Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Έλεγχος των εντολών
 5.ΟΧΙ στη βία κατά των γυναικών (γραπτή δήλωση)
 6.Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση
 7.Διορθωτικά (άρθρο 204 α του Κανονισμού)
 8.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 9.Κατάθεση εγγράφωv
 10.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν
 11.Αναφορές
 12.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 13.Γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 14.Μεταφορές πιστώσεων
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 17.Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ***II - Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ***II - Πρόσβαση στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας ***II - Εσωτερική αγορά φυσικού αερίου ***II - Πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου ***II - Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την οικονομία καυσίμου ***I - Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ***I (συζήτηση)
 18.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 (κινητές επικοινωνίες) και της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (ηλεκτρονικές επικοινωνίες) ***I (συζήτηση)
 19.Απαλλαγές του προϋπολογισμού 2007 (συζήτηση)
 20.Κοινοτικό πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια * (συζήτηση)
 21.Αντιμετώπιση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας - Υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά ***I (συζήτηση)
 22.Κοινοτικό σύστημα ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής * (συζήτηση)
 23.Διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων * (συζήτηση)
 24.Κοινή μεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη: αρχές, ενέργειες και μέσα (σύντομη παρουσίαση)
 25.Έλεγχος της δημοσιονομικής εκτέλεσης του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (σύντομη παρουσίαση)
 26.Aποτελεσματική εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η διαφάνεια των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (σύντομη παρουσίαση)
 27.Ετήσια έκθεση για τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών το 2008 (σύντομη παρουσίαση)
 28.Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας ανδρών και γυναικών στις εργασίες των επιτροπών και των αντιπροσωπειών (σύντομη παρουσίαση)
 29.Πράσινη βίβλος για τη μελλοντική πολιτική για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) (σύντομη παρουσίαση)
 30.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 31.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (333 kb) Κατάσταση παρόντων (58 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (21 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (266 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (63 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (318 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (321 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου