Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0143(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0413/2008

Разисквания :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Гласувания :

PV 22/04/2009 - 6.35
CRE 22/04/2009 - 6.35
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0251

Протокол
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург

4. Агенции за кредитен рейтинг ***I - Изисквания за докладване и документиране при сливания и разделяния ***I - Предприемане и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) (преработка) ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг [COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 77/91/EИО, 78/855/EИО и 82/891/EИО на Съвета и Директива 2005/56/EО по отношение на изискванията за докладване и документиране при сливания и разделяния [COM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Renate Weber (A6-0247/2009)

Доклад относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно предприемането и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност [COM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Peter Skinner (A6-0413/2008)

Jean-Paul Gauzès, Renate Weber и Peter Skinner представиха докладите.

Изказа се Charlie McCreevy (член на Комисията).

Изказаха се: Gay Mitchell (докладчик по становището на комисията ECON), Sharon Bowles (докладчик по становището на комисията JURI), Karsten Friedrich Hoppenstedt, от името на групата PPE-DE, Gianni Pittella, от името на групата PSE, Wolf Klinz, от името на групата ALDE, Cristiana Muscardini, от името на групата UEN, Alain Lipietz, от името на групата Verts/ALE, Sahra Wagenknecht, от името на групата GUE/NGL, Godfrey Bloom, от името на групата IND/DEM, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, John Purvis, Pervenche Berès, Marielle De Sarnez, Ewa Tomaszewska и Mary Lou McDonald.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Nils Lundgren, Othmar Karas, Robert Goebbels, Andrea Losco, Adamos Adamou, Johannes Blokland, Werner Langen, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Bernard Wojciechowski, Margaritis Schinas, Manuel Medina Ortega, Margarita Starkevičiūtė, Sirpa Pietikäinen, Antolín Sánchez Presedo, Daniel Dăianu и Klaus-Heiner Lehne.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Jean-Pierre Audy, Kurt Joachim Lauk и Pervenche Berès.

Изказаха се: Charlie McCreevy, Jean-Paul Gauzès, Renate Weber и Peter Skinner.

Разискването приключи.

Гласуване:A6-0191/2009: точка 8.5 от протокола от 23.4.2009, A6-0247/2009 и A6-0413/2009: точка 6.34 от протокола от 22.4.2009 и точка 6.35 от протокола от 22.4.2009.

Правна информация - Политика за поверителност