Poprzedni 
 Następny 
RCVVOTESPVTACRE
Protokół
Środa, 22 kwietnia 2009 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Agencje ratingowe ***I - Wymogi dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów ***I - Podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji oraz ubezpieczeniowa i reasekuracyjna (przekształcenie) ***I (debata)
 5.Mechanizm średniookresowego wsparcia finansowego dla bilansów płatniczych państw członkowskich * - Mechanizm średniookresowego wsparcia finansowego dla bilansów płatniczych państw członkowskich (debata)
 6.Głosowanie
  
6.1.Kalendarz posiedzeń Parlamentu Europejskiego na rok 2010 (głosowanie)
  
6.2.Umowa między WE a Pakistanem dotycząca niektórych aspektów przewozów lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.3.Przystąpienie WE do regulaminu nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.4.Warunki zdrowotne zwierząt, regulujące przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.5.Zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.6.Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***II (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.7.Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego: rozporządzenie wykonawcze ***II (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.8.Europejskim program badań naukowych w dziedzinie metrologii ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.9.Obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.10.Minimalne zapasy surowej ropy naftowej lub produktów naftowych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.11.Sieć ostrzegania o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej (CIWIN) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.12.Europejska sieć ochrony osób publicznych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.13.Krajowe programy restrukturyzacji sektora bawełny
  
6.14.Protokół wykonawczy do konwencji alpejskiej w zakresie transportu (Protokół „Transport”) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.15.Projekt budżetu korygującego nr 2/2009 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.16.Projekt budżetu korygującego nr 3/2009 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.17.Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Aldo Patriciello (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.18.Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Renato Brunettiego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.19.Wniosek o konsultację w zakresie immunitetu oraz przywilejów Antonio Di Pietro(art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.20.Wniosek o uchylenie immunitetu Hannesa Swobody (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.21.Kontrola wykonania budżetu w odniesieniu do instrumentu pomocy przedakcesyjnej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.22.Skuteczne wykonywanie orzeczeń w Unii Europejskiej: dostępność informacji o majątku dłużnika (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.23.Roczne sprawozdanie w sprawie działalności Komisji Petycji roku 2008 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.24.Zintegrowane podejście do kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach prac komisji i delegacji (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.25.Rynek wewnętrzny energii elektrycznej ***II (głosowanie)
  
6.26.Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ***II (głosowanie)
  
6.27.Warunki dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej ***II (głosowanie)
  
6.28.Rynek wewnętrzny gazu ziemnego ***II (głosowanie)
  
6.29.Warunki dostępu do sieci przesyłowych gazu naturalnego ***II (głosowanie)
  
6.30.Interoperacyjność dla europejskich administracji publicznych (ISA) ***I (głosowanie)
  
6.31.Maszyny do stosowania pestycydów ***I (głosowanie)
  
6.32.Efektywność paliwowa: oznakowanie opon ***I (głosowanie)
  
6.33.Zmiana rozporządzenia (WE) nr 717/2007 (telefonia ruchoma) oraz dyrektywy 2002/21/WE (łączność elektroniczna) ***I (głosowanie)
  
6.34.Wymogi dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów ***I (głosowanie)
  
6.35.Podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji oraz ubezpieczeniowa i reasekuracyjna (przekształcenie) ***I (głosowanie)
  
6.36.Przejściowa umowa handlowa z Turkmenistanem (głosowanie)
  
6.37.Przejściowa umowa handlowa z Turkmenistanem * (głosowanie)
  
6.38.Wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego * (głosowanie)
  
6.39.Wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa * (głosowanie)
  
6.40.Ochrona zasobów rybnych poprzez środki techniczne * (głosowanie)
  
6.41.Wspólna europejska polityka imigracyjna: zasady, działania i narzędzia (głosowanie)
  
6.42.Zielona księga na temat przyszłości polityki dotyczącej sieci TEN-T (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Trzęsienie ziemi w regionie Abruzji we Włoszech (debata)
 11.Absolutorium budżetowe 2007: Rada (debata)
 12.Wspólne zasady dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (przekształcenie) ***II - Wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego ***II - Wspólne zasady dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (przekształcenie) ***II (debata)
 13.Prawa pasażerów podróżujących drogą morską i wodną śródlądową ***I - Prawa pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym ***I (debata)
 14.Tura pytań (pytania do Komisji)
 15.Skład Parlamentu
 16.Weryfikacja mandatów
 17.Czas ochrony prawa autorskiego i niektóre prawa pokrewne ***I (debata)
 18.Plan działania na rzecz mobilności w mieście (debata)
 19.Plan działania na rzecz inteligentnych systemów transportu - Inteligentne systemy transportowe w dziedzinie transportu drogowego i interfejsy z innymi środkami transportu ***I (debata)
 20.Program Marco Polo II ***I (debata)
 21.Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy ***I (debata)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (236 kb) Lista obecności (64 kb)    Wyniki głosowań imiennych (3128 kb) 
 
Protokół (190 kb) Lista obecności (24 kb) Wyniki głosowania (547 kb) Wyniki głosowań imiennych (2381 kb) 
 
Protokół (268 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (706 kb) Wyniki głosowań imiennych (1860 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności