Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 279kWORD 241k
Teisipäev, 21. aprill 2009 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Volituste kontrollimine
 5.Naistevastane vägivald (kirjalik deklaratsioon)
 6.Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine
 7.Parandused (kodukorra artikkel 204 a)
 8.Presidentuuri teadaanne
 9.Esitatud dokumendid
 10.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid
 11.Petitsioonid
 12.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 13.Kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 14.Assigneeringute ümberpaigutamine
 15.Tööplaan
 16.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 17.Elektrienergia siseturg ***II – Energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet ***II – Võrkudele juurdepääsu tingimused piiriüleses elektrikaubanduses ***II – Maagaasi siseturg ***II – Maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimused ***II – Rehvide märgistamine seoses kütusesäästlikkusega ***I – Ehitiste energiatõhusus ***I (arutelu)
 18.Määruse (EÜ) nr 717/2007(mobiiltelefonid) ning direktiivi 2002/21/EÜ (elektrooniline side) muutmine ***I (arutelu)
 19.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
 20.Ühenduse tuumaohutuse raamistik * (arutelu)
 21.Toimetulek metsade hävitamisest ja metsade seisundi halvenemisest tulenevate probleemidega, et võidelda kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisuse hävimise vastu – Puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused ***I (arutelu)
 22.Ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks * (arutelu)
 23.Kalavarude kaitse tehniliste meetmete abil * (arutelu)
 24.Euroopa ühine sisserändepoliitika: põhimõtted, meetmed ja vahendid (lühiettekanne)
 25.Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi eelarve täitmise kontroll (lühiettekanne)
 26.Kohtuotsuste tõhus täitmine Euroopa Liidus: võlgniku vara läbipaistvus (lühiettekanne)
 27.Petitsioonikomisjoni 2008. aasta tegevusaruanne (lühiettekanne)
 28.Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine komisjonide ja delegatsioonide tööraames (lühiettekanne)
 29.Roheline raamat üleeuroopalise transpordivõrgu tulevase poliitika kohta (lühiettekanne)
 30.Järgmise istungi päevakord
 31.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.05.


2. Presidentuuri avaldus

Parlamendi president esineas avaldusega Abruzzi piirkonnas toimunud maavärina teemal ja edastas parlamendi nimel kaastundeavaldused ohvrite lähedastele.

Parlament pidas ohvrite mälestuseks minutilise leinaseisaku.


3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Den Dover on teatanud, et tehnilise probleemi tõttu 17. detsembri 2008. aasta hääletustel tema poolt antud hääli ei registreeritud.


4. Volituste kontrollimine

Parlament otsustas JURI komisjoni ettepaneku alusel kinnitada parlamendiliikme Bernard Soulage'i mandaadi alates 1. veebruarist 2009 ja parlamendiliikme Ioan Lucian Hămbăşani mandaadi alates 1. märtsist 2009.


5. Naistevastane vägivald (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalikule deklaratsioonile 0094/2008, mille esitas Eva-Britt Svensson naistevastase vägivalla kohta, on andnud allkirja parlamendiliikmete enamus ja see edastatakse vastavalt kodukorra artikli 116 lõikele 4 deklaratsioonis nimetatud isikutele ja asutustele ning avaldatakse koos allakirjutanute nimedega 22. aprilli 2009. aasta istungi vastuvõetud tekstide väljaandes.


6. Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine

President teatas, et vastavalt kodukorra artiklile 68 kirjutab ta kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ seoses bensiini, diislikütuse ja gaasiõli spetsifikatsioonidega ja kehtestatakse kasvuhoonegaaside heitkoguste järelevalve ja vähendamise mehhanism ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 1999/32/EÜ seoses siseveelaevades kasutatava kütuse spetsifikatsioonidega ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 93/12/EMÜ (03740/2008/LEX - C6-0152/2009 - 2007/0019(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 85/337/EMÜ ja direktiive 2000/60/EÜ, 2001/80/EÜ, 2004/35/EÜ, 2006/12/EÜ, 2008/1/EÜ ja määrust (EÜ) nr 1013/2006 (03739/2008/LEX - C6-0151/2009 - 2008/0015(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 2020 (03738/2008/LEX - C6-0150/2009 - 2008/0014(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et täiustada ja laiendada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi (03737/2008/LEX - C6-0149/2009 - 2008/0013(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (03736/2008/LEX - C6-0148/2009 - 2008/0016(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva ühenduse tervikliku lähenemisviisi raames (03741/2008/LEX - C6-0147/2009 - 2007/0297(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse viisasid käsitlevaid ühiseid konsulaarjuhiseid diplomaatilistele ja konsulaaresindustele seoses biomeetria kasutuselevõtmisega ning viisataotluste vastuvõtmise ja menetlemise korraldamise sätete lisamisega (03617/2009/LEX - C6-0143/2009 - 2006/0088(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lipuriigi nõuete täitmise kohta (03616/2009/LEX - C6-0142/2009 - 2005/0236(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv laevaomanike kindlustuse kohta merinõuete korral (03615/2009/LEX - C6-0141/2009 - 2005/0242(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv arvutiprogrammide õiguskaitse kohta(kodifitseeritud versioon) (03729/2008/LEX - C6-0140/2009 - 2008/0019(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu kohta (kodifitseeritud versioon) (03728/2008/LEX - C6-0139/2009 - 2007/0235(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/59/EÜ, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem (03722/2008/LEX - C6-0138/2009 - 2005/0239(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb sadamariigi kontrolli (uuestisõnastatud versioon) (03721/2008/LEX - C6-0137/2009 - 2005/0238(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ühiste eeskirjade ja standardite kohta (uuestisõnastatud versioon) (03720/2008/LEX - C6-0136/2009 - 2005/0237B(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta (uuestisõnastatud versioon) (03719/2008/LEX - C6-0135/2009 - 2005/0237A(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mõõtevahendeid ja metroloogilise kontrolli meetodeid käsitlevate ühissätete kohta (uuestisõnastatud versioon) (03718/2008/LEX - C6-0133/2009 - 2008/0123(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise kohta (03711/2008/LEX - C6-0132/2009 - 2005/0283(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mitteautomaatkaalude kohta (kodifitseeritud versioon) (03727/2008/LEX - C6-0131/2009 - 2007/0164(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta (kodifitseeritud versioon) (03726/2008/LEX - C6-0130/2009 - 2003/0099(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral (03724/2008/LEX - C6-0129/2009 - 2005/0241(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse meretranspordi sektoris toimunud õnnetusjuhtumite juurdluse aluspõhimõtted ning muudetakse direktiive 1999/35/EÜ ja 2002/59/EÜ (03723/2008/LEX - C6-0128/2009 - 2005/0240(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 ühenduses kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (03707/2008/LEX - C6-0127/2009 - 2007/0272(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega nähakse ette eelneva läbivaatamise ja konsulteerimise menetlus liikmesriikide poolt kavandatavate transporti käsitlevate õigusaktide suhtes (kodifitseeritud versioon) (03725/2008/LEX - C6-0126/2009 - 2006/0099(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1172/98 (kaupade autovedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta) komisjoni rakendusvolituste osas (03704/2008/LEX - C6-0125/2009 - 2007/0269(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel) komisjoni rakendusvolituste osas (03703/2008/LEX - C6-0124/2009 - 2008/0042(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv toiduainete ja toidu koostisosade tootmisel kasutatavaid ekstrahente käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuestisõnastatud versioon) (03698/2008/LEX - C6-0123/2009 - 2008/0060(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ravimites lubatud värvainete kohta (uuestisõnastatud versioon) (03696/2008/LEX - C6-0122/2009 - 2008/0001(COD))

Samuti teatas president, et kliimapaketile ja meretranspordi paketile kirjutatakse alla täiskogu istungil kolmapäeval kell 15.00.


7. Parandused (kodukorra artikkel 204 a)

Vastutavad komisjonid on Euroopa Parlamendi vastuvõetud tekstide kohta edastanud järgmised parandused:

Parandus Euroopa Parlamendi seisukohale, mis võeti vastu esimesel lugemisel 25. septembril 2007 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ kahe- ja kolmerattaliste mootorsõidukite tagumise registreerimismärgi paigalduskoha kohta (kodifitseeritud versioon) - P6_TA(2007)0396 - (KOM(2006)0478 – C6-0291/2006 – 2006/0161(COD)) – JURI

Parandus Euroopa Parlamendi seisukohale, mis võeti vastu esimesel lugemisel 19. juunil 2007 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite teatavate osade ja omaduste kohta (kodifitseeritud versioon) - P6_TA(2007)0244 - (KOM(2006)0662 – C6-0380/2006 – 2006/0221(COD)) - JURI

Parandus Euroopa Parlamendi seisukohale, mis võeti vastu esimesel lugemisel 19. juunil 2007 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite maksimaalse valmistajakiiruse ja koormaplatvormide kohta (kodifitseeritud versioon) - P6_TA(2007)0243 - (KOM(2006)0667 – C6-0385/2006 – 2006/0219(COD)) - JURI

Parandus Euroopa Parlamendi seisukohale, mis võeti vastu esimesel lugemisel 19. juuni 2007 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite roolisüsteemi kohta (kodifitseeritud versioon) - P6_TA(2007)0242 - (KOM(2006)0670–C6-0404/2006 – 2006/0225(COD)) - JURI

Parandus Euroopa Parlamendi seisukohale, mis võeti vastu esimesel lugemisel 19. veerbuaril 2008 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamise kohta (kodifitseeritud versioon) - P6_TA(2008)0039 - (KOM(2007)0192 – C6-0108/2007 – 2007/0066(COD)) - JURI

Parandus Euroopa Parlamendi seisukohale, mis võeti vastu esimesel lugemisel 25. septembril 2007 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite tahavaatepeeglite kohta (kodifitseeritud versioon) - P6_TA(2007)0398 - (KOM(2007)0236–C6-0126/2007 – 2007/0081(COD)) - JURI

Parandus Euroopa Parlamendi seisukohale, mis võeti vastu esimesel lugemisel 25. septembril 2007 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta (kodifitseeritud versioon) - P6_TA(2007)0399 - (KOM(2007)0310 – C6-0163/2007–2007/0107(COD)) - JURI

Parandus Euroopa Parlamendi seisukohale, mis võeti vastu esimesel lugemisel 19. veebruaril 2008 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ põllu- või metsamajanduslike traktorite tekitatud raadiohäirete summutamise (elektromagnetiline ühilduvus) kohta (kodifitseeritud versioon) - P6_TA(2008)0042 - (KOM(2007)0462 – C6-0256/2007 – 2007/0166(COD)) - JURI

Parandus Euroopa Parlamendi seisukohale, mis võeti vastu esimesel lugemisel 17. juunil 2008 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta (staatiline testimine) (kodifitseeritud versioon) - P6_TA(2008)0266 - (KOM(2008)0025 – C6-0044/2008 – 2008/0008(COD)) - JURI

Parandus Euroopa Parlamendi seisukohale, mis võeti vastu esimesel lugemisel 11. detsembril 2007 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite haakeseadiste ja tagasikäigu kohta (kodifitseeritud versioon) - P6_TA(2007)0582 - (KOM(2007)0319 – C6-0175/2007 – 2007/0117(COD)) - JURI

Parandus Euroopa Parlamendi seisukohale, mis võeti vastu esimesel lugemisel 19. veebruaril 2008 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhtide poolt tajutava müra taseme kohta (kodifitseeritud versioon) - P6_TA(2008)0043 - (KOM(2007)0588 – C6-0344/2007 – 2007/0205(COD)) - JURI

Parandus Euroopa Parlamendi seisukohale, mis võeti vastu esimesel lugemisel 17. juunil 2008 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ kahe- või kolmerattalistele mootorsõidukitele valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamise kohta (kodifitseeritud versioon) - P6_TA(2008)0264 - (KOM(2007)0768 – C6-0449/2007 – 2007/0270(COD)) - JURI

Parandus Euroopa Parlamendi seisukohale, mis võeti vastu esimesel lugemisel 17. juunil 2008 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ kahe- või kolmerattalistele mootorsõidukitele valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamise kohta (kodifitseeritud versioon) - P6_TA(2007)0265 - (KOM(2007)0840–C6-0004/2008 – 2007/0284(COD)) - JURI

Parandus Euroopa Parlamendi seisukohale, mis võeti vastu esimesel lugemisel 16. detsembril 2008 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2009, milles käsitletakse mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitust seoses raskeveokite heidetega (Euro VI) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust - P6_TA-PROV(2008)0604 - (KOM(2007)0851–C6-0007/2008–2007/0295(COD)) - ENVI

Parandus Euroopa Parlamendi seisukohale, mis võeti vastu esimesel lugemisel 10. märtsil 2009 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2009, mis käsitleb mootorsõidukite üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid - P6_TA-PROV(2009)0092 - (KOM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD)) - IMCO

Vastavalt kodukorra artiklile 204a loetakse parandused heakskiidetuks, kui hiljemalt nelikümmend kaheksa tundi pärast nende teatavakstegemist ei esita mõni fraktsioon või vähemalt nelikümmend parlamendiliiget taotlust nende hääletusele panekuks.

Parandused on kättesaadavad veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.


8. Presidentuuri teadaanne

ECON komisjon on 7. aprilli 2009. aasta kirjas teatanud, et raamatupidamise regulatiivkomitee kiitis heaks komisjoni määruste eelnõud, mis käsitlevad teatavate rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite vastuvõtmist.

Vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused) artiklile 5a võib Euroopa Parlament vajaduse korral väljendada vastuseisu selliste rakendusmeetmete vastuvõtmisele.

ECON komisjon vaatas meetmete eelnõud läbi ning ei kavatse esitada vastavalt kodukorra artiklile 81 asjakohast resolutsiooni ettepanekut.


9. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Nõukogu poolt 30. märtsil 2009 kinnitatud 2009. eelarveaasta paranduseelarve projekt nr 3 (08153/2009 - C6-0118/2009 - 2009/2017(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 11/2009 ettepanek - III jagu - Komisjon (N6-0014/2009 - C6-0121/2009 - 2009/2035(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 332/2002, millega liikmesriikide maksebilansi toetamiseks luuakse keskmise tähtajaga rahalise abi süsteem (KOM(2009)0169 - C6-0134/2009 - 2009/0053(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 13/2009 ettepanek - III jagu - Komisjon (N6-0015/2009 - C6-0144/2009 - 2009/2036(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 14/2009 ettepanek – III jagu – Komisjon (N6-0016/2009 - C6-0145/2009 - 2009/2037(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 15/2009 ettepanek – III jagu – Komisjon (N6-0017/2009 - C6-0146/2009 - 2009/2038(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

2) parlamendikomisjonid:

2.1) raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus välismaksete kohta ühenduses (KOM(2008)0640 - C6-0352/2008 - 2008/0194(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Margarita Starkevičiūtė (A6-0053/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused (KOM(2008)0311 - C6-0203/2008 - 2008/0098(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Catherine Neris (A6-0068/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/116/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta (KOM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Brian Crowley (A6-0070/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2005/35/EÜ, mis käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning karistuste kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest (KOM(2008)0134 - C6-0142/2008 - 2008/0055(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Luis De Grandes Pascual (A6-0080/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad (loomsete kõrvalsaaduste määrus) (KOM(2008)0345 - C6-0220/2008 - 2008/0110(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Horst Schnellhardt (A6-0087/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiakasutamisega seotud toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks (uuesti sõnastamine) (KOM(2008)0399 - C6-0277/2008 - 2008/0151(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Magor Imre Csibi (A6-0096/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused (KOM(2008)0644 - C6-0373/2008 - 2008/0198(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Caroline Lucas (A6-0115/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus hülgetoodetega kauplemise kohta (KOM(2008)0469 - C6-0295/2008 - 2008/0160(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Diana Wallis (A6-0118/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta (KOM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0120/2009)

- Raport Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vaheliste suhete arendamise kohta vastavalt Lissaboni lepingule (2008/2120(INI)) - AFCO komisjon - Raportöör: Elmar Brok (A6-0133/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa haldusasutuste koostalitlusvõime alaste lahenduste (ISA) kohta (KOM(2008)0583 - C6-0337/2008 - 2008/0185(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Dragoş Florin David (A6-0136/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb pestitsiididega töötlemise masinaid ja millega muudetakse 17. mai 2006. aasta direktiivi 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid (KOM(2008)0535 - C6-0307/2008 - 2008/0172(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Leopold Józef Rutowicz (A6-0137/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 717/2007, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiiltelefonivõrkudes ühenduse piires ja millega muudetakse direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (KOM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Adina-Ioana Vălean (A6-0138/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ seoses keskasutustega seotud pankade, teatavate omavahendite kirjete, suure riskide kontsentreerumise, järelevalvesüsteemide ja kriisijuhtimisega (KOM(2008)0602 - C6-0339/2008 - 2008/0191(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Othmar Karas (A6-0139/2009)

- Raport Lissaboni lepingu mõju kohta Euroopa Liidu institutsioonilise tasakaalu kujunemisele (2008/2073(INI)) - AFCO komisjon - Raportöör: Jean-Luc Dehaene (A6-0142/2009)

- Raport Euroopa Parlamendi uue rolli ja uute kohustuste kohta Lissaboni lepingu rakendamisel (2008/2063(INI)) - AFCO komisjon - Raportöör: Jo Leinen (A6-0145/2009)

- Raport ELi ametite finantsjuhtimise ja -kontrolli kohta (2008/2207(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0148/2009)

- Raport Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Nõukogu (SEK(2008)2359 [[03]] - C6-0417/2008 - 2008/2277(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

- Raport Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta - IV jagu – Euroopa Kohus (SEK(2008)2359 [[04]] - C6-0418/2008 - 2008/2278(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Søren Bo Søndergaard (A6-0151/2009)

- Raport Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda (SEK(2008)2359 [[05]] - C6-0419/2008 - 2008/2279(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Søren Bo Søndergaard (A6-0152/2009)

- Raport Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee (SEK(2008)2359 [[07]] - C6-0421/2008 - 2008/2281(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009)

- Raport Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (SEK(2008)2359 [[09]] - C6-0424/2008 - 2008/2283(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Søren Bo Søndergaard (A6-0154/2009)

- Raport Euroopa Liidu 2007. eelarveaasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (SEK(2008)2359 [[06]] - C6-0420/2008 - 2008/2280(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Søren Bo Søndergaard (A6-0155/2009)

- Raport Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman (SEK(2008)2359 [[08]] - C6-0423/2008 - 2008/2282(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Søren Bo Søndergaard (A6-0156/2009)

- Raport Euroopa Koolitusfondi 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2008)2359 [[20]] - C6-0437/2008 - 2008/2264(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0157/2009)

- Raport Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2008)2359 [[25]] - C6-0442/2008 - 2008/2269(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0158/2009)

- Raport Seitsmenda, kaheksanda ja üheksanda Euroopa Arengufondi (EAF) 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (KOM(2008)0490 - C6-0296/2008 - 2008/2109(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Bogusław Liberadzki (A6-0159/2009)

- Raport Euroopa Politseikolledži 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2008)2359 [[27]] - C6-0444/2008 - 2008/2271(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0160/2009)

- Raport Eurojusti 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2008)2359 [[19]] - C6-0436/2008 - 2008/2263(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0161/2009)

- Raport Euroopa Ravimiameti 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2008)2359 [[18]] - C6-0435/2008 - 2008/2262(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0162/2009)

- Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2008)2359 [[22]] - C6-0439/2008 - 2008/2266(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0163/2009)

- Raport Euroopa GNSS Järelevalveameti 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2008)2359 [[29]] - C6-0446/2008 - 2008/2273(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0164/2009)

- Raport Euroopa Raudteeagentuuri 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2008)2359 [[26]] - C6-0443/2008 - 2008/2270(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0165/2009)

- Raport Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2008)2359 [[28]] - C6-0445/2008 - 2008/2272(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0166/2009)

- Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2008)2359 [[21]] - C6-0438/2008 - 2008/2265(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0167/2009)

- Raport Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta - III jagu – Komisjon – Rakendusametid (SEK(2008)2359 [[01]] - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009)

- Raport Euroopa Ülesehitusameti 2007. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2008)2359 [[12]] - C6-0429/2008 - 2008/2256(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0169/2009)

- Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2008)2359 [[24]] - C6-0441/2008 - 2008/2268(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0170/2009)

- Raport Euroopa Keskkonnaagentuuri 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2008)2359 [[15]] - C6-0432/2008 - 2008/2259(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0171/2009)

- Raport Euroopa Toiduohutusameti 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2008)2359 [[23]] - C6-0440/2008 - 2008/2267(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0172/2009)

- Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2008)2359 [[11]] - C6-0428/2008 - 2008/2255(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0173/2009)

- Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2007. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2008)2359 [[16]] - C6-0433/2008 - 2008/2260(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0174/2009)

- Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2008)2359 [[14]] - C6-0431/2008 - 2008/2258(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0175/2009)

- Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2007. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2008)2359 [[13]] - C6-0430/2008 - 2008/2257(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0176/2009)

- Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2007. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2008)2359 [[10]] - C6-0427/2008 - 2008/2254(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0177/2009)

- Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2007. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2008)2359 [[17]] - C6-0434/2008 - 2008/2261(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0178/2009)

- Raport Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuuri 2007. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2008)2359 [[30]] - C6-0447/2008 - 2008/2274(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0179/2009)

- Raport Ühenduse finantshuvide kaitse ja pettusevastase võitluse kohta – 2007. aasta aruanne (2008/2242(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Antonio De Blasio (A6-0180/2009)

- Raport ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) eelarve täitmise kontrolli kohta 2007. aastal (2008/2206(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0181/2009)

- Raport Lissaboni lepingu finantsaspektide kohta (2008/2054(INI)) - BUDG komisjon - Raportöör: Catherine Guy-Quint (A6-0183/2009)

- Raport Euroopa Liidu 2007. eelarveaasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta - I jagu – Euroopa Parlament (SEK(2008)2359 [[02]] - C6-0416/2008 - 2008/2276(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

- Raport Ühise kalanduspoliitika juhtimise kohta – Euroopa Parlament, piirkondlikud nõuandekomisjonid ja teised asjaosalised (2008/2223(INI)) - PECH komisjon - Raportöör: Elspeth Attwooll (A6-0187/2009)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Pakistani Islamivabariigi vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (KOM(2008)0081 - C6-0080/2009 - 2008/0036(CNS)) - TRAN komisjon - Raportöör: Paolo Costa (A6-0188/2009)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses maksudest kõrvalehoidumisega importimisel ja muude piiriüleste tehingute tegemisel (KOM(2008)0805 - C6-0039/2009 - 2008/0228(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Cornelis Visser (A6-0189/2009)

- Raport Hannes Swoboda puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2009/2014(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Klaus-Heiner Lehne (A6-0190/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus reitinguagentuuride kohta (KOM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

- Raport Euroopa Liidu 2009. aasta paranduseelarve nr 2/2009 projekti kohta - III jagu – Komisjon (06953/2009 - C6-0077/2009 - 2009/2010(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Jutta Haug (A6-0192/2009)

- * Raport Madalmaade Kuningriigi algatuse kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2002/956/JSK, millega moodustatakse avaliku elu tegelaste kaitsmiseks Euroopa võrk (16437/2008 - C6-0029/2009 - 2009/0801(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Gérard Deprez (A6-0193/2009)

- Raport Euroopa Liidu 2009. aasta paranduseelarve nr 3/2009 projekti kohta - III jagu – Komisjon (2009/2017(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Jutta Haug (A6-0194/2009)

- Raport Renato Brunetta puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta (2008/2147(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Aloyzas Sakalas (A6-0195/2009)

- Raport Aldo Patriciello puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta (2008/2323(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Aloyzas Sakalas (A6-0196/2009)

- Raport konsulteerimise taotluse kohta Antonio Di Pietro puutumatuse ja eesõiguste küsimuses (2008/2146(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Aloyzas Sakalas (A6-0197/2009)

- Raport soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta komisjonide ja delegatsioonide töö raames (2008/2245(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Anna Záborská (A6-0198/2009)

- Raport linna liikumiskeskkonda käsitleva tegevuskava kohta (2008/2217(INI)) - TRAN komisjon - Raportöör: Gilles Savary (A6-0199/2009)

- * Raport ettepanek kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 637/2008 seoses puuvillasektori riikliku ümberkorraldamiskavaga (KOM(2009)0037 - C6-0063/2009 - 2009/0008(CNS)) - AGRI komisjon - Raportöör: María Isabel Salinas García (A6-0200/2009)

- Raport parlamentaarse puutumatuse kohta Poolas (2008/2232(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Diana Wallis (A6-0205/2009)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kalavarude kaitse kohta tehniliste meetmete abil (KOM(2008)0324 - C6-0282/2008 - 2008/0112(CNS)) - PECH komisjon - Raportöör: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (KOM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

- Raport stabiilsuse ja heaolu tugevdamise kohta Lääne-Balkani riikides (2008/2200(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Anna Ibrisagic (A6-0212/2009)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega kohustatakse liikmesriike säilitama toornafta ja/või naftatoodete miinimumvarusid (KOM(2008)0775 - C6-0511/2008 - 2008/0220(CNS)) - ITRE komisjon - Raportöör: Miloslav Ransdorf (A6-0214/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1692/2006 teise Marco Polo programmi loomise kohta, et anda ühenduse finantsabi kaubaveosüsteemi keskkonnakaitsemeetmete tõhustamiseks (Marco Polo II) (KOM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamise kohta (KOM(2008)0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Ivo Belet (A6-0218/2009)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Alpi konventsiooni rakendamist transpordi valdkonnas käsitleva protokolli sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel (Transpordiprotokoll) (KOM(2008)0895 - C6-0073/2009 - 2008/0262(CNS)) - TRAN komisjon - Raportöör: Reinhard Rack (A6-0219/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus konkurentsi-võimeliseks kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta (KOM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud Euroopa metroloogia teadusprogrammis (KOM(2008)0814 - C6-0468/2008 - 2008/0230(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Erika Mann (A6-0221/2009)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule probleemi kohta seoses etnilise päritolu ja rassi alusel profiilide koostamisega terrorismivastases võitluses, õiguskaitses, sisserände ning tolli- ja piirikontrolli puhul (2008/2020(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Baroness Sarah Ludford (A6-0222/2009)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning milles käsitletakse kodulinnuliha turustusnorme (KOM(2008)0336 - C6-0247/2008 - 2008/0108(CNS)) - AGRI komisjon - Raportöör: Ilda Figueiredo (A6-0223/2009)

- Raport rohelise raamatu kohta, mis käsitleb üleeuroopalise transpordivõrgu tulevast poliitikat (2008/2218(INI)) - TRAN komisjon - Raportöör: Eva Lichtenberger (A6-0224/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse raamistik intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega (KOM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

- Raport intelligentsete transpordisüsteemide tegevuskava kohta (2008/2216(INI)) - TRAN komisjon - Raportöör: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi kohta (KOM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Luca Romagnoli (A6-0228/2009)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel (KOM(2008)0530 [[01]] - C6-0116/2009 - 2008/0170(CNS)) - EMPL komisjon - Raportöör: Rumiana Jeleva (A6-0229/2009)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel (KOM(2008)0530 [[02]] - C6-0117/2009 - 2008/0171(CNS)) - EMPL komisjon - Raportöör: Rumiana Jeleva (A6-0230/2009)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu soovitus Euroopa tegevuse kohta haruldaste haiguste valdkonnas (KOM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)) - ENVI komisjon - Raportöör: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

- Raport 2008. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelude kohta (2008/2301(INI)) - PETI komisjon - Raportöör: Mairead McGuinness (A6-0232/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius (KOM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: John Bowis (A6-0233/2009)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule tuumarelva leviku tõkestamise ja tuumarelva leviku tõkestamise lepingu tuleviku kohta (2008/2324(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Angelika Beer (A6-0234/2009)

- * Raport ettepaneku kohta vastu võtta nõukogu direktiiv (Euratom), millega luuakse ühenduse tuumaohutuse raamistik (KOM(2008)0790 - C6-0026/2009 - 2008/0231(CNS)) - ITRE komisjon - Raportöör: Gunnar Hökmark (A6-0236/2009)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu soovitus, mis käsitleb patsiendi ohutust, sealhulgas tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamist ja tõrjet (KOM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS)) - ENVI komisjon - Raportöör: Amalia Sartori (A6-0239/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta (KOM(2008)0543 - C6-0391/2008 - 2008/0211(COD)) - AGRI komisjon - Raportöör: Neil Parish (A6-0240/2009)

- Raport uue sotsiaalmeetmete kava kohta (2008/2330(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: José Albino Silva Peneda (A6-0241/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta (KOM(2008)0867 - C6-0518/2008 - 2008/0267(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Gabriele Stauner (A6-0242/2009)

- *** Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ühinemise kohta ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjaga nr 61 tarbesõidukite tunnustamist käsitlevate sätete kohta seoses kabiini tagapaneelist eespool väljaulatuvate osadega (07240/2009 - C6-0119/2009 - 2008/0205(AVC)) - INTA komisjon - Raportöör: Helmuth Markov (A6-0243/2009)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta (KOM(2008)0727 - C6-0464/2008 - 2008/0215(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Benoît Hamon (A6-0244/2009)

- Raport komisjoni 25. aastaaruande kohta ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2007) (2008/2337(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Monica Frassoni (A6-0245/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse programm, mille alusel toetatakse teatavaid tegevusi finantsteenuste, finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas (KOM(2009)0014 - C6-0031/2009 - 2009/0001(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Karsten Friedrich Hoppenstedt (A6-0246/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 77/91/EMÜ, 78/855/EMÜ ja 82/891/EMÜ ning direktiivi 2005/56/EÜ seoses aruandlus- ja dokumenteerimisnõuetega ühinemise ja jagunemise korral (KOM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Renate Weber (A6-0247/2009)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2008)0715 - C6-0479/2008 - 2008/0219(CNS)) - JURI komisjon - Raportöör: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0248/2009)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega nähakse ette põllumajandussaaduste töötlemisel saadud teatavate kaupadega kauplemise kord (kodifitseeritud versioon) (KOM(2008)0796 - C6-0018/2009 - 2008/0226(CNS)) - JURI komisjon - Raportöör: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0249/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb bussireisijate õigusi ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (KOM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

- Raport Euroopa ühise sisserändepoliitika kohta: põhimõtted, meetmed ja vahendid (2008/2331(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Simon Busuttil (A6-0251/2009)

- Raport kohtuotsuste tõhusa täitmise kohta Euroopa Liidus ja võlgniku vara läbipaistvuse kohta (2008/2233(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Neena Gill (A6-0252/2009)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks (KOM(2008)0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS)) - PECH komisjon - Raportöör: Raül Romeva I Rueda (A6-0253/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ehitiste energiatõhususe kohta (uuestisõnastamine) (KOM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

- Raport nanomaterjalidega seotud regulatiivsete aspektide kohta (2008/2208(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Carl Schlyter (A6-0255/2009)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta) rakendamise kord (14516/4/2008 - C6-0006/2009 - 2006/0006(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Jean Lambert (A6-0204/2009)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta ja määratakse kindlaks selle lisade sisu (14518/1/2008 - C6-0003/2009 - 2006/0008(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Jan Cremers (A6-0207/2009)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ (11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuestisõnastamine) (11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus võrkudele juurdepääsu tingimuste kohta piiriüleses elektrikaubanduses ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1228/2003 (14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuestisõnastamine) (11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ (14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet (14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Giles Chichester (A6-0235/2009)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1775/2005 (14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Atanas Paparizov (A6-0237/2009)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/55/EÜ (14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb taimekaitsevahendite statistikat (11120/2/2008 - C6-0004/2009 - 2006/0258(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Bart Staes (A6-0256/2009)

3) parlamendiliikmed:

3.1) infotunni ajal suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 109) (B6-0227/2009)

- nõukogule

McGuinness Mairead, Mitchell Gay, Medina Ortega Manuel, Aylward Liam, Harkin Marian, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Evans Robert, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Doyle Avril, Moraes Claude, Ţicău Silvia-Adriana, Davies Chris, Vanhecke Frank, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Papadimoulis Dimitrios, Sinnott Kathy, Van Hecke Johan, Morgantini Luisa, Posselt Bernd, van Nistelrooij Lambert, Isler Béguin Marie Anne, Holm Jens, Nicholson James, Pafilis Athanasios, Toussas Georgios, Thomsen Britta

- komisjonile

Ludford Sarah, Moraes Claude, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Mitchell Gay, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Corda Giovanna, Papastamkos Georgios, Allister Jim, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Angelakas Emmanouil, Paleckis Justas Vincas, Posselt Bernd, van Nistelrooij Lambert, Harkin Marian, Martin David, Higgins Jim, Badia i Cutchet Maria, De Rossa Proinsias, McGuinness Mairead, França Armando, Medina Ortega Manuel, Aylward Liam, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Doyle Avril, Lundgren Nils, Goudin Hélène, Ţicău Silvia-Adriana, Gklavakis Ioannis, Vanhecke Frank, Mavrommatis Manolis, Papadimoulis Dimitrios, Sinnott Kathy, Schlyter Carl, Attard-Montalto John, Tomaszewska Ewa, Csibi Magor Imre, Handzlik Małgorzata, Isler Béguin Marie Anne, Holm Jens, Simpson Brian, Nicholson James, Belet Ivo, Cremers Jan, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Jensen Anne E., Klaß Christa, Toussas Georgios, Bautista Daniel

3.2) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 113):

- Frank Vanhecke: resolutsiooni ettepanek ettepaneku kohta muuta Euroopa Komisjoni endiste liikmete ning Euroopa Kohtu ja Esimese Astme Kohtu presidendi, liikmete, kohtujuristide ja kohtusekretäri üleminekutoetuse korda (B6-0180/2009)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

JURI

- Sebastian Valentin Bodu: resolutsiooni ettepanek katteta müügi üheaastase keelu kohta (B6-0181/2009)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Sebastian Valentin Bodu: resolutsiooni ettepanek kommertspankade kasutamise kohta vahendajana (maaklerina) laenude andmisel ELi fondidest (B6-0182/2009)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

nõuandvad komisjonid:

REGI

- Cristiana Muscardini: resolutsiooni ettepanek maavärinate eest kaitsmist käsitlevate õigusaktide kooskõlastamise kohta liikmesriikides (B6-0184/2009)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

nõuandvad komisjonid:

REGI


10. Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid

Vastavalt kodukorra artikli 116 lõikele 5 on kirjalikud deklaratsioonid nr 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108/2008, 2, 3/2009 kehtetud, kuna need ei kogunud piisavalt allkirju.


11. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 191 lõikele 5 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

24. märts 2009

A. C. Walker (Carmel Centre) (183 allkirja) (nr 0276/2009); Cristina Alonso Alonso (nr 0277/2009); Gregorio Amo López (nr 0278/2009); Timoteo Gímenez Domingo (nr 0279/2009); Adeline Guerry (nr 0280/2009); Gordon Hall (nr 0281/2009); Elena Ungurean (nr 0282/2009); Reinhard Wittrock (nr 0283/2009); Rachel Hamm (nr 0284/2009); Iza Ioniţescu (nr 0285/2009); Dieter Schünemann (nr 0286/2009); Emmanouil Manousos (nr 0287/2009); Grazyna Borowik (nr 0288/2009); Henry Saarinen (nr 0289/2009); (nimi salastatud) (nr 0290/2009); (nimi salastatud) (nr 0292/2009); Christopher Eichner (nr 0293/2009).

25. märts 2009

Mark Sugrue (nr 0294/2009); Des May (Western Eel Fishermens Association) (5 allkirja) (nr 0295/2009); Ingeborg Hoffmann (APE Asociación Propietarios Empuriabrava) (nr 0296/2009); Christopher Eichner (nr 0297/2009); Wolfgang Ludwigs (nr 0298/2009); (nimi salastatud) (nr 0299/2009); Christopher Eichner (nr 0300/2009); Rudolf Ehrismann (nr 0301/2009); Eugenia Ioan (nr 0302/2009); Bärbel Keller (2 allkirja) (nr 0303/2009); Ciprian Filip (nr 0304/2009); Marisa Pignolo (nr 0305/2009).

1. aprill 2009

Thomas Schüler (12 allkirja) (nr 0306/2009); Mirella Collina (CGIL Funzione Pubblica Imola) (1225 allkirja) (nr 0307/2009); Tobias King (nr 0308/2009); Theresa LeBlanc (Association of 2700 Gas Customers "Foreningen Gaskunder2700") (nr 0309/2009); François Delpeuch (nr 0310/2009); Anthony Hirst (nr 0311/2009); Carlos Garrudo (nr 0312/2009); Barry Davies (nr 0313/2009); (nimi salastatud) (nr 0314/2009); Eileen Mulholland (nr 0315/2009); (nimi salastatud) (nr 0316/2009); (nimi salastatud) (nr 0317/2009); (nimi salastatud) (nr 0318/2009); Andrzej Żelawski (nr 0319/2009); Alberto Arena (nr 0320/2009); Rubens Radosta (nr 0321/2009); Raoul Geers (nr 0322/2009); (nimi salastatud) (3 allkirja) (nr 0323/2009); Georgios Goutsibinis (Komma Megas Alexandros) (nr 0324/2009); Iulian Curelea (Forum Delle Comunita Straniere in Italia) (nr 0325/2009); Cristina Braun (nr 0326/2009); Herbert Otto (nr 0327/2009); Daniel Golebiewski (nr 0328/2009); Elena Lezcano Miranda (nr 0329/2009); Ioan Tibeica (nr 0330/2009); (nimi salastatud) (nr 0331/2009); (nimi salastatud) (nr 0332/2009); Edward Cremona (nr 0333/2009); (nimi salastatud) (nr 0334/2009); (nimi salastatud) (nr 0335/2009); (nimi salastatud) (nr 0336/2009); Sevastiţa Dinu (nr 0337/2009); (nimi salastatud) (nr 0338/2009); Martin Lauer (nr 0339/2009); Fritz Becker (nr 0340/2009); Francesco Prudenzano (Federazione INTESA) (nr 0341/2009); Martin Geisenfelder (Flugschule Martin Geisenfelder) (nr 0342/2009); Gerhard Ruby (Ruby Erbrechts-Kanzlei) (nr 0343/2009); Claudine Leunen (nr 0344/2009); Michael Kaiser (nr 0345/2009); Antonio Rodríguez Pérez (Vertical Partner S.A.) (nr 0346/2009); Raúl Barrios Martínez (nr 0347/2009); Joaquín Marza Mercé (Colegio Público Hurchillo "Manuel Riquelme") (nr 0348/2009); Torsten Krechel (nr 0349/2009); Gheorghiţa Bordei (nr 0350/2009); Erkki Ahola (nr 0351/2009); Peter Eisner (nr 0352/2009); Luigi Di Marino (Studio Legale Avv. Luigi Di Marino) (2 allkirja) (nr 0353/2009); Petro Kontomina (Mainstrali Navtiki Etairia) (nr 0354/2009); Lubomir Ivancik (nr 0355/2009); Wolfgang Karl Heine (2 allkirja) (nr 0356/2009); Patrick Van Helden (nr 0357/2009); Pablo Serra (Col. lectiu Humanista les terres Ponent) (16 allkirja) (nr 0358/2009); Jugend Pfaffenhofen Grüne (Grüne Jugend Pfaffenhofen) (3 allkirja) (nr 0359/2009); Kathy Sinnott (1364984 allkirja) (nr 0360/2009); Christopher Eichner (nr 0361/2009).

14. aprill 2009

Kenneth Pils (nr 0362/2009); Paolo Cacciavilani (17 allkirja) (nr 0363/2009); Kurt Heinen (nr 0364/2009); Tamás Perlaki (nr 0365/2009); Uwe Precht (nr 0366/2009); Helena Isabel Coelho (nr 0367/2009); (nimi salastatud) (nr 0368/2009); Socrates Dimitriadis (nr 0369/2009); Jean-François Cabestan ("Paris Historique") (nr 0370/2009); Cornelia Costea (nr 0371/2009); Klaus Mandel (nr 0372/2009); Daniela Pintor (5 allkirja) (nr 0373/2009); Christopher Eichner (nr 0374/2009); Pascal Gallez (nr 0375/2009); Elena Nicolară (2 allkirja) (nr 0376/2009); Andrei Constantinescu (nr 0377/2009); (nimi salastatud) (nr 0378/2009); Olivier Plumandon (nr 0379/2009); Philippe Mota (nr 0380/2009); (nimi salastatud) (nr 0381/2009); Anna Rita Cuccu (nr 0382/2009); Ralf Berkemeyer (nr 0383/2009); Umair Ali (nr 0384/2009); David Carracoi (nr 0385/2009); Claudia Tavani (nr 0386/2009); Joanna Radojewska (Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne "Akademia Smyka" i Osoby Związane z Placówkami) (nr 0387/2009); Mieszko Mikulski (nr 0388/2009); (nimi salastatud) (nr 0389/2009); Ioannis Papaioannou (nr 0390/2009); Vincenzo Martire (nr 0391/2009); Patricia Cristina Rebour Orpin (nr 0392/2009); Lou Huckvale (KSFIOM Depositors Action Group) (nr 0393/2009); Jan Pawul (nr 0394/2009); Christian Kausl (nr 0395/2009); Salvatore Fatone (135 allkirja) (nr 0396/2009); Andreas Schmitz (Anwohnerinitiative Verkehrslärm Aachen West) (nr 0397/2009); Christos Maridakis (Association Aiantis) (nr 0398/2009); Ünal Zeran (106 allkirja) (nr 0399/2009); Paunka I. Kafalieva (nr 0400/2009); Simon Avram (nr 0401/2009); Eleni Maliotaki (nr 0402/2009); Georgios Theodoridis (nr 0403/2009); Paul Grauwels (nr 0404/2009); Jean Saucier (5 allkirja) (nr 0405/2009).

16. aprill 2009

Gertrud Martin (nr 0407/2009); Rossella Ruffino (nr 0408/2009); Lacovache Tudor (Spitalul de Obstetrică Ginecologie "I.A. Sbarcea" Brasov) (31 allkirja) (nr 0409/2009); Carmelo Santangelo (Comitato Cittadino "Mare Protetto") (16 allkirja) (nr 0410/2009); Stefano Tavanti (nr 0411/2009); Giorgio Guarino (nr 0412/2009); David Jacovkis (Free Knowledge Institute - Open Standards Coalition) (18 allkirja) (nr 0413/2009); (nimi salastatud) (nr 0414/2009); (nimi salastatud) (nr 0415/2009); (nimi salastatud) (nr 0416/2009); (nimi salastatud) (nr 0417/2009); Álvaro Fernández Durán (nr 0418/2009); María del Carmen Dona López (nr 0419/2009); Jens Genzer (nr 0420/2009); Jens Genzer (nr 0421/2009); Jiri Banas (nr 0422/2009); Kostas Papadopoulos (nr 0423/2009); (nimi salastatud) (nr 0424/2009); Renato Lombardi (nr 0425/2009); (nimi salastatud) (nr 0426/2009); Marek Sikorski (nr 0427/2009); Bogdan Ghibea (SC SKY GROUP SRL) (3 allkirja) (nr 0428/2009); Eugenio Piovano (22 allkirja) (nr 0429/2009); Ann Hallam (Brighton and Hove Palestine Solidarity Campaign) (nr 0430/2009); Dimitar Platikanov (Initiative committee against "Depot for Scrap waste") (nr 0431/2009); Emilio Aguas Alcal(nr 0432/2009); Boris Makarov (nr 0433/2009); Moss Hannon (nr 0434/2009); Dumitru Tudoran (nr 0435/2009); (nimi salastatud) (nr 0436/2009); David Brouwer (nr 0437/2009); Maria Radzikowska (nr 0438/2009); Elsa Aimone (87 allkirja) (nr 0439/2009); Simeon Gektidis (nr 0440/2009); Bostjan Avsec (nr 0441/2009); (nimi salastatud) (nr 0442/2009); (nimi salastatud) (nr 0443/2009); Sabine Vander Elst (nr 0444/2009); William Louis Chamberland (nr 0445/2009); (nimi salastatud) (nr 0446/2009); (nimi salastatud) (nr 0447/2009); (nimi salastatud) (nr 0448/2009); Elena Drăghici Stave (nr 0449/2009); (nimi salastatud) (nr 0450/2009); Antonio Tortosa López (nr 0451/2009); (nimi salastatud) (nr 0452/2009); Juan Ruipérez Cuadrado (nr 0453/2009).


12. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

- Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Armeenia Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga;

- Konventsioon keskse tollivormistuse kohta seoses traditsiooniliste omavahendite ELi eelarve kasutusse andmisel endale jäetavate siseriiklike sissenõudmiskulude määramisega.


13. Kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Järgmised parlamendiliikmed edastasid kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 116):

- Nils Lundgren, Hélène Goudin, Hanne Dahl ja Paul van Buitenen: Teabe andmine ja teabeandjate kaitse (0045/2009),

- Silvia-Adriana Ţicău, Ulrich Stockmann, Jörg Leichtfried, Marusya Ivanova Lyubcheva ja Csaba Sándor Tabajdi: Suurem tähelepanu Doonaule Euroopa poliitikas (0046/2009),

- Elizabeth Lynne, Kathy Sinnott ja Carl Schlyter: Traadita tehnoloogia kasutamisest tuleneva elektromagnetväljadega kokkupuute ohud (0047/2009),

- Elizabeth Lynne: Meeste vastu suunatud koduvägivald Euroopa Liidus (0048/2009),

- Jean-Claude Martinez: Vajadus näha ette eraldi õiguskaitsevahend, mille abil investoritel on võimalik pöörduda ametiasutuste poole reitinguagentuuride väidetavate rikkumiste korral (0049/2009),

- Kathy Sinnott, Anna Záborská, Marian Harkin ja Marie Panayotopoulos-Cassiotou: Hooldajate hõlmamine sotsiaalkindlustussüsteemidega (0050/2009),

- Elisabetta Gardini: Kasvueas laste vaimse tervise ja rehabilitatsiooni prioriteedid (0051/2009),

- Maria Matsouka, Pier Antonio Panzeri, Stephen Hughes, Dimitrios Papadimoulis ja Elisabeth Schroedter: Vajadus võidelda noorte töötajate ebakindla tööhõive, vaesuse ja töötusega (0052/2009).


14. Assigneeringute ümberpaigutamine

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 06/2009 ettepaneku (N6-0005/2009 - C6-0096/2009 - 2009/2018(GBD)).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon vastavalt Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse artikli 24 lõikele 3 nõusoleku assigneeringute ümberpaigutamiseks täismahus.


15. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja aprilli II osaistungjärgu päevakorra lõplik projekt (PE 423.627/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 132):

Teisipäev

Fraktsiooni Verts/ALE taotlus jätta päevakorrast välja Gunnar Hökmarki raport (A6-0236/2009 - päevakorra lõpliku projekti punkt 44).

Sõna võtsid Monica Frassoni fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlust, ja Gunnar Hökmark. Parlament lükkas nimelisel hääletusel taotluse tagasi (27 poolt, 172 vastu, 10 erapooletut).

Kolmapäev

Fraktsiooni ALDE taotlus lükata edasi hääletus resolutsiooni projektide üle, mis käsitlevad rahvusvaheliste läbirääkimiste alustamist eesmärgiga võtta vastu rahvusvaheline leping Arktika kaitse kohta (päevakorra lõpliku projekti punkt 125).

Sõna võtsid Diana Wallis fraktsiooni ALDE nimel, kes põhjendas taotlust, ja Véronique De Keyser fraktsiooni PSE nimel. Parlament kiitis elektroonilisel hääletusel taotluse heaks (135 poolt, 74 vastu, 2 erapooletut).

Fraktsiooni UEN taotlus võtta päevakorda komisjoni avaldus maavärina kohta Abruzzi piirkonnas.

Sõna võtsid Roberta Angelilli fraktsiooni UEN nimel, kes põhjendas taotlust, ja Gianni Pittella fraktsiooni PSE nimel. Parlament kiitis taotluse heaks.

°
° ° °

Täiendavate punktide lisamiseks päevakorda võtsid sõna Astrid Lulling ja Nikolaos Vakalis (president tuletas meelde kodukorra artikli 132 lõike 1 sätteid ning ei rahuldanud taotlusi, kuna need esitati väljaspool tähtaega).

Neljapäev

Fraktsiooni Verts/ALE taotlus lisada päevakorda komisjoni avaldus geneetiliselt muundatud maisi MON810 kohta.

Sõna võtsid Monica Frassoni fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlust, Lutz Goepel fraktsiooni PPE-DE nimel ja Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel. Parlament lükkas taotluse tagasi.

Tööplaan kinnitati.


16. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 144 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Georgios Papastamkos, Pierre Pribetich, Cristian Silviu Buşoi, Mieczysław Edmund Janowski, László Tőkés, Vittorio Agnoletto, Georgios Georgiou, Slavi Binev, Richard James Ashworth, Ioan Mircea Paşcu, Chris Davies, Ewa Tomaszewska, Den Dover (isiklikus küsimuses seoses Chris Daviesi sõnavõtuga), Gerard Batten, Milan Horáček, Zsolt László Becsey, Jo Leinen, Marco Cappato, Etelka Barsi-Pataky, Neena Gill, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Catherine Guy-Quint, Călin Cătălin Chiriţă, Jim Allister, Jelko Kacin, Kinga Gál ja Csaba Sándor Tabajdi.

ISTUNGI JUHATAJA: Luisa MORGANTINI
asepresident


17. Elektrienergia siseturg ***II – Energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet ***II – Võrkudele juurdepääsu tingimused piiriüleses elektrikaubanduses ***II – Maagaasi siseturg ***II – Maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimused ***II – Rehvide märgistamine seoses kütusesäästlikkusega ***I – Ehitiste energiatõhusus ***I (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ [14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet [14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Giles Chichester (A6-0235/2009)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus võrkudele juurdepääsu tingimuste kohta piiriüleses elektrikaubanduses ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1228/2003 [14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/55/EÜ [14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta, et võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1775/2005 [14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Atanas Paparizov (A6-0237/2009)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamise kohta [KOM(2008)0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Ivo Belet (A6-0218/2009)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ehitiste energiatõhususe kohta (uuestisõnastamine) [KOM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

Eluned Morgan, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Antonio Mussa ja Atanas Paparizov tutvustasid soovitusi teisele lugemisele.

Ivo Belet ja Silvia-Adriana Ţicău tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Andris Piebalgs (komisjoni liige).

Sõna võtsid Rebecca Harms (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Gunnar Hökmark fraktsiooni PPE-DE nimel, Edit Herczog fraktsiooni PSE nimel, Anne Laperrouze fraktsiooni ALDE nimel, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk fraktsiooni UEN nimel, Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vladimír Remek fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jim Allister (fraktsioonilise kuuluvuseta), Herbert Reul, Norbert Glante, Leopold Józef Rutowicz, Jerzy Buzek, Hannes Swoboda, Inese Vaidere, Ján Hudacký, Reino Paasilinna ja Neena Gill.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Dragoş Florin David, Romana Jordan Cizelj, Czesław Adam Siekierski, Iliana Malinova Iotova, Paul Rübig ja Theodor Dumitru Stolojan.

Sõna võtsid Andris Piebalgs, Eluned Morgan, Giles Chichester, Antonio Mussa, Atanas Paparizov, Ivo Belet ja Silvia-Adriana Ţicău.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: A6-0216/2009, A6-0235/2009, A6-0213/2009, A6-0238/2009, A6-0237/2009 ja A6-0218/2009: 22.4.2009protokoll punkt 6.2522.4.2009protokoll punkt 6.2622.4.2009protokoll punkt 6.2722.4.2009protokoll punkt 6.2822.4.2009protokoll punkt 6.29 ja 22.4.2009protokoll punkt 6.32 ja A6-0254/2009: 23.4.2009protokoll punkt 8.4


18. Määruse (EÜ) nr 717/2007(mobiiltelefonid) ning direktiivi 2002/21/EÜ (elektrooniline side) muutmine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 717/2007, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiiltelefonivõrkudes ühenduse piires, ning direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta [KOM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Adina-Ioana Vălean (A6-0138/2009)

Adina-Ioana Vălean tutvustas raportit.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Marek SIWIEC
asepresident

Sõna võtsid Syed Kamall (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Manolis Mavrommatis (CULT komisjoni arvamuse koostaja), Paul Rübig fraktsiooni PPE-DE nimel, ja David Hammerstein fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Silvia-Adriana Ţicău, Czesław Adam Siekierski, Bogusław Liberadzki ja Alojz Peterle.

Sõna võtsid Viviane Reding ja Adina-Ioana Vălean.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.4.2009protokoll punkt 6.33.


19. ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmise heakskiitmine: Komisjon

Raport Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon [SEK(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Seitsmes, kaheksas ja üheksas Euroopa Arengufond (EAF)

Raport seitsmenda, kaheksanda ja üheksanda Euroopa Arengufondi (EAF) 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [KOM(2008)0490 – C6-0296/2008 – 2008/2109(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bogusław Liberadzki (A6-0159/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Parlament

Raport Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament [C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kohus

Raport Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus [C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Søren Bo Søndergaard (A6-0151/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Kontrollikoda

Raport Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda [C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Søren Bo Søndergaard (A6-0152/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Raport Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [C6-0420/2008 – 2008/2280(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Søren Bo Søndergaard (A6-0155/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Regioonide Komitee

Raport Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta - Regioonide Komitee [C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ombudsman

Raport Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta - Euroopa Ombudsman [C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Søren Bo Søndergaard (A6-0156/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Andmekaitseinspektor

Raport Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor [C6-0424/2008 – 2008/2283(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Søren Bo Søndergaard (A6-0154/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond

Raport Euroopa Koolitusfondi 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0157/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)

Raport Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta) [C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0158/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (CEPOL)

Raport Euroopa Politseikolledži 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0160/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Eurojust

Raport Eurojusti 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0161/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet

Raport Euroopa Ravimiameti 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0435/2008 – 2008/2262(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0162/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet

Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0163/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSS Järelevalveamet

Raport Euroopa GNSS Järelevalveameti 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0446/2008 – 2008/2273(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0164/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Raudteeagentuur

Raport Euroopa Raudteeagentuuri 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0165/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Frontex

Raport Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0166/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet

Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0167/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ülesehitusamet

Raport Euroopa Ülesehitusameti 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0169/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0170/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaagentuur

Raport Euroopa Keskkonnaagentuuri 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0171/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet

Raport Euroopa Toiduohutusameti 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0172/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0173/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2007. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0174/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus

Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0175/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0176/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0177/2009)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus

Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0178/2009)

2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur

Raport Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuuri 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0179/2009)

ELi ametite finantsjuhtimine ja -kontroll

Raport ELi ametite finantsjuhtimise ja -kontrolli kohta [2008/2207(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A6-0148/2009)

Jean-Pierre Audy, Bogusław Liberadzki, Paulo Casaca ja Christofer Fjellner tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Luca Romagnoli (TRAN komisjoni arvamuse koostaja), Jan Andersson (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Péter Olajos (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Jan Olbrycht (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Marusya Ivanova Lyubcheva (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Markus Ferber fraktsiooni PPE-DE nimel, Costas Botopoulos fraktsiooni PSE nimel, Jan Mulder fraktsiooni ALDE nimel, Mogens Camre fraktsiooni UEN nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Véronique Mathieu, Edit Herczog ja Ingeborg Gräßle.

Sõna võttis Siim Kallas.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Dragoş Florin David.

Sõna võttis Jean-Pierre Audy.

ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

Sõna võtsid Herbert Bösch (CONT komisjoni esimees) ja Christofer Fjellner.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.04.2009.


20. Ühenduse tuumaohutuse raamistik * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv (Euratom), millega luuakse ühenduse tuumaohutuse raamistik [KOM(2008)0790 - C6-0026/2009 - 2008/0231(CNS)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Gunnar Hökmark (A6-0236/2009)

Gunnar Hökmark tutvustas raportit.

Sõna võttis Andris Piebalgs (komisjoni liige).

Sõna võtsid Rebecca Harms (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Herbert Reul fraktsiooni PPE-DE nimel, Edit Herczog fraktsiooni PSE nimel, ja Anne Laperrouze fraktsiooni ALDE nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Paul Rübig ja Atanas Paparizov.

Sõna võtsid Andris Piebalgs ja Gunnar Hökmark.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.4.2009protokoll punkt 6.38.


21. Toimetulek metsade hävitamisest ja metsade seisundi halvenemisest tulenevate probleemidega, et võidelda kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisuse hävimise vastu – Puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused ***I (arutelu)

Komisjoni avaldus: Toimetulek metsade hävitamisest ja metsade seisundi halvenemisest tulenevate probleemidega, et võidelda kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisuse hävimise vastu

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused [KOM(2008)0644 - C6-0373/2008 - 2008/0198(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Caroline Lucas (A6-0115/2009)

Stavros Dimas (komisjoni liige) esines avaldusega.

Caroline Lucas tutvustas raportit.

Sõna võtsid Péter Olajos fraktsiooni PPE-DE nimel, Riitta Myller fraktsiooni PSE nimel, Magor Imre Csibi fraktsiooni ALDE nimel, Stavros Dimas ja Caroline Lucas.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Magor Imre Csibi ja Péter Olajos, ENVI komisjoni nimel: Toimetulek metsade raadamisest ja metsade seisundi halvenemisest tulenevate probleemidega, et võidelda kliimamuutuse ja bioloogilise mitmekesisuse hävimise vastu (B6-0191/2009).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: A6-0115/2009: 22.4.2009, B6-0191/2009: 23.4.2009


22. Ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks [KOM(2008)0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Raül Romeva i Rueda (A6-0253/2009)

Raül Romeva i Rueda tutvustas raportit.

Sõna võttis Joe Borg (komisjoni liige).

Sõna võtsid Carmen Fraga Estévez fraktsiooni PPE-DE nimel, Emanuel Jardim Fernandes fraktsiooni PSE nimel, Elspeth Attwooll fraktsiooni ALDE nimel, Pedro Guerreiro fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni IND/DEM nimel, Jean-Claude Martinez (fraktsioonilise kuuluvuseta), Struan Stevenson ja Nils Lundgren.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Avril Doyle ja Paulo Casaca.

Sõna võtsid Joe Borg ja Raül Romeva i Rueda.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.4.2009protokoll punkt 6.37.


23. Kalavarude kaitse tehniliste meetmete abil * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kalavarude kaitse kohta tehniliste meetmete abil [KOM(2008)0324 - C6-0282/2008 - 2008/0112(CNS)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

Carmen Fraga Estévez (raportööri asendaja) tutvustas raportit..

Sõna võttis Joe Borg (komisjoni liige).

Sõna võtsid Paulo Casaca fraktsiooni PSE nimel.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Avril Doyle.

Sõna võtsid Joe Borg ja Carmen Fraga Estévez.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.4.2009protokoll punkt 6.40.


24. Euroopa ühine sisserändepoliitika: põhimõtted, meetmed ja vahendid (lühiettekanne)

Raport Euroopa ühise sisserändepoliitika kohta: põhimõtted, meetmed ja vahendid [2008/2331(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Simon Busuttil (A6-0251/2009)

Simon Busuttil tegi ettekande.

Sõna võttis Joe Borg (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.4.2009protokoll punkt 6.41.


25. Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi eelarve täitmise kontroll (lühiettekanne)

Raport ühinemiseelse rahastamisvahendi (IPA) eelarve täitmise kontrolli kohta 2007. aastal [2008/2206(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0181/2009)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou tegi ettekande.

Sõna võttis Joe Borg (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.4.2009protokoll punkt 6.21.


26. Kohtuotsuste tõhus täitmine Euroopa Liidus: võlgniku vara läbipaistvus (lühiettekanne)

Raport kohtuotsuste tõhusa täitmise kohta Euroopa Liidus: võlgniku vara läbipaistvus [2008/2233(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Neena Gill (A6-0252/2009)

Neena Gill tegi ettekande.

Sõna võttis Joe Borg (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.4.2009protokoll punkt 6.22.


27. Petitsioonikomisjoni 2008. aasta tegevusaruanne (lühiettekanne)

Raport petitsioonikomisjoni 2008. aastal toimunud arutelude kohta [2008/2301(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Mairead McGuinness (A6-0232/2009)

Mairead McGuinness tegi ettekande.

Sõna võttis Joe Borg (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.4.2009protokoll punkt 6.23.


28. Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine komisjonide ja delegatsioonide töö
raames (lühiettekanne)

Raport soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta komisjonide ja delegatsioonide töö
raames [2008/2245(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Anna Záborská (A6-0198/2009)

Anna Záborská tegi ettekande.

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.4.2009protokoll punkt 6.24.


29. Roheline raamat üleeuroopalise transpordivõrgu tulevase poliitika kohta (lühiettekanne)

Raport rohelise raamatu kohta, mis käsitleb üleeuroopalise transpordivõrgu tulevast poliitika [2008/2218(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Eva Lichtenberger (A6-0224/2009)

Eva Lichtenberger tegi ettekande.

Sõna võttis Joe Borg (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.4.2009protokoll punkt 6.42.


30. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 423.627/OJME).


31. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.45.

Klaus Welle

Luigi Cocilovo

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Bautista, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiriţă, Chmielewski, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Corbett, Corda, Cottigny, Coûteaux, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liepiņa, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Tőkés, Tomaszewska, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika