Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 21 april 2009 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Valprövning
 5.Kampanjen ”Säg NEJ till våld mot kvinnor” (skriftlig förklaring)
 6.Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet
 7.Rättelser (artikel 204 a i arbetsordningen)
 8.Meddelande från talmannen
 9.Inkomna dokument
 10.Bortfallna skriftliga förklaringar
 11.Framställningar
 12.Avtalstexter översända av rådet
 13.Skriftliga förklaringar (inkomna dokument)
 14.Anslagsöverföringar
 15.Arbetsplan
 16.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 17.Den inre marknaden för elektricitet ***II - Byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ***II - Tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel ***II - Den inre marknaden för naturgas ***II - Tillträde till naturgasöverföringsnäten ***II - Märkning av däck avseende bränsleeffektivitet ***I - Byggnaders energiprestanda ***I (debatt)
 18.Ändring av förordning (EG) nr 717/2007 (mobiltelefoni) och direktiv 2002/21/EG (elektroniska kommunikationer) ***I (debatt)
 19.Ansvarsfrihet för budgetåret 2007 (omröstningen kommer att äga rum torsdag) (debatt)
 20.Gemenskapsram för kärnsäkerhet * (debatt)
 21.Bekämpande av avskogning och skogsdegradering för att motverka klimatförändringen och minskningen av den biologiska mångfalden - Skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden ***I (debatt)
 22.Kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs * (debatt)
 23.Bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder * (debatt)
 24.Gemensam invandringspolitik för Europa (kortfattad redogörelse)
 25.Kontroll av budgetgenomförandet av instrumentet för stöd inför anslutningen (kortfattad redogörelse)
 26.Effektiv verkställighet av domar i EU: insyn i gäldenärers tillgångar (kortfattad redogörelse)
 27.Årsrapport från utskottet för framställningar (kortfattad redogörelse)
 28.Integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i utskottens och delegationernas verksamheter (kortfattad redogörelse)
 29.Grönbok om TEN-T-politikens framtid (kortfattad redogörelse)
 30.Föredragningslista för nästa sammanträde
 31.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (277 kb) Närvarolista (58 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (21 kb) 
 
Protokoll (249 kb) Närvarolista (23 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (61 kb) 
 
Protokoll (287 kb) Närvarolista (63 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (248 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy