Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 22. apríla 2009 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Ratingové agentúry ***I - Požiadavky na predkladanie správ a dokumentačné požiadavky v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia ***I - Začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (prepracované znenie) ***I (rozprava)
 5.Systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov * - Systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (rozprava)
 6.Hlasovanie
  
6.1.Harmonogram schôdzí na rok 2010 (hlasovanie)
  
6.2.Dohoda medzi ES a Pakistanom o určitých aspektoch leteckých služieb * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.3.Pristúpenie ES k predpisu EHK OSN č. 61 o jednotných ustanoveniach na schvaľovanie úžitkových vozidiel *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.4.Zdravotný stav zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat koňovitých z tretích krajín (kodifikované znenie) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.5.Obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (kodifikované znenie) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.6.Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***II (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.7.Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia: vykonávacie nariadenie ***II (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.8.Európsky program metrologického výskumu a vývoja ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.9.Povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.10.Minimálne zásoby surovej ropy a/alebo ropných výrobkov * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.11.Varovná informačná sieť kritickej infraštruktúry * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.12.Európska sieť na ochranu verejných činiteľov * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.13.Národné reštrukturalizačné programy pre sektor bavlny
  
6.14.Vykonávanie alpského dohovoru v oblasti dopravy v mene Spoločenstva (Protokol o doprave) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.15.Opravný rozpočet č. 2/2009 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.16.Opravný rozpočet č. 3/2009 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.17.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity Alda Patriciellu (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.18.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity Renata Brunettu (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.19.Žiadosť o konzultáciu na tému imunity a výsad Antonia Di Pietra(čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.20.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Hannesa Swobodu (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.21.Kontrola plnenia rozpočtu nástroja predvstupovej pomoci (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.22.Účinné vykonávanie rozsudkov v EÚ: transparentnosť aktív dlžníka (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.23.Výročná správa o činnosti Výboru pre petície za rok 2008 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.24.Integrovaný prístup k rovnosti mužov a žien v rámci práce výborov a delegácií (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.25.Vnútorný trh s elektrickou energiou ***II (hlasovanie)
  
6.26.Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky ***II (hlasovanie)
  
6.27.Podmienky prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektriny ***II (hlasovanie)
  
6.28.Vnútorný trh so zemným plynom ***II (hlasovanie)
  
6.29.Podmienky prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn ***II (hlasovanie)
  
6.30.Interoperabilita pre európske orgány verejnej správy (ISA) ***I (hlasovanie)
  
6.31.Strojové zariadenia na aplikáciu pesticídov ***I (hlasovanie)
  
6.32.Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť ***I (hlasovanie)
  
6.33.Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 717/2007 (mobilné telefónne siete) a smernice 2002/21/ES (elektronické komunikácie) ***I (hlasovanie)
  
6.34.Požiadavky na predkladanie správ a dokumentačné požiadavky v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia ***I (hlasovanie)
  
6.35.Začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (prepracované znenie) ***I (hlasovanie)
  
6.36.Dočasná dohoda o obchode s Turkménskom (hlasovanie)
  
6.37.Dočasná dohoda o obchode s Turkménskom * (hlasovanie)
  
6.38.Rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť * (hlasovanie)
  
6.39.Systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej rybárskej politiky * (hlasovanie)
  
6.40.Zachovanie zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení * (hlasovanie)
  
6.41.Spoločná prisťahovalecká politika pre Európu: zásady, opatrenia a nástroje (hlasovanie)
  
6.42.Zelená kniha o budúcnosti politiky TEN-T (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Zemetrasenie v regióne Abruzzo v Taliansku (rozprava)
 11.Absolutórium za rok 2007: Rada (rozprava)
 12.Prístup na medzinárodný trh služieb autokarovej a autobusovej dopravy (prepracované znenie) ***II - Podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy ***II - Prístup na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy (prepracované znenie) ***II (rozprava)
 13.Práva cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave ***I - Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave ***I (rozprava)
 14.Hodina otázok (pre Komisiu)
 15.Zloženie Parlamentu
 16.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 17.Lehota ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv ***I (rozprava)
 18.Akčný plán pre mestskú mobilitu (rozprava)
 19.Akčný plán pre inteligentné dopravné systémy - Inteligentné dopravné systémy v oblasti cestnej dopravy a rozhrania s inými druhmi dopravy ***I (rozprava)
 20.Program Marco Polo II ***I (rozprava)
 21.Európska železničná sieť pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu ***I (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (246 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (3128 kb) 
 
Zápisnica (184 kb) Prezenčná listina (24 kb) Výsledky hlasovania (535 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2383 kb) 
 
Zápisnica (263 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (706 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1931 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia