Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

10. Σεισμός στην Κεντρική Ιταλία (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Σεισμός στην Κεντρική Ιταλία

Ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Gabriele Albertini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Patrizia Toia, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Roberto Musacchio, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Reinhard Rack και Armando Veneto.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου