Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2207(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0148/2009

Συζήτηση :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 6.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0274

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

19. Απαλλαγές του προϋπολογισμού 2007
(συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Απαλλαγή 2007: Επιτροπή

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή - Εκτελεστικοί οργανισμοί [SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009)

Απαλλαγή 2007: έβδομο, όγδοο και ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έβδομου, του όγδοου και του ένατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2007 [COM(2008)0490 – C6-0296/2008 – 2008/2109(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Bogusław Liberadzki (A6-0159/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα I — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

Απαλλαγή 2007: Δικαστήριο

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα IV – Δικαστήριο [C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A6-0151/2009)

Απαλλαγή 2007: Ελεγκτικό Συνέδριο

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο [C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A6-0152/2009)

Απαλλαγή 2007: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα VI – Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή [C6-0420/2008 – 2008/2280(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A6-0155/2009)

Απαλλαγή 2007: Επιτροπή των Περιφερειών

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών [C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής [C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A6-0156/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα ΙΧ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [C6-0424/2008 – 2008/2283(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A6-0154/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0157/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0158/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (ΕΑΑ)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0160/2009)

Απαλλαγή 2007: Eurojust

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0161/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0435/2008 – 2008/2262(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0162/2009)

Απαλλαγή 2007: Eυρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0163/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του GNSS

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής του GNSS για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0446/2008 – 2008/2273(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0164/2009)

Απαλλαγή 2007: Eυρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0165/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0166/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0167/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0169/2009)

Απαλλαγή 2007: Eυρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0170/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0171/2009)

Απαλλαγή 2007: Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0172/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0173/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0174/2009)

Απαλλαγή 2007 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0175/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0176/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0177/2009)

Απαλλαγή 2007: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0178/2009)

Απαλλαγή 2007: Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0179/2009)

Δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των ευρωπαϊκών οργανισμών

Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών της ΕΕ [2008/2207(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0148/2009)

Οι Jean-Pierre Audy, Bogusław Liberadzki, Paulo Casaca και Christofer Fjellner παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Luca Romagnoli (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Jan Andersson (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Péter Olajos (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Jan Olbrycht (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Marusya Ivanova Lyubcheva (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Κώστας Μποτόπουλος, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mogens Camre, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Véronique Mathieu, Edit Herczog και Ingeborg Gräßle.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dragoş Florin David.

Παρεμβαίνει ο Jean-Pierre Audy.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Herbert Bösch, πρόεδρος της επιτροπής CONT, και Christofer Fjellner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: 23.04.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου