Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0198(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0213/2009

Συζήτηση :

PV 21/04/2009 - 17
CRE 21/04/2009 - 17

Ψηφοφορία :

PV 22/04/2009 - 6.27
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0243

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

17. Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ***II - Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ***II - Πρόσβαση στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας ***II - Εσωτερική αγορά φυσικού αερίου ***II - Πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου ***II - Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την οικονομία καυσίμου ***I - Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ***I (συζήτηση)
CRE

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ [14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έγκριση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας [14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Giles Chichester (A6-0235/2009)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 [14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ [14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 [14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Atanas Paparizov (A6-0237/2009)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την οικονομία καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους [COM(2008)0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Ivo Belet (A6-0218/2009)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση / τις ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων (αναδιατύπωση) [COM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

Οι Eluned Morgan, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Antonio Mussa και Atanas Paparizov παρουσιάζουν τις συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση.

Οι Ivo Belet και Silvia-Adriana Ţicău παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Rebecca Harms (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Gunnar Hökmark, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Edit Herczog, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anne Laperrouze, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vladimír Remek, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Herbert Reul, Norbert Glante, Leopold Józef Rutowicz, Jerzy Buzek, Hannes Swoboda, Inese Vaidere, Ján Hudacký, Reino Paasilinna και Neena Gill.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Dragoş Florin David, Romana Jordan Cizelj, Czesław Adam Siekierski, Iliana Malinova Iotova, Paul Rübig και Theodor Dumitru Stolojan.

Παρεμβαίνουν οι Andris Piebalgs, Eluned Morgan, Giles Chichester, Antonio Mussa, Atanas Paparizov, Ivo Belet και Silvia-Adriana Ţicău.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: A6-0216/2009, A6-0235/2009, A6-0213/2009, A6-0238/2009, A6-0237/2009 και A6-0218/2009: 22.04.2009 και A6-0254/2009: 23.04.2009

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου