Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0246(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0209/2009

Συζήτηση :

PV 22/04/2009 - 13
CRE 22/04/2009 - 13

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0280

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

13. Δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές ***I - Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών [COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών [COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

Οι Michel Teychenné και Gabriele Albertini παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Pavel Svoboda (Πρόεδρος του Συμβουλίου) και Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Γεώργιος Παπαστάμκος (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Robert Evans, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Dirk Sterckx, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Brian Simpson, Francesco Ferrari, Reinhard Rack, Emanuel Jardim Fernandes, Marian-Jean Marinescu και Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Christian Rovsing.

Παρεμβαίνουν οι Pavel Svoboda και Antonio Tajani.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Michel Teychenné και Gabriele Albertini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.4.2009 και σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.4.2009.

(Η συνεδρίαση, η οποία διακόπτεται στις 6.15 μ.μ εν αναμονή της ώρας των ερωτήσεων, επαναλαμβάνεται στις 6.30 μ.μ.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου