Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Агенции за кредитен рейтинг ***I - Изисквания за докладване и документиране при сливания и разделяния ***I - Предприемане и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) (преработка) ***I (разискване)
 5.Механизъм за средносрочна финансова подкрепа за платежните баланси на държавите-членки * - Механизъм за средносрочна финансова подкрепа за платежните баланси на държавите-членки (разискване)
 6.Време за гласуване
  
6.1.Календар на пленарните сесии на Европейски парлемент за 2010 г. (vote)
  
6.2.Споразумение между ЕО и Пакистан относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.3.Присъединяване на ЕО към Правило № 61 на ИКЕ на ООН относно единните разпоредби за одобряване на лекотоварни автомобили *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.4.Ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.5.Определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.6.Координация на системите за социална сигурност ***II (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.7.Координация на системите за социално осигуряване: Процедура за прилагане ***II (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.8.Европейска научноизследователска и развойна програма по метрология ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.9.Задължения на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.10.Налагане на задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.11.Предупредителна информационна мрежа за критичната инфраструктура * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.12.Създаване на Европейска мрежа за защита на публичните личности * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.13.Национални програми за преструктуриране на сектора на памука
  
6.14.Сключване от страна на ЕО на Протокола за изпълнение на Алпийската конвенция в областта на транспорта * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.15.Проект на коригиращ бюджет № 2/2009 (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.16.Проект на коригиращ бюджет № 3/2009 (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.17.Искане за защита на привилегиите и имунитета на Aldo Patriciello (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.18.Искане за защита на привилегиите и имунитета на Renato Brunetta (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.19.Искане за консултация относно имунитета и привилегиите на Antonio Di Pietro(член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.20.Искане за снемане на имунитета на Hannes Swoboda (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.21.Контрол върху изпълнението на бюджета на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) през 2007 г. (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.22.Ефективното изпълнение на решенията в Европейския съюз: прозрачна информация за имущественото състояние на длъжниците (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.23.Годишен доклад за дейността на Комисията по петиции през 2008 г. (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.24.Интегриран подход на равенството между мъжете и жените в рамките на дейностите на комисиите и делегациите (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.25.Вътрешен пазар на електроенергия ***II (гласуване)
  
6.26.Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори ***II (гласуване)
  
6.27.Достъп до мрежата: за трансграничен обмен на електроенергия ***II (гласуване)
  
6.28.Общи правила за вътрешния пазар на природен газ и отменяне на Директива 2003/55/ЕО ***II (гласуване)
  
6.29.Достъп до преносни мрежи за природен газ ***II (гласуване)
  
6.30.Решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA) ***I (гласуване)
  
6.31.Машини за третиране с пестициди ***I (гласуване)
  
6.32.Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри ***I (гласуване)
  
6.33.Роуминг в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността ***I (гласуване)
  
6.34.Изисквания за докладване и документиране при сливания и разделяния ***I (гласуване)
  
6.35.Предприемане и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) (преработка) ***I (гласуване)
  
6.36.Временно търговско споразумение с Туркменистан (гласуване)
  
6.37.Временно търговско споразумение с Туркменистан * (гласуване)
  
6.38.Създаване на Общностна рамка за ядрена безопасност * (гласуване)
  
6.39.Система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството * (гласуване)
  
6.40.Опазване на рибните ресурси посредством технически мерки * (гласуване)
  
6.41.Обща имиграционна политика за Европа (гласуване)
  
6.42.Трансевропейска транспортна мрежа (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Земетресението в района на Abruzzes, Италия (разискване)
 11.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година - Раздел II – Съвет (разискване)
 12.Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози (преработен) ***II - Условия, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета ***II - Общи правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (преработка) ***II (разискване)
 13.Права на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път ***I - Права на пътниците в автобусния транспорт ***I (разискване)
 14.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 15.Състав на Парламента
 16.Проверка на пълномощията
 17.Закрила на авторското право и някои сродни права ***I (разискване)
 18.План за действие относно градската мобилност (разискване)
 19.План за действие относно интелигентните транспортни системи - Установяване на рамка за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт ***I (разискване)
 20.Програма „Марко Поло II“ ***I (разискване)
 21.Европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен железопътен товарен превоз ***I (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (288 kb) Присъствен списък (64 kb)    Резултати от поименно гласуване (3128 kb) 
 
Протокол (201 kb) Присъствен списък (24 kb) Резултати от гласувания (557 kb) Резултати от поименно гласуване (2382 kb) 
 
Протокол (293 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (753 kb) Резултати от поименно гласуване (1978 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност