Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0143(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0413/2008

Debaty :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Głosowanie :

PV 22/04/2009 - 6.35
CRE 22/04/2009 - 6.35
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0251

Protokół
Środa, 22 kwietnia 2009 r. - Strasburg

4. Agencje ratingowe ***I - Wymogi dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów ***I - Podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji oraz ubezpieczeniowa i reasekuracyjna (przekształcenie) ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie agencji ratingowych [COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów [COM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Renate Weber (A6-0247/2009)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (SOLVENCY II) (przekształcenie) [COM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Peter Skinner (A6-0413/2008)

Jean-Paul Gauzès, Renate Weber i Peter Skinner przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Charlie McCreevy (członek Komisji).

Głos zabrali: Gay Mitchell (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Sharon Bowles (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Karsten Friedrich Hoppenstedt w imieniu grupy PPE-DE, Gianni Pittella w imieniu grupy PSE, Wolf Klinz w imieniu grupy ALDE, Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN, Alain Lipietz w imieniu grupy Verts/ALE, Sahra Wagenknecht w imieniu grupy GUE/NGL, Godfrey Bloom w imieniu grupy IND/DEM, Bruno Gollnisch niezrzeszony, John Purvis, Pervenche Berès, Marielle De Sarnez, Ewa Tomaszewska i Mary Lou McDonald.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Nils Lundgren, Othmar Karas, Robert Goebbels, Andrea Losco, Adamos Adamou, Johannes Blokland, Werner Langen, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Bernard Wojciechowski, Margaritis Schinas, Manuel Medina Ortega, Margarita Starkevičiūtė, Sirpa Pietikäinen, Antolín Sánchez Presedo, Daniel Dăianu i Klaus-Heiner Lehne.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jean-Pierre Audy, Kurt Joachim Lauk i Pervenche Berès.

Głos zabrali: Charlie McCreevy, Jean-Paul Gauzès, Renate Weber i Peter Skinner.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: A6-0191/2009: pkt 8.5 protokołu z dnia 23.4.2009, A6-0247/2009 i A6-0413/2009: pkt 6.34 protokołu z dnia 22.4.2009 i pkt 6.35 protokołu z dnia 22.4.2009

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności