Indeks 
Protokół
PDF 210kWORD 141k
Czwartek, 2 kwietnia 2009 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Półroczna ocena dialogu UE-Białoruś (złożone projekty rezolucji)
 4.Sumienie Europy a totalitaryzm (złożone projekty rezolucji)
 5.Rola kultury w rozwoju regionów europejskich (złożone projekty rezolucji)
 6.Wspólnotowy program oznakowania ekologicznego ***I - Dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządania i audytu we Wspólnocie (EMAS) ***I (debata)
 7.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Oficjalne powitanie
 9.Głosowanie
  
9.1.Informacje z dziedziny weterynarii i zootechniki * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.2.Statystyki wspólnotowe dotyczące społeczeństwa informacyjnego ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.3.Zatwierdzenie umowy WE/Szwajcaria o handlu produktami rolnymi * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.4.Wzajemne uznawanie decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.5.Nowe rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.6.EFRR, EFS i Fundusz Spójności: postanowienia dotyczące zarządzania finansami *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.7.Edukacja dzieci migrantów (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.8.Wykonanie dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.9.Problemy i perspektywy obywatelstwa europejskiego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.10.Wspólnotowe statystyki w dziedzinie handlu zewnętrznego z krajami trzecimi ***II (głosowanie)
  
9.11.Ustanawianie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego ***II (głosowanie)
  
9.12.Inwestycje w racjonalizację zużycia energii oraz energię odnawialną w mieszkalnictwie w ramach EFRR***I (głosowanie)
  
9.13.Wspólnotowy kodeks w zakresie wiz ***I (głosowanie)
  
9.14.Wspólnotowy program oznakowania ekologicznego ***I (głosowanie)
  
9.15.Dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządania i audytu we Wspólnocie (EMAS) ***I (głosowanie)
  
9.16.Zasada równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną * (głosowanie)
  
9.17.Przejściowa umowa handlowa z Turkmenistanem (głosowanie)
  
9.18.Przejściowa umowa handlowa z Turkmenistanem * (głosowanie)
  
9.19.Półroczna ocena dialogu UE-Białoruś (głosowanie)
  
9.20.Sumienie Europy a totalitaryzm (głosowanie)
  
9.21.Rola kultury w rozwoju regionów europejskich (głosowanie)
  
9.22.Nowa umowa UE-Rosja *** (głosowanie)
  
9.23.Otwarcie międzynarodowych negocjacji w celu przyjęcia Traktatu międzynarodowego w sprawie ochrony Arktyki (głosowanie)
  
9.24.Obawy dotyczące wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie (głosowanie)
  
9.25.Lepsze szkoły: plan europejskiej współpracy (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 12.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 13.Kalendarz następnych posiedzeń
 14.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 02/2009 - Sekcja III - Komisja (N6-0011/2009 - C6-0106/2009 - 2009/2030(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego konwencję wykonawczą do układu z Schengen w zakresie dotyczącym wiz długoterminowych i wpisów w systemie informacyjnym Schengen (COM(2009)0090 - C6-0107/2009 - 2009/0025(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Komisji zmieniającej decyzję 2006/326/WE w celu ustanowienia procedury wykonania art. 5 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych (COM(2009)0100 - C6-0108/2009 - 2009/0031(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Komisji zmieniającej decyzję 2006/325/WE w celu ustanowienia procedury wykonania art. 5 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (COM(2009)0101 - C6-0109/2009 - 2009/0034(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen (COM(2009)0102 - C6-0110/2009 - 2009/0033(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny w celu monitorowania stosowania dorobku Schengen (COM(2009)0105 - C6-0111/2009 - 2009/0032(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 05/2009 - Sekcja III - Komisja (N6-0012/2009 - C6-0112/2009 - 2009/2031(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 10/2009 - Sekcja III - Komisja (N6-0013/2009 - C6-0113/2009 - 2009/2032(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (COM(2009)0150 - C6-0115/2009 - 2009/2033(ACI))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL

- Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (COM(2008)0530 [[01]] - C6-0116/2009 - 2008/0170(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

FEMM

- Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej zawarcia przez Wspólnotę Europejską protokołu fakultatywnego do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (COM(2008)0530 [[02]] - C6-0117/2009 - 2008/0171(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

FEMM

- Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do regulaminu nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów użytkowych w zakresie ich zewnętrznych elementów wystających znajdujących się przed tylnym oblachowaniem kabiny (07240/2009 - C6-0119/2009 - 2008/0205(AVC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu)

- Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie kryzysu, środowiska naturalnego i jakości życia (B6-0162/2009)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie poszukiwania zaginionych osób małoletnich (B6-0178/2009)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

FEMM

- Roberta Angelilli, Mario Mauro, Roberto Musacchio, Gianni Pittella, Gianluca Susta i Stefano Zappalà. Projekt rezolucji w sprawie kodeksu etyki dziennikarzy europejskich w zakresie praw małoletnich (B6-0179/2009)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

FEMM, CULT


3. Półroczna ocena dialogu UE-Białoruś (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Półroczna ocena dialogu UE-Białoruś

Debata odbyła się dnia 25 marca 2009 (pkt 9 protokołu z dnia 25.3.2009).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Jan Marinus Wiersma i Justas Vincas Paleckis w imieniu grupy PSE, Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Elmar Brok w imieniu grupy PPE-DE, Janusz Onyszkiewicz w imieniu grupy ALDE, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska i Adam Bielan w imieniu grupy UEN, Milan Horáček i Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie półrocznej oceny dialogu UE-Białoruś (B6-0177/2009).

Głosowanie: pkt 9.19 protokołu z dnia 2.4.2009.


4. Sumienie Europy a totalitaryzm (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sumienie Europy a totalitaryzm

Debata odbyła się dnia 25 marca 2009 (pkt 10 protokołu z dnia 25.3.2009).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Martin Schulz, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Helmut Kuhne, Miguel Angel Martínez Martínez, Justas Vincas Paleckis i Józef Pinior w imieniu grupy PSE, sumienie Europy a totalitaryzm (B6-0164/2009),

- Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Jana Hybášková, Bernd Posselt, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Mario Mauro, Struan Stevenson, Bogusław Sonik i József Szájer w imieniu grupy PPE-DE, Sumienie Europy a totalitaryzm (B6-0165/2009),

- Gisela Kallenbach, László Tőkés i Milan Horáček w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie: sumienie Europy a totalitaryzm (B6-0169/2009),

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Wojciech Roszkowski, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle i Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN, Sumienie Europy a totalitaryzm (B6-0170/2009),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck i István Szent-Iványi w imieniu grupy ALDE, Sumienie Europy a totalitaryzm (B6-0171/2009).

Głosowanie: pkt 9.20 protokołu z dnia 2.4.2009.


5. Rola kultury w rozwoju regionów europejskich (złożone projekty rezolucji)

Pytanie ustne (O-0064/2009) zadane przez Doris Pack w imieniu grupy PPE-DE, do Komisji: Rola kultury w rozwoju regionów europejskich (B6-0226/2009)

Debata odbyła się dnia 26 marca 2009 (pkt 8 protokołu z dnia 26.3.2009).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Doris Pack w imieniu grupy PPE-DE, Christa Prets w imieniu grupy PSE, Hannu Takkula i Grażyna Staniszewska w imieniu grupy ALDE, w sprawie roli kultury w rozwoju regionów europejskich (B6-0166/2009),

- Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogdan Pęk, Andrzej Tomasz Zapałowski, Sylwester Chruszcz, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski i Adam Bielan w imieniu grupy UEN, w sprawie roli kultury w rozwoju regionów europejskich (B6-0167/2009),

- Helga Trüpel i Gisela Kallenbach w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie roli kultury w rozwoju regionów europejskich (B6-0168/2009).

Głosowanie: pkt 9.21 protokołu z dnia 2.4.2009.


6. Wspólnotowy program oznakowania ekologicznego ***I - Dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządania i audytu we Wspólnocie (EMAS) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy program oznakowania ekologicznego [COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządania i audytu we Wspólnocie (EMAS) [COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Linda McAvan (A6-0084/2009)

Salvatore Tatarella i Linda McAvan przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Stavros Dimas (członek Komisji).

Głos zabrali: Nikolaos Vakalis (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Anders Wijkman w imieniu grupy PPE-DE, Gyula Hegyi w imieniu grupy PSE, Johannes Lebech w imieniu grupy ALDE, Liam Aylward w imieniu grupy UEN, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL i Luca Romagnoli niezrzeszony.

Głos zabrał Martin Bursík (urzędujący przewodniczący Rady).

Głos zabrali: Amalia Sartori, Richard Howitt, Mojca Drčar Murko, Roberta Angelilli, Eva-Britt Svensson, Roberto Fiore, Avril Doyle i Daciana Octavia Sârbu.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Holger Krahmer, Antonio De Blasio, Justas Vincas Paleckis, Dorette Corbey i Martí Grau i Segú.

Głos zabrali w ramach procedury "catch the eye": Czesław Adam Siekierski, Reinhard Rack i Silvia-Adriana Ţicău.

Głos zabrali: Martin Bursík, Stavros Dimas, Salvatore Tatarella i Linda McAvan.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.14 protokołu z dnia 2.4.2009 i pkt 9.15 protokołu z dnia 2.4.2009.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 10.35 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 11.05.)


PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

7. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Głos zabrał Marco Cappato, który zwrócił sie o to, by informacje o pracach posłów na posiedzeniu plenarnym i w komisjach były publikowane na stronach internetowych Parlamentu zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu z dnia 14 stycznia 2009 r. (P6_TA(2009)0022) (Przewodniczący odpowiedział, że Prezydium rozważy tę kwestię na następnym posiedzeniu).

Głos zabrała przewodnicząca komisji FEMM Anna Záborská, która zwróciła się do Przewodniczącego o wyrażenie dezaprobaty Parlamentu wobec ustawy zwanej «nową ustawą o rodzinie afgańskiej», niedawno podpisanej przez prezydenta Hamida Karzaja, i zwrociła się o to, by punkt ten został wpisany do porządku obrad następnej sesji miesięcznej (Przewodniczący przyjął to do wiadomości).


8. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację z Rwandy pod przewodnictwem minister spraw zagranicznych i współpracy Rosemary Museminali, która zajęła miejsce na trybunie honorowej.


9. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


9.1. Informacje z dziedziny weterynarii i zootechniki * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprostowania dyrektywy 2008/73/WE upraszczającej procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki oraz zmieniającej dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG, 90/426/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE oraz dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE [COM(2009)0045 - C6-0079/2009 - 2009/0016(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Neil Parish (A6-0141/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0196)


9.2. Statystyki wspólnotowe dotyczące społeczeństwa informacyjnego ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 808/2004 dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego [COM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Angelika Niebler (A6-0128/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0197)


9.3. Zatwierdzenie umowy WE/Szwajcaria o handlu produktami rolnymi * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zatwierdzającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającą załącznik 11 do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi [15523/2008 - C6-0028/2009 - 2008/0202(CNS)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Béla Glattfelder (A6-0122/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0198)


9.4. Wzajemne uznawanie decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji ramowej Rady w sprawie zastosowania zasady wzajemnego uznawania pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej decyzji dotyczących środków nadzoru w zakresie rozwiązań zastępczych wobec tymczasowego aresztowania pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej [17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Ioannis Varvitsiotis (A6-0147/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0199)

Wystąpienie:

Ioannis Varvitsiotis (sprawozdawca), przed głosowaniem.


9.5. Nowe rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w celu rozszerzenia rodzajów kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS [COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Karin Jöns (A6-0116/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0200)


9.6. EFRR, EFS i Fundusz Spójności: postanowienia dotyczące zarządzania finansami *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącegorozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego [17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0201)


9.7. Edukacja dzieci migrantów (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie edukacji dzieci migrantów [2008/2328(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0202)

Wystąpienia:

- Christa Prets, przed głosowaniem, w celu zaproponowania dostosowania językowego w ustępach 5, 8 i 16 oraz Stavros Lambrinidis w sprawie tego wystąpienia (propozycja została odrzucona).


9.8. Wykonanie dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wykonania dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich [2008/2184(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0203)

Wystąpienia:

- Adina-Ioana Vălean (sprawozdawczyni), przed głosowaniem, w celu zaproponowania poprawki ustnej do przypisu w punkcie S uzasadnienia tiret pierwsze;

- Stefano Zappalà, przed głosowaniem, w celu zaproponowania odesłania sprawozdania do komisji.

W GE (przy 293 głosach za, 328 przeciw, 0 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

- Roberta Angelilli w sprawie poprawki ustnej.


9.9. Problemy i perspektywy obywatelstwa europejskiego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie problemów i perspektyw obywatelstwa europejskiego [2008/2234(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0204)


9.10. Wspólnotowe statystyki w dziedzinie handlu zewnętrznego z krajami trzecimi ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowych statystyk w dziedzinie handlu zewnętrznego z krajami trzecimi i zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 [15248/2/2008 - C6-0065/2009 - 2007/0233(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Helmuth Markov (A6-0126/2009)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P6_TA(2009)0205)


9.11. Ustanawianie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniającego dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady [15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Avril Doyle (A6-0048/2009)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P6_TA(2009)0206)


9.12. Inwestycje w racjonalizację zużycia energii oraz energię odnawialną w mieszkalnictwie w ramach EFRR***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną w budownictwie mieszkaniowym [COM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0207)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0207)


9.13. Wspólnotowy kodeks w zakresie wiz ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks w zakresie wiz [COM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Henrik Lax (A6-0161/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0208)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0208)


9.14. Wspólnotowy program oznakowania ekologicznego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy program oznakowania ekologicznego [COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0209)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0209)

Wystąpienia:

- Miroslav Ouzký, przed głosowaniem końcowym, z wnioskiem o włączenie do Tekstów przyjętych oświadczenia Komisji. Stavros Dimas (członek Komisji) zaakceptował ten wniosek.


9.15. Dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządania i audytu we Wspólnocie (EMAS) ***I (głosowanie)


Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządania i audytu we Wspólnocie (EMAS) [COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Linda McAvan (A6-0084/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0210)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0210)


9.16. Zasada równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną * (głosowanie)


Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną [COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0211)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0211)


9.17. Przejściowa umowa handlowa z Turkmenistanem (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0150/2009/rev, B6 0160/2009

Zabrał głos Daniel Caspary z wnioskiem o odesłanie do komisji projektu rezolucji i sprawozdania zgodnie z art. 168 ust. 2 Regulaminu. Stavros Dimas (członek Komisji) poparł ten wniosek.

Parlament przyjął wniosek.


9.18. Przejściowa umowa handlowa z Turkmenistanem * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską oraz Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony, a Turkmenistanem z drugiej strony [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

Zgodnie z art. 168 ust. 2 Regulaminu sprawozdanie zostało odesłane do komisji (patrz punkt powyżej).


9.19. Półroczna ocena dialogu UE-Białoruś (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0177/2009

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0212)

Wystąpienia:

Vytautas Landsbergis w celu zaproponowania poprawek ustnych do punktu E uzasadnienia i do ustępów 4, 7 i 13 (przyjęte) oraz Hannes Swoboda w sprawie tych poprawek ustnych.

Jacek Protasiewicz w celu zaproponowania poprawki ustnej do ustępu 4 (przyjęta).


9.20. Sumienie Europy a totalitaryzm (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0164/2009, B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-0170/2009 i B6-0171/2009

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0165/2009

(zastępujący B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-0170/2009 i B6-0171/2009):

złożony przez następujących posłów:

Tunne Kelam, Gunnar Hökmark i Jana Hybášková w imieniu grupy PPE-DE
Annemie Neyts-Uyttebroeck i István Szent-Iványi w imieniu grupy ALDE
Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan, Roberts Zīle, Zdzisław Zbigniew Podkański, Inese Vaidere i Mirosław Mariusz Piotrowski w imieniu grupy UEN
Gisela Kallenbach, Milan Horáček i László Tőkés w imieniu grupy Verts/ALE

Przyjęto (P6_TA(2009)0213)

(Projekt rezolucji B6-0164/2009 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia:

- Bogusław Sonik poinformował, że jest również sygnatariuszem projektu rezolucji B6-0165/2009.

- Vytautas Landsbergis zaproponował poprawki ustne do ustępów 3 i 4 (przyjęte).

- Tunne Kelam zaproponował poprawkę ustna do poprawki 20 (przyjęta).


9.21. Rola kultury w rozwoju regionów europejskich (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0166/2009, B6-0167/2009 i B6-0168/2009

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0166/2009

(zastępujący B6-0166/2009, B6-0167/2009 i B6-0168/2009B6-0166/2009, B6-0167/2009 i B6-0168/2009):

złożony przez następujących posłów:

Doris Pack i Manolis Mavrommatis w imieniu grupy PPE-DE
Christa Prets i Victor Boştinaru w imieniu grupy PSE
Grażyna Staniszewska w imieniu grupy ALDE
Zdzisław Zbigniew Podkański, Domenico Antonio Basile i Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN
Gisela Kallenbach i Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE
Věra Flasarová w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P6_TA(2009)0214)


9.22. Nowa umowa UE-Rosja *** (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie nowej umowy między Unią Europejską i Rosją [2008/2104(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P6_TA(2009)0215)


9.23. Otwarcie międzynarodowych negocjacji w celu przyjęcia Traktatu międzynarodowego w sprawie ochrony Arktyki (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0163/2009, B6-0172/2009, B6-0173/2009, B6-0174/2009, B6-0175/2009 i B6-0176/2009

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0163/2009

(zastępujący B6-0163/2009, B6-0172/2009, B6-0173/2009, B6-0174/2009, B6-0175/2009 i B6-0176/2009):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam i Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE-DE
Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma i Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE
Diana Wallis w imieniu grupy ALDE
Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle, Ewa Tomaszewska i Inese Vaidere w imieniu grupy UEN
Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE
Jens Holm i Adamos Adamou w imieniu grupy GUE/NGL

Wystąpienia:

Głos zabrały: Avril Doyle, która zaproponowała odroczenie głosowania zgodnie z art. 170 ust. 4 Regulaminu, Diana Wallis w imieniu grupy ALDE i Véronique De Keyser w sprawie tego wniosku.

W GE (przy 352 głosach za, 241 głosach przeciw, 13 wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.


9.24. Obawy dotyczące wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie obaw dotyczących wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie [2008/2211(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0216)


9.25. Lepsze szkoły: plan europejskiej współpracy (głosowanie)

Sprawozdanie na temat lepszych szkół: planu europejskiej współpracy [2008/2329(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

ALTERNATYWNY PROJEKT REZOLUCJI (zlożony przez grupy PPE-DE, PSE, Verts/ALE i GUE/NGL)

Przyjęto (P6_TA(2009)0217)

PROJEKT REZOLUCJI

Bezprzedmiotowy


10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Hannu Takkula - A6-0125/2009
Tomáš Zatloukal i Bruno Gollnisch

Sprawozdanie Adina-Ioana Vălean - A6-0186/2009
Mario Borghezio i Ewa Tomaszewska

Sprawozdanie Urszula Gacek - A6-0182/2009
David Sumberg, Bruno Gollnisch, Jim Allister, Martin Callanan, Gay Mitchell i Richard Corbett

Sprawozdanie Emmanouil Angelakas - A6-0134/2009
Neena Gill i Syed Kamall

Sprawozdanie Henrik Lax - A6-0161/2008
Czesław Adam Siekierski

Sprawozdanie Salvatore Tatarella - A6-0105/2009
Neena Gill

Sprawozdanie Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009
Anja Weisgerber, David Sumberg, Erna Hennicot-Schoepges, Richard Corbett, Frank Vanhecke, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Neena Gill, Martin Callanan, Ewa Tomaszewska, Marie Panayotopoulos-Cassiotou i Gay Mitchell

Półroczna ocena dialogu UE-Białoruś - B6-0177/2009
Laima Liucija Andrikienė i Toomas Savi

Sumienie Europy a totalitaryzm - RC-B6-0165/2009
Frank Vanhecke, Siiri Oviir, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Katrin Saks, Syed Kamall, Mario Borghezio i Ioannis Varvitsiotis

Rola kultury w rozwoju regionów europejskich - RC-B6-0166/2009
Daniel Hannan

Sprawozdanie Janusz Onyszkiewicz - A6-0140/2009
Laima Liucija Andrikienė, David Sumberg

Sprawozdanie Frédérique Ries - A6-0089/2009
Brigitte Fouré

Sprawozdanie Pál Schmitt - A6-0124/2009
Tomáš Zatloukal, Siiri Oviir i Frank Vanhecke


11. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Jean-Marie Cavada poinformował, że jego stanowisko do głosowania nie zadziałało w czasie głosowania nad poprawką 10 do sprawozdania Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009.

Marie Panayotopoulos-Cassiotou poinformowała, że jej stanowisko do głosowania nie zadziałało w czasie głosowania nad sprawozdaniem Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009.

°
° ° °

Francis Wurtz poinformował, że nie wziął udziału w głosowaniu nad projektem rezolucji Sumienie Europy a totalitaryzm (RC-B6-0165/2009).


12. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 172 ust. 2 Regulaminu, protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte akty zostaną przekazane instytucjom, do których są skierowane.


13. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 21 kwietnia 2009 do 24 kwietnia 2009.


14. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 13.00.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Bautista, Beaupuy, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busquin, Buzek, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Krupa, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Manole, Marinescu, Marini, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, van Nistelrooij, Novak, Öger, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Alojz Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności