Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0098(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0210/2009

Συζήτηση :

PV 22/04/2009 - 12
CRE 22/04/2009 - 12

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0276

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

12. Πρόσβαση στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (αναδιατύπωση) ***II - Όροι που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα ***II - Πρόσβαση στη αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (αναδιατύπωση) ***II (συζήτηση)
CRE

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (αναδιατύπωση) [11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου [11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (αναδιατύπωση) [11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

Οι Mathieu Grosch και Silvia-Adriana Ţicău παρουσιάζουν τις συστάσεις για δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνουν οι Pavel Svoboda (Πρόεδρος του Συμβουλίου) και Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Brian Simpson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Γεώργιος Τούσσας, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Corien Wortmann-Kool, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Michael Henry Nattrass, Dieter-Lebrecht Koch, Saïd El Khadraoui και Ari Vatanen.

Παρεμβαίνει ο Pavel Svoboda.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani, Dirk Sterckx, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Mathieu Grosch και Silvia-Adriana Ţicău.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.4.2009, σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.4.2009 και σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.4.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου