Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0143(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0413/2008

Συζήτηση :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Ψηφοφορία :

PV 22/04/2009 - 6.35
CRE 22/04/2009 - 6.35
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0251

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

4. Οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ***I - Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων ***I - Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (αναδιατύπωση) ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας [COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 77/91/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ και 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2005/56/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων [COM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Renate Weber (A6-0247/2009)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (αναδιατύπωση) [COM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Peter Skinner (A6-0413/2008)

Οι Jean-Paul Gauzès, Renate Weber και Peter Skinner παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Gay Mitchell (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Sharon Bowles (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Karsten Friedrich Hoppenstedt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Wolf Klinz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Alain Lipietz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sahra Wagenknecht, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, John Purvis, Pervenche Berès, Marielle De Sarnez, Ewa Tomaszewska και Mary Lou McDonald.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Nils Lundgren, Othmar Karas, Robert Goebbels, Andrea Losco, Αδάμος Αδάμου, Johannes Blokland, Werner Langen, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Bernard Wojciechowski, Μαργαρίτης Σχοινάς, Manuel Medina Ortega, Margarita Starkevičiūtė, Sirpa Pietikäinen, Antolín Sánchez Presedo, Daniel Dăianu και Klaus-Heiner Lehne.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jean-Pierre Audy, Kurt Joachim Lauk και Pervenche Berès.

Παρεμβαίνουν οι Charlie McCreevy, Jean-Paul Gauzès, Renate Weber και Peter Skinner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: A6-0191/2009: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.4.2009, A6-0247/2009 και A6-0413/2009: σημείο 6.34 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.4.2009 και σημείο 6.35 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.4.2009

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου