Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0182(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0247/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0247/2009

Συζήτηση :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Ψηφοφορία :

PV 22/04/2009 - 6.34
CRE 22/04/2009 - 6.34
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0250

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

6.34. Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 77/91/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ και 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2005/56/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων [COM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Renate Weber (A6-0247/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 34)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA-PROV(2009)0250)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA-PROV(2009)0250)

Παρεμβάσεις:

Ο Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής) πριν από την ψηφοφορία επί της τροποποιημένης προτάσεως.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου