Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0198(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0213/2009

Разисквания :

PV 21/04/2009 - 17
CRE 21/04/2009 - 17

Гласувания :

PV 22/04/2009 - 6.27
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0243

Протокол
Вторник, 21 април 2009 г. - Страсбург

17. Вътрешен пазар на електроенергия ***II - Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори ***II - Достъп до мрежата: за трансграничен обмен на електроенергия ***II - Общи правила за вътрешния пазар на природен газ и отменяне на Директива 2003/55/ЕО ***II - Достъп до преносни мрежи за природен газ ***II - Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри ***I - Енергийни характеристики на сградите (преработка) ***I (разискване)
CRE

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО [14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори [14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Giles Chichester (A6-0235/2009)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003 [14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО [14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп до преносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 [14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Атанас Папаризов (A6-0237/2009)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри [COM(2008)0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Ivo Belet (A6-0218/2009)

Доклад Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите (преработена) [COM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

Eluned Morgan, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Antonio Mussa и Атанас Папаризов представиха препоръките за второ четене.

Ivo Belet и Silvia-Adriana Ţicău представиха докладите.

Изказа се Andris Piebalgs (член на Комисията).

Изказаха се: Rebecca Harms (докладчик по становището на комисията ENVI), Gunnar Hökmark, от името на групата PPE-DE, Edit Herczog, от името на групата PSE, Anne Laperrouze, от името на групата ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, от името на групата UEN, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Vladimír Remek, от името на групата GUE/NGL, Jim Allister, независим член на ЕП, Herbert Reul, Norbert Glante, Leopold Józef Rutowicz, Jerzy Buzek, Hannes Swoboda, Inese Vaidere, Ján Hudacký, Reino Paasilinna и Neena Gill.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Dragoş Florin David, Romana Jordan Cizelj, Czesław Adam Siekierski, Илияна Малинова Йотова, Paul Rübig и Theodor Dumitru Stolojan.

Изказаха се: Andris Piebalgs, Eluned Morgan, Giles Chichester, Antonio Mussa, Атанас Папаризов, Ivo Belet и Silvia-Adriana Ţicău.

Разискването приключи.

Vote: A6-0216/2009, A6-0235/2009, A6-0213/2009, A6-0238/2009, A6-0237/2009 и A6-0218/2009: точка 6.25 от протокола от 22.4.2009, точка 6.26 от протокола от 22.4.2009, точка 6.27 от протокола от 22.4.2009, точка 6.28 от протокола от 22.4.2009, точка 6.29 от протокола от 22.4.2009 и точка 6.32 от протокола от 22.4.2009 и A6-0254/2009: точка 8.4 от протокола от 23.4.2009

Правна информация - Политика за поверителност