Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0230(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0221/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0221/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 22/04/2009 - 6.8
CRE 22/04/2009 - 6.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0224

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

6.8. Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα μετρολογίας ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συμμετοχή της Κοινότητας σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα μετρολογίας το οποίο έχουν αναλάβει διάφορα κράτη μέλη [COM(2008)0814 - C6-0468/2008 - 2008/0230(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Erika Mann (A6-0221/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Η Erika Mann (εισηγήτρια) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 131, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA-PROV(2009)0224)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου