Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0143(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0413/2008

Debatter :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Omröstningar :

PV 22/04/2009 - 6.35
CRE 22/04/2009 - 6.35
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0251

Protokoll
Onsdagen den 22 april 2009 - Strasbourg

4. Kreditvärderingsinstitut ***I - Rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar ***I - Upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (omarbetning) ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kreditvärderingsinstitut [KOM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 77/91/EEG, 78/855/EEG och 82/891/EEG och av direktiv 2005/56/EG beträffande rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar [KOM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Renate Weber (A6-0247/2009)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (omarbetning) [KOM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Peter Skinner (A6-0413/2008)

Jean-Paul Gauzès, Renate Weber och Peter Skinner redogjorde för betänkandena.

Talare: Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen).

Talare: Gay Mitchell (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Sharon Bowles (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Karsten Friedrich Hoppenstedt för PPE-DE-gruppen, Gianni Pittella för PSE-gruppen, Wolf Klinz för ALDE-gruppen, Cristiana Muscardini för UEN-gruppen, Alain Lipietz för Verts/ALE-gruppen, Sahra Wagenknecht för GUE/NGL-gruppen, Godfrey Bloom för IND/DEM-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, John Purvis, Pervenche Berès, Marielle De Sarnez, Ewa Tomaszewska och Mary Lou McDonald.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Nils Lundgren, Othmar Karas, Robert Goebbels, Andrea Losco, Adamos Adamou, Johannes Blokland, Werner Langen, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Bernard Wojciechowski, Margaritis Schinas, Manuel Medina Ortega, Margarita Starkevičiūtė, Sirpa Pietikäinen, Antolín Sánchez Presedo, Daniel Dăianu och Klaus-Heiner Lehne.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Jean-Pierre Audy, Kurt Joachim Lauk och Pervenche Berès.

Talare: Charlie McCreevy, Jean-Paul Gauzès, Renate Weber och Peter Skinner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: A6-0191/2009: punkt 8.5 i protokollet av den 23.4.2009, A6-0247/2009 och A6-0413/2009: punkt 6.34 i protokollet av den 22.4.2009 och punkt 6.35 i protokollet av den 22.4.2009

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy