Index 
Protokoll
PDF 205kWORD 143k
Torsdagen den 2 april 2009 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Halvårsutvärderingen av dialogen mellan EU och Vitryssland (ingivna resolutionsförslag)
 4.Det europeiska samvetet och diktatur (ingivna resolutionsförslag)
 5.Kulturens roll i utvecklingen av europeiska regioner (ingivna resolutionsförslag)
 6.Miljömärkesprogram för gemenskapen ***I - Frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) ***I (debatt)
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Välkomsthälsning
 9.Omröstning
  
9.1.Information på det veterinära och zootekniska området * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Gemenskapsstatistik om informationssamhället ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.3.Godkännande av avtalet EG/Schweiz om handel med jordbruksprodukter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.4.Ömsesidigt erkännande när det gäller beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till provisoriskt kvarhållande * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.5.Nya typer av utgifter som berättigar till stöd från ESF ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.6.Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden: bestämmelser om ekonomisk förvaltning *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.7.Utbildning för barn till migranter (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.8.Unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.9.Problemen med och framtidsutsikterna för unionsmedborgarskapet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.10.Gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med tredjeländer ***II (omröstning)
  
9.11.Fastställande av MRL-värden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel ***II (omröstning)
  
9.12.Investeringar i energieffektivitet och förnybar energi i samband med bostäder (ändring av förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden) ***I (omröstning)
  
9.13.Gemenskapsregler för visum ***I (omröstning)
  
9.14.Miljömärkesprogram för gemenskapen ***I (omröstning)
  
9.15.Frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) ***I (omröstning)
  
9.16.Likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning * (omröstning)
  
9.17.Interimsavtal med Turkmenistan (omröstning)
  
9.18.Interimsavtal med Turkmenistan * (omröstning)
  
9.19.Halvårsutvärderingen av dialogen mellan EU och Vitryssland (omröstning)
  
9.20.Det europeiska samvetet och diktatur (omröstning)
  
9.21.Kulturens roll i utvecklingen av europeiska regioner (omröstning)
  
9.22.Nytt avtal mellan EU och Ryssland *** (omröstning)
  
9.23.Inledande av internationella förhandlingar som syftar till att anta ett internationellt fördrag för skydd av Arktis (omröstning)
  
9.24.Hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält (omröstning)
  
9.25.Bättre skolor: en agenda för europeiskt samarbete (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 13.Datum för nästa sammanträdesperiod
 14.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till anslagsöverföring DEC 02/2009 - Avsnitt III - Kommissionen (N6-0011/2009 - C6-0106/2009 - 2009/2030(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets förordning om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet när det gäller viseringar för längre vistelse och registrering på spärrlista i Schengens informationssystem (KOM(2009)0090 - C6-0107/2009 - 2009/0025(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 2006/326/EG i syfte att inrätta ett förfarande för genomförande av artikel 5.2 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (KOM(2009)0100 - C6-0108/2009 - 2009/0031(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 2006/325/EG i syfte att inrätta ett förfarande för genomförande av artikel 5.2 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (KOM(2009)0101 - C6-0109/2009 - 2009/0034(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

LIBE

- Förslag till rådets förordning om inrättandet av en utvärderingsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket (KOM(2009)0102 - C6-0110/2009 - 2009/0033(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till rådets beslut om inrättande av en utvärderingsmekanism avsedd att övervaka tillämpningen av Schengenregelverket (KOM(2009)0105 - C6-0111/2009 - 2009/0032(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till anslagsöverföring DEC 05/2009 - Avsnitt III - Kommissionen (N6-0012/2009 - C6-0112/2009 - 2009/2031(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC10/2009 - Avsnitt III - Kommissionen (N6-0013/2009 - C6-0113/2009 - 2009/2032(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (KOM(2009)0150 - C6-0115/2009 - 2009/2033(ACI))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL

- Förslag till rådets beslut om ingående från Europeiska gemenskapens sida av Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (KOM(2008)0530 [[01]] - C6-0116/2009 - 2008/0170(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

FEMM

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av det fakultativa protokollet till Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (KOM(2008)0530 [[02]] - C6-0117/2009 - 2008/0171(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

FEMM

- Förslag till rådets beslut om Europeiska gemenskapens anslutning till föreskrift nr 61 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om enhetliga bestämmelser för godkännande av nyttofordon med avseende på deras utskjutande delar framför förarhyttens bakre vägg (07240/2009 - C6-0119/2009 - 2008/0205(AVC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 113 i arbetsordningen)

- Cristiana Muscardini. Förslag till resolution om kriser, miljö och livskvalitet (B6-0162/2009)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Förslag till resolution om sökandet efter försvunna minderåriga (B6-0178/2009)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

FEMM

- Roberta Angelilli, Mario Mauro, Roberto Musacchio, Gianni Pittella, Gianluca Susta och Stefano Zappalà. Förslag till resolution om de europeiska journalisternas uppförandekod för skydd av barnets rättigheter (B6-0179/2009)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

FEMM, CULT


3. Halvårsutvärderingen av dialogen mellan EU och Vitryssland (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Halvårsutvärderingen av dialogen mellan EU och Vitryssland

Debatten hölls den 25 mars 2009 (punkt 9 i protokollet av den 25.03.2009).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Jan Marinus Wiersma och Justas Vincas Paleckis för PSE-gruppen, Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Elmar Brok för PPE-DE-gruppen, Janusz Onyszkiewicz för ALDE-gruppen, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska och Adam Bielan för UEN-gruppen, Milan Horáček och Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, om halvårsutvärderingen av dialogen mellan EU och Vitryssland (B6-0177/2009).

Omröstning: punkt 9.19 i protokollet av den 02.04.2009.


4. Det europeiska samvetet och diktatur (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Det europeiska samvetet och diktatur

Debatten hölls den 25 mars 2009 (punkt 10 i protokollet av den 25.03.2009).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Martin Schulz, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Helmut Kuhne, Miguel Angel Martínez Martínez, Justas Vincas Paleckis och Józef Pinior för PSE-gruppen, om det europeiska samvetet och totalitära diktaturer (B6-0164/2009),

- Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Jana Hybášková, Bernd Posselt, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Mario Mauro, Struan Stevenson, Bogusław Sonik och József Szájer för PPE-DE-gruppen, om det europeiska samvetet och totalitära diktaturer (B6-0165/2009),

- Gisela Kallenbach, László Tőkés och Milan Horáček för Verts/ALE-gruppen, om det europeiska samvetet och totalitära diktaturer (B6-0169/2009),

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Wojciech Roszkowski, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle och Ewa Tomaszewska för UEN-gruppen, om Europas samvete och totalitära ideologier (B6-0170/2009),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck och István Szent-Iványi för ALDE-gruppen, om det europeiska samvetet och totalitära diktaturer (B6-0171/2009).

Omröstning: punkt 9.20 i protokollet av den 02.04.2009.


5. Kulturens roll i utvecklingen av europeiska regioner (ingivna resolutionsförslag)

Muntlig fråga (O-0064/2009) från Doris Pack för PPE-DE-gruppen, till kommissionen: Kulturens roll i utvecklingen av EU:s regioner (B6-0226/2009)

Debatten hölls den 26 mars 2009 (punkt 8 i protokollet av den 26.03.2009).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Doris Pack för PPE-DE-gruppen, Christa Prets för PSE-gruppen, Hannu Takkula och Grażyna Staniszewska för ALDE-gruppen, om kulturens roll i utvecklingen av europeiska regioner (B6-0166/2009),

- Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogdan Pęk, Andrzej Tomasz Zapałowski, Sylwester Chruszcz, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski och Adam Bielan för UEN-gruppen, om kulturens roll i utvecklingen av europeiska regioner (B6-0167/2009),

- Helga Trüpel och Gisela Kallenbach för Verts/ALE-gruppen, om kulturens roll i utvecklingen av europeiska regioner (B6-0168/2009).

Omröstning: punkt 9.21 i protokollet av den 02.04.2009.


6. Miljömärkesprogram för gemenskapen ***I - Frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett miljömärkesprogram för gemenskapen [KOM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) [KOM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Linda McAvan (A6-0084/2009)

Salvatore Tatarella och Linda McAvan redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Stavros Dimas (ledamot av kommissionen).

Talare: Nikolaos Vakalis (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Anders Wijkman för PPE-DE-gruppen, Gyula Hegyi för PSE-gruppen, Johannes Lebech för ALDE-gruppen, Liam Aylward för UEN-gruppen, Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, Roberto Musacchio för GUE/NGL-gruppen, och Luca Romagnoli, grupplös.

Talare: Martin Bursík (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Amalia Sartori, Richard Howitt, Mojca Drčar Murko, Roberta Angelilli, Eva-Britt Svensson, Roberto Fiore, Avril Doyle och Daciana Octavia Sârbu.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talare: Holger Krahmer, Antonio De Blasio, Justas Vincas Paleckis, Dorette Corbey och Martí Grau i Segú.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Czesław Adam Siekierski, Reinhard Rack och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: Martin Bursík, Stavros Dimas, Salvatore Tatarella och Linda McAvan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.14 i protokollet av den 02.04.2009 och punkt 9.15 i protokollet av den 02.04.2009.

(Sammanträdet avbröts kl. 10.35, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 11.05.)


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

7. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Talare: Marco Cappato, som begärde att information om ledamöternas arbete i kammaren och i utskotten skulle offentliggöras på parlamentets webbplats, i enlighet med parlamentets ståndpunkt av den 14 januari 2009 (P6_TA(2009)0022) (talmannen svarade att presidiet skulle behandla denna fråga under sitt nästa sammanträde).

Talare: Anna Záborská, ordförande för utskottet FEMM, som bad talmannen att uttrycka parlamentets ogillande beträffande den nya afghanska familjelag som nyligen undertecknades av Afghanistans president Hamid Karzai, och begärde att denna punkt skulle tas upp på föredragningslistan för nästa sammanträdesperiod (talmannen noterade detta).


8. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Rwanda, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegationen leddes av Rosemary Museminali, utrikes- och samarbetsminister.


9. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


9.1. Information på det veterinära och zootekniska området * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om rättelse av direktiv 2008/73/EG om förenkling av förfarandena för förteckning och offentliggörande av information på det veterinära och zootekniska området och om ändring av direktiven 64/432/EEG, 77/504/EEG, 88/407/EEG, 88/661/EEG, 89/361/EEG, 89/556/EEG, 90/426/EEG, 90/427/EEG, 90/428/EEG, 90/429/EEG, 90/539/EEG, 91/68/EEG, 91/496/EEG, 92/35/EEG, 92/65/EEG, 92/66/EEG, 92/119/EEG, 94/28/EG, 2000/75/EG, beslut 2000/258/EG samt direktiven 2001/89/EG, 2002/60/EG och 2005/94/EG [KOM(2009)0045 - C6-0079/2009 - 2009/0016(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Neil Parish (A6-0141/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0196)


9.2. Gemenskapsstatistik om informationssamhället ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 808/2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället [KOM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Angelika Niebler (A6-0128/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0197)


9.3. Godkännande av avtalet EG/Schweiz om handel med jordbruksprodukter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av bilaga 11 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter [15523/2008 - C6-0028/2009 - 2008/0202(CNS)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Béla Glattfelder (A6-0122/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0198)


9.4. Ömsesidigt erkännande när det gäller beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till provisoriskt kvarhållande * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets rambeslut om tillämpning mellan Europeiska unionens medlemsstater av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till provisoriskt kvarhållande [17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ioannis Varvitsiotis (A6-0147/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0199)

Inlägg:

Ioannis Varvitsiotis (föredragande), före omröstningen.


9.5. Nya typer av utgifter som berättigar till stöd från ESF ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1081/2006 om Europeiska socialfonden för att utöka typerna av utgifter som berättigar till stöd från fonden [KOM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Karin Jöns (A6-0116/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0200)


9.6. Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden: bestämmelser om ekonomisk förvaltning *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen [17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0201)


9.7. Utbildning för barn till migranter (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utbildning för barn till migranter [2008/2328(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0202)

Inlägg:

- Christa Prets, som före omröstningen föreslog en språklig justering i punkterna 5, 8 och 16, och Stavros Lambrinidis, som kommenterade detta inlägg (förslaget förkastades).


9.8. Unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om tillämpningen av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier [2008/2184(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0203)

Inlägg:

- Adina-Ioana Vălean (föredragande), som före omröstningen föreslog en muntlig ändring till fotnoten i skäl S, första strecksatsen;

- Stefano Zappalà, som före omröstningen föreslog att betänkandet skulle återförvisas till utskottet.

Parlamentet förkastade denna begäran med EO (293 ja-röster, 328 nej-röster, 0 nedlagd röst).

- Roberta Angelilli om den muntliga ändringen.


9.9. Problemen med och framtidsutsikterna för unionsmedborgarskapet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om problemen med och framtidsutsikterna för unionsmedborgarskapet [2008/2234(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0204)


9.10. Gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med tredjeländer ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapens statistik rörande utrikeshandel med tredjeländer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95 [15248/2/2008 - C6-0065/2009 - 2007/0233(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Helmuth Markov (A6-0126/2009)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P6_TA(2009)0205)


9.11. Fastställande av MRL-värden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 [15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Avril Doyle (A6-0048/2009)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P6_TA(2009)0206)


9.12. Investeringar i energieffektivitet och förnybar energi i samband med bostäder (ändring av förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden vad gäller stödberättigande för investeringar i energieffektivitet och förnybar energi i bostäder [KOM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0207)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2009)0207)


9.13. Gemenskapsregler för visum ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av en gemenskapskodex om viseringar [KOM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Henrik Lax (A6-0161/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0208)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2009)0208)


9.14. Miljömärkesprogram för gemenskapen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett miljömärkesprogram för gemenskapen [KOM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0209)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2009)0209)

Inlägg:

- Miroslav Ouzký, som före omröstningen begärde att man i Antagna Texter skulle infoga ett uttalande från kommissionen. Stavros Dimas (ledamot av kommissionen) godkände denna begäran.


9.15. Frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) ***I (omröstning)


Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) [KOM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Linda McAvan (A6-0084/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0210)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2009)0210)


9.16. Likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning * (omröstning)


Betänkande om förslaget till rådets direktiv om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning [KOM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0211)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2009)0211)


9.17. Interimsavtal med Turkmenistan (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0150/2009/rev, B6 0160/2009

Daniel Caspary begärde att resolutionsförslagen och betänkandet skulle återförvisas till utskottet i enlighet med artikel 168.2 i arbetsordningen.

Stavros Dimas (ledamot av kommissionen) stödde begäran.

Parlamentet godkände denna begäran.


9.18. Interimsavtal med Turkmenistan * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

I enlighet med artikel 168.2 i arbetsordningen återförvisades betänkandet till utskottet (se punkten ovan).


9.19. Halvårsutvärderingen av dialogen mellan EU och Vitryssland (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0177/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2009)0212)

Inlägg:


Vytautas Landsbergis, som föreslog muntliga ändringar till skäl E och punkterna 7 och 13 (beaktades) och Hannes Swoboda som kommenterade dessa muntliga ändringar.

Jacek Protasiewicz, som föreslog en muntlig ändring till punkt 4 (beaktades).


9.20. Det europeiska samvetet och diktatur (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0164/2009, B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-0170/2009 och B6-0171/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0165/2009

(ersätter B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-0170/2009 och B6-0171/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

Tunne Kelam, Gunnar Hökmark och Jana Hybášková för PPE-DE-gruppen
Annemie Neyts-Uyttebroeck och István Szent-Iványi för ALDE-gruppen
Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan, Roberts Zīle, Zdzisław Zbigniew Podkański, Inese Vaidere och Mirosław Mariusz Piotrowski för UEN-gruppen
Gisela Kallenbach, Milan Horáček och László Tőkés för Verts/ALE-gruppen

Antogs (P6_TA(2009)0213)

(Resolutionsförslag B6-0164/2009 bortföll.)

Inlägg:

- Bogusław Sonik påpekade att han också var förslagsställare till resolutionsförslag B6-0165/2009.

- Vytautas Landsbergis föreslog muntliga ändringar till punkterna 3 och 4 (beaktades).

- Tunne Kelam föreslog en muntlig ändring till ändringsförslag 20 (beaktades).


9.21. Kulturens roll i utvecklingen av europeiska regioner (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0166/2009, B6-0167/2009 och B6-0168/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0166/2009

(ersätter B6-0166/2009, B6-0167/2009 och B6-0168/2009B6-0166/2009, B6-0167/2009 och B6-0168/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

Doris Pack och Manolis Mavrommatis för PPE-DE-gruppen
Christa Prets och Victor Boştinaru för PSE-gruppen
Grażyna Staniszewska för ALDE-gruppen
Zdzisław Zbigniew Podkański, Domenico Antonio Basile och Ewa Tomaszewska för UEN-gruppen
Gisela Kallenbach och Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen
Věra Flasarová för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2009)0214)


9.22. Nytt avtal mellan EU och Ryssland *** (omröstning)

Betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om det nya avtalet mellan EU och Ryssland [2008/2104(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P6_TA(2009)0215)


9.23. Inledande av internationella förhandlingar som syftar till att anta ett internationellt fördrag för skydd av Arktis (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0163/2009, B6-0172/2009, B6-0173/2009, B6-0174/2009, B6-0175/2009 och B6-0176/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0163/2009

(ersätter B6-0163/2009, B6-0172/2009, B6-0173/2009, B6-0174/2009, B6-0175/2009 och B6-0176/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam och Eija-Riitta Korhola för PPE-DE-gruppen
Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma och Hannes Swoboda för PSE-gruppen
Diana Wallis för ALDE-gruppen
Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle, Ewa Tomaszewska och Inese Vaidere för UEN-gruppen
Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen
Jens Holm och Adamos Adamou för GUE/NGL-gruppen

Avril Doyle föreslog att omröstningen skulle skjutas upp i enlighet med artikel 170.4 i arbetsordningen, och Diana Wallis, för ALDE-gruppen, och Véronique De Keyser kommenterade denna begäran.

Parlamentet godkände denna begäran med EO (352 ja-röster, 241 nej-röster, 13 nedlagda röster).


9.24. Hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält (omröstning)

Betänkande om hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält [2008/2211(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2009)0216)


9.25. Bättre skolor: en agenda för europeiskt samarbete (omröstning)

Betänkande om Bättre skolor: En agenda för europeiskt samarbete [2008/2329(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

ALTERNATIVT RESOLUTIONSFÖRSLAG (framlagt av grupperna PPE-DE, PSE, Verts/ALE och GUE/NGL)

Antogs (P6_TA(2009)0217)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Bortföll


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Hannu Takkula - A6-0125/2009
Tomáš Zatloukal och Bruno Gollnisch

Betänkande Adina-Ioana Vălean - A6-0186/2009
Mario Borghezio och Ewa Tomaszewska

Betänkande Urszula Gacek - A6-0182/2009
David Sumberg, Bruno Gollnisch, Jim Allister, Martin Callanan, Gay Mitchell och Richard Corbett

Betänkande Emmanouil Angelakas - A6-0134/2009
Neena Gill och Syed Kamall

Betänkande Henrik Lax - A6-0161/2008
Czesław Adam Siekierski

Betänkande Salvatore Tatarella - A6-0105/2009
Neena Gill

Betänkande Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009
Anja Weisgerber, David Sumberg, Erna Hennicot-Schoepges, Richard Corbett, Frank Vanhecke, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Neena Gill, Martin Callanan, Ewa Tomaszewska, Marie Panayotopoulos-Cassiotou och Gay Mitchell

Halvårsutvärderingen av dialogen mellan EU och Vitryssland - B6-0177/2009
Laima Liucija Andrikienė och Toomas Savi

Det europeiska samvetet och diktatur - RC-B6-0165/2009
Frank Vanhecke, Siiri Oviir, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Katrin Saks, Syed Kamall, Mario Borghezio och Ioannis Varvitsiotis

Kulturens roll i utvecklingen av europeiska regioner - RC-B6-0166/2009
Daniel Hannan

Betänkande Janusz Onyszkiewicz - A6-0140/2009
Laima Liucija Andrikienė, David Sumberg

Betänkande Frédérique Ries - A6-0089/2009
Brigitte Fouré

Betänkande Pál Schmitt - A6-0124/2009
Tomáš Zatloukal, Siiri Oviir och Frank Vanhecke


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Jean-Marie Cavada meddelade att hans omröstningsapparat inte hade fungerat under omröstningen om ändringsförslag 10 till betänkandet av Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009.

Marie Panayotopoulos-Cassiotou meddelade att hennes omröstningsapparat inte hade fungerat vid omröstningen om betänkandet av Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009.

°
° ° °

Francis Wurtz meddelade att han inte hade deltagit vid omröstningen om resolutionsförslaget Det europeiska samvetet och diktatur (RC-B6-0165/2009)


12. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 172.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


13. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 21 april 2009 –24 april 2009.


14. Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 13.00.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

Generalsekreterar

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Bautista, Beaupuy, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busquin, Buzek, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Krupa, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Manole, Marinescu, Marini, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, van Nistelrooij, Novak, Öger, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Alojz Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy