Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0198(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0213/2009

Rozpravy :

PV 21/04/2009 - 17
CRE 21/04/2009 - 17

Hlasovanie :

PV 22/04/2009 - 6.27
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0243

Zápisnica
Utorok, 21. apríla 2009 - Štrasburg

17. Vnútorný trh s elektrickou energiou ***II - Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky ***II - Podmienky prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektriny ***II - Vnútorný trh so zemným plynom ***II - Podmienky prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn ***II - Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť ***I - Energetická hospodárnosť budov (prepracované znenie) ***I (rozprava)
CRE

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES [14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Eluned Morgan (A6-0216/2009)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky [14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Giles Chichester (A6-0235/2009)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektriny, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1228/2003 [14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES [14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Antonio Mussa (A6-0238/2009)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 [14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Atanas Paparizov (A6-0237/2009)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre [COM(2008)0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Ivo Belet (A6-0218/2009)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie) [COM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

Eluned Morgan, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Antonio Mussa a Atanas Paparizov uviedli odporúčania do druhého čítania.

Ivo Belet a Silvia-Adriana Ţicău uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Andris Piebalgs (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Rebecca Harms (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Gunnar Hökmark za skupinu PPE-DE, Edit Herczog za skupinu PSE, Anne Laperrouze za skupinu ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk za skupinu UEN, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Vladimír Remek za skupinu GUE/NGL, Jim Allister nezávislý poslanec, Herbert Reul, Norbert Glante, Leopold Józef Rutowicz, Jerzy Buzek, Hannes Swoboda, Inese Vaidere, Ján Hudacký, Reino Paasilinna a Neena Gill.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Dragoş Florin David, Romana Jordan Cizelj, Czesław Adam Siekierski, Iliana Malinova Iotova, Paul Rübig a Theodor Dumitru Stolojan.

Vystúpili: Andris Piebalgs, Eluned Morgan, Giles Chichester, Antonio Mussa, Atanas Paparizov, Ivo Belet a Silvia-Adriana Ţicău.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: A6-0216/2009, A6-0235/2009, A6-0213/2009, A6-0238/2009, A6-0237/2009 a A6-0218/2009: bod 6.25 zápisnice zo dňa 22.4.2009, bod 6.26 zápisnice zo dňa 22.4.2009, bod 6.27 zápisnice zo dňa 22.4.2009, bod 6.28 zápisnice zo dňa 22.4.2009, bod 6.29 zápisnice zo dňa 22.4.2009 a bod 6.32 zápisnice zo dňa 22.4.2009 a A6-0254/2009: bod 8.4 zápisnice zo dňa 23.4.2009

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia