Kazalo 
Zapisnik
PDF 198kWORD 135k
Četrtek, 2. april 2009 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Polletna ocena dialoga med EU in Belorusijo (vloženi predlogi resolucij)
 4.Evropska zavest in totalitarizem (vloženi predlogi resolucij)
 5.Vloga kulture v razvoju evropskih regij (vloženi predlogi resolucij)
 6.Sistem Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje ***I - Prostovoljno sodelovanje organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) ***I (razprava)
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 8.Dobrodošlica
 9.Čas glasovanja
  
9.1.Informacije na veterinarskem in zootehniškem področju * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.2.Statistični podatki Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.3.Sporazum med ES in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.4.Načelo vzajemnega priznavanja odločb o nadzornih ukrepih kot alternativi začasnemu priporu * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.5.Nove vrste stroškov, upravičenih do prispevka iz ESS ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.6.Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad: nekatere določbe glede finančnega upravljanja *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.7.Izobraževanje otrok migrantov (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.8.Pravica državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.9.Težave in perspektive v zvezi z državljanstvom Unije (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.10.Statistika Skupnosti glede zunanje trgovine ***II (glasovanje)
  
9.11.Določitev vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora ***II (glasovanje)
  
9.12.Naložbe v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije pri stanovanjskih objektih***I (glasovanje)
  
9.13.Vizumski zakonik Skupnosti ***I (glasovanje)
  
9.14.Sistem Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje ***I (glasovanje)
  
9.15.Prostovoljno sodelovanje organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) ***I (glasovanje)
  
9.16.Izvajanje načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost * (glasovanje)
  
9.17.Začasni sporazum EU/Turkmenistan (glasovanje)
  
9.18.Začasni sporazum EU/Turkmenistan * (glasovanje)
  
9.19.Polletna ocena dialoga med EU in Belorusijo (glasovanje)
  
9.20.Evropska zavest in totalitarizem (glasovanje)
  
9.21.Vloga kulture v razvoju evropskih regij (glasovanje)
  
9.22.Sporazum EU/Rusija *** (glasovanje)
  
9.23.Začetek mednarodnih pogajanj o sprejetju Mednarodne pogodbe o zaščiti Arktike (glasovanje)
  
9.24.Zdravstvena vprašanja v zvezi z elektromagnetnimi sevanji (glasovanje)
  
9.25.Boljše šole: agenda za evropsko sodelovanje (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja
 12.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 13.Datum naslednjih sej
 14.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 02/2009 - Oddelek III - Komisija (N6-0011/2009 - C6-0106/2009 - 2009/2030(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog Uredbe Sveta o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma v zvezi z vizumi za dolgoročno prebivanje in razpisi ukrepov v schengenskem informacijskem sistemu (KOM(2009)0090 - C6-0107/2009 - 2009/0025(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

JURI

- Predlog Sklepa Sveta o spremembi Sklepa 2006/326/ES, da se zagotovi postopek za izvajanje člena 5(2) Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah (KOM(2009)0100 - C6-0108/2009 - 2009/0031(CNS))

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog Sklepa Sveta o spremembi Sklepa 2006/325/ES, da se zagotovi postopek za izvajanje člena 5(2) Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (KOM(2009)0101 - C6-0109/2009 - 2009/0034(CNS))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

LIBE

- Predlog Uredbe Sveta o vzpostavitvi ocenjevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda (KOM(2009)0102 - C6-0110/2009 - 2009/0033(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Predlog Odločbe Sveta o vzpostavitvi ocenjevalnega mehanizma za spremljanje uporabe schengenskega pravnega reda (KOM(2009)0105 - C6-0111/2009 - 2009/0032(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 05/2009 - Oddelek III - Komisija (N6-0012/2009 - C6-0112/2009 - 2009/2031(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 10/2009 - Oddelek III - Komisija (N6-0013/2009 - C6-0113/2009 - 2009/2032(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (KOM(2009)0150 - C6-0115/2009 - 2009/2033(ACI))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL

- Predlog Sklepa Sveta o pristopu Evropske skupnosti h Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov (KOM(2008)0530 [[01]] - C6-0116/2009 - 2008/0170(CNS))

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

FEMM

- Predlog Sklepa Sveta o pristopu Evropske skupnosti k Izbirnemu protokolu h Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov (KOM(2008)0530 [[02]] - C6-0117/2009 - 2008/0171(CNS))

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

FEMM

- Predlog Sklepa Sveta o pristopu Evropske skupnosti k Pravilniku št. 61 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o enotnih določbah glede homologacije gospodarskih vozil v zvezi z njihovimi zunanjimi štrlečimi deli pred zadnjo steno kabine (07240/2009 - C6-0119/2009 - 2008/0205(AVC))

posredovano

pristojni :

INTA

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 113 Poslovnika)

- Cristiana Muscardini. Predlog resolucije o krizi, okolju in kakovosti življenja (B6-0162/2009)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Predlog resolucije o iskanju izginulih mladoletnikov (B6-0178/2009)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

FEMM

- Roberta Angelilli, Mario Mauro, Roberto Musacchio, Gianni Pittella, Gianluca Susta in Stefano Zappalà. Predlog resolucije o etičnem kodeksu evropskih novinarjev glede pravic mladoletnikov (B6-0179/2009)

posredovano      pristojni: LIBE
      
mnenje: FEMM, CULT


3. Polletna ocena dialoga med EU in Belorusijo (vloženi predlogi resolucij)

Izjavi Sveta in Komisije: Polletna ocena dialoga med EU in Belorusijo

Razprava je potekala 25. marec 2009 (točka 9 zapisnika z dne 25.03.2009).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Jan Marinus Wiersma in Justas Vincas Paleckis v imenu skupine PSE, Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra in Elmar Brok v imenu skupine PPE-DE, Janusz Onyszkiewicz v imenu skupine ALDE, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska in Adam Bielan v imenu skupine UEN, Milan Horáček in Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE, o polletni oceni dialoga med EU in Belorusijo (B6-0177/2009).

Glasovanje: točka 9.19 zapisnika z dne 02.04.2009.


4. Evropska zavest in totalitarizem (vloženi predlogi resolucij)

Izjavi Sveta in Komisije: Evropska zavest in totalitarizem

Razprava je potekala 25. marec 2009 (točka 10 zapisnika z dne 25.03.2009).

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Martin Schulz, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Helmut Kuhne, Miguel Angel Martínez Martínez, Justas Vincas Paleckis in Józef Pinior v imenu skupine PSE, o evropski vesti in totalitarizmu (B6-0164/2009),

- Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Jana Hybášková, Bernd Posselt, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Mario Mauro, Struan Stevenson, Bogusław Sonik in József Szájer v imenu skupine PPE-DE, o evropski zavesti in totalitarizmu (B6-0165/2009),

- Gisela Kallenbach, László Tőkés in Milan Horáček v imenu skupine Verts/ALE, o evropski zavesti in totalitarizmu (B6-0169/2009),

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Wojciech Roszkowski, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle in Ewa Tomaszewska v imenu skupine UEN, o evropski zavesti in totalitarizmu (B6-0170/2009),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck in István Szent-Iványi v imenu skupine ALDE, o evropski zavesti in totalitarizmu (B6-0171/2009).

Glasovanje: točka 9.20 zapisnika z dne 02.04.2009.


5. Vloga kulture v razvoju evropskih regij (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0064/2009), ki ga je postavila Doris Pack v imenu skupine PPE-DE Komisiji: Vloga kulture v razvoju evropskih regij (B6-0226/2009)

Razprava je potekala 26. marec 2009 (točka 8 zapisnika z dne 26.03.2009).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 108(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Doris Pack v imenu skupine PPE-DE, Christa Prets v imenu skupine PSE, Hannu Takkula in Grażyna Staniszewska v imenu skupine ALDE, o vlogi kulture v razvoju evropskih regij (B6-0166/2009),

- Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogdan Pęk, Andrzej Tomasz Zapałowski, Sylwester Chruszcz, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski in Adam Bielan v imenu skupine UEN, o vlogi kulture v razvoju evropskih regij (B6-0167/2009),

- Helga Trüpel in Gisela Kallenbach v imenu skupine Verts/ALE, o vlogi kulture v razvoju evropskih regij (B6-0168/2009).

Glasovanje: točka 9.21 zapisnika z dne 02.04.2009.


6. Sistem Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje ***I - Prostovoljno sodelovanje organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje [COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) [COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Linda McAvan (A6-0084/2009)

Salvatore Tatarella in Linda McAvan sta predstavila poročili.

Govoril je Stavros Dimas (član Komisije).

Govorili so Nikolaos Vakalis (pripravljalec mnenja odbora ITRE), Anders Wijkman v imenu skupine PPE-DE, Gyula Hegyi v imenu skupine PSE, Johannes Lebech v imenu skupine ALDE, Liam Aylward v imenu skupine UEN, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE, Roberto Musacchio v imenu skupine GUE/NGL, in Luca Romagnoli samostojni poslanec.

Govoril je Martin Bursík (predsedujoči Svetu).

Govorili so Amalia Sartori, Richard Howitt, Mojca Drčar Murko, Roberta Angelilli, Eva-Britt Svensson, Roberto Fiore, Avril Doyle in Daciana Octavia Sârbu.

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

Govorili so Holger Krahmer, Antonio De Blasio, Justas Vincas Paleckis, Dorette Corbey in Martí Grau i Segú.

Po "catch the eye" postopku so govorili Czesław Adam Siekierski, Reinhard Rack in Silvia-Adriana Ţicău.

Govorili so Martin Bursík, Stavros Dimas, Salvatore Tatarella in Linda McAvan.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.14 zapisnika z dne 02.04.2009 in točka 9.15 zapisnika z dne 02.04.2009.

(Seja, ki je bila prekinjena ob __[A6282]__ v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob __[A6283]__.)


PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

7. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Govoril je Marco Cappato, ki je zahteval, da se podatki o dejavnosti poslancev na plenarnih zasedanjih in v odborih objavijo na spletnih straneh Parlamenta, v skladu s stališčem Parlamenta z dne 14. januarja 2009 (P6_TA(2009)0022) (predsednik je odgovoril, da bo predsedstvo stališče o tem vprašanju sprejelo na svoji prihodnji seji).

Govorila je Anna Záborská, predsednica odbora FEMM, ki je od predsednika zahtevala, da izrazi nestrinjanje Parlamenta z novim afganistanskim zakonom o družini, ki ga je nedavno podpisal afganistanski predsednik Hamid Karzaj, ter je nadalje zahtevala, da se ta točka uvrsti na dnevni red prihodnjega delnega zasedanja (predsednik je zabeležil zahtevo).


8. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji Ruande pod vodstvom Rosemary Museminali, ministrice za zunanje zadeve in sodelovanje, ki je sejo spremljala na častni galeriji.


9. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


9.1. Informacije na veterinarskem in zootehniškem področju * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Odločbe Sveta o spremembi Direktive Sveta 2008/73/ES o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehniškem področju ter o spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/426/EGS, 90/427/EGS, 90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 91/496/EGS, 92/35/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 2000/75/ES, Odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 2002/60/ES in 2005/94/ES [COM(2009)0045 - C6-0079/2009 - 2009/0016(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Neil Parish (A6-0141/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2009)0196)


9.2. Statistični podatki Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 808/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo [COM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Angelika Niebler (A6-0128/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2009)0197)


9.3. Sporazum med ES in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembi Priloge 11 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi [15523/2008 - C6-0028/2009 - 2008/0202(CNS)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Béla Glattfelder (A6-0122/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2009)0198)


9.4. Načelo vzajemnega priznavanja odločb o nadzornih ukrepih kot alternativi začasnemu priporu * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Osnutek Okvirnega sklepa Sveta o uporabi načela vzajemnega priznavanja odločb o nadzornih ukrepih med državami članicami Evropske unije kot alternativi začasnemu priporu [17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Ioannis Varvitsiotis (A6-0147/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2009)0199)

Govorili so:

Ioannis Varvitsiotis (poročevalec), pred glasovanjem.


9.5. Nove vrste stroškov, upravičenih do prispevka iz ESS ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1081/2006 o Evropskem socialnem skladu, da se dodajo vrste stroškov, upravičenih do prispevka iz ESS [COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Karin Jöns (A6-0116/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2009)0200)


9.6. Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad: nekatere določbe glede finančnega upravljanja *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi določbami glede finančnega upravljanja [17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2009)0201)


9.7. Izobraževanje otrok migrantov (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Izobraževanje otrok migrantov [2008/2328(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2009)0202)

Govorili so:

- Christa Prets, ki je pred glasovanjem predlagala jezikovno prilagoditev odstavkov 5, 8 in 16, in Stavros Lambrinidis o tem govoru (predlog je bil zavrnjen).


9.8. Pravica državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Uporaba Direktive 2004/38/ES o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic [2008/2184(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2009)0203)

Govorili so:

- Adina-Ioana Vălean (poročevalec), ki je pred glasovanjem podala ustni predlog spremembe k opombi k prvi alineji uvodne izjave S;

- Stefano Zappalà, ki je pred glasovanjem predlagal vrnitev poročila odboru.

Parlament je zavrnil zahtevo (EG) (293 glasov za, 328 glasov proti, 0 vzdržanih).

  1. - Roberta Angelilli o ustnem predlogu spremembe.

9.9. Težave in perspektive v zvezi z državljanstvom Unije (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Težave in perspektive v zvezi z državljanstvom Unije [2008/2234(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2009)0204)


9.10. Statistika Skupnosti glede zunanje trgovine ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti glede zunanje trgovine z državami nečlanicami in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95 [15248/2/2008 - C6-0065/2009 - 2007/0233(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Helmuth Markov (A6-0126/2009)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P6_TA(2009)0205)


9.11. Določitev vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2377/90 [15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Avril Doyle (A6-0048/2009)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P6_TA(2009)0206)


9.12. Naložbe v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije pri stanovanjskih objektih***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj v zvezi z upravičenostjo do naložb v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije pri stanovanjskih objektih [COM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2009)0207)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2009)0207)


9.13. Vizumski zakonik Skupnosti ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Vizumskem zakoniku Skupnosti [COM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Henrik Lax (A6-0161/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2009)0208)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2009)0208)


9.14. Sistem Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje [COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2009)0209)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2009)0209)

Govorili so:

- Miroslav Ouzký, ki je pred glasovanjem zahteval, da se med sprejeta besedila vključi izjava Komisije. Stavros Dimas (član Komisije) se je strinjal z zahtevo.


9.15. Prostovoljno sodelovanje organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) ***I (glasovanje)


Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) [COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Linda McAvan (A6-0084/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2009)0210)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2009)0210)


9.16. Izvajanje načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost * (glasovanje)


Poročilo: Predlog Direktive Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost [COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2009)0211)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2009)0211)


9.17. Začasni sporazum EU/Turkmenistan (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0150/2009/rev, B6 0160/2009

Govoril je Daniel Caspary, ki je zahteval, da se v skladu s členom 168(2) Poslovnika odboru vrnejo predlogi resolucije in njegovo poročilo.

Stavros Dimas (član Komisije) je podprl zahtevo.

Parlament je odobril zahtevo.


9.18. Začasni sporazum EU/Turkmenistan * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

Poročilo je bilo v skladu s členom 168(2) Poslovnika vrnjeno odboru (glej zgornjo točko).


9.19. Polletna ocena dialoga med EU in Belorusijo (glasovanje)

Predlog resolucije B6-0177/2009

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2009)0212)

Govorili so:


Vytautas Landsbergis, ki je podal ustne predloge sprememb k uvodni izjavi E in odstavkom 4, 7 in 13 (ki so bili upoštevani), in Hannes Swoboda o teh ustnih predlogih sprememb.

Jacek Protasiewicz je podal ustni predlog spremembe k odstavku 4 (ki je bil upoštevan).


9.20. Evropska zavest in totalitarizem (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0164/2009, B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-0170/2009 in B6-0171/2009

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0165/2009

(ki nadomešča B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-0170/2009 in B6-0171/2009):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Tunne Kelam, Gunnar Hökmark in Jana Hybášková v imenu skupine PPE-DE
Annemie Neyts-Uyttebroeck in István Szent-Iványi v imenu skupine ALDE
Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan, Roberts Zīle, Zdzisław Zbigniew Podkański, Inese Vaidere in Mirosław Mariusz Piotrowski v imenu skupine UEN
Gisela Kallenbach, Milan Horáček in László Tőkés v imenu skupine Verts/ALE

Sprejeto (P6_TA(2009)0213)

(Predlog resolucije B6-0164/2009 je brezpredmeten.)

Govorili so:

- Bogusław Sonik je dejal, da je prav tako podpisnik predloga resolucije B6-0165/2009.

- Vytautas Landsbergis je podal ustne predloge sprememb k odstavkoma 3 in 4 (ki so bili upoštevani).

- Tunne Kelam je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 20 (ki je bil upoštevan).


9.21. Vloga kulture v razvoju evropskih regij (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0166/2009, B6-0167/2009 in B6-0168/2009

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0166/2009

(ki nadomešča B6-0166/2009, B6-0167/2009 in B6-0168/2009B6-0166/2009, B6-0167/2009 in B6-0168/2009),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Doris Pack in Manolis Mavrommatis v imenu skupine PPE-DE
Christa Prets in Victor Boştinaru v imenu skupine PSE
Grażyna Staniszewska v imenu skupine ALDE
Zdzisław Zbigniew Podkański, Domenico Antonio Basile in Ewa Tomaszewska v imenu skupine UEN
Gisela Kallenbach in Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE
Věra Flasarová v imenu skupine GUE/NGL

Sprejeto (P6_TA(2009)0214)


9.22. Sporazum EU/Rusija *** (glasovanje)

Poročilo: Predlog Priporočila Evropskega parlamenta Svetu o novem sporazumu med Evropsko unijo in Rusijo [2008/2104(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG PRIPOROČILA

Sprejeto (P6_TA(2009)0215)


9.23. Začetek mednarodnih pogajanj o sprejetju Mednarodne pogodbe o zaščiti Arktike (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0163/2009, B6-0172/2009, B6-0173/2009, B6-0174/2009, B6-0175/2009 in B6-0176/2009

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0163/2009

(ki nadomešča B6-0163/2009, B6-0172/2009, B6-0173/2009, B6-0174/2009, B6-0175/2009 in B6-0176/2009),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam in Eija-Riitta Korhola v imenu skupine PPE-DE
Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma in Hannes Swoboda v imenu skupine PSE
Diana Wallis v imenu skupine ALDE
Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle, Ewa Tomaszewska in Inese Vaidere v imenu skupine UEN
Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE
Jens Holm in Adamos Adamou v imenu skupine GUE/NGL

Govorilieso Avril Doyle, ki je v skladu s členom 170(4) Poslovnika predlagala preložitev glasovanja, Diana Wallis v imenu skupine ALDE, in Véronique De Keyser, o tej zahtevi.

Parlament je odobril zahtevo (EG) (352 glasov za, 241 glasov proti, 13 vzdržani).


9.24. Zdravstvena vprašanja v zvezi z elektromagnetnimi sevanji (glasovanje)

Poročilo: Zdravstvena vprašanja v zvezi z elektromagnetnimi sevanji [2008/2211(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2009)0216)


9.25. Boljše šole: agenda za evropsko sodelovanje (glasovanje)

Poročilo: Boljše šole: agenda za evropsko sodelovnaje [2008/2329(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki so ga vložile skupine PPE-DE, PSE, Verts/ALE in GUE/NGL)

Sprejeto (P6_TA(2009)0217)

PREDLOG RESOLUCIJE

Brezpredmetno


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Hannu Takkula - A6-0125/2009
Tomáš Zatloukal in Bruno Gollnisch

Poročilo: Adina-Ioana Vălean - A6-0186/2009
Mario Borghezio in Ewa Tomaszewska

Poročilo: Urszula Gacek - A6-0182/2009
David Sumberg, Bruno Gollnisch, Jim Allister, Martin Callanan, Gay Mitchell in Richard Corbett

Poročilo: Emmanouil Angelakas - A6-0134/2009
Neena Gill in Syed Kamall

Poročilo: Henrik Lax - A6-0161/2008
Czesław Adam Siekierski

Poročilo: Salvatore Tatarella - A6-0105/2009
Neena Gill

Poročilo: Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009
Anja Weisgerber, David Sumberg, Erna Hennicot-Schoepges, Richard Corbett, Frank Vanhecke, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Neena Gill, Martin Callanan, Ewa Tomaszewska, Marie Panayotopoulos-Cassiotou in Gay Mitchell

Polletna ocena dialoga med EU in Belorusijo - B6-0177/2009
Laima Liucija Andrikienė in Toomas Savi

Evropska zavest in totalitarizem - RC-B6-0165/2009
Frank Vanhecke, Siiri Oviir, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Katrin Saks, Syed Kamall, Mario Borghezio in Ioannis Varvitsiotis

Vloga kulture v razvoju evropskih regij - RC-B6-0166/2009
Daniel Hannan

Poročilo: Janusz Onyszkiewicz - A6-0140/2009
Laima Liucija Andrikienė, David Sumberg

Poročilo: Frédérique Ries - A6-0089/2009
Brigitte Fouré

Poročilo: Pál Schmitt - A6-0124/2009
Tomáš Zatloukal, Siiri Oviir in Frank Vanhecke


11. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

°
° ° °

Jean-Marie Cavada je sporočil, da njegova volilna naprava med glasovanjem o predlogu spremembe 10 k poročilu Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009 ni delovala.

Marie Panayotopoulos-Cassiotou je sporočila, da njena volilna naprava med glasovanjem o poročilu Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009 ni delovala.

°
° ° °

Francis Wurtz je sporočil, da ni sodeloval pri glasovanju o predlogu resolucije Evropska zavest in totalitarizem (RC-B6-0165/2009).


12. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 172(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


13. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 21. aprila 2009 do 24. aprila 2009.


14. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 13.00.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Bautista, Beaupuy, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busquin, Buzek, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Krupa, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Manole, Marinescu, Marini, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, van Nistelrooij, Novak, Öger, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Alojz Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov