Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 22 april 2009 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Ratingbureaus ***I - Verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen ***I - Toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (herschikking) ***I (debat)
 5.Financiële ondersteuning van de betalingsbalansen van de lidstaten * - Financiële ondersteuning van de betalingsbalansen van de lidstaten (debat)
 6.Stemmingen
  
6.1.Vergaderrooster van het Europees Parlement - 2010 (stemming)
  
6.2.Overeenkomst EG/Pakistan inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Aanvaarding door de Europese Gemeenschap van Reglement nr. 61 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake voorschriften voor de goedkeuring van bedrijfsvoertuigen *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.4.Veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.5.Handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.6.Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels ***II (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.7.Coördinatie van socialezekerheidsstelsels : toepassingsverordening ***II (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.8.Europees programma voor metrologisch onderzoek en ontwikkeling ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.9.Verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.10.Minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.11.Waarschuwingsnetwerk betreffende kritieke infrastructuur (CIWIN) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.12.Europees netwerk voor de bescherming van prominenten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.13.Nationale herstructureringsprogramma's voor de katoensector
  
6.14.Protocol inzake de tenuitvoerlegging van de Alpenovereenkomst op het gebied van het vervoer (Vervoerprotocol) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.15.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2009 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.16.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2009 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.17.Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Aldo Patriciello (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.18.Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Renato Brunetta (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.19.Verzoek om overleg over de immuniteit en de voorrechten van Antonio Di Pietro(artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.20.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Hannes Swoboda (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.21.Controle van de uitvoering van de begroting van het instrument voor pretoetredingssteun (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.22.Efficiënte tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in de EU: transparantie van het vermogen van schuldenaars (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.23.Jaarverslag over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften 2008 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.24.Geïntegreerde benadering van gendergelijkheid in het kader van de werkzaamheden van de commissies en delegaties (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.25.Interne markt voor elektriciteit ***II (stemming)
  
6.26.Agentschap voor samenwerking tussen energieregulators ***II (stemming)
  
6.27.Toegang tot het net: grensoverschrijdende handel in elektriciteit ***II (stemming)
  
6.28.Interne markt voor aardgas ***II (stemming)
  
6.29.Voorwaarden voor toegang tot aardgastransmissienetten ***II (stemming)
  
6.30.Interoperabiliteitoplossingen voor Europese overheidsdiensten (ISA) ***I (stemming)
  
6.31.Machines voor de toepassing van pesticiden ***I (stemming)
  
6.32.Etikettering van banden volgens de brandstofefficiëntie ***I (stemming)
  
6.33.Wijziging van Verordening (EG) nr. 717/2007 (mobiele telefoonnetwerken) en van Richtlijn 2002/21/EG (elektronische communicatienetwerken) ***I (stemming)
  
6.34.Verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen ***I (stemming)
  
6.35.Toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (herschikking) ***I (stemming)
  
6.36.Interimovereenkomst betreffende de handel met Turkmenistan (stemming)
  
6.37.Interimovereenkomst betreffende de handel met Turkmenistan * (stemming)
  
6.38.Communautair kader voor nucleaire veiligheid * (stemming)
  
6.39.Communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen * (stemming)
  
6.40.Instandhouding van visbestanden via technische maatregelen * (stemming)
  
6.41.Een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa: beginselen, maatregelen en instrumenten (stemming)
  
6.42.Groenboek over de toekomst van het TEN-T-beleid (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Aardbeving in de regio Abruzzen in Italië (debat)
 11.Kwijting 2007: Raad (debat)
 12.Toegang tot de markt voor touringcar- en autobusdiensten (herschikking) ***II - Voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van wegvervoerondernemer ***II - Toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (herschikking) ***II (debat)
 13.Rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen ***I - Rechten van autobus- en touringcarpassagiers ***I (debat)
 14.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 15.Samenstelling Parlement
 16.Onderzoek geloofsbrieven
 17.Beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten ***I (debat)
 18.Actieplan inzake de stedelijke mobiliteit (debat)
 19.Actieplan intelligente vervoerssysteemssystemen - Intelligente vervoerssystemen op het gebied van het wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen ***I (debat)
 20.Programma Marco Polo II ***I (debat)
 21.Europees spoorwegnet voor een concurrerend goederenvervoer ***I (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (240 kb) Presentielijst (64 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3128 kb) 
 
Notulen (197 kb) Presentielijst (24 kb) Stemmingsuitslagen (522 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2377 kb) 
 
Notulen (266 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (606 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1926 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid