Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Onsdag den 22. april 2009 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Kreditvurderingsinstitutter ***I - Rapporterings- og dokumentationskrav i forbindelse med fusioner og spaltninger ***I - Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (omarbejdning) ***I (forhandling)
 5.Mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne * - Mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (forhandling)
 6.Afstemningstid
  
6.1.Europa-Parlamentets mødekalender - 2010 (vote)
  
6.2.Aftale mellem EF og Pakistan om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.3.EF's tiltrædelse af regulativ nr. 61 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.4.Dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.5.Ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.6.Koordinering af de sociale sikringsordninger ***II (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.7.Koordinering af de sociale sikringsordninger ***II (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.8.Det europæiske program for metrologisk forskning ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.9.Krav til virksomheder, der markedsfører træ og træprodukter ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.10.Minimumslagre af mineralolie og/eller mineralolieprodukter * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.11.Informations- og varslingsnetværk vedrørende kritisk infrastruktur * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.12.Europæisk netværk til beskyttelse af fremtrædende personer * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.13.Omstruktureringsprogrammer for bomuldssektoren
  
6.14.Alpe-konventionen (Transportprotokollen) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.15.Ændringsbudget nr. 2/2009 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.16.Ændringsbudget nr. 3/2009 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.17.Anmodning om beskyttelse af Aldo Patriciellos immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.18.Anmodning om beskyttelse af Renato Brunettas immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.19.Anmodning om en stillingtagen angående Antonio Di Pietros immunitet og privilegier(forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.20.Anmodning om ophævelse af Hannes Swobodas immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.21.Kontrol med den budgetmæssige gennemførelse af instrumentet til førtiltrædelsesbistand (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.22.Effektiv fuldbyrdelse af domme i EU (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.23.Årlig betænkning 2008 om aktiviteterne i Udvalget for Andragender (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.24.Integrering af ligestillingsaspektet i udvalgenes og delegationernes arbejde (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.25.Det indre marked for elektricitet ***II (afstemning)
  
6.26.Agentur for samarbejde mellem energimyndigheder ***II (afstemning)
  
6.27.Betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling ***II (afstemning)
  
6.28.Det indre marked for naturgas ***II (afstemning)
  
6.29.Betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet ***II (afstemning)
  
6.30.Interoperabilitet for europæiske offentlige myndigheder ***I (afstemning)
  
6.31.Pesticidudbringningsmaskiner ***I (afstemning)
  
6.32.Mærkning af dæk i forbindelse med brændstofeffektivitet ***I (afstemning)
  
6.33.Ændring af forordning (EF) nr. 717/2007 (mobiltelefoni) og af direktiv 2002/21/EF (elektronisk kommunikation) ***I (afstemning)
  
6.34.Rapporterings- og dokumentationskrav i forbindelse med fusioner og spaltninger ***I (afstemning)
  
6.35.Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (omarbejdning) ***I (afstemning)
  
6.36.Interimsaftale om handel med Turkmenistan (afstemning)
  
6.37.Interimsaftale om handel med Turkmenistan * (afstemning)
  
6.38.Nuklear sikkerhed * (afstemning)
  
6.39.Kontrolordning for den fælles fiskeripolitik * (afstemning)
  
6.40.Bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger * (afstemning)
  
6.41.En fælles indvandringspolitik for Europa (afstemning)
  
6.42.Grønbog om TEN-T-politikkens fremtid (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Jordskælv i regionen Abruzzo i Italien (forhandling)
 11.Decharge 2007: Sektion II, Rådet (forhandling)
 12.Markedet for buskørsel (omarbejdning) ***II - Betingelser for udøvelse af landevejstransporterhvervet ***II - Adgang til markedet for international godskørsel (omarbejdning) ***II (forhandling)
 13.Passagerrettigheder ved sørejser eller rejser på indre vandveje ***I - Buspassagerers rettigheder ***I (forhandling)
 14.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 15.Parlamentets sammensætning
 16.Valgs prøvelse
 17.Beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder ***I (forhandling)
 18.Handlingsplan for mobilitet i byer (forhandling)
 19.Handlingsplan for intelligente transportsystemer - Intelligente transportsystemer på vejtransportområdet ***I (forhandling)
 20.Det andet Marco Polo-program ***I (forhandling)
 21.Et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport ***I (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (245 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (3128 kb) 
 
Protokol (185 kb) Tilstedeværelsesliste (24 kb) Afstemningsresultater (524 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2374 kb) 
 
Protokol (259 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (605 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1863 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik