Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
Πλήρη Πρακτικά

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 2010: David Sumberg

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 2010
Christopher Heaton-Harris

Έκθεση Mairead McGuinness - A6-0232/2009
Daniel Hannan

Έκθεση Anna Záborská - A6-0198/2009
Hannu Takkula

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Eluned Morgan - A6-0216/2009
Daniel Hannan και Syed Kamall

Έκθεση Ivo Belet - A6-0218/2009
Hannu Takkula

Έκθεση Adina-Ioana Vălean - A6-0138/2009
Hannu Takkula, Syed Kamall, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan, Inese Vaidere

Έκθεση Peter Skinner - A6-0413/2008
Eoin Ryan

Έκθεση Gunnar Hökmark - A6-0236/2009
Christopher Heaton-Harris

Έκθεση Raül Romeva i Rueda - A6-0253/2009
Jim Allister, Daniel Hannan, Catherine Stihler

Έκθεση Cornelis Visser - A6-0206/2009
Syed Kamall, Inese Vaidere

Έκθεση Simon Busuttil - A6-0251/2009
Simon Busuttil, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου