Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 318kWORD 266k
Τρίτη 21 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Έλεγχος των εντολών
 5.ΟΧΙ στη βία κατά των γυναικών (γραπτή δήλωση)
 6.Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση
 7.Διορθωτικά (άρθρο 204 α του Κανονισμού)
 8.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 9.Κατάθεση εγγράφωv
 10.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν
 11.Αναφορές
 12.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 13.Γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 14.Μεταφορές πιστώσεων
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 17.Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ***II - Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ***II - Πρόσβαση στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας ***II - Εσωτερική αγορά φυσικού αερίου ***II - Πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου ***II - Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την οικονομία καυσίμου ***I - Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ***I (συζήτηση)
 18.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 (κινητές επικοινωνίες) και της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (ηλεκτρονικές επικοινωνίες) ***I (συζήτηση)
 19.Απαλλαγές του προϋπολογισμού 2007(συζήτηση)
 20.Κοινοτικό πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια * (συζήτηση)
 21.Αντιμετώπιση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας - Υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά ***I (συζήτηση)
 22.Κοινοτικό σύστημα ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής * (συζήτηση)
 23.Διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων * (συζήτηση)
 24.Κοινή μεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη: αρχές, ενέργειες και μέσα (σύντομη παρουσίαση)
 25.Έλεγχος της δημοσιονομικής εκτέλεσης του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (σύντομη παρουσίαση)
 26.Aποτελεσματική εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η διαφάνεια των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (σύντομη παρουσίαση)
 27.Ετήσια έκθεση για τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών το 2008 (σύντομη παρουσίαση)
 28.Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας ανδρών και γυναικών στις εργασίες των επιτροπών και των αντιπροσωπειών (σύντομη παρουσίαση)
 29.Πράσινη βίβλος για τη μελλοντική πολιτική για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) (σύντομη παρουσίαση)
 30.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 31.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 5.05 μ.μ.


2. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με τον σεισμό στο Αμπρούτσο και διαβιβάζει, εξ ονόματος του Σώματος, τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Ο Den Dover γνωστοποιεί ότι, κατόπιν τεχνικού προβλήματος, οι ψήφοι του στις ψηφοφορίες της 17ης Δεκεμβρίου 2008 δεν έχουν καταγραφεί.


4. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής JURI, το Κοινοβούλιο αποφασίζει να επικυρώσει τις εντολές των βουλευτών Bernard Soulage, με ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2009, και Ioan Lucian Hămbăşan, με ισχύ από 1ης Μαρτίου 2009.


5. ΟΧΙ στη βία κατά των γυναικών (γραπτή δήλωση)

Η γραπτή δήλωση 0094/2008 που κατέθεσε η Eva-Britt Svensson σχετικά με τη βία κατά των γυναικών συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών που απαρτίζουν το Σώμα και επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 116 , παράγραφος 4 του Κανονισμού, θα διαβιβασθεί στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων στα Κείμενα που Εγκρίθηκαν της συνεδρίασης της 22ας Απριλίου 2009.


6. Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων που εγκρίθηκαν με τη διαδικασία συναπόφασης σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κανονισμού:

- Oδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τροποποιείται η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και καταργείται η οδηγία 93/12/ΕΟΚ (03740/2008/LEX - C6-0152/2009 - 2007/0019(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ, 2008/1/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 (03739/2008/LEX - C6-0151/2009 - 2008/0015(COD))

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (03738/2008/LEX - C6-0150/2009 - 2008/0014(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας (03737/2008/LEX - C6-0149/2009 - 2008/0013(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (03736/2008/LEX - C6-0148/2009 - 2008/0016(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (03741/2008/LEX - C6-0147/2009 - 2007/0297(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου περί θεωρήσεων προς τις διπλωματικές και τις έμμισθες προξενικές αρχές όσον αφορά την εισαγωγή βιομετρικών στοιχείων καθώς και διατάξεων για την οργάνωση της παραλαβής και της εξέτασης των αιτήσεων θεώρησης (03617/2009/LEX - C6-0143/2009 - 2006/0088(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας (03616/2009/LEX - C6-0142/2009 - 2005/0236(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις (03615/2009/LEX - C6-0141/2009 - 2005/0242(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (κωδικοποιημένη έκδοση) (03729/2008/LEX - C6-0140/2009 - 2008/0019(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον ευρωπαϊκό οργανισμό περιβάλλοντος και το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (κωδικοποιημένη έκδοση) (03728/2008/LEX - C6-0139/2009 - 2007/0235(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/59/EΚ για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης (03722/2008/LEX - C6-0138/2009 - 2005/0239(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (αναδιατύπωση) (03721/2008/LEX - C6-0137/2009 - 2005/0238(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων (αναδιατύπωση) (03720/2008/LEX - C6-0136/2009 - 2005/0237B(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (αναδιατύπωση) (03719/2008/LEX - C6-0135/2009 - 2005/0237A(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινές διατάξεις για τα όργανα μετρήσεως και για τις μεθόδους μετρολογικού ελέγχου (αναδιατύπωση) (03718/2008/LEX - C6-0133/2009 - 2008/0123(COD))

- Οδηγία του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (03711/2008/LEX - C6-0132/2009 - 2005/0283(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας (κωδικοποιημένη έκδοση) (03727/2008/LEX - C6-0131/2009 - 2007/0164(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών (κωδικοποιημένη έκδοση) (03726/2008/LEX - C6-0130/2009 - 2003/0099(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος (03724/2008/LEX - C6-0129/2009 - 2005/0241(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/35/ΕΚ και 2002/59/ΕΚ (03723/2008/LEX - C6-0128/2009 - 2005/0240(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή (03707/2008/LEX - C6-0127/2009 - 2007/0272(COD))

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με διαδικασία προηγουμένης εξέτασης και διαβούλευσης όσον αφορά ορισμένες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις στον τομέα των μεταφορών, των οποίων τη θέσπιση μελετούν τα κράτη μέλη (κωδικοποιημένη έκδοση) (03725/2008/LEX - C6-0126/2009 - 2006/0099(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/98 του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές καταγραφές των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή (03704/2008/LEX - C6-0125/2009 - 2007/0269(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή (03703/2008/LEX - C6-0124/2009 - 2008/0042(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τους διαλύτες εκχύλισης οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των τροφίμων και των συστατικών τους (αναδιατύπωση) (03698/2008/LEX - C6-0123/2009 - 2008/0060(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ουσίες που μπορούν να προστεθούν στα φάρμακα για τον χρωματισμό (αναδιατύπωση) (03696/2008/LEX - C6-0122/2009 - 2008/0001(COD))

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι η δέσμη μέτρων για το κλίμα και η δέσμη για τις θαλάσσιες μεταφορές θα υπογραφούν στην ολομέλεια την Τετάρτη στις 3 μ.μ..


7. Διορθωτικά (άρθρο 204 α του Κανονισμού)

Οι αρμόδιες επιτροπές διαβίβασαν τα ακόλουθα διορθωτικά στα κείμενα που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Διορθωτικό στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Σεπτεμβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2009/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση προσαρμογής της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας των δικύκλων ή τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων (κωδικοποιημένη έκδοση) - P6_TA(2007)0396 - (COM(2006)0478 – C6-0291/2006 – 2006/0161(COD)) – JURI

Διορθωτικό στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 19 Ιουνίου 2007 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2009/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ορισμένων στοιχείων και χαρακτηριστικών των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) - P6_TA(2007)0244 - (COM(2006)0662 – C6-0380/2006 – 2006/0221(COD)) - JURI

Διορθωτικό στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 19 Ιουνίου 2007 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2009/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα και με τις εξέδρες φορτώσεως των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) - P6_TA(2007)0243 - (COM(2006)0667 – C6-0385/2006 – 2006/0219(COD)) - JURI

Διορθωτικό στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 19 Ιουνίου 2007 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2009/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το σύστημα διευθύνσεως των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) - P6_TA(2007)0242 - (COM(2006)0670–C6-0404/2006 – 2006/0225(COD)) - JURI

Διορθωτικό στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 19 Φεβρουαρίου 2008 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2009/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εγκατάσταση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) - P6_TA(2008)0039 - (COM(2007)0192 – C6-0108/2007 – 2007/0066(COD)) - JURI

Διορθωτικό στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Σεπτεμβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2009/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα κάτοπτρα οδήγησης των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) - P6_TA(2007)0398 - (COM(2007)0236–C6-0126/2007 – 2007/0081(COD)) - JURI

Διορθωτικό στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Σεπτεμβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2009/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατάξεις προστασίας σε περίπτωση ανατροπής των γεωργικών η δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) - P6_TA(2007)0399 - (COM(2007)0310 – C6-0163/2007–2007/0107(COD)) - JURI

Διορθωτικό στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 19 Φεβρουαρίου 2008 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2009/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εξουδετέρωση των ραδιοηλεκτρικών παρασίτων (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) που προέρχονται από γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες (κωδικοποιημένη έκδοση) - P6_TA(2008)0042 - (COM(2007)0462 – C6-0256/2007 – 2007/0166(COD)) - JURI

Διορθωτικό στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Ιουνίου 2008 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2009/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατάξεις προστασίας σε περίπτωση ανατροπής των γεωργικών η δασικών ελκυστήρων με τροχούς (στατικές δοκιμές) (κωδικοποιημένη έκδοση) - P6_TA(2008)0266 - (COM(2008)0025 – C6-0044/2008 – 2008/0008(COD)) - JURI

Διορθωτικό στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Δεκεμβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2009/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις διατάξεις ρυμούλκησης και οπισθοπορείας των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) - P6_TA(2007)0582 - (COM(2007)0319 – C6-0175/2007 – 2007/0117(COD)) - JURI

Διορθωτικό στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 19 Φεβρουαρίου 2008 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2009/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ηχητικό επίπεδο που αντιλαμβάνονται οι οδηγοί των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) - P6_TA(2008)0043 - (COM(2007)0588 – C6-0344/2007 – 2007/0205(COD)) - JURI

Διορθωτικό στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Ιουνίου 2008 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2009/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τοποθέτηση διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στα δίκυκλα και τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα (κωδικοποιημένη έκδοση) - P6_TA(2008)0264 - (COM(2007)0768 – C6-0449/2007 – 2007/0270(COD)) - JURI

Διορθωτικό στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Ιουνίου 2008 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2009/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση τύπου των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των γεωργικών δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) - P6_TA(2007)0265 - (COM(2007)0840–C6-0004/2008 – 2007/0284(COD)) - JURI

Διορθωτικό στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Δεκεμβρίου 2008 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Euro VI) και για την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων - P6_TA-PROV(2008)0604 - (COM(2007)0851–C6-0007/2008–2007/0295(COD)) - ENVI

Διορθωτικό στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Μαρτίου 2009 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) …/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις όσον αφορά την έγκριση τύπου για τη γενική ασφάλεια των μηχανοκίνητων οχημάτων - P6_TA-PROV(2009)0092 - (COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD)) - IMCO

Σύμφωνα με το άρθρο 204 α, παράγραφος 4, του Kανονισμού, τα εν λόγω διορθωτικά θεωρούνται εγκριθέντα, εκτός εάν, εντός σαράντα οκτώ ωρών, μια πολιτική ομάδα ή το λιγότερο σαράντα βουλευτές ζητήσουν να τεθούν σε ψηφοφορία.

Τα διορθωτικά είναι διαθέσιμα στην ιστοθέση “Séance en direct”.


8. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Η επιτροπή ECON, στην από 7ης Απριλίου 2009 επιστολή της, γνωστοποίησε ότι η κανονιστική επιτροπή λογιστικών θεμάτων ενέκρινε τα σχέδια κανονισμών της Επιτροπής για τη θέσπιση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων.

Σύμφων με το άρθρο 5 α της αποφάσεως 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, το Κοινοβούλιο δύναται, ανάλογα με την περίπτωση, να αντιταχθεί στην έγκριση αυτών των εκτελεστικών μέτρων.

Η επιτροπή ECON εξέτασε τα σχέδια μέτρων και δεν προτίθεται να υποβάλει σχετική πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 81 του Κανονισμού.


9. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 για το οικονομικό έτος 2009, το οποίο καταρτίσθηκε από το Συμβούλιο στις 30 Μαρτίου 2009 (08153/2009 - C6-0118/2009 - 2009/2017(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 11/2009- Τμήμα III – Επιτροπή (N6-0014/2009 - C6-0121/2009 - 2009/2035(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 332/2002 για τη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών (COM(2009)0169 - C6-0134/2009 - 2009/0053(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 13/2009- Τμήμα III – Επιτροπή (N6-0015/2009 - C6-0144/2009 - 2009/2036(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 14/2009 - Τμήμα III – Επιτροπή (N6-0016/2009 - C6-0145/2009 - 2009/2037(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 15/2009 - Τμήμα III – Επιτροπή (N6-0017/2009 - C6-0146/2009 - 2009/2038(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις:

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα (COM(2008)0640 - C6-0352/2008 - 2008/0194(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Margarita Starkevičiūtė (A6-0053/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών (COM(2008)0311 - C6-0203/2008 - 2008/0098(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Catherine Neris (A6-0068/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων (COM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Brian Crowley (A6-0070/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/35/ΕΚ, σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις (COM(2008)0134 - C6-0142/2008 - 2008/0055(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Luis De Grandes Pascual (A6-0080/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) (COM(2008)0345 - C6-0220/2008 - 2008/0110(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Horst Schnellhardt (A6-0087/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (αναδιατύπωση) (COM(2008)0399 - C6-0277/2008 - 2008/0151(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Magor Imre Csibi (A6-0096/2009)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά (COM(2008)0644 - C6-0373/2008 - 2008/0198(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Caroline Lucas (A6-0115/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εμπορίου προϊόντων φώκιας (COM(2008)0469 - C6-0295/2008 - 2008/0160(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0118/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (COM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0120/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας (2008/2120(INI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Elmar Brok (A6-0133/2009)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις (ISA) (COM(2008)0583 - C6-0337/2008 - 2008/0185(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Dragoş Florin David (A6-0136/2009)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα μηχανήματα για την εφαρμογή φυτοφαρμάκων και την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/EK, της 17ης Μαΐου 2006, σχετικά με τα μηχανήματα (COM(2008)0535 - C6-0307/2008 - 2008/0172(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Leopold Józef Rutowicz (A6-0137/2009)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Κοινότητας, και της οδηγίας 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (COM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean (A6-0138/2009)

- ***I Εκθεση για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όσον αφορά τράπεζες συνδεδεμένες με κεντρικούς οργανισμούς, ορισμένα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις εποπτικές ρυθμίσεις και τη διαχείριση κρίσεων (COM(2008)0602 - C6-0339/2008 - 2008/0191(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Othmar Karas (A6-0139/2009)

- Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της Συνθήκης της Λισαβόνας στην ανάπτυξη της θεσμικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2008/2073(INI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Jean-Luc Dehaene (A6-0142/2009)

- Έκθεση σχετικά με τον νέο ρόλο και τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου ως προς την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας (2008/2063(INI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Jo Leinen (A6-0145/2009)

- Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών της ΕΕ (2008/2207(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0148/2009)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2007 - Τμήμα ΙΙ - Συμβούλιο (SEC(2008)2359 [[03]] - C6-0417/2008 - 2008/2277(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

- ´Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 - Τμήμα IV – Δικαστήριο (SEC(2008)2359 [[04]] - C6-0418/2008 - 2008/2278(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A6-0151/2009)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 - Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο (SEC(2008)2359 [[05]] - C6-0419/2008 - 2008/2279(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A6-0152/2009)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 - Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών (SEC(2008)2359 [[07]] - C6-0421/2008 - 2008/2281(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 - Τμήμα ΙΧ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (SEC(2008)2359 [[09]] - C6-0424/2008 - 2008/2283(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A6-0154/2009)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 - Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (SEC(2008)2359 [[06]] - C6-0420/2008 - 2008/2280(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A6-0155/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 - Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (SEC(2008)2359 [[08]] - C6-0423/2008 - 2008/2282(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A6-0156/2009)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2007 (SEC(2008)2359 [[20]] - C6-0437/2008 - 2008/2264(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0157/2009)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2007 (SEC(2008)2359 [[25]] - C6-0442/2008 - 2008/2269(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0158/2009)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έβδομου, του όγδοου και του ένατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2007 (COM(2008)0490 - C6-0296/2008 - 2008/2109(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Bogusław Liberadzki (A6-0159/2009)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2007 (SEC(2008)2359 [[27]] - C6-0444/2008 - 2008/2271(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0160/2009)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2007 (SEC(2008)2359 [[19]] - C6-0436/2008 - 2008/2263(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0161/2009)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2007 (SEC(2008)2359 [[18]] - C6-0435/2008 - 2008/2262(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0162/2009)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2007 (SEC(2008)2359 [[22]] - C6-0439/2008 - 2008/2266(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0163/2009)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής του GNSS για το οικονομικό έτος 2007 (SEC(2008)2359 [[29]] - C6-0446/2008 - 2008/2273(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0164/2009)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2007 (SEC(2008)2359 [[26]] - C6-0443/2008 - 2008/2270(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0165/2009)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 (SEC(2008)2359 [[28]] - C6-0445/2008 - 2008/2272(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0166/2009)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2007 (SEC(2008)2359 [[21]] - C6-0438/2008 - 2008/2265(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0167/2009)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 Τμήμα III – Επιτροπή - Εκτελεστικοί οργανισμοί (SEC(2008)2359 [[01]] - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης για το οικονομικό έτος 2007 (SEC(2008)2359 [[12]] - C6-0429/2008 - 2008/2256(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0169/2009)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2007 (SEC(2008)2359 [[24]] - C6-0441/2008 - 2008/2268(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0170/2009)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2007 (SEC(2008)2359 [[15]] - C6-0432/2008 - 2008/2259(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0171/2009)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2007 (SEC(2008)2359 [[23]] - C6-0440/2008 - 2008/2267(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0172/2009)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2007 (SEC(2008)2359 [[11]] - C6-0428/2008 - 2008/2255(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0173/2009)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2007 (SEC(2008)2359 [[16]] - C6-0433/2008 - 2008/2260(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0174/2009)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2007 (SEC(2008)2359 [[14]] - C6-0431/2008 - 2008/2258(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0175/2009)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για το οικονομικό έτος 2007 (SEC(2008)2359 [[13]] - C6-0430/2008 - 2008/2257(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0176/2009)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2007 (SEC(2008)2359 [[10]] - C6-0427/2008 - 2008/2254(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0177/2009)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 (SEC(2008)2359 [[17]] - C6-0434/2008 - 2008/2261(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0178/2009)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2007 (SEC(2008)2359 [[30]] - C6-0447/2008 - 2008/2274(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0179/2009)

- Εκθεση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων και την καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση 2007 (2008/2242(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Antonio De Blasio (A6-0180/2009)

- Έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της δημοσιονομικής εκτέλεσης του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) το 2007 (2008/2206(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0181/2009)

- Έκθεση σχετικά με τις δημοσιονομικές πτυχές της Συνθήκης της Λισαβόνας (2008/2054(INI)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Catherine Guy-Quint (A6-0183/2009)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007- Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (SEC(2008)2359 [[02]] - C6-0416/2008 - 2008/2276(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

- Έκθεση σχετικά με τη διακυβέρνηση στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ): το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια και λοιποί παράγοντες (2008/2223(INI)) - επιτροπή PECH - Εισηγήτρια: Elspeth Attwooll (A6-0187/2009)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (COM(2008)0081 - C6-0080/2009 - 2008/0036(CNS)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0188/2009)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τη φοροδιαφυγή που συνδέεται με την εισαγωγή και άλλες διασυνοριακές συναλλαγές (COM(2008)0805 - C6-0039/2009 - 2008/0228(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Cornelis Visser (A6-0189/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Hannes Swoboda (2009/2014(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A6-0190/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

- Εκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009 - Τμήμα III – Επιτροπή (06953/2009 - C6-0077/2009 - 2009/2010(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Jutta Haug (A6-0192/2009)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρωτοβουλία του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για έγκριση απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2002/956/ΔΕΥ σχετικά με τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου Προστασίας Υψηλών Προσώπων (16437/2008 - C6-0029/2009 - 2009/0801(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Gérard Deprez (A6-0193/2009)

- Εκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009 - Τμήμα III – Επιτροπή (2009/2017(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Jutta Haug (A6-0194/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με την αίτηση για την υπεράσπιση της ασυλίας και των προνομιών του Renato Brunetta (2008/2147(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Aloyzas Sakalas (A6-0195/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με την αίτηση για την υπεράσπιση της ασυλίας και των προνομίων του Aldo Patriciello (2008/2323(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Aloyzas Sakalas (A6-0196/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με την αίτηση διαβούλευσης για την ασυλία και τα προνόμια του Antonio Di Pietro (2008/2146(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Aloyzas Sakalas (A6-0197/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας ανδρών και γυναικών στις εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών και αντιπροσωπειών (2008/2245(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Anna Záborská (A6-0198/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την αστική κινητικότητα (2008/2217(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Gilles Savary (A6-0199/2009)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα αναδιάρθρωσης του τομέα του βαμβακιού (COM(2009)0037 - C6-0063/2009 - 2009/0008(CNS)) - επιτροπή AGRI - Εισηγήτρια: María Isabel Salinas García (A6-0200/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με τη βουλευτική ασυλία στην Πολωνία (2008/2232(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0205/2009)

- * Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων (COM(2008)0324 - C6-0282/2008 - 2008/0112(CNS)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με την εδραίωση της σταθερότητας και της ευημερίας στα Δυτικά Βαλκάνια (2008/2200(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Anna Ibrisagic (A6-0212/2009)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου περί υποχρεώσεως διατηρήσεως ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη (COM(2008)0775 - C6-0511/2008 - 2008/0220(CNS)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Miloslav Ransdorf (A6-0214/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1692/2006 σχετικά με τη θέσπιση του δεύτερου προγράμματος Marco Polo για τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών ("Marco Polo II") (COM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την οικονομία καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους (COM(2008)0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Ivo Belet (A6-0218/2009)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί σύναψης του πρωτοκόλλου για την εκτέλεση της σύμβασης των Άλπεων στον τομέα των μεταφορών (πρωτόκολλο μεταφορών) εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (COM(2008)0895 - C6-0073/2009 - 2008/0262(CNS)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Reinhard Rack (A6-0219/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές (COM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συμμετοχή της Κοινότητας σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα μετρολογίας το οποίο έχουν αναλάβει διάφορα κράτη μέλη (COM(2008)0814 - C6-0468/2008 - 2008/0230(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Erika Mann (A6-0221/2009)

- ´Εκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με το πρόβλημα διαμόρφωσης μιας γενικής εικόνας ενός προσώπου, ιδίως βάσει της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, στο πλαίσιο των αντιτρομοκρατικών ενεργειών, της εφαρμογής του νόμου, του ελέγχου της μετανάστευσης, των τελωνειακών υπηρεσιών και των ελέγχων στα σύνορα (2008/2020(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Baroness Sarah Ludford (A6-0222/2009)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών όσον αφορά τους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών (COM(2008)0336 - C6-0247/2008 - 2008/0108(CNS)) - επιτροπή AGRI - Εισηγήτρια: Ilda Figueiredo (A6-0223/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τη μελλοντική πολιτική για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) (2008/2218(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Eva Lichtenberger (A6-0224/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του πλαισίου για την εξάπλωση των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για τις διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς (COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με το σχέδιο δράσης για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (2008/2216(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για δίκτυο προειδοποίησης σχετικά με τις υποδομές ζωτικής σημασίας (ΔΠΥΖΣ) (COM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Luca Romagnoli (A6-0228/2009)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (COM(2008)0530 [[01]] - C6-0116/2009 - 2008/0170(CNS)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Rumiana Jeleva (A6-0229/2009)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, του προαιρετικού πρωτοκόλλου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (COM(2008)0530 [[02]] - C6-0117/2009 - 2008/0171(CNS)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Rumiana Jeleva (A6-0230/2009)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου που αφορά ευρωπαϊκή δράση στον τομέα των σπάνιων νόσων (COM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2008 (2008/2301(INI)) - επιτροπή PETI - Εισηγήτρια: Mairead McGuinness (A6-0232/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη (COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: John Bowis (A6-0233/2009)

- ´Εκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και το μέλλον της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) (2008/2324(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Angelika Beer (A6-0234/2009)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας (Ευρατόμ) του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια. (COM(2008)0790 - C6-0026/2009 - 2008/0231(CNS)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Gunnar Hökmark (A6-0236/2009)

- * Εκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου που αφορά την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (COM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Amalia Sartori (A6-0239/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (COM(2008)0543 - C6-0391/2008 - 2008/0211(COD)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Neil Parish (A6-0240/2009)

- Έκθεση σχετικά με την ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα (2008/2330(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: José Albino Silva Peneda (A6-0241/2009)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (COM(2008)0867 - C6-0518/2008 - 2008/0267(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Gabriele Stauner (A6-0242/2009)

- *** Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον κανονισμό αριθ. 61 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με τις ενιαίες διατάξεις για την έγκριση εμπορικών οχημάτων όσον αφορά τις εξωτερικές προεξοχές τους προσθίως του οπίσθιου φατνώματος του θαλάμου οδήγησης αυτών (07240/2009 - C6-0119/2009 - 2008/0205(AVC)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Helmuth Markov (A6-0243/2009)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (COM(2008)0727 - C6-0464/2008 - 2008/0215(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Benoît Hamon (A6-0244/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με την 25η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2007) (2008/2337(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Monica Frassoni (A6-0245/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου (COM(2009)0014 - C6-0031/2009 - 2009/0001(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Karsten Friedrich Hoppenstedt (A6-0246/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 77/91/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ και 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2005/56/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων (COM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Renate Weber (A6-0247/2009)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2008)0715 - C6-0479/2008 - 2008/0219(CNS)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0248/2009)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται για ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2008)0796 - C6-0018/2009 - 2008/0226(CNS)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0249/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με μία κοινή μεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη: αρχές, ενέργειες και μέσα (2008/2331(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Simon Busuttil (A6-0251/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με την αποτελεσματική εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η διαφάνεια των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (2008/2233(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Neena Gill (A6-0252/2009)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (COM(2008)0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Raül Romeva I Rueda (A6-0253/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων (αναδιατύπωση) (COM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

- Εκθεση σχετικά με τις ρυθμιστικές πτυχές των νανοϋλικών (2008/2208(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Carl Schlyter (A6-0255/2009)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (14516/4/2008 - C6-0006/2009 - 2006/0006(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Jean Lambert (A6-0204/2009)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και καθορίζει το περιεχόμενο των παραρτημάτων του (14518/1/2008 - C6-0003/2009 - 2006/0008(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Jan Cremers (A6-0207/2009)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση που υιοθέτησε το Συμβούλιο για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (αναδιατύπωση) (11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 (14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (αναδιατύπωση) (11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ (14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έγκριση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Giles Chichester (A6-0235/2009)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 (14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Atanas Paparizov (A6-0237/2009)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ (14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις στατιστικές για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (11120/2/2008 - C6-0004/2009 - 2006/0258(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Bart Staes (A6-0256/2009)

3) από τους βουλευτές

3.1) προφορικές ερωτήσεις για την ώρα των ερωτήσεων (άρθρο 109 του Κανονισμού) (B6-0227/2009)

- προς το Συμβούλιο

McGuinness Mairead, Mitchell Gay, Medina Ortega Manuel, Aylward Liam, Harkin Marian, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Evans Robert, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Μαρία, Doyle Avril, Moraes Claude, Ţicău Silvia-Adriana, Davies Chris, Vanhecke Frank, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Ρόδη, Παπαδημούλης Δημήτριος, Sinnott Kathy, Van Hecke Johan, Morgantini Luisa, Posselt Bernd, van Nistelrooij Lambert, Isler Béguin Marie Anne, Holm Jens, Nicholson James, Παφίλης Αθανάσιος, Τούσσας Γεώργιος, Thomsen Britta

- προς την Επιτροπή

Ludford Sarah, Moraes Claude, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Ρόδη, Mitchell Gay, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Corda Giovanna, Παπαστάμκος Γεώργιος, Allister Jim, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Μαρία, Αγγελάκας Εμμανουήλ, Paleckis Justas Vincas, Posselt Bernd, van Nistelrooij Lambert, Harkin Marian, Martin David, Higgins Jim, Badia i Cutchet Maria, De Rossa Proinsias, McGuinness Mairead, França Armando, Medina Ortega Manuel, Aylward Liam, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Doyle Avril, Lundgren Nils, Goudin Hélène, Ţicău Silvia-Adriana, Γκλαβάκης Ιωάννης, Vanhecke Frank, Μαυρομμάτης Μανώλης, Παπαδημούλης Δημήτριος, Sinnott Kathy, Schlyter Carl, Attard-Montalto John, Tomaszewska Ewa, Csibi Magor Imre, Handzlik Małgorzata, Isler Béguin Marie Anne, Holm Jens, Simpson Brian, Nicholson James, Belet Ivo, Cremers Jan, Παφίλης Αθανάσιος, Δρούτσας Kωvσταντίνος, Jensen Anne E., Klaß Christa, Τούσσας Γεώργιος, Bautista Daniel

3.2) προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 113 του Κανονισμού)

- Frank Vanhecke. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πρόταση τροποποίησης του καθεστώτος που διέπει την μεταβατική αποζημίωση που καταβάλλεται σε πρώην μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα καθώς και στους γενικούς εισαγγελείς του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου (B6-0180/2009)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Sebastian Valentin Bodu. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση, για ένα χρόνο, των πράξεων ανοικτής πώλησης (short selling) (B6-0181/2009)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sebastian Valentin Bodu. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη χρησιμοποίηση των εμπορικών τραπεζών ως μεσαζόντων (εντεταλμένων αντιπροσώπων) για τη χορήγηση πιστώσεων προερχόμενων από ευρωπαϊκά κονδύλια (B6-0182/2009)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

REGI

- Cristiana Muscardini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον συντονισμό της αντισεισμικής νομοθεσίας των κρατών μελών (B6-0184/2009)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

REGI


10. Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν

Οι γραπτές δηλώσεις αριθ. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108/2008, 2, 3/2009 καταπίπτουν, δεδομένου ότι δεν συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, δυνάμει του άρθρου 116, παράγραφος 5, του Κανονισμού.


11. Αναφορές

Οι κατωτέρω αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 191, παράγραφος 5, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 24 Μαρτίου 2009

του A. C. Walker (Carmel Centre) (183 υπογραφές) (αριθ.° 0276/2009)· της Cristina Alonso Alonso (αριθ.° 0277/2009)· του Gregorio Amo López (αριθ.° 0278/2009)· του Timoteo Gímenez Domingo (αριθ.° 0279/2009)· της Adeline Guerry (αριθ.° 0280/2009)· του Gordon Hall (αριθ.° 0281/2009)· της Elena Ungurean (αριθ.° 0282/2009)· του Reinhard Wittrock (αριθ.° 0283/2009)· της Rachel Hamm (αριθ.° 0284/2009)· της Iza Ioniţescu (αριθ.° 0285/2009)· του Dieter Schünemann (αριθ.° 0286/2009)· του Εμμανουήλ Μανούσου (αριθ.° 0287/2009)· της Grazyna Borowik (αριθ.° 0288/2009)· του Henry Saarinen (αριθ.° 0289/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0290/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0292/2009)· του Christopher Eichner (αριθ.° 0293/2009).

Στις 25 Μαρτίου 2009

του Mark Sugrue (αριθ.° 0294/2009)· του Des May (Western Eel Fishermens Association) (5 υπογραφές) (αριθ.° 0295/2009)· της Ingeborg Hoffmann (APE Asociación de Propietarios de Empuriabrava) (αριθ.° 0296/2009)· του Christopher Eichner (αριθ.° 0297/2009)· του Wolfgang Ludwigs (αριθ.° 0298/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0299/2009)· του Christopher Eichner (αριθ.° 0300/2009)· του Rudolf Ehrismann (αριθ.° 0301/2009)· της Eugenia Ioan (αριθ.° 0302/2009)· της Bärbel Keller (2 υπογραφές) (αριθ.° 0303/2009)· του Ciprian Filip (αριθ.° 0304/2009)· της Marisa Pignolo (αριθ.° 0305/2009).

Στις 1 Απριλίου 2009

του Thomas Schüler (12 υπογραφές) (αριθ.° 0306/2009)· της Mirella Collina (CGIL Funzione Pubblica Imola) (1225 υπογραφές) (αριθ.° 0307/2009)· του Tobias King (αριθ.° 0308/2009)· της Theresa LeBlanc (Association of 2700 Gas Customers "Foreningen Gaskunder2700") (αριθ.° 0309/2009)· του François Delpeuch (αριθ.° 0310/2009)· του Anthony Hirst (αριθ.° 0311/2009)· του Carlos Garrudo (αριθ.° 0312/2009)· του Barry Davies (αριθ.° 0313/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0314/2009)· της Eileen Mulholland (αριθ.° 0315/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0316/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0317/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0318/2009)· του Andrzej Żelawski (αριθ.° 0319/2009)· του Alberto Arena (αριθ.° 0320/2009)· του Rubens Radosta (αριθ.° 0321/2009)· του Raoul Geers (αριθ.° 0322/2009)· του (απόρρητο όνομα) (3 υπογραφές) (αριθ.° 0323/2009)· του Γεωργίου Κουτσιμπίνη (Κόμμα Μέγας Αλέξανδρος) (αριθ.° 0324/2009)· του Iulian Curelea (Forum Delle Comunita Straniere in Italia) (αριθ.° 0325/2009)· της Cristina Braun (αριθ.° 0326/2009)· του Herbert Otto (αριθ.° 0327/2009)· του Daniel Golebiewski (αριθ.° 0328/2009)· της Elena Lezcano Miranda (αριθ.° 0329/2009)· του Ioan Tibeica (αριθ.° 0330/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0331/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0332/2009)· του Edward Cremona (αριθ.° 0333/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0334/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0335/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0336/2009)· της Sevastiţa Dinu (αριθ.° 0337/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0338/2009)· του Martin Lauer (αριθ.° 0339/2009)· του Fritz Becker (αριθ.° 0340/2009)· του Francesco Prudenzano (Federazione INTESA) (αριθ.° 0341/2009)· του Martin Geisenfelder (Flugschule Martin Geisenfelder) (αριθ.° 0342/2009)· του Gerhard Ruby (Ruby Erbrechts-Kanzlei) (αριθ.° 0343/2009)· της Claudine Leunen (αριθ.° 0344/2009)· του Michael Kaiser (αριθ.° 0345/2009)· του Antonio Rodríguez Pérez (Vertical Partner S.A.) (αριθ.° 0346/2009)· του Raúl Barrios Martínez (αριθ.° 0347/2009)· του Joaquín Marza Mercé (Colegio Público de Hurchillo "Manuel Riquelme") (αριθ.° 0348/2009)· του Torsten Krechel (αριθ.° 0349/2009)· της Gheorghiţa Bordei (αριθ.° 0350/2009)· του Erkki Ahola (αριθ.° 0351/2009)· του Peter Eisner (αριθ.° 0352/2009)· του Luigi Di Marino (Studio Legale Avv. Luigi Di Marino) (2 υπογραφές) (αριθ.° 0353/2009)· του Πέτρου Κοντομηνά (Ναυτιλιακή εταιρεία Maistrali) (αριθ.° 0354/2009)· του Lubomir Ivancik (αριθ.° 0355/2009)· του Wolfgang Karl Heine (2 υπογραφές) (αριθ.° 0356/2009)· του Patrick Van Helden (αριθ.° 0357/2009)· του Pablo Serra (Col. lectiu Humanista de les terres de Ponent) (16 υπογραφές) (αριθ.° 0358/2009)· του Jugend Pfaffenhofen Grüne (Grüne Jugend Pfaffenhofen) (3 υπογραφές) (αριθ.° 0359/2009)· της Kathy Sinnott (1364984 υπογραφές) (αριθ.° 0360/2009)· του Christopher Eichner (αριθ.° 0361/2009).

Στις 14 Απριλίου 2009

του Kenneth Pils (αριθ.° 0362/2009)· του Paolo Cacciavilani (17 υπογραφές) (αριθ.° 0363/2009)· του Kurt Heinen (αριθ.° 0364/2009)· του Tamás Perlaki (αριθ.° 0365/2009)· του Uwe Precht (αριθ.° 0366/2009)· της Helena Isabel Coelho (αριθ.° 0367/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0368/2009)· του Σωκράτη Δημητριάδη (αριθ.° 0369/2009)· του Jean-François Cabestan ("Paris Historique") (αριθ.° 0370/2009)· της Cornelia Costea (αριθ.° 0371/2009)· του Klaus Mandel (αριθ.° 0372/2009)· της Daniela Pintor (5 υπογραφές) (αριθ.° 0373/2009)· του Christopher Eichner (αριθ.° 0374/2009)· του Pascal Gallez (αριθ.° 0375/2009)· της Έλενας Νικολαρά (2 υπογραφές) (αριθ.° 0376/2009)· του Andrei Constantinescu (αριθ.° 0377/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0378/2009)· του Olivier Plumandon (αριθ.° 0379/2009)· του Philippe Mota (αριθ.° 0380/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0381/2009)· της Anna Rita Cuccu (αριθ.° 0382/2009)· του Ralf Berkemeyer (αριθ.° 0383/2009)· του Umair Ali (αριθ.° 0384/2009)· του David Carracoi (αριθ.° 0385/2009)· της Claudia Tavani (αριθ.° 0386/2009)· της Joanna Radojewska (Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne "Akademia Smyka" i Osoby Związane z Placówkami) (αριθ.° 0387/2009)· του Mieszko Mikulski (αριθ.° 0388/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0389/2009)· του Ιωάννη Παπαϊωάννου (αριθ.° 0390/2009)· του Vincenzo Martire (αριθ.° 0391/2009)· της Patricia Cristina Rebour Orpin (αριθ.° 0392/2009)· του Lou Huckvale (KSFIOM Depositors Action Group) (αριθ.° 0393/2009)· του Jan Pawul (αριθ.° 0394/2009)· του Christian Kausl (αριθ.° 0395/2009)· του Salvatore Fatone (135 υπογραφές) (αριθ.° 0396/2009)· του Andreas Schmitz (Anwohnerinitiative Verkehrslärm Aachen West) (αριθ.° 0397/2009)· του Χρήστου Μαριδάκη (Association Aiantis) (αριθ.° 0398/2009)· του Ünal Zeran (106 υπογραφές) (αριθ.° 0399/2009)· της Paunka I. Kafalieva (αριθ.° 0400/2009)· του Simon Avram (αριθ.° 0401/2009)· της Ελένης Μαλιωτάκη (αριθ.° 0402/2009)· του Γεωργίου Θεοδωρίδη (αριθ.° 0403/2009)· του Paul Grauwels (αριθ.° 0404/2009)· του Jean Saucier (5 υπογραφές) (αριθ.° 0405/2009).

Στις 16 Απριλίου 2009

της Gertrud Martin (αριθ.° 0407/2009)· της Rossella Ruffino (αριθ.° 0408/2009)· της Lacovache Tudor (Spitalul de Obstetrică Ginecologie "I.A. Sbarcea" Brasov) (31 υπογραφές) (αριθ.° 0409/2009)· του Carmelo Santangelo (Comitato Cittadino "Mare Protetto") (16 υπογραφές) (αριθ.° 0410/2009)· του Stefano Tavanti (αριθ.° 0411/2009)· του Giorgio Guarino (αριθ.° 0412/2009)· του David Jacovkis (Free Knowledge Institute - Open Standards Coalition) (18 υπογραφές) (αριθ.° 0413/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0414/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0415/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0416/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0417/2009)· του Álvaro Fernández Durán (αριθ.° 0418/2009)· της María del Carmen Dona López (αριθ.° 0419/2009)· του Jens Genzer (αριθ.° 0420/2009)· του Jens Genzer (αριθ.° 0421/2009)· του Jiri Banas (αριθ.° 0422/2009)· του Κώστα Παπαδόπουλου (αριθ.° 0423/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0424/2009)· του Renato Lombardi (αριθ.° 0425/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0426/2009)· του Marek Sikorski (αριθ.° 0427/2009)· του Bogdan Ghibea (SC SKY GROUP SRL) (3 υπογραφές) (αριθ.° 0428/2009)· του Eugenio Piovano (22 υπογραφές) (αριθ.° 0429/2009)· της Ann Hallam (Brighton and Hove Palestine Solidarity Campaign) (αριθ.° 0430/2009)· του Dimitar Platikanov (Initiative committe against "Depot for Scrap waste") (αριθ.° 0431/2009)· του Emilio Aguas Alcalde (αριθ.° 0432/2009)· του Boris Makarov (αριθ.° 0433/2009)· του Moss Hannon (αριθ.° 0434/2009)· του Dumitru Tudoran (αριθ.° 0435/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0436/2009)· του David Brouwer (αριθ.° 0437/2009)· της Maria Radzikowska (αριθ.° 0438/2009)· της Elsa Aimone (87 υπογραφές) (αριθ.° 0439/2009)· του Simeon Gektidis (αριθ.° 0440/2009)· του Bostjan Avsec (αριθ.° 0441/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0442/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0443/2009)· της Sabine Vander Elst (αριθ.° 0444/2009)· του William Louis Chamberland (αριθ.° 0445/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0446/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0447/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0448/2009)· της Elena Drăghici Stave (αριθ.° 0449/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0450/2009)· του Antonio Tortosa López (αριθ.° 0451/2009)· του (απόρρητο όνομα) (αριθ.° 0452/2009)· του Juan Ruipéerez Cuadrado (αριθ.° 0453/2009).


12. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

- πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

- σύμβαση για τον κεντρικό τελωνισμό, όσον αφορά την κατανομή των εθνικών εξόδων είσπραξης που παρακρατούνται κατά τη διάθεση των παραδοσιακών ίδιων πόρων στον προϋπολογισμό της ΕΕ.


13. Γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Οι ακόλουθοι βουλευτές υπέβαλαν γραπτές δηλώσεις για καταχώρηση στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού):

- Nils Lundgren, Hélène Goudin, Hanne Dahl και Paul van Buitenen σχετικά με την ελευθερία καταγγελίας ατασθαλιών και την προστασία των καταγγελλόντων ατασθαλίες (0045/2009),

- Silvia-Adriana Ţicău, Ulrich Stockmann, Jörg Leichtfried, Marusya Ivanova Lyubcheva και Csaba Sándor Tabajdi σχετικά με την απόδοση μεγαλύτερης προτεραιότητας στον Δούναβη στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών πολιτικών (0046/2009),

- Elizabeth Lynne, Kathy Sinnott και Carl Schlyter σχετικά με τους κινδύνους που δημιουργεί η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία που οφείλονται στην χρήση ασύρματης τεχνολογίας (0047/2009),

- Elizabeth Lynne σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία κατά των αντρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (0048/2009),

- Jean-Claude Martinez σχετικά με την ανάγκη ύπαρξης ειδικού ένδικου μέσου που να επιτρέπει στους επενδυτές να προσφεύγουν στις αρχές για τις φερόμενες ως παραλείψεις των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (0049/2009),

- Kathy Sinnott, Anna Záborská, Marian Harkin και Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου σχετικά με την ένταξη των ατόμων που παρέχουν περίθαλψη στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης (0050/2009),

- Elisabetta Gardini σχετικά με τις προτεραιότητες σε θέματα ψυχικής υγείας και αποκατάστασης κατά την παιδική ηλικία (0051/2009),

- Μαρία Ματσούκα, Pier Antonio Panzeri, Stephen Hughes, Δημήτριος Παπαδημούλης και Elisabeth Schroedter σχετικά με την ανάγκη αντιμετώπισης της εργασιακής ανασφάλειας, της φτώχειας και της ανεργίας των νέων εργαζομένων (0052/2009).


14. Μεταφορές πιστώσεων

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 06/2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (N6-0005/2009 - C6-0096/2009 - 2009/2018(GBD)).

Αφού έλαβε γνώση της γνώμης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά πιστώσεων στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.


15. Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας avril II (PE 423.627/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 132 του Κανονισμού):

Τρίτη

Αίτηση της Ομάδας Verts/ALE να αποσυρθεί από την ημερήσια διάταξη η έκθεση Gunnar Hökmark (A6-0236/2009 - σημείο 44 του PDOJ).

Παρεμβαίνουν η Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, που αιτιολογεί την αίτηση, και ο Gunnar Hökmark. Δι' ονομαστικής κλήσεως (27 ψήφοι υπέρ, 172 κατά, 10 αποχές) το Σώμα απορρίπτει την αίτηση.

Τετάρτη

Αίτηση της Ομάδας ALDE για την αναβολή της ψηφοφορίας επί των προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων ενόψει της έγκρισης Διεθνούς Συνθήκης για την Προστασία της Αρκτικής (σημείο 125 του PDOJ).

Παρεμβαίνουν η Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, που αιτιολογεί την αίτηση, και η Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. Δι' ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (135 ψήφοι υπέρ, 74 κατά, 2 αποχές) το Σώμα εγκρίνει την αίτηση.

Αίτηση της Ομάδας UEN για την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη δηλώσεως της Επιτροπής σχετικά με τον σεισμό στο Αμπρούτσο.

Παρεμβαίνουν η Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, που αιτιολογεί την αίτηση, και ο Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. Το Σώμα εγκρίνει την αίτηση.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν για την εγγραφή συμπληρωματικών σημείων στην ημερήσια διάταξη οι Astrid Lulling και Νικόλαος Βακάλης (Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 132, παράγραφος 1, του Κανονισμού και δεν δίνει συνέχεια στις αιτήσεις αυτές που έχουν διατυπωθεί εκτός προθεσμίας).

Πέμπτη

Αίτηση της Ομάδας Verts/ALE για την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη δηλώσεως της Επιτροπής σχετικά με τον γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο ΜON810.

Παρεμβαίνουν οι Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, qπου αιτιολογεί την αίτηση, Lutz Goepel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. Το Σώμα απορρίπτει την αίτηση.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


16. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν σε ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 144 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Γεώργιος Παπαστάμκος, Pierre Pribetich, Cristian Silviu Buşoi, Mieczysław Edmund Janowski, László Tőkés, Vittorio Agnoletto, Γεώργιος Γεωργίου, Slavi Binev, Richard James Ashworth, Ioan Mircea Paşcu, Chris Davies, Ewa Tomaszewska, Den Dover επί προσωπικού ζητήματος κατόπιν της παρέμβασης του Chris Davies, Gerard Batten, Milan Horáček, Zsolt László Becsey, Jo Leinen, Marco Cappato, Etelka Barsi-Pataky, Neena Gill, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Catherine Guy-Quint, Călin Cătălin Chiriţă, Jim Allister, Jelko Kacin, Kinga Gál και Csaba Sándor Tabajdi.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luisa MORGANTINI
Αντιπρόεδρος


17. Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ***II - Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ***II - Πρόσβαση στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας ***II - Εσωτερική αγορά φυσικού αερίου ***II - Πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου ***II - Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την οικονομία καυσίμου ***I - Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ***I (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ [14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έγκριση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας [14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Giles Chichester (A6-0235/2009)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 [14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ [14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 [14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Atanas Paparizov (A6-0237/2009)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την οικονομία καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους [COM(2008)0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Ivo Belet (A6-0218/2009)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση / τις ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων (αναδιατύπωση) [COM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

Οι Eluned Morgan, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Antonio Mussa και Atanas Paparizov παρουσιάζουν τις συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση.

Οι Ivo Belet και Silvia-Adriana Ţicău παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Rebecca Harms (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Gunnar Hökmark, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Edit Herczog, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anne Laperrouze, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vladimír Remek, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Herbert Reul, Norbert Glante, Leopold Józef Rutowicz, Jerzy Buzek, Hannes Swoboda, Inese Vaidere, Ján Hudacký, Reino Paasilinna και Neena Gill.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Dragoş Florin David, Romana Jordan Cizelj, Czesław Adam Siekierski, Iliana Malinova Iotova, Paul Rübig και Theodor Dumitru Stolojan.

Παρεμβαίνουν οι Andris Piebalgs, Eluned Morgan, Giles Chichester, Antonio Mussa, Atanas Paparizov, Ivo Belet και Silvia-Adriana Ţicău.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: A6-0216/2009, A6-0235/2009, A6-0213/2009, A6-0238/2009, A6-0237/2009 και A6-0218/2009: 22.04.2009 και A6-0254/2009: 23.04.2009


18. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 (κινητές επικοινωνίες) και της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (ηλεκτρονικές επικοινωνίες) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 717/2007 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Κοινότητας, και της οδηγίας 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών [COM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean (A6-0138/2009)

Η Adina-Ioana Vălean παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marek SIWIEC
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Syed Kamall (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Μανώλης Μαυρομμάτης (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και David Hammerstein, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Silvia-Adriana Ţicău, Czesław Adam Siekierski, Bogusław Liberadzki και Alojz Peterle.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding και Adina-Ioana Vălean.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.33 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.4.2009.


19. Απαλλαγές του προϋπολογισμού 2007
(συζήτηση)

Απαλλαγή 2007: Επιτροπή

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή - Εκτελεστικοί οργανισμοί [SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009)

Απαλλαγή 2007: έβδομο, όγδοο και ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έβδομου, του όγδοου και του ένατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2007 [COM(2008)0490 – C6-0296/2008 – 2008/2109(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Bogusław Liberadzki (A6-0159/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα I — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

Απαλλαγή 2007: Δικαστήριο

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα IV – Δικαστήριο [C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A6-0151/2009)

Απαλλαγή 2007: Ελεγκτικό Συνέδριο

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο [C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A6-0152/2009)

Απαλλαγή 2007: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα VI – Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή [C6-0420/2008 – 2008/2280(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A6-0155/2009)

Απαλλαγή 2007: Επιτροπή των Περιφερειών

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών [C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής [C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A6-0156/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα ΙΧ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [C6-0424/2008 – 2008/2283(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A6-0154/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0157/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0158/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (ΕΑΑ)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0160/2009)

Απαλλαγή 2007: Eurojust

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0161/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0435/2008 – 2008/2262(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0162/2009)

Απαλλαγή 2007: Eυρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0163/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του GNSS

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής του GNSS για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0446/2008 – 2008/2273(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0164/2009)

Απαλλαγή 2007: Eυρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0165/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0166/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0167/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0169/2009)

Απαλλαγή 2007: Eυρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0170/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0171/2009)

Απαλλαγή 2007: Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0172/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0173/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0174/2009)

Απαλλαγή 2007 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0175/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0176/2009)

Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0177/2009)

Απαλλαγή 2007: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0178/2009)

Απαλλαγή 2007: Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0179/2009)

Δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των ευρωπαϊκών οργανισμών

Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών της ΕΕ [2008/2207(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0148/2009)

Οι Jean-Pierre Audy, Bogusław Liberadzki, Paulo Casaca και Christofer Fjellner παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Luca Romagnoli (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Jan Andersson (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Péter Olajos (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Jan Olbrycht (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Marusya Ivanova Lyubcheva (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Κώστας Μποτόπουλος, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mogens Camre, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Véronique Mathieu, Edit Herczog και Ingeborg Gräßle.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dragoş Florin David.

Παρεμβαίνει ο Jean-Pierre Audy.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Herbert Bösch, πρόεδρος της επιτροπής CONT, και Christofer Fjellner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: 23.04.2009.


20. Κοινοτικό πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας (Ευρατόμ) του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια [COM(2008)0790 - C6-0026/2009 - 2008/0231(CNS)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Gunnar Hökmark (A6-0236/2009)

Ο Gunnar Hökmark παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Rebecca Harms (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Herbert Reul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Edit Herczog, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Anne Laperrouze, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Paul Rübig και Atanas Paparizov.

Παρεμβαίνουν οι Andris Piebalgs και Gunnar Hökmark.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.38 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.4.2009.


21. Αντιμετώπιση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας - Υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά ***I (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Αντιμετώπιση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά [COM(2008)0644 - C6-0373/2008 - 2008/0198(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Caroline Lucas (A6-0115/2009)

Ο Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Η Caroline Lucas παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Péter Olajos, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Riitta Myller, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Magor Imre Csibi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Σταύρος Δήμας και Caroline Lucas.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Magor Imre Csibi και Péter Olajos, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας (B6-0191/2009).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: A6-0115/2009: 22.04.2009, B6-0191/2009: 23.04.2009


22. Κοινοτικό σύστημα ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής [COM(2008)0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Raül Romeva i Rueda (A6-0253/2009)

Ο Raül Romeva i Rueda παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Carmen Fraga Estévez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Emanuel Jardim Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Elspeth Attwooll, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jean-Claude Martinez, μη εγγεγραμμένος, Struan Stevenson και Nils Lundgren.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Avril Doyle και Paulo Casaca.

Παρεμβαίνουν οι Joe Borg και Raül Romeva i Rueda.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.37 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.4.2009.


23. Διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων [COM(2008)0324 - C6-0282/2008 - 2008/0112(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

Η Carmen Fraga Estévez (αναπληρώτρια εισηγήτρια) παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Paulo Casaca, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Avril Doyle.

Παρεμβαίνουν οι Joe Borg και Carmen Fraga Estévez.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.40 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.4.2009.


24. Κοινή μεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη: αρχές, ενέργειες και μέσα (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με μία κοινή μεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη: αρχές, ενέργειες και μέσα [2008/2331(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Simon Busuttil (A6-0251/2009)

Ο Simon Busuttil προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.41 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.4.2009.


25. Έλεγχος της δημοσιονομικής εκτέλεσης του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της δημοσιονομικής εκτέλεσης του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) το 2007 [2008/2206(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (A6-0181/2009)

Η Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.4.2009.


26. Aποτελεσματική εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η διαφάνεια των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την αποτελεσματική εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η διαφάνεια των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη [2008/2233(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Neena Gill (A6-0252/2009)

Η Neena Gill προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.4.2009.


27. Ετήσια έκθεση για τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών το 2008 (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2008 [2008/2301(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγήτρια: Mairead McGuinness (A6-0232/2009)

Η Mairead McGuinness προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.4.2009.


28. Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας ανδρών και γυναικών στις εργασίες των επιτροπών και των αντιπροσωπειών (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας ανδρών και γυναικών στις εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών και αντιπροσωπειών [2008/2245(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Anna Záborská (A6-0198/2009)

Η Anna Záborská προβαίνει στην παρουσίαση.

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.24 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.4.2009.


29. Πράσινη βίβλος για τη μελλοντική πολιτική για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τη μελλοντική πολιτική για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) [2008/2218(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Eva Lichtenberger (A6-0224/2009)

Η Eva Lichtenberger προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.42 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.4.2009.


30. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 423.627/OJME).


31. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.45 μ.μ.

Klaus Welle

Luigi Cocilovo

Γενικός Γραμματέας

αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Αγγελάκας, Angelilli, Antinucci, Antochi, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Basile, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Bautista, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Μποτόπουλος, Boursier, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiriţă, Chmielewski, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Corbett, Corda, Cottigny, Coûteaux, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Δημητρίου, De Michelis, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dobolyi, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Γεωργίου, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Κοππά, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liepiņa, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Ματσάκης, Μάτσης, Matula, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pagano, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panayotov, Panzeri, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Σχοινάς, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Tőkés, Tomaszewska, Toubon, Τρακατέλλης, Trautmann, Trüpel, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Urutchev, Vaidere, Βακάλης, Vălean, Van Lancker, Van Orden, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου