie) steunt het verzoek.

Het Parlement willigt het verzoek in.


9.18. Interimovereenkomst betreffende de handel met Turkmenistan * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie tot sluiting van een Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie enerzijds en Turkmenistan anderzijds [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

Overeenkomstig artikel 168, lid 2, van het Reglement werd het verslag naar de commissie terugverwezen (zie punt hierboven).


9.19. Halfjaarlijkse evaluatie van de dialoog EU-Wit-Rusland (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0177/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0212)

Het woord werd gevoerd door:

Vytautas Landsbergis, om mondelinge amendementen op overweging E en op paragrafen 4,7 en 13 in te dienen (in aanmerking genomen) en Hannes Swoboda over deze mondelinge amendementen.

Jacek Protasiewicz om een mondeling amendement op paragraaf 4 voor te stellen (in aanmerking genomen).


9.20. Het Europese geweten en het totalitarisme (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0164/2009, B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-0170/2009 en B6-0171/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0165/2009

(ter vervanging van B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-0170/2009 en B6-0171/2009):

ingediend door de volgende leden:

Tunne Kelam, Gunnar Hökmark en Jana Hybášková, namens de PPE-DE-Fractie
Annemie Neyts-Uyttebroeck en István Szent-Iványi, namens de ALDE-Fractie
Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan, Roberts Zīle, Zdzisław Zbigniew Podkański, Inese Vaidere en Mirosław Mariusz Piotrowski, namens de UEN-Fractie
Gisela Kallenbach, Milan Horáček en László Tőkés, namens de Verts/ALE-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2009)0213)

(Ontwerpresolutie B6-0164/2009 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

- Bogusław Sonik, om aan te geven dat hij medeondertekenaar was van de ontwerpresolutie B6-0165/2009.

- Vytautas Landsbergis, om mondelinge amendementen op paragrafen 3 en 4 in te dienen (in aanmerking genomen).

- Tunne Kelam, om een mondeling amendement op amendement 20 in te dienen (in aanmerking genomen).


9.21. Rol van de cultuur bij de ontwikkeling van de Europese regio's (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0166/2009, B6-0167/2009 en B6-0168/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0166/2009

(ter vervanging van B6-0166/2009, B6-0167/2009 en B6-0168/2009B6-0166/2009, B6-0167/2009 en B6-0168/2009):

ingediend door de volgende leden:

Doris Pack en Manolis Mavrommatis, namens de PPE-DE-Fractie
Christa Prets en Victor Boştinaru, namens de PSE-Fractie
Grażyna Staniszewska, namens de ALDE-Fractie
Zdzisław Zbigniew Podkański, Domenico Antonio Basile en Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie
Gisela Kallenbach en Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie
Věra Flasarová, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2009)0214)


9.22. Nieuwe overeenkomst EU-Rusland *** (stemming)

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de nieuwe overeenkomst tussen de EU en Rusland [2008/2104(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P6_TA(2009)0215)


9.23. Start van de internationale onderhandelingen met het oog op de aanneming van een Internationaal Verdrag voor de bescherming van Antarctica (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0163/2009, B6-0172/2009, B6-0173/2009, B6-0174/2009, B6-0175/2009 en B6-0176/2009

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0163/2009

(ter vervanging van B6-0163/2009, B6-0172/2009, B6-0173/2009, B6-0174/2009, B6-0175/2009 en B6-0176/2009):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam en Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-DE-Fractie
Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma en Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie
Diana Wallis, namens de ALDE-Fractie
Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle, Ewa Tomaszewska en Inese Vaidere, namens de UEN-Fractie
Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie
Jens Holm en Adamos Adamou, namens de GUE/NGL-Fractie

Het woord wordt gevoerd door Avril Doyle, om om uitstel van de stemming, overeenkomstig artikel 170, lid 4, van het Reglement te verzoeken, Diana Wallis, namens de ALDE-Fractie, en Véronique De Keyser, over dit verzoek.

Bij ES (352 vóór, 241 tegen, 13 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.


9.24. Gezondheidsrisico's in verband met electromagnetische velden (stemming)

Verslag over gezondheidsrisico's in verband met electromagnetische velden [2008/2211(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0216)


9.25. Betere scholen: een agenda voor Europese samenwerking (stemming)

Verslag over "Betere scholen: een agenda voor Europese samenwerking" [2008/2329(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de PPE-DE-, PSE-, Verts/ALE- en GUE/NGL-Fractie)

Aangenomen (P6_TA(2009)0217)

ONTWERPRESOLUTIE

Komt te vervallen.


10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Hannu Takkula - A6-0125/2009
Tomáš Zatloukal en Bruno Gollnisch

Verslag Adina-Ioana Vălean - A6-0186/2009
Mario Borghezio en Ewa Tomaszewska

Verslag Urszula Gacek - A6-0182/2009
David Sumberg, Bruno Gollnisch, Jim Allister, Martin Callanan, Gay Mitchell en Richard Corbett

Verslag Emmanouil Angelakas - A6-0134/2009
Neena Gill en Syed Kamall

Verslag Henrik Lax - A6-0161/2008
Czesław Adam Siekierski

Verslag Salvatore Tatarella - A6-0105/2009
Neena Gill

Verslag Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009
Anja Weisgerber, David Sumberg, Erna Hennicot-Schoepges, Richard Corbett, Frank Vanhecke, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Neena Gill, Martin Callanan, Ewa Tomaszewska, Marie Panayotopoulos-Cassiotou en Gay Mitchell

Halfjaarlijkse evaluatie van de dialoog EU-Wit-Rusland - B6-0177/2009
Laima Liucija Andrikienė en Toomas Savi

Het Europese geweten en het totalitarisme - RC-B6-0165/2009
Frank Vanhecke, Siiri Oviir, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Katrin Saks, Syed Kamall, Mario Borghezio en Ioannis Varvitsiotis

Rol van de cultuur bij de ontwikkeling van de Europese regio's - RC-B6-0166/2009
Daniel Hannan

Verslag Janusz Onyszkiewicz - A6-0140/2009
Laima Liucija Andrikienė, David Sumberg

Verslag Frédérique Ries - A6-0089/2009
Brigitte Fouré

Verslag Pál Schmitt - A6-0124/2009
Tomáš Zatloukal, Siiri Oviir en Frank Vanhecke


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Jean-Marie Cavada heeft laten weten dat zijn stemapparaat niet werkte bij de stemming over amendement 10 op het verslag Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009.

Marie Panayotopoulos-Cassiotou heeft laten weten dat haar stemapparaat niet werkte bij de stemming over het verslag Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009.

°
° ° °

Francis Wurtz heeft laten weten dat hij niet heeft deelgenomen aan de stemming over de ontwerpresolutie inzake het Europese geweten en het totalitarisme (RC-B6-0165/2009)


12. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 172, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


13. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 21 april 2009 t/m 24 april 2009.


14. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 13.00 uur gesloten.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Bautista, Beaupuy, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busquin, Buzek, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Krupa, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Manole, Marinescu, Marini, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, van Nistelrooij, Novak, Öger, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Alojz Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid