Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 21. apríla 2009 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 5.Násilie voči ženám (písomné vyhlásenie)
 6.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe
 7.Korigendá (článok 204a rokovacieho poriadku)
 8.Oznámenie predsedníctva
 9.Predložené dokumenty
 10.Prepadnuté písomné vyhlásenia
 11.Petície
 12.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 13.Písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 14.Presun rozpočtových prostriedkov
 15.Program práce
 16.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 17.Vnútorný trh s elektrickou energiou ***II - Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky ***II - Podmienky prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektriny ***II - Vnútorný trh so zemným plynom ***II - Podmienky prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn ***II - Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť ***I - Energetická hospodárnosť budov (prepracované znenie) ***I (rozprava)
 18.Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 717/2007 (mobilné telefónne siete) a smernice 2002/21/ES (elektronické komunikácie) ***I (rozprava)
 19.Absolutóriá za plnenie rozpočtu v roku 2007 (hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok) (rozprava)
 20.Rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť * (rozprava)
 21.Boj proti odlesňovaniu a zhoršovaniu kvality lesa pri zvládaní zmeny klímy a straty biodiverzity - Povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva ***I (rozprava)
 22.Systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej rybárskej politiky * (rozprava)
 23.Zachovanie zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení * (rozprava)
 24.Spoločná prisťahovalecká politika pre Európu: zásady, opatrenia a nástroje (stručná prezentácia)
 25.Kontrola plnenia rozpočtu nástroja predvstupovej pomoci (stručná prezentácia)
 26.Účinné vykonávanie rozsudkov v EÚ: transparentnosť aktív dlžníka (stručná prezentácia)
 27.Výročná správa o činnosti Výboru pre petície za rok 2008 (stručná prezentácia)
 28.Integrovaný prístup k rovnosti mužov a žien v rámci práce výborov a delegácií (stručná prezentácia)
 29.Zelená kniha o budúcnosti politiky TEN-T (stručná prezentácia)
 30.Program rokovania na nasledujúci deň
 31.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (272 kb) Prezenčná listina (58 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (21 kb) 
 
Zápisnica (239 kb) Prezenčná listina (23 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (62 kb) 
 
Zápisnica (290 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (315 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia