Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург

3. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания, на основание член 115 от Правилника за дейността, по следните предложения за резолюции:

I. Права на жените в Афганистан

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan и Konrad Szymański, от името на групата UEN, относно правата на жените в Афганистан (B6-0197/2009);

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes и Emilio Menéndez del Valle, от името на групата PSE, относно статута на личността на жените в Афганистан (B6-0198/2009);

- Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Николай Младенов и Bernd Posselt, от името на групата PPE-DE, относно правата на жените в Афганистан (B6-0199/2009);

- Raül Romeva i Rueda и Angelika Beer, от името на групата Verts/ALE, относно шарията, като ново семейно право в Афганистан (B6-0200/2009);

- André Brie, Vittorio Agnoletto и Luisa Morgantini, от името на групата GUE/NGL, относно правата на жените в Афганистан (B6-0241/2009);

- Marios Matsakis, Marco Cappato и Toomas Savi, от името на групата ALDE, относно правата на жените в Афганистан (B6-0252/2009).

II. Подкрепа за Специалния трибунал за Сиера Леоне

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes и Thijs Berman, от името на групата PSE, относно изпълнението на присъди, произнесени от международни съдилища и трибунали, и особено Специалния трибунал за Сиера Леоне (B6-0242/2009);

- Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson и Bernd Posselt, от името на групата PPE-DE, относно подкрепата за Специалния тирубнал за Сиера Леоне (B6-0243/2009);

- Mikel Irujo Amezaga и Marie Anne Isler Béguin, от името на групата Verts/ALE, относно Специалния трибунал за Сиера Леоне (B6-0244/2009);

- Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL, относно Специалния трибунал за Сиера Леоне (B6-0245/2009);

- Marco Cappato и Marios Matsakis, от името на групата ALDE, относно Специалния трибунал за Сиера Леоне (B6-0253/2009);

- Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Adam Bielan и Hanna Foltyn-Kubicka, от името на групата UEN, относно Специалния трибунал за Сиера Леоне (B6-0255/2009).

III. Хуманитарното положение на обитаващите лагер д'Ашраф

- Pasqualina Napoletano и Ana Maria Gomes, от името на групата PSE, относно хуманитарното положение на обитаващите лагера Ашраф (B6-0247/2009);

- Alejo Vidal-Quadras, Tunne Kelam, Charles Tannock, Michael Gahler, Struan Stevenson и Bernd Posselt, от името на групата PPE-DE, относно хуманитарното положение на обитаващите лагера Ашраф (B6-0248/2009);

- Angelika Beer и Cem Özdemir, от името на групата Verts/ALE, относно хуманитарното положение на обитаващите лагера Ашраф (B6-0249/2009)

- André Brie и Erik Meijer, от името на групата GUE/NGL, относно положението на обитаващите лагера Ашраф (B6-0250/2009);

- Mogens Camre, Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka и Adam Bielan, от името на групата UEN, относно лагера Ашраф, Ирак (B6-0251/2009);

- Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi и Thierry Cornillet, от името на групата ALDE, относно положението на обитаващите лагера Ашраф (B6-0254/2009);

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 142 от Правилника за дейността.

Правна информация - Политика за поверителност