Index 
Proces-verbal
PDF 295kWORD 265k
Marţi, 21 aprilie 2009 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Declaraţia Preşedintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 4.Verificarea prerogativelor
 5.Violenţa împotriva femeilor (declaraţie scrisă)
 6.Semnarea actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie
 7.Rectificări (articolul 204a din Regulamentul de procedură)
 8.Comunicarea Preşedintelui
 9.Depunere de documente
 10.Declaraţii scrise caduce
 11.Petiţii
 12.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 13.Declaraţii scrise (depunere)
 14.Transferuri de credite
 15.Ordinea lucrărilor
 16.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 17.Piaţa internă a energiei electrice ***II - Agenţia pentru cooperarea autorităţilor de reglementare din domeniul energetic ***II - Condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică ***II - Piaţa internă a gazelor naturale ***II - Condiţii de acces la reţelele de transport al gazelor naturale ***II - Etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficienţa consumului de combustibili ***I - Performanța energetică a clădirilor (reformare) ***I (dezbatere)
 18.Modificarea Regulamentului (CE) nr. 717/2007 (telefonia mobilă) și a Directivei 2002/21/CE (comunicații electronice) ***I (dezbatere)
 19.Descărcările de gestiune pentru bugetul 2007(votul va avea loc joi) (dezbatere)
 20.Cadrul comunitar pentru securitatea nucleară * (dezbatere)
 21.Combaterea despăduririlor şi degradării pădurilor pentru a lupta împotriva schimbărilor de climă şi diminuarea biodiversităţii - Obligaţiile operatorilor care comercializează lemn şi produse din lemn ***I (dezbatere)
 22.Sistemul comunitar de control pentru asigurarea respectării reglementărilor politicii comune în domeniul pescuitului * (dezbatere)
 23.Conservarea resurselor halieutice prin măsuri tehnice * (dezbatere)
 24.O politică comună de imigrare pentru Europa: principii, acţiuni şi instrumente (prezentare succintă)
 25.Controlul execuţiei bugetare a instrumentului de asistenţă pentru preaderare (prezentare succintă)
 26.Executarea efectivă a hotărârilor în Uniunea Europeană: transparenţa activelor debitorilor (prezentare succintă)
 27.Raportul anual privind activitatea Comisiei pentru petiţii 2008 (prezentare succintă)
 28.Abordarea integrată a perspectivei de gen în cadrul lucrărilor comisiilor şi ale delegaţiilor (prezentare succintă)
 29.Carte verde privind viitorul politicii TEN-T (prezentare succintă)
 30.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 31.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

1. Reluarea sesiunii

Şedinţa a fost deschisă la ora 17.05.


2. Declaraţia Preşedintelui

Preşedintele a făcut o declaraţie cu privire la cutremurul din Abruzzo şi a transmis condoleanţele sale familiilor victimelor, în numele Parlamentului.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere în memoria victimelor.


3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Den Dover a declarat că, din cauza unei probleme tehnice, voturile sale din 17 decembrie 2008 nu au fost înregistrate.


4. Verificarea prerogativelor

La propunerea comisiei JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatul deputatului Bernard Soulage cu efect de la 1 februarie 2009 şi al lui Ioan Lucian Hămbăşan cu efect de la 1 martie 2009.


5. Violenţa împotriva femeilor (declaraţie scrisă)

Declaraţia scrisă 0094/2008 depusă de Eva-Britt Svensson privind violenţa împotriva femeilor a întrunit semnăturile majorităţii deputaţilor din Parlament şi va fi astfel, în conformitate cu articolul 116 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, transmisă destinatarilor şi publicată, împreună cu numele semnatarilor, în Texte adoptate în cadrul şedinţei din 22 aprilie 2009.


6. Semnarea actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie

Preşedintele a anunţat că miercuri va semna, împreună cu Preşedintele Consiliului, următoarele acte adoptate în cadrul procedurii de codecizie, în conformitate cu articolul 68 din Regulamentul de procedură al Parlamentului:

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce priveşte specificaţiile pentru benzine şi motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru carburanţii folosiţi de navele de navigaţie interioară şi de abrogare a Directivei 93/12/CEE (03740/2008/LEX - C6-0152/2009 - 2007/0019(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind stocarea geologică a dioxidului de carbon şi de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum şi a directivelor 2000/60/EC, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 (03739/2008/LEX - C6-0151/2009 - 2008/0015(COD))

- Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 (03738/2008/LEX - C6-0150/2009 - 2008/0014(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră (03737/2008/LEX - C6-0149/2009 - 2008/0013(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE (03736/2008/LEX - C6-0148/2009 - 2008/0016(COD))

- Regulament al Parlamentului european şi al Consiliului de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunităţii de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele uşoare (03741/2008/LEX - C6-0147/2009 - 2007/0297(COD))

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Instrucţiunilor consulare comune privind vizele adresate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare în legătură cu introducerea biometriei, inclusiv a dispoziţiilor privind organizarea primirii şi prelucrării cererilor de viză (03617/2009/LEX - C6-0143/2009 - 2006/0088(COD))

- Directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind respectarea obligaţiilor statelor de pavilion (03616/2009/LEX - C6-0142/2009 - 2005/0236(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime (03615/2009/LEX - C6-0141/2009 - 2005/0242(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia juridică a programelor pentru calculator (versiune codificată) (03729/2008/LEX - C6-0140/2009 - 2008/0019(COD))

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenţia Europeană de Mediu şi Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (versiune codificată) (03728/2008/LEX - C6-0139/2009 - 2007/0235(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2002/59/CE de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare şi informare privind traficul navelor maritime (03722/2008/LEX - C6-0138/2009 - 2005/0239(COD))

- Directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind controlul statului portului (reformare) (03721/2008/LEX - C6-0137/2009 - 2005/0238(COD))

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor (reformare) (03720/2008/LEX - C6-0136/2009 - 2005/0237B(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime (reformare) (03719/2008/LEX - C6-0135/2009 - 2005/0237A(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind dispoziţiile comune pentru mijloacele de măsurare şi metodele de control metrologic (reformare) (03718/2008/LEX - C6-0133/2009 - 2008/0123(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (03711/2008/LEX - C6-0132/2009 - 2005/0283(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind instrumentele de cântărire neautomate (versiune codificată) (03727/2008/LEX - C6-0131/2009 - 2007/0164(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind acţiunile în încetare în ceea ce priveşte protecţia intereselor consumatorilor (versiune codificată) (03726/2008/LEX - C6-0130/2009 - 2003/0099(COD))

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare (03724/2008/LEX - C6-0129/2009 - 2005/0241(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim şi de modificare a Directivelor 1999/35/CE şi 2002/59/CE (03723/2008/LEX - C6-0128/2009 - 2005/0240(COD))

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) NR. 2223/96 al ConsiliuluI privind sistemul european de conturi naţionale şi regionale din comunitate, în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei (03707/2008/LEX - C6-0127/2009 - 2007/0272(COD))

- Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind o procedură de examinare şi consultare prealabilă privind anumite acte cu putere de lege şi acte administrative preconizate de statele membre în domeniul transporturilor (versiune codificată) (03725/2008/LEX - C6-0126/2009 - 2006/0099(COD))

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1172/98 al Consiliului privind datele statistice referitoare la transportul rutier de mărfuri, în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei (03704/2008/LEX - C6-0125/2009 - 2007/0269(COD))

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei (03703/2008/LEX - C6-0124/2009 - 2008/0042(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre privind solvenții de extracție utilizați la fabricarea produselor alimentare și a ingredientelor alimentare (reformare) (03698/2008/LEX - C6-0123/2009 - 2008/0060(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind materiile colorante care pot fi adăugate în produsele medicamentoase (reformare) (03696/2008/LEX - C6-0122/2009 - 2008/0001(COD))

Preşedintele a declarat că pachetul privind clima şi pachetul privind transportul maritim vor fi semnate în plen, miercuri, la ora 15.


7. Rectificări (articolul 204a din Regulamentul de procedură)

Comisiile competente au transmis următoarele rectificări cu privire la textele adoptate de către Parlamentul European:

Rectificare la poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 25 septembrie 2007 în vederea adoptării Directivei 2009/…/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind locul de fixare a plăcuţei de înmatriculare din spate la autovehiculele cu două sau trei roţi (versiune codificată) - P6_TA(2007)0396 - (COM(2006)0478 – C6-0291/2006 – 2006/0161(COD)) – JURI

Rectificare la poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 19 iunie 2007 în vederea adoptării Directivei 2009/…/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la unele componente şi caracteristici ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată) - P6_TA(2007)0244 - (COM(2006)0662 – C6-0380/2006 – 2006/0221(COD)) - JURI

Rectificare la poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 19 iunie 2007 în vederea adoptării Directivei 2009/…/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la viteza maximă prin construcţie şi la platformele de încărcare ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată) - P6_TA(2007)0243 - (COM(2006)0667 – C6-0385/2006 – 2006/0219(COD)) - JURI

Rectificare la poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 19 iunie 2007 în vederea adoptării Directivei 2009/…/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind mecanismul de direcţie al tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată) - P6_TA(2007)0242 - (COM(2006)0670–C6-0404/2006 – 2006/0225(COD)) - JURI

Rectificare la poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 19 februarie 2008 în vederea adoptării Directivei 2009/…/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la instalarea de echipamente de iluminare şi semnalizare luminoasă pe tractoarele agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată) - P6_TA(2008)0039 - (COM(2007)0192 – C6-0108/2007 – 2007/0066(COD)) - JURI

Rectificare la poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 25 septembrie 2007 în vederea adoptării Directivei 2009/…/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind oglinzile retrovizoare ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată) - P6_TA(2007)0398 - (COM(2007)0236–C6-0126/2007 – 2007/0081(COD)) - JURI

Rectificare la poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 25 septembrie 2007 în vederea adoptării Directivei 2009/…/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind dispozitivele de protecţie în caz de răsturnare a tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată) - P6_TA(2007)0399 - (COM(2007)0310 – C6-0163/2007–2007/0107(COD)) - JURI

Rectificare la poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 19 februarie 2008 în vederea adoptării Directivei 2009/…/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind suprimarea paraziţilor radioelectrici produşi de tractoarele agricole sau forestiere (compatibilitate electromagnetică) (versiune codificată)- P6_TA(2008)0042 - (COM(2007)0462 – C6-0256/2007 – 2007/0166(COD)) - JURI

Rectificare la poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 17 iunie 2008 în vederea adoptării Directivei 2009/…/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind dispozitivele de protecţie în caz de răsturnare a tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (încercări statice)(versiune codificată) - P6_TA(2008)0266 - (COM(2008)0025 – C6-0044/2008 – 2008/0008(COD)) - JURI

Rectificare la poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 11 decembrie 2007 în vederea adoptării Directivei 2009/…/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind dispozitivele de remorcare şi de mers înapoi ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată) - P6_TA(2007)0582 - (COM(2007)0319 – C6-0175/2007 – 2007/0117(COD)) – JURI

Rectificare la poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 19 februarie 2008 în vederea adoptării Directivei 2009/…/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind nivelul sonor perceput de conducătorii de tractoare agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată) - P6_TA(2008)0043 - (COM(2007)0588 – C6-0344/2007 – 2007/0205(COD)) - JURI

Rectificare la poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 17 iunie 2008 în vederea adoptării Directivei 2009/…/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind montarea dispozitivelor de iluminat şi semnalizare luminoasă pe autovehicule cu două sau trei roţi (versiune codificată) - P6_TA(2008)0264 - (COM(2007)0768 – C6-0449/2007 – 2007/0270(COD)) - JURI

Rectificare la poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 17 iunie 2008 în vederea adoptării Directivei 2009/…/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la omologarea dispozitivelor de iluminare şi de semnalizare luminoasă ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată)- P6_TA(2007)0265 - (COM(2007)0840–C6-0004/2008 – 2007/0284(COD)) - JURI

Rectificare la poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 16 decembrie 2008 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor și a motoarelor cu privire la emisiileprovenite de la vehicule grele (Euro VI) și accesul la informații privind repararea și întreținerea vehiculelor - P6_TA-PROV(2008)0604 - (COM(2007)0851–C6-0007/2008–2007/0295(COD)) - ENVI

Rectificare la poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 10 martie 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor - P6_TA-PROV(2009)0092 - (COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD)) - IMCO

În conformitate cu articolul 204a din Regulamentul de procedură, aceste rectificări se consideră aprobate, cu excepţia cazului în care, în următoarele 48 de ore, un grup politic sau un număr de cel puţin patruzeci de deputaţi solicită supunerea lor la vot.

Rectificările sunt disponibile pe site-ul Séance en direct.


8. Comunicarea Preşedintelui

Comisia ECON, în scrisoarea sa din 7 aprilie 2009, a comunicat faptul că proiectele de regulament ale Comisiei privind adoptarea anumitor standarde internaţionale de contabilitate au fost aprobate de Comitetul de reglementare pentru contabilitate.

În conformitate cu articolul 5a din Decizia Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei (1999/468/CE), Parlamentul poate să se opună adoptării acestor măsuri de executare, dacă este necesar.

Comisia ECON a examinat proiectele de măsuri şi nu are intenţia de a prezenta o propunere de rezoluţie referitoare la aceasta în conformitate cu articolul 81 din Regulamentul de procedură.


9. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Proiect de buget rectificativ nr. 3 pentru exerciţiul financiar 2009 întocmit de Consiliu la 30 martie 2009 (08153/2009 - C6-0118/2009 - 2009/2017(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC11/2009 - Secţiunea III - Comisie (N6-0014/2009 - C6-0121/2009 - 2009/2035(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 332/2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre (COM(2009)0169 - C6-0134/2009 - 2009/0053(CNS))

retrimis

fond :

ECON

- Propunere de virament de credite DEC 13/2009 - Secţiunea III - Comisie (N6-0015/2009 - C6-0144/2009 - 2009/2036(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 14/2009 - Secţiunea III - Comisie (N6-0016/2009 - C6-0145/2009 - 2009/2037(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 15/2009 - Secţiunea III - Comisie (N6-0017/2009 - C6-0146/2009 - 2009/2038(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte:

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind plățile transfrontaliere în Comunitate (COM(2008)0640 - C6-0352/2008 - 2008/0194(COD)) - ECON - Raportoare: Margarita Starkevičiūtė (A6-0053/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor de construcție (COM(2008)0311 - C6-0203/2008 - 2008/0098(COD)) - IMCO - Raportoare: Catherine Neris (A6-0068/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/116/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe (COM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)) - JURI - Raportor: Brian Crowley (A6-0070/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare (COM(2008)0134 - C6-0142/2008 - 2008/0055(COD)) - TRAN - Raportor: Luis De Grandes Pascual (A6-0080/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (Regulament privind subprodusele de origine animală) (COM(2008)0345 - C6-0220/2008 - 2008/0110(COD)) - ENVI - Raportor: Horst Schnellhardt (A6-0087/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (reformare) (COM(2008)0399 - C6-0277/2008 - 2008/0151(COD)) - ENVI - Raportor: Magor Imre Csibi (A6-0096/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (COM(2008)0644 - C6-0373/2008 - 2008/0198(COD)) - ENVI - Raportoare: Caroline Lucas (A6-0115/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind comerţul cu produse derivate din focă (COM(2008)0469 - C6-0295/2008 - 2008/0160(COD)) - IMCO - Raportoare: Diana Wallis (A6-0118/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/15/CE privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier (COM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)) - EMPL - Raportoare: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0120/2009)

- Raport referitor la dezvoltarea relaţiilor dintre Parlamentul European şi parlamentele naţionale, în temeiul Tratatului de la Lisabona (2008/2120(INI)) - AFCO - Raportor: Elmar Brok (A6-0133/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind soluţiile de interoperabilitate pentru administraţiile publice europene (ISA). (COM(2008)0583 - C6-0337/2008 - 2008/0185(COD)) - ITRE - Raportor: Dragoş Florin David (A6-0136/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind echipamentele tehnice de aplicare a pesticidelor, de modificare a Directivei 2006/42/CE din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice (COM(2008)0535 - C6-0307/2008 - 2008/0172(COD)) - IMCO - Raportor: Leopold Józef Rutowicz (A6-0137/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de modificare a Regulamentului (CE) nr. 717/2007 privind roaming-ul în rețelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunității și a Directivei 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (COM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD)) - ITRE – Raportoare: Adina-Ioana Vălean (A6-0138/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE în ceea ce privește băncile afiliate instituțiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, dispozițiile de supraveghere și gestionarea crizelor (COM(2008)0602 - C6-0339/2008 - 2008/0191(COD)) - ECON - Raportor: Othmar Karas (A6-0139/2009)

- Raport referitor la impactul Tratatului de la Lisabona asupra dezvoltării echilibrului instituțional al Uniunii Europene (2008/2073(INI)) - AFCO - Raportor: Jean-Luc Dehaene (A6-0142/2009)

- Raport privind noul rol şi noile responsabilităţi ale Parlamentului care decurg din Tratatul de la Lisabona (2008/2063(INI)) - AFCO - Raportor : Jo Leinen (A6-0145/2009)

- Raport referitor la gestiunea financiară și controlul agențiilor UE (2008/2207(INI)) - CONT - Raportor: Christofer Fjellner (A6-0148/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007 - Secțiunea II - Consiliul (SEC(2008)2359 [[03]] - C6-0417/2008 - 2008/2277(DEC)) - CONT - Raportor: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007 - Secțiunea IV - Curtea de Justiție (SEC(2008)2359 [[04]] - C6-0418/2008 - 2008/2278(DEC)) - CONT - Raportor: Søren Bo Søndergaard (A6-0151/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007 - Secțiunea V – Curtea de Conturi (SEC(2008)2359 [[05]] - C6-0419/2008 - 2008/2279(DEC)) - CONT - Raportor: Søren Bo Søndergaard (A6-0152/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007 - Secțiunea VII - Comitetul Regiunilor (SEC(2008)2359 [[07]] - C6-0421/2008 - 2008/2281(DEC)) - CONT - Raportor: Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2007 - Secţiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (SEC(2008)2359 [[09]] - C6-0424/2008 - 2008/2283(DEC)) - CONT - Raportor: Søren Bo Søndergaard (A6-0154/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007 - Secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European (SEC(2008)2359 [[06]] - C6-0420/2008 - 2008/2280(DEC)) - CONT - Raportor: Søren Bo Søndergaard (A6-0155/2009)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007 - Secțiunea VIII - Ombudsmanul European (SEC(2008)2359 [[08]] - C6-0423/2008 - 2008/2282(DEC)) - CONT - Raportor: Søren Bo Søndergaard (A6-0156/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2007 (SEC(2008)2359 [[20]] - C6-0437/2008 - 2008/2264(DEC)) - CONT - Raportor: Christofer Fjellner (A6-0157/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor aferent exercițiului financiar 2007 (SEC(2008)2359 [[25]] - C6-0442/2008 - 2008/2269(DEC)) - CONT - Raportor: Christofer Fjellner (A6-0158/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de-al șaptelea, de-al optulea și de-al nouălea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2007 (COM(2008)0490 - C6-0296/2008 - 2008/2109(DEC)) - CONT - Raportor: Bogusław Liberadzki (A6-0159/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2007 (SEC(2008)2359 [[27]] - C6-0444/2008 - 2008/2271(DEC)) - CONT - Raportor: Christofer Fjellner (A6-0160/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2007 (SEC(2008)2359 [[19]] - C6-0436/2008 - 2008/2263(DEC)) - CONT - Raportor: Christofer Fjellner (A6-0161/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2007 (SEC(2008)2359 [[18]] - C6-0435/2008 - 2008/2262(DEC)) - CONT - Raportor: Christofer Fjellner (A6-0162/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2007 (SEC(2008)2359 [[22]] - C6-0439/2008 - 2008/2266(DEC)) - CONT - Raportor: Christofer Fjellner (A6-0163/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității de Supraveghere a GNSS European aferent exercițiului financiar 2007 (SEC(2008)2359 [[29]] - C6-0446/2008 - 2008/2273(DEC)) - CONT - Raportor: Christofer Fjellner (A6-0164/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene a Căilor Ferate aferent exerciţiului financiar 2007 (SEC(2008)2359 [[26]] - C6-0443/2008 - 2008/2270(DEC)) - CONT - Raportor: Christofer Fjellner (A6-0165/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007 (SEC(2008)2359 [[28]] - C6-0445/2008 - 2008/2272(DEC)) - CONT - Raportor: Christofer Fjellner (A6-0166/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2007 (SEC(2008)2359 [[21]] - C6-0438/2008 - 2008/2265(DEC)) - CONT - Raportor: Christofer Fjellner (A6-0167/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007 - Secțiunea III – Comisia - Agențiile executive (SEC(2008)2359 [[01]] - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC)) - CONT - Raportor: Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Reconstrucție aferent exercițiului financiar 2007 (SEC(2008)2359 [[12]] - C6-0429/2008 - 2008/2256(DEC)) - CONT - Raportor: Christofer Fjellner (A6-0169/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2007 (SEC(2008)2359 [[24]] - C6-0441/2008 - 2008/2268(DEC)) - CONT - Raportor: Christofer Fjellner (A6-0170/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2007 (SEC(2008)2359 [[15]] - C6-0432/2008 - 2008/2259(DEC)) - CONT - Raportor: Christofer Fjellner (A6-0171/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2007 (SEC(2008)2359 [[23]] - C6-0440/2008 - 2008/2267(DEC)) - CONT - Raportor: Christofer Fjellner (A6-0172/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2007 (SEC(2008)2359 [[11]] - C6-0428/2008 - 2008/2255(DEC)) - CONT - Raportor: Christofer Fjellner (A6-0173/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2007 (SEC(2008)2359 [[16]] - C6-0433/2008 - 2008/2260(DEC)) - CONT - Raportor: Christofer Fjellner (A6-0174/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2007 (SEC(2008)2359 [[14]] - C6-0431/2008 - 2008/2258(DEC)) - CONT - Raportor: Christofer Fjellner (A6-0175/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007 (SEC(2008)2359 [[13]] - C6-0430/2008 - 2008/2257(DEC)) - CONT - Raportor: Christofer Fjellner (A6-0176/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2007 (SEC(2008)2359 [[10]] - C6-0427/2008 - 2008/2254(DEC)) - CONT - Raportor: Christofer Fjellner (A6-0177/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007 (SEC(2008)2359 [[17]] - C6-0434/2008 - 2008/2261(DEC)) - CONT - Raportor: Christofer Fjellner (A6-0178/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2007 (SEC(2008)2359 [[30]] - C6-0447/2008 - 2008/2274(DEC)) - CONT - Raportor: Christofer Fjellner (A6-0179/2009)

- Raport referitor la protecția intereselor financiare ale Comunităților și la lupta împotriva fraudei – Raportul anual 2007 (2008/2242(INI)) - CONT - Raportor: Antonio De Blasio (A6-0180/2009)

- Raport referitor la controlul execuţiei bugetare a instrumentului de asistenţă pentru preaderare (IPA) în 2007 (2008/2206(INI)) - CONT - Raportoare: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0181/2009)

- Raport referitor la aspectele financiare ale Tratatului de la Lisabona (2008/2054(INI)) - BUDG - Raportoare: Catherine Guy-Quint (A6-0183/2009)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007 - Secțiunea I – Parlamentul European (SEC(2008)2359 [[02]] - C6-0416/2008 - 2008/2276(DEC)) - CONT - Raportor: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

- Raport referitor la guvernanţa în cadrul PCP: Parlamentul European, consiliile consultative regionale şi alţi actori (2008/2223(INI)) - PECH - Raportoare: Elspeth Attwooll (A6-0187/2009)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea și aplicarea provizorie a acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Pakistan privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (COM(2008)0081 - C6-0080/2009 - 2008/0036(CNS)) - TRAN - Raportor: Paolo Costa (A6-0188/2009)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu privire la evaziunea fiscală legată de import și de alte tranzacții transfrontaliere (COM(2008)0805 - C6-0039/2009 - 2008/0228(CNS)) - ECON - Raportor: Cornelis Visser (A6-0189/2009)

- Raport privind cererea de ridicare a imunităţii lui Hannes Swoboda (2009/2014(IMM)) - JURI - Raportor: Klaus-Heiner Lehne (A6-0190/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind agenţiile de rating al creditelor (COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)) - ECON - Raportor: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

- Raport referitor la proiectul de buget rectificativ nr. 2/2009 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009 - Secţiunea III – Comisia (06953/2009 - C6-0077/2009 - 2009/2010(BUD)) - BUDG - Raportoare: Jutta Haug (A6-0192/2009)

- * Raport referitor la Inițiativa Regatului Țărilor De Jos în vederea adoptării unei Decizii a Consiliului de modificare a Deciziei Consiliului 2002/956/JHA privind crearea unei rețele europene de protecție a personalităților (16437/2008 - C6-0029/2009 - 2009/0801(CNS)) - LIBE - Raportor: Gérard Deprez (A6-0193/2009)

- Raport referitor la proiectul de buget rectificativ nr. 3/2009 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009 - Secţiunea III – Comisia (2009/2017(BUD)) - BUDG - Raportoare: Jutta Haug (A6-0194/2009)

- Raport privind cererea de apărare a imunității și privilegiilor lui Renato Brunetta (2008/2147(IMM)) - JURI - Raportor: Aloyzas Sakalas (A6-0195/2009)

- Raport privind cererea de apărare a imunităţii şi privilegiilor lui Aldo Patriciello (2008/2323(IMM)) - JURI -Raportor: Aloyzas Sakalas (A6-0196/2009)

- Raport referitor la cererea de consultare cu privire la imunitatea şi privilegiile lui Antonio Di Pietro (2008/2146(IMM)) - JURI - Raportor: Aloyzas Sakalas (A6-0197/2009)

- Raport privind abordarea integrată a egalității de gen în cadrul lucrărilor comisiilor și ale delegațiilor (2008/2245(INI)) - FEMM - Raportoare: Anna Záborská (A6-0198/2009)

- Raport referitor la un plan de acţiune privind mobilitatea urbană (2008/2217(INI)) - TRAN - Raportor: Gilles Savary (A6-0199/2009)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 în ceea ce priveşte programele naţionale de restructurare pentru sectorul bumbacului (COM(2009)0037 - C6-0063/2009 - 2009/0008(CNS)) - AGRI - Raportoare: María Isabel Salinas García (A6-0200/2009)

- Raport referitor la imunitatea parlamentară în Polonia (2008/2232(INI)) - JURI - Raportoare: Diana Wallis (A6-0205/2009)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind conservarea resurselor halieutice prin măsuri tehnice (COM(2008)0324 - C6-0282/2008 - 2008/0112(CNS)) - PECH - Raportor: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind drepturile persoanelor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului (COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)) - TRAN - Raportor: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

- Raport referitor la consolidarea stabilității și a prosperității în Balcanii de Vest (2008/2200(INI)) - AFET - Raportoare: Anna Ibrisagic (A6-0212/2009)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind obligaţia statelor membre de a menţine un nivel minimal de rezerve de petrol brut şi/sau de produse petroliere (COM(2008)0775 - C6-0511/2008 - 2008/0220(CNS)) - ITRE - Raportor: Miloslav Ransdorf (A6-0214/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1692/2006 de stabilire a celui de-al doilea program „Marco Polo” de acordare a asistenţei financiare comunitare pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale sistemului de transport de mărfuri („Marco Polo II”) (COM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)) - TRAN - Raportor: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali (COM(2008)0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD)) - ITRE - Raportor: Ivo Belet (A6-0218/2009)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Comunității Europene a Protocolului privind aplicarea Convenției alpine din 1991 în domeniul transporturilor (Protocolul privind transporturile) (COM(2008)0895 - C6-0073/2009 - 2008/0262(CNS)) - TRAN - Raportor: Reinhard Rack (A6-0219/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv (COM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD)) - TRAN - Raportor: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind participarea Comunităţii la un program european de cercetare şi dezvoltare metrologică derulat de mai multe state membre (COM(2008)0814 - C6-0468/2008 - 2008/0230(COD)) - ITRE - Raportoare: Erika Mann (A6-0221/2009)

- Raport conţinând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind problema elaborării profilelor, în special pe baza apartenenţei etnice şi rasiale, în cadrul luptei împotriva terorismului, aplicării legii, imigraţiei, controalelor vamale şi la frontieră (2008/2020(INI)) - LIBE - Raportoare: Baroness Sarah Ludford (A6-0222/2009)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole, în ceea ce privește standardele de comercializare a cărnii de pasăre (COM(2008)0336 - C6-0247/2008 - 2008/0108(CNS)) - AGRI - Raportoare: Ilda Figueiredo (A6-0223/2009)

- Raport referitor la Cartea verde privind viitoarea politică privind TEN-T (2008/2218(INI)) - TRAN - Raportoare: Eva Lichtenberger (A6-0224/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a cadrului pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport (COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)) - TRAN - Raportoare: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

- Raport privind Planul de acțiune pentru sisteme de transport inteligente (2008/2216(INI)) - TRAN - Raportoare: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind rețeaua de alertă privind infrastructurile critice (CIWIN) (COM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS)) - LIBE - Raportor: Luca Romagnoli (A6-0228/2009)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (COM(2008)0530 [[01]] - C6-0116/2009 - 2008/0170(CNS)) - EMPL - Raportoare: Rumiana Jeleva (A6-0229/2009)

- * Raport referitor la încheierea, de către Comunitatea Europeană, a Protocolului opțional la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (COM(2008)0530 [[02]] - C6-0117/2009 - 2008/0171(CNS)) - EMPL - Raportoare: Rumiana Jeleva (A6-0230/2009)

- * Raport referitor la propunerea de recomandare a Consiliului privind o acțiune europeană în domeniul bolilor rare (COM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)) - ENVI - Raportor: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

- Raport privind deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2008 (2008/2301(INI)) - PETI - Raportoare: Mairead Mcguinness (A6-0232/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere (COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)) - ENVI - Raportor: John Bowis (A6-0233/2009)

- Raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind neproliferarea și viitorul Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP) (2008/2324(INI)) - AFET - Raportoare: Angelika Beer (A6-0234/2009)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului (Euratom) privind instituirea cadrului comunitar pentru securitatea nucleară (COM(2008)0790 - C6-0026/2009 - 2008/0231(CNS)) - ITRE - Raportor: Gunnar Hökmark (A6-0236/2009)

- * Raport referitor la propunerea de recomandare a Consiliului privind siguranța pacienților, inclusiv prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale (COM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS)) - ENVI - Raportoare: Amalia Sartori (A6-0239/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice (COM(2008)0543 - C6-0391/2008 - 2008/0211(COD)) - AGRI - Raportor: Neil Parish (A6-0240/2009)

- Raport referitor la Agenda socială reînnoită (2008/2330(INI)) - EMPL - Raportor: José Albino Silva Peneda (A6-0241/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare. CADRUL ABM/ABB (gestionare pe activităţi/întocmire a bugetului pe activităţi) (COM(2008)0867 - C6-0518/2008 - 2008/0267(COD)) - EMPL - Raportoare: Gabriele Stauner (A6-0242/2009)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aderarea Comunităţii Europene la Regulamentul nr. 61 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la dispoziţiile uniforme pentru aprobarea vehiculelor comerciale în ceea ce priveşte proeminenţele lor exterioare situate în partea frontală a panoului posterior al cabinei (07240/2009 - C6-0119/2009 - 2008/0205(AVC)) - INTA - :Raportor: Helmuth Markov (A6-0243/2009)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2003/48/CE privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi (COM(2008)0727 - C6-0464/2008 - 2008/0215(CNS)) - ECON - :Raportor: Benoît Hamon (A6-0244/2009)

- Raport referitor la cel de-al 25-lea raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării dreptului comunitar (2007) (2008/2337(INI)) - JURI - Raportoare: Monica Frassoni (A6-0245/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program comunitar de sprijinire a activităților specifice în domeniul serviciilor financiare, al raportării financiare și al auditului (COM(2009)0014 - C6-0031/2009 - 2009/0001(COD)) - ECON - Raportor: Karsten Friedrich Hoppenstedt (A6-0246/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 77/91/CEE, 78/855/CEE și 82/891/CEE ale Consiliului și a Directivei 2005/56/CE privind obligațiile de raportare și întocmire a documentației necesare în cazul fuziunilor și divizărilor (COM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)) - JURI -Raportoare: Renate Weber (A6-0247/2009)

- * Raport: Referitor la propunere de directivă a Consiliului privind condițiile de sănătate animală care reglementează circulația și importul de ecvidee provenind din țări terțe (versiune codificată) (COM(2008)0715 - C6-0479/2008 - 2008/0219(CNS)) - JURI - Raportoare: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0248/2009)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole (versiune codificată) (COM(2008)0796 - C6-0018/2009 - 2008/0226(CNS)) - JURI - Raportoare: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0249/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile călătorilor din transportul cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului (COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)) - TRAN - Raportoare: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

- Raport referitor la o politică comună de imigrare pentru Europa: principii, acţiuni şi instrumente (2008/2331(INI)) - LIBE - Raportor: Simon Busuttil (A6-0251/2009)

- Raport referitor la executarea efectivă a hotărârilor în Uniunea Europeană: transparența activelor debitorilor (2008/2233(INI)) - JURI - Raportoare: Neena Gill (A6-0252/2009)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării reglementărilor politicii comune în domeniul pescuitului (COM(2008)0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS)) - PECH - Raportor: Raül Romeva I Rueda (A6-0253/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor (reformare) (COM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)) - ITRE - Raportoare: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

- Raport referitoare la aspectele normative ale nanomaterialelor (2008/2208(INI)) - ENVI - Raportor: Carl Schlyter (A6-0255/2009)

2.2) recomandări pentru a doua lectură:

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (14516/4/2008 - C6-0006/2009 - 2006/0006(COD)) - EMPL - Raportor: Jean Lambert (A6-0204/2009)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și de stabilire a conținutului anexelor acestuia (14518/1/2008 - C6-0003/2009 - 2006/0008(COD)) - EMPL - Raportor: Jan Cremers (A6-0207/2009)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)) - TRAN - Raportoare: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri (reformare) (11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)) - TRAN - Raportor: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 (14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD)) - ITRE - Raportor: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unor norme comune privind accesul pe piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul (reformare) (11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)) - TRAN - Raportor: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

- ***II Proiect de recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE (14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD)) - ITRE - Raportoare: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Agenției pentru cooperarea autorităţilor de reglementare din domeniul energetic (14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD)) - ITRE - Raportor: Giles Chichester (A6-0235/2009)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția comună adoptată de Consiliu în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 (14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)) - ITRE - Raportor: Atanas Paparizov (A6-0237/2009)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE (14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD)) - ITRE - Raportor: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile referitoare la produsele fitosanitare (11120/2/2008 - C6-0004/2009 - 2006/0258(COD)) - ENVI - Raportor: Bart Staes (A6-0256/2009)

3) de către deputaţi:

3.1) întrebări orale pentru timpul afectat întrebărilor (articolul 109 din Regulamentul de procedură):(B6-0227/2009)

- Consiliului:

- McGuinness Mairead, Mitchell Gay, Medina Ortega Manuel, Aylward Liam, Harkin Marian, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Evans Robert, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Doyle Avril, Moraes Claude, Ţicău Silvia-Adriana, Davies Chris, Vanhecke Frank, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Papadimoulis Dimitrios, Sinnott Kathy, Van Hecke Johan, Morgantini Luisa, Posselt Bernd, van Nistelrooij Lambert, Isler Béguin Marie Anne, Holm Jens, Nicholson James, Pafilis Athanasios, Toussas Georgios, Thomsen Britta

- Comisiei:

- Ludford Sarah, Moraes Claude, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Mitchell Gay, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Corda Giovanna, Papastamkos Georgios, Allister Jim, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Angelakas Emmanouil, Paleckis Justas Vincas, Posselt Bernd, van Nistelrooij Lambert, Harkin Marian, Martin David, Higgins Jim, Badia i Cutchet Maria, De Rossa Proinsias, McGuinness Mairead, França Armando, Medina Ortega Manuel, Aylward Liam, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Doyle Avril, Lundgren Nils, Goudin Hélène, Ţicău Silvia-Adriana, Gklavakis Ioannis, Vanhecke Frank, Mavrommatis Manolis, Papadimoulis Dimitrios, Sinnott Kathy, Schlyter Carl, Attard-Montalto John, Tomaszewska Ewa, Csibi Magor Imre, Handzlik Małgorzata, Isler Béguin Marie Anne, Holm Jens, Simpson Brian, Nicholson James, Belet Ivo, Cremers Jan, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Jensen Anne E., Klaß Christa, Toussas Georgios, Bautista Daniel

3.2) propuneri de rezoluţie (articolul 113 din Regulamentul de procedură):

- Frank Vanhecke. Propunere de rezoluţie referitoare la propunerea de modificare a regimului indemnizațiilor tranzitorii pentru foștii membri ai Comisiei Europene, președintele, membrii și grefierul, precum și avocații generali ai Curții de Justiție și ai Tribunalului de Primă Instanță (B6-0180/2009)

retrimis

fond :

JURI

- Sebastian Valentin Bodu. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea, pentru un an de zile, a tranzacţiilor short (B6-0181/2009)

retrimis

fond :

ECON

- Sebastian Valentin Bodu. Propunere de rezoluție referitoare la utilizarea băncilor comerciale ca si agenţi (comisionari) in acordarea de credite din fonduri europene (B6-0182/2009)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

REGI

- Cristiana Muscardini. Propunere de rezoluţie referitoare la coordonarea legislației antiseismice a statelor membre (B6-0184/2009)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

REGI


10. Declaraţii scrise caduce

Neîntrunind numărul necesar de semnături, declaraţiile scrise nr. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108/2008, 2, 3/2009 au devenit caduce în conformitate cu articolul 116 alineatul (5) din Regulamentul de procedură.


11. Petiţii

Următoarele petiţii, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos, au fost trimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 191 alineatul (5) din Regulamentul de procedură:

24 martie 2009

de A. C. Walker (Carmel Centre) (183 de semnături) (nr. 0276/2009); de Cristina Alonso Alonso (nr. 0277/2009); de Gregorio Amo López (nr. 0278/2009); de Timoteo Gímenez Domingo (nr. 0279/2009); de Adeline Guerry (nr. 0280/2009); de Gordon Hall (nr. 0281/2009); de Elena Ungurean (nr. 0282/2009); de Reinhard Wittrock (nr. 0283/2009); de Rachel Hamm (nr. 0284/2009); de Iza Ioniţescu (nr. 0285/2009); de Dieter Schünemann (nr. 0286/2009); de Emmanouil Manousos (nr. 0287/2009); de Grazyna Borowik (nr. 0288/2009); de Henry Saarinen (nr. 0289/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0290/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0292/2009); de Christopher Eichner (nr. 0293/2009).

25 martie 2009

de Mark Sugrue (nr. 0294/2009); de Des May (Western Eel Fishermens Association) (5 semnături) (nr. 0295/2009); de Ingeborg Hoffmann (APE Asociación de Propietarios de Empuriabrava) (nr. 0296/2009); de Christopher Eichner (nr. 0297/2009); de Wolfgang Ludwigs (nr. 0298/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0299/2009); de Christopher Eichner (nr. 0300/2009); de Rudolf Ehrismann (nr. 0301/2009); de Eugenia Ioan (nr. 0302/2009); de Bärbel Keller (2 semnături) (nr. 0303/2009); de Ciprian Filip (nr. 0304/2009); de Marisa Pignolo (nr. 0305/2009).

1 aprilie 2009

de Thomas Schüler (12 semnături) (nr. 0306/2009); de Mirella Collina (CGIL Funzione Pubblica Imola) (1225 de semnături) (nr. 0307/2009); de Tobias King (nr. 0308/2009); de Theresa LeBlanc (Association of 2700 Gas Customers "Foreningen Gaskunder2700") (nr. 0309/2009); de François Delpeuch (nr. 0310/2009); de Anthony Hirst (nr. 0311/2009); de Carlos Garrudo (nr. 0312/2009); de Barry Davies (nr. 0313/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0314/2009); de Eileen Mulholland (nr. 0315/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0316/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0317/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0318/2009); de Andrzej Żelawski (nr. 0319/2009); de Alberto Arena (nr. 0320/2009); de Rubens Radosta (nr. 0321/2009); de Raoul Geers (nr. 0322/2009); de (nume confidenţial) (3 semnături) (nr. 0323/2009); de Georgios Goutsibinis (Komma Megas Alexandros) (nr. 0324/2009); de Iulian Curelea (Forum Delle Comunita Straniere in Italia) (nr. 0325/2009); de Cristina Braun (nr. 0326/2009); de Herbert Otto (nr. 0327/2009); de Daniel Golebiewski (nr. 0328/2009); de Elena Lezcano Miranda (nr. 0329/2009); de Ioan Tibeica (nr. 0330/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0331/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0332/2009); de Edward Cremona (nr. 0333/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0334/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0335/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0336/2009); de Sevastiţa Dinu (nr. 0337/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0338/2009); de Martin Lauer (nr. 0339/2009); de Fritz Becker (nr. 0340/2009); de Francesco Prudenzano (Federazione INTESA) (nr. 0341/2009); de Martin Geisenfelder (Flugschule Martin Geisenfelder) (nr. 0342/2009); de Gerhard Ruby (Ruby Erbrechts-Kanzlei) (nr. 0343/2009); de Claudine Leunen (nr. 0344/2009); de Michael Kaiser (nr. 0345/2009); de Antonio Rodríguez Pérez (Vertical Partner S.A.) (nr. 0346/2009); de Raúl Barrios Martínez (nr. 0347/2009); de Joaquín Marza Mercé (Colegio Público de Hurchillo "Manuel Riquelme") (nr. 0348/2009); de Torsten Krechel (nr. 0349/2009); de Gheorghiţa Bordei (nr. 0350/2009); de Erkki Ahola (nr. 0351/2009); de Peter Eisner (nr. 0352/2009); de Luigi Di Marino (Studio Legale Avv. Luigi Di Marino) (2 semnături) (nr. 0353/2009); de Petro Kontomina (Mainstrali Navtiki Etairia) (nr. 0354/2009); de Lubomir Ivancik (nr. 0355/2009); de Wolfgang Karl Heine (2 semnături) (nr. 0356/2009); de Patrick Van Helden (nr. 0357/2009); de Pablo Serra (Col. lectiu Humanista de les terres de Ponent) (16 semnături) (nr. 0358/2009); de Jugend Pfaffenhofen Grüne (Grüne Jugend Pfaffenhofen) (3 semnături) (nr. 0359/2009); de Kathy Sinnott (1364984 de semnături) (nr. 0360/2009); de Christopher Eichner (nr. 0361/2009).

14 aprilie 2009

de Kenneth Pils (nr. 0362/2009); de Paolo Cacciavilani (17 semnături) (nr. 0363/2009); de Kurt Heinen (nr. 0364/2009); de Tamás Perlaki (nr. 0365/2009); de Uwe Precht (nr. 0366/2009); de Helena Isabel Coelho (nr. 0367/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0368/2009); de Socrates Dimitriadis (nr. 0369/2009); de Jean-François Cabestan ("Paris Historique") (nr. 0370/2009); de Cornelia Costea (nr. 0371/2009); de Klaus Mandel (nr. 0372/2009); de Daniela Pintor (5 semnături) (nr. 0373/2009); de Christopher Eichner (nr. 0374/2009); de Pascal Gallez (nr. 0375/2009); de Elena Nicolară (2 semnături) (nr. 0376/2009); de Andrei Constantinescu (nr. 0377/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0378/2009); de Olivier Plumandon (nr. 0379/2009); de Philippe Mota (nr. 0380/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0381/2009); de Anna Rita Cuccu (nr. 0382/2009); de Ralf Berkemeyer (nr. 0383/2009); de Umair Ali (nr. 0384/2009); de David Carracoi (nr. 0385/2009); de Claudia Tavani (nr. 0386/2009); de Joanna Radojewska (Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne "Akademia Smyka" i Osoby Związane z Placówkami) (nr. 0387/2009); de Mieszko Mikulski (nr. 0388/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0389/2009); de Ioannis Papaioannou (nr. 0390/2009); de Vincenzo Martire (nr. 0391/2009); de Patricia Cristina Rebour Orpin (nr. 0392/2009); de Lou Huckvale (KSFIOM Depositors Action Group) (nr. 0393/2009); de Jan Pawul (nr. 0394/2009); de Christian Kausl (nr. 0395/2009); de Salvatore Fatone (135 de semnături) (nr. 0396/2009); de Andreas Schmitz (Anwohnerinitiative Verkehrslärm Aachen West) (nr. 0397/2009); de Christos Maridakis (Association Aiantis) (nr. 0398/2009); de Ünal Zeran (106 semnături) (nr. 0399/2009); de Paunka I. Kafalieva (nr. 0400/2009); de Simon Avram (nr. 0401/2009); de Eleni Maliotaki (nr. 0402/2009); de Georgios Theodoridis (nr. 0403/2009); de Paul Grauwels (nr. 0404/2009); de Jean Saucier (5 semnături) (nr. 0405/2009).

16 aprilie 2009

de Gertrud Martin (nr. 0407/2009); de Rossella Ruffino (nr. 0408/2009); de Lacovache Tudor (Spitalul de Obstetrică Ginecologie "I.A. Sbarcea" Brasov) (31 de semnături) (nr. 0409/2009); de Carmelo Santangelo (Comitato Cittadino "Mare Protetto") (16 semnături) (nr. 0410/2009); de Stefano Tavanti (nr. 0411/2009); de Giorgio Guarino (nr. 0412/2009); de David Jacovkis (Free Knowledge Institute - Open Standards Coalition) (18 semnături) (nr. 0413/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0414/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0415/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0416/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0417/2009); de Álvaro Fernández Durán (nr. 0418/2009); de María del Carmen Dona López (nr. 0419/2009); de Jens Genzer (nr. 0420/2009); de Jens Genzer (nr. 0421/2009); de Jiri Banas (nr. 0422/2009); de Kostas Papadopoulos (nr. 0423/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0424/2009); de Renato Lombardi (nr. 0425/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0426/2009); de Marek Sikorski (nr. 0427/2009); de Bogdan Ghibea (SC SKY GROUP SRL) (3 semnături) (nr. 0428/2009); de Eugenio Piovano (22 de semnături) (nr. 0429/2009); de Ann Hallam (Brighton and Hove Palestine Solidarity Campaign) (nr. 0430/2009); de Dimitar Platikanov (Initative committe against "Depot for Scrap waste") (nr. 0431/2009); de Emilio Aguas Alcalde (nr. 0432/2009); de Boris Makarov (nr. 0433/2009); de Moss Hannon (nr. 0434/2009); de Dumitru Tudoran (nr. 0435/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0436/2009); de David Brouwer (nr. 0437/2009); de Maria Radzikowska (nr. 0438/2009); de Elsa Aimone (87 de semnături) (nr. 0439/2009); de Simeon Gektidis (nr. 0440/2009); de Bostjan Avsec (nr. 0441/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0442/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0443/2009); de Sabine Vander Elst (nr. 0444/2009); de William Louis Chamberland (nr. 0445/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0446/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0447/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0448/2009); de Elena Drăghici Stave (nr. 0449/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0450/2009); de Antonio Tortosa López (nr. 0451/2009); de (nume confidenţial) (nr. 0452/2009); de Juan Ruipérez Cuadrado (nr. 0453/2009).


12. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

- Protocol la acordul de parteneriat şi cooperare între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, încheiat pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

- Convenţia privind vămuirea centralizată referitoare la distribuirea costurilor de colectare naţionale care sunt reţinute atunci când resursele proprii tradiţionale sunt puse la dispoziţia bugetului UE

.


13. Declaraţii scrise (depunere)

Următorii deputaţi au prezentat declaraţii scrise pentru înscrierea în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură):

- Nils Lundgren, Hélène Goudin, Hanne Dahl şi Paul van Buitenen privind libertatea de informare și protecția denunțătorilor (0045/2009),

- Silvia-Adriana Ţicău, Ulrich Stockmann, Jörg Leichtfried, Marusya Ivanova Lyubcheva şi Csaba Sándor Tabajdi privind acordarea unei priorităţi sporite Dunării în cadrul politicilor europene (0046/2009),

- Elizabeth Lynne, Kathy Sinnott şi Carl Schlyter privind riscurile expunerii la câmpuri electromagnetice care rezultă în urma folosirii tehnologiei fără fir (0047/2009),

- Elizabeth Lynne privind violența în familie împotriva bărbaților în Uniunea Europeană (0048/2009),

- Jean-Claude Martinez privind necesitatea unei căi de atac specifice care să permită investitorilor să sesizeze autoritățile în privința presupuselor abateri ale agențiilor de rating al creditului (0049/2009),

- Kathy Sinnott, Anna Záborská, Marian Harkin şi Marie Panayotopoulos-Cassiotou privind includerea îngrijitorilor în sistemele de asigurări sociale (0050/2009),

- Elisabetta Gardini privind prioritățile în domeniul sănătății mintale și al reabilitării copiilor în creștere (0051/2009),

- Maria Matsouka, Pier Antonio Panzeri, Stephen Hughes, Dimitrios Papadimoulis şi Elisabeth Schroedter privind necesitatea de a face față precarității muncii, sărăciei și șomajului tinerilor muncitori (0052/2009).


14. Transferuri de credite

Comisia pentru bugete a examinat propunerea de transfer de credite DEC 06/2009 a Comisiei Europene (N6-0005/2009 - C6-0096/2009 - 2009/2018(GBD)).

După ce a luat cunoştinţă de avizul Consiliului, aceasta a autorizat transferul integral, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene.


15. Ordinea lucrărilor

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al şedinţelor plenare din avril II (PE 423.627/PDOJ) a fost distribuit şi au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 132 din Regulamentul de procedură):

Marţi

Cererea Grupului Verts/ALE privind retragerea de pe ordinea de zi a raportului Gunnar Hökmark (A6-0236/2009 - punctul 44 din PDOJ).

Au intervenit Monica Frassoni, în numele Grupului Verts/ALE, care a motivat cererea şi Gunnar Hökmark. În urma votului prin apel nominal (27 pentru, 172 împotrivă, 10 abţineri), Parlamentul a respins cererea.

Miercuri

Cererea Grupului ALDE privind amânarea votului cu privire la propunerile de rezoluţii referitoare la deschiderea negocierilor care vizează adoptarea unui tratat internaţional pentru protejarea regiunii arctice (punctul 125 din PDOJ).

Au intervenit Diana Wallis, în numele Grupului ALDE, care a motivat cererea şi Véronique De Keyser, în numele Grupului PSE. Par vot electronic (135 pentru, 74 împotrivă, 2 abţineri) Parlamentul a aprobat cererea.

Cererea Grupului UEN privind înscrierea pe ordinea de zi a unei declaraţii a Comisiei referitoare la cutremurul de la Abruzzo.

Au intervenit Roberta Angelilli, în numele Grupului UEN, care a motivat cererea şi Gianni Pittella, în numele Grupului PSE. Parlamentul a aprobat cererea.

°
° ° °

Au intervenit pentru a solicita înscrierea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi Astrid Lulling şi Nikolaos Vakalis(Preşedintele a reamintit prevederile articolului 132 alineatul (1) din Regulamentul de procedură şi nu a dat curs acestor cereri în privinţa cărora a fost informat după termenul limită).

Joi

Cererea Grupului Verts/ALE privind înscrierea pe ordinea de zi a unei declaraţii a Comisiei cu privire la porumbul modificat genetic MON810.

Au intervenit Monica Frassoni, în numele Grupului Verts/ALE, care a motivat cererea, Lutz Goepel, în numele Grupului PPE-DE, şi Martin Schulz, în numele Grupului PSE. Parlamentul a respins cererea.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


16. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 144 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Georgios Papastamkos, Pierre Pribetich, Cristian Silviu Buşoi, Mieczysław Edmund Janowski, László Tőkés, Vittorio Agnoletto, Georgios Georgiou, Slavi Binev, Richard James Ashworth, Ioan Mircea Paşcu, Chris Davies, Ewa Tomaszewska, Den Dover pentru o chestiune de ordin personal, în urma intervenţiei lui Chris Davies, Gerard Batten, Milan Horáček, Zsolt László Becsey, Jo Leinen, Marco Cappato, Etelka Barsi-Pataky, Neena Gill, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Catherine Guy-Quint, Călin Cătălin Chiriţă, Jim Allister, Jelko Kacin, Kinga Gál şi Csaba Sándor Tabajdi.

PREZIDEAZĂ: Luisa MORGANTINI
Vicepreşedintă


17. Piaţa internă a energiei electrice ***II - Agenţia pentru cooperarea autorităţilor de reglementare din domeniul energetic ***II - Condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică ***II - Piaţa internă a gazelor naturale ***II - Condiţii de acces la reţelele de transport al gazelor naturale ***II - Etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficienţa consumului de combustibili ***I - Performanța energetică a clădirilor (reformare) ***I (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE [14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Agenției pentru cooperarea autorităţilor de reglementare din domeniul energetic [14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Giles Chichester (A6-0235/2009)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 [14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE [14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția comună adoptată de Consiliu în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 [14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Atanas Paparizov (A6-0237/2009)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali [COM(2008)0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Ivo Belet (A6-0218/2009)

Raport Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor (reformare) [COM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

Eluned Morgan, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Antonio Mussa şi Atanas Paparizov au prezentat recomandările pentru a doua lectură.

Ivo Belet şi Silvia-Adriana Ţicău şi-au prezentat rapoartele.

A intervenit Andris Piebalgs (membru al Comisiei).

Au intervenit: Rebecca Harms (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Gunnar Hökmark, în numele Grupului PPE-DE, Edit Herczog, în numele Grupului PSE, Anne Laperrouze, în numele Grupului ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, în numele Grupului UEN, Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, Vladimír Remek, în numele Grupului GUE/NGL, Jim Allister, neafiliat, Herbert Reul, Norbert Glante, Leopold Józef Rutowicz, Jerzy Buzek, Hannes Swoboda, Inese Vaidere, Ján Hudacký, Reino Paasilinna şi Neena Gill.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dragoş Florin David, Romana Jordan Cizelj, Czesław Adam Siekierski, Iliana Malinova Iotova, Paul Rübig şi Theodor Dumitru Stolojan.

Au intervenit: Andris Piebalgs, Eluned Morgan, Giles Chichester, Antonio Mussa, Atanas Paparizov, Ivo Belet şi Silvia-Adriana Ţicău.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: A6-0216/2009, A6-0235/2009, A6-0213/2009, A6-0238/2009, A6-0237/2009 şi A6-0218/2009: punctul 6.25 al PV din 22.4.2009, punctul 6.26 al PV din 22.4.2009, punctul 6.27 al PV din 22.4.2009, punctul 6.28 al PV din 22.4.2009, punctul 6.29 al PV din 22.4.2009 şi punctul 6.32 al PV din 22.4.2009 şi A6-0254/2009: punctul 8.4 al PV din 23.4.2009


18. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 717/2007 (telefonia mobilă) și a Directivei 2002/21/CE (comunicații electronice) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de modificare a Regulamentului (CE) nr. 717/2007 privind roaming-ul în rețelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunității și a Directivei 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice [COM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Adina-Ioana Vălean (A6-0138/2009)

Adina-Ioana Vălean şi-a prezentat raportul.

A intervenit Viviane Reding (membră a Comisiei).

PREZIDEAZĂ: Marek SIWIEC
Vicepreşedinte

Au intervenit: Syed Kamall (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Manolis Mavrommatis (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Paul Rübig, în numele Grupului PPE-DE, şi David Hammerstein, în numele Grupului Verts/ALE.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Silvia-Adriana Ţicău, Czesław Adam Siekierski, Bogusław Liberadzki şi Alojz Peterle.

Au intervenit: Viviane Reding şi Adina-Ioana Vălean.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.33 al PV din 22.4.2009.


19. Descărcările de gestiune pentru bugetul 2007
(votul va avea loc joi) (dezbatere)

Descărcarea de gestiune 2007: Comisia

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007
Secțiunea III,Comisia - Agențiile executive [SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009)

Descărcarea de gestiune 2007: al şaptelea, al optulea şi al nouălea Fond European de Dezvoltare (FED)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de-al șaptelea, de-al optulea și de-al nouălea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2007 [COM(2008)0490 – C6-0296/2008 – 2008/2109(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bogusław Liberadzki (A6-0159/2009)

Descărcarea de gestiune 2007: Parlamentul European

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007
Secțiunea I, Parlamentul European [C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

Descărcarea de gestiune 2007: Curtea de Justiţie

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007
Secțiunea IV, Curtea de Justiție [C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Søren Bo Søndergaard (A6-0151/2009)

Descărcarea de gestiune 2007: Curtea de Conturi

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007
Secțiunea V, Curtea de Conturi [C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Søren Bo Søndergaard (A6-0152/2009)

Descărcarea de gestiune 2007: Comitetul Economic şi Social

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007
Secțiunea VI, Comitetul Economic și Social European [C6-0420/2008 – 2008/2280(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Søren Bo Søndergaard (A6-0155/2009)

Descărcarea de gestiune 2007: Comitetul Regiunilor

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007
Secțiunea VII, Comitetul Regiunilor [C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009)

Descărcarea de gestiune 2007: Ombudsmanul

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007
Secțiunea VIII, Ombudsmanul European [C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Søren Bo Søndergaard (A6-0156/2009)

Descărcarea de gestiune 2007: Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2007
Secţiunea IX, Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor [C6-0424/2008 – 2008/2283(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Søren Bo Søndergaard (A6-0154/2009)

Descărcarea de gestiune 2007: Fundaţia Europeană de Formare

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0157/2009)

Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor (ENISA)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0158/2009)

Descărcarea de gestiune 2007: Colegiul European de Poliţie (CEPOL)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0160/2009)

Descărcarea de gestiune 2007: Eurojust

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0161/2009)

Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Medicamente

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0435/2008 – 2008/2262(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0162/2009)

Descărcare de gestiune 2007: Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0163/2009)

Descărcarea de gestiune 2007: Autoritatea Europeană de Supraveghere a GNSS

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității de Supraveghere a GNSS European aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0446/2008 – 2008/2273(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0164/2009)

Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană a Căilor Ferate

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene a Căilor Ferate aferent exerciţiului financiar 2007 [C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0165/2009)

Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (FRONTEX)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0166/2009)

Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0167/2009)

Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Reconstrucție aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0169/2009)

Descărcarea de gestiune 2007: Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0170/2009)

Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană de Mediu

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0171/2009)

Descărcare de gestiune 2007: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0172/2009)

Descărcarea de gestiune 2007: Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0173/2009)

Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0174/2009)

Descărcarea de gestiune 2007: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0175/2009)

Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0176/2009)

Descărcarea de gestiune 2007: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale CEDEFOP

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0177/2009)

Descărcarea de gestiune 2007: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0178/2009)

Descărcare de gestiune 2007: Agenţia Comunitară pentru Controlul Pescuitului

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0179/2009)

Gestiunea financiară şi controlul agenţiilor UE

Raport referitor la gestiunea financiară și controlul agențiilor UE [2008/2207(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0148/2009)

Jean-Pierre Audy, Bogusław Liberadzki, Paulo Casaca şi Christofer Fjellner şi-au prezentat rapoartele.

A intervenit Siim Kallas.

Au intervenit: Luca Romagnoli (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Jan Andersson (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Péter Olajos (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Jan Olbrycht (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Marusya Ivanova Lyubcheva (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Markus Ferber, în numele Grupului PPE-DE, Costas Botopoulos, în numele Grupului PSE, Jan Mulder, în numele Grupului ALDE, Mogens Camre, în numele Grupului UEN, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, Véronique Mathieu, Edit Herczog şi Ingeborg Gräßle.

A intervenit Siim Kallas.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Dragoş Florin David.

A intervenit Jean-Pierre Audy.

PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte

Au intervenit: Herbert Bösch, preşedintele Comisiei CONT, şi Christofer Fjellner.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: 23.04.2009.


20. Cadrul comunitar pentru securitatea nucleară * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului (Euratom) privind instituirea cadrului comunitar pentru securitatea nucleară [COM(2008)0790 - C6-0026/2009 - 2008/0231(CNS)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Gunnar Hökmark (A6-0236/2009)

Gunnar Hökmark şi-a prezentat raportul.

A intervenit Andris Piebalgs (membru al Comisiei).

Au intervenit: Rebecca Harms (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Herbert Reul, în numele Grupului PPE-DE, Edit Herczog, în numele Grupului PSE, şi Anne Laperrouze, în numele Grupului ALDE.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Paul Rübig şi Atanas Paparizov.

Au intervenit: Andris Piebalgs şi Gunnar Hökmark.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.38 al PV din 22.4.2009.


21. Combaterea despăduririlor şi degradării pădurilor pentru a lupta împotriva schimbărilor de climă şi diminuarea biodiversităţii - Obligaţiile operatorilor care comercializează lemn şi produse din lemn ***I (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Combaterea despăduririlor şi degradării pădurilor pentru a lupta împotriva schimbărilor de climă şi diminuarea biodiversităţii

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn [COM(2008)0644 - C6-0373/2008 - 2008/0198(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Caroline Lucas (A6-0115/2009)

Stavros Dimas (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Caroline Lucas şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Péter Olajos, în numele Grupului PPE-DE, Riitta Myller, în numele Grupului PSE, Magor Imre Csibi, în numele Grupului ALDE, Stavros Dimas şi Caroline Lucas.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Magor Imre Csibi şi Péter Olajos, în numele Comisiei ENVI, referitoare la abordarea problemelor legate de defrișări și de degradarea pădurilor pentru a combate schimbările climatice și reducerea biodiversității (B6-0191/2009).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vote: A6-0115/2009: 22.04.2009, B6-0191/2009: 23.04.2009


22. Sistemul comunitar de control pentru asigurarea respectării reglementărilor politicii comune în domeniul pescuitului * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării reglementărilor politicii comune în domeniul pescuitului [COM(2008)0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Raül Romeva i Rueda (A6-0253/2009)

Raül Romeva i Rueda şi-a prezentat raportul.

A intervenit Joe Borg (membru al Comisiei).

Au intervenit: Carmen Fraga Estévez, în numele Grupului PPE-DE, Emanuel Jardim Fernandes, în numele Grupului PSE, Elspeth Attwooll, în numele Grupului ALDE, Pedro Guerreiro, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului IND/DEM, Jean-Claude Martinez, neafiliat, Struan Stevenson şi Nils Lundgren.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Avril Doyle şi Paulo Casaca.

Au intervenit: Joe Borg şi Raül Romeva i Rueda.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.37 al PV din 22.4.2009.


23. Conservarea resurselor halieutice prin măsuri tehnice * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind conservarea resurselor halieutice prin măsuri tehnice [COM(2008)0324 - C6-0282/2008 - 2008/0112(CNS)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

Carmen Fraga Estévez (supleanta raportorului) a prezentat raportul..

A intervenit Joe Borg (membru al Comisiei).

Au intervenit: Paulo Casaca, în numele Grupului PSE.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Avril Doyle.

Au intervenit: Joe Borg şi Carmen Fraga Estévez.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.40 al PV din 22.4.2009.


24. O politică comună de imigrare pentru Europa: principii, acţiuni şi instrumente (prezentare succintă)

Raport referitor la o politică comună de imigrare pentru Europa: principii, acţiuni şi instrumente [2008/2331(INI)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Simon Busuttil (A6-0251/2009)

Simon Busuttil a făcut prezentarea.

A intervenit Joe Borg (membru al Comisiei).

Acest punct a fost examinat.

Vot: punctul 6.41 al PV din 22.4.2009.


25. Controlul execuţiei bugetare a instrumentului de asistenţă pentru preaderare (prezentare succintă)

Raport referitor la controlul execuţiei bugetare a instrumentului de asistenţă pentru preaderare (IPA) în 2007 [2008/2206(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0181/2009)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a făcut prezentarea.

A intervenit Joe Borg (membru al Comisiei).

Acest punct a fost examinat.

Vot: punctul 6.21 al PV din 22.4.2009.


26. Executarea efectivă a hotărârilor în Uniunea Europeană: transparenţa activelor debitorilor (prezentare succintă)

Raport referitor la executarea efectivă a hotărârilor în Uniunea Europeană: transparența activelor debitorilor [2008/2233(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Neena Gill (A6-0252/2009)

Neena Gill a făcut prezentarea.

A intervenit Joe Borg (membru al Comisiei).

Acest punct a fost examinat.

Vot: punctul 6.22 al PV din 22.4.2009.


27. Raportul anual privind activitatea Comisiei pentru petiţii 2008 (prezentare succintă)

Raport privind deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2008 [2008/2301(INI)] - Comisia pentru petiţii. Raportoare: Mairead McGuinness (A6-0232/2009)

Mairead McGuinness a făcut prezentarea.

A intervenit Joe Borg (membru al Comisiei).

Acest punct a fost examinat.

Vot: punctul 6.23 al PV din 22.4.2009.


28. Abordarea integrată a perspectivei de gen în cadrul lucrărilor comisiilor şi ale delegaţiilor (prezentare succintă)

Raport privind abordarea integrată a egalității de gen în cadrul lucrărilor comisiilor și ale delegațiilor [2008/2245(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen. Raportoare: Anna Záborská (A6-0198/2009)

Anna Záborská a făcut prezentarea.

Acest punct a fost examinat.

Vot: punctul 6.24 al PV din 22.4.2009.


29. Carte verde privind viitorul politicii TEN-T (prezentare succintă)

Raport referitor la Cartea verde privind viitorul politicii TEN-T [2008/2218(INI)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportoare: Eva Lichtenberger (A6-0224/2009)

Eva Lichtenberger a făcut prezentarea.

A intervenit Joe Borg (membru al Comisiei).

Acest punct a fost examinat.

Vot: punctul 6.42 al PV din 22.4.2009.


30. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 423.627/OJME).


31. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.45.

Klaus Welle

Luigi Cocilovo

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Bautista, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiriţă, Chmielewski, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Corbett, Corda, Cottigny, Coûteaux, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liepiņa, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Tőkés, Tomaszewska, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate