Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0008(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0207/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0207/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 22/04/2009 - 6.6
CRE 22/04/2009 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0222

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

6.6. Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας ***II (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και για τον καθορισμό του περιεχομένου των παραρτημάτων του [14518/1/2008 - C6-0003/2009 - 2006/0008(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jan Cremers (A6-0207/2009)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ο Jan Cremers (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 131, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P6_TA-PROV(2009)0222)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου