Показалец 
Протокол
PDF 293kWORD 201k
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Агенции за кредитен рейтинг ***I - Изисквания за докладване и документиране при сливания и разделяния ***I - Предприемане и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) (преработка) ***I (разискване)
 5.Механизъм за средносрочна финансова подкрепа за платежните баланси на държавите-членки * - Механизъм за средносрочна финансова подкрепа за платежните баланси на държавите-членки (разискване)
 6.Време за гласуване
  6.1.Календар на пленарните сесии на Европейски парлемент за 2010 г. (vote)
  6.2.Споразумение между ЕО и Пакистан относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.3.Присъединяване на ЕО към Правило № 61 на ИКЕ на ООН относно единните разпоредби за одобряване на лекотоварни автомобили *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.4.Ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.5.Определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.6.Координация на системите за социална сигурност ***II (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.7.Координация на системите за социално осигуряване: Процедура за прилагане ***II (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.8.Европейска научноизследователска и развойна програма по метрология ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.9.Задължения на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.10.Налагане на задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.11.Предупредителна информационна мрежа за критичната инфраструктура * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.12.Създаване на Европейска мрежа за защита на публичните личности * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.13.Национални програми за преструктуриране на сектора на памука
  6.14.Сключване от страна на ЕО на Протокола за изпълнение на Алпийската конвенция в областта на транспорта * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.15.Проект на коригиращ бюджет № 2/2009 (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.16.Проект на коригиращ бюджет № 3/2009 (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.17.Искане за защита на привилегиите и имунитета на Aldo Patriciello (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.18.Искане за защита на привилегиите и имунитета на Renato Brunetta (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.19.Искане за консултация относно имунитета и привилегиите на Antonio Di Pietro(член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.20.Искане за снемане на имунитета на Hannes Swoboda (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.21.Контрол върху изпълнението на бюджета на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) през 2007 г. (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.22.Ефективното изпълнение на решенията в Европейския съюз: прозрачна информация за имущественото състояние на длъжниците (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.23.Годишен доклад за дейността на Комисията по петиции през 2008 г. (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.24.Интегриран подход на равенството между мъжете и жените в рамките на дейностите на комисиите и делегациите (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.25.Вътрешен пазар на електроенергия ***II (гласуване)
  6.26.Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори ***II (гласуване)
  6.27.Достъп до мрежата: за трансграничен обмен на електроенергия ***II (гласуване)
  6.28.Общи правила за вътрешния пазар на природен газ и отменяне на Директива 2003/55/ЕО ***II (гласуване)
  6.29.Достъп до преносни мрежи за природен газ ***II (гласуване)
  6.30.Решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA) ***I (гласуване)
  6.31.Машини за третиране с пестициди ***I (гласуване)
  6.32.Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри ***I (гласуване)
  6.33.Роуминг в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността ***I (гласуване)
  6.34.Изисквания за докладване и документиране при сливания и разделяния ***I (гласуване)
  6.35.Предприемане и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) (преработка) ***I (гласуване)
  6.36.Временно търговско споразумение с Туркменистан (гласуване)
  6.37.Временно търговско споразумение с Туркменистан * (гласуване)
  6.38.Създаване на Общностна рамка за ядрена безопасност * (гласуване)
  6.39.Система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството * (гласуване)
  6.40.Опазване на рибните ресурси посредством технически мерки * (гласуване)
  6.41.Обща имиграционна политика за Европа (гласуване)
  6.42.Трансевропейска транспортна мрежа (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Земетресението в района на Abruzzes, Италия (разискване)
 11.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година - Раздел II – Съвет (разискване)
 12.Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози (преработен) ***II - Условия, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета ***II - Общи правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (преработка) ***II (разискване)
 13.Права на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път ***I - Права на пътниците в автобусния транспорт ***I (разискване)
 14.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 15.Състав на Парламента
 16.Проверка на пълномощията
 17.Закрила на авторското право и някои сродни права ***I (разискване)
 18.План за действие относно градската мобилност (разискване)
 19.План за действие относно интелигентните транспортни системи - Установяване на рамка за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт ***I (разискване)
 20.Програма „Марко Поло II“ ***I (разискване)
 21.Европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен железопътен товарен превоз ***I (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martine ROURE
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.00 ч.


2. Внесени документи

Следният доклад бе внесен от парламентарна комисия:

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 332/2002 за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (COM(2009)0169 - C6-0134/2009 - 2009/0053(CNS)) - ECON - : Pervenche Berès (A6-0268/2009)


3. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания, на основание член 115 от Правилника за дейността, по следните предложения за резолюции:

I. Права на жените в Афганистан

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan и Konrad Szymański, от името на групата UEN, относно правата на жените в Афганистан (B6-0197/2009);

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes и Emilio Menéndez del Valle, от името на групата PSE, относно статута на личността на жените в Афганистан (B6-0198/2009);

- Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Николай Младенов и Bernd Posselt, от името на групата PPE-DE, относно правата на жените в Афганистан (B6-0199/2009);

- Raül Romeva i Rueda и Angelika Beer, от името на групата Verts/ALE, относно шарията, като ново семейно право в Афганистан (B6-0200/2009);

- André Brie, Vittorio Agnoletto и Luisa Morgantini, от името на групата GUE/NGL, относно правата на жените в Афганистан (B6-0241/2009);

- Marios Matsakis, Marco Cappato и Toomas Savi, от името на групата ALDE, относно правата на жените в Афганистан (B6-0252/2009).

II. Подкрепа за Специалния трибунал за Сиера Леоне

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes и Thijs Berman, от името на групата PSE, относно изпълнението на присъди, произнесени от международни съдилища и трибунали, и особено Специалния трибунал за Сиера Леоне (B6-0242/2009);

- Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson и Bernd Posselt, от името на групата PPE-DE, относно подкрепата за Специалния тирубнал за Сиера Леоне (B6-0243/2009);

- Mikel Irujo Amezaga и Marie Anne Isler Béguin, от името на групата Verts/ALE, относно Специалния трибунал за Сиера Леоне (B6-0244/2009);

- Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL, относно Специалния трибунал за Сиера Леоне (B6-0245/2009);

- Marco Cappato и Marios Matsakis, от името на групата ALDE, относно Специалния трибунал за Сиера Леоне (B6-0253/2009);

- Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Adam Bielan и Hanna Foltyn-Kubicka, от името на групата UEN, относно Специалния трибунал за Сиера Леоне (B6-0255/2009).

III. Хуманитарното положение на обитаващите лагер д'Ашраф

- Pasqualina Napoletano и Ana Maria Gomes, от името на групата PSE, относно хуманитарното положение на обитаващите лагера Ашраф (B6-0247/2009);

- Alejo Vidal-Quadras, Tunne Kelam, Charles Tannock, Michael Gahler, Struan Stevenson и Bernd Posselt, от името на групата PPE-DE, относно хуманитарното положение на обитаващите лагера Ашраф (B6-0248/2009);

- Angelika Beer и Cem Özdemir, от името на групата Verts/ALE, относно хуманитарното положение на обитаващите лагера Ашраф (B6-0249/2009)

- André Brie и Erik Meijer, от името на групата GUE/NGL, относно положението на обитаващите лагера Ашраф (B6-0250/2009);

- Mogens Camre, Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka и Adam Bielan, от името на групата UEN, относно лагера Ашраф, Ирак (B6-0251/2009);

- Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi и Thierry Cornillet, от името на групата ALDE, относно положението на обитаващите лагера Ашраф (B6-0254/2009);

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 142 от Правилника за дейността.


4. Агенции за кредитен рейтинг ***I - Изисквания за докладване и документиране при сливания и разделяния ***I - Предприемане и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) (преработка) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг [COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 77/91/EИО, 78/855/EИО и 82/891/EИО на Съвета и Директива 2005/56/EО по отношение на изискванията за докладване и документиране при сливания и разделяния [COM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Renate Weber (A6-0247/2009)

Доклад относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно предприемането и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност [COM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Peter Skinner (A6-0413/2008)

Jean-Paul Gauzès, Renate Weber и Peter Skinner представиха докладите.

Изказа се Charlie McCreevy (член на Комисията).

Изказаха се: Gay Mitchell (докладчик по становището на комисията ECON), Sharon Bowles (докладчик по становището на комисията JURI), Karsten Friedrich Hoppenstedt, от името на групата PPE-DE, Gianni Pittella, от името на групата PSE, Wolf Klinz, от името на групата ALDE, Cristiana Muscardini, от името на групата UEN, Alain Lipietz, от името на групата Verts/ALE, Sahra Wagenknecht, от името на групата GUE/NGL, Godfrey Bloom, от името на групата IND/DEM, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, John Purvis, Pervenche Berès, Marielle De Sarnez, Ewa Tomaszewska и Mary Lou McDonald.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Nils Lundgren, Othmar Karas, Robert Goebbels, Andrea Losco, Adamos Adamou, Johannes Blokland, Werner Langen, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Bernard Wojciechowski, Margaritis Schinas, Manuel Medina Ortega, Margarita Starkevičiūtė, Sirpa Pietikäinen, Antolín Sánchez Presedo, Daniel Dăianu и Klaus-Heiner Lehne.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Jean-Pierre Audy, Kurt Joachim Lauk и Pervenche Berès.

Изказаха се: Charlie McCreevy, Jean-Paul Gauzès, Renate Weber и Peter Skinner.

Разискването приключи.

Гласуване:A6-0191/2009: точка 8.5 от протокола от 23.4.2009, A6-0247/2009 и A6-0413/2009: точка 6.34 от протокола от 22.4.2009 и точка 6.35 от протокола от 22.4.2009.


5. Механизъм за средносрочна финансова подкрепа за платежните баланси на държавите-членки * - Механизъм за средносрочна финансова подкрепа за платежните баланси на държавите-членки (разискване)

Доклад Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 332/2002 за установяване на механизъм за средносрочна финансова подкрепа за платежните баланси на държавите-членки [COM(2009)0169 - C6-0134/2009 - 2009/0053(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pervenche Berès (A6-0268/2009)

Изявления на Съвета и на Комисията: Механизъм за средносрочна финансова подкрепа за платежните баланси на държавите-членки

Pervenche Berès представи доклада.

Charlie McCreevy (член на Комисията) направи изявление.

Председателят съобщи, че Съветът е заявил, че не желае да направи декларация по този въпрос.

Изказаха се: Zsolt László Becsey, от името на групата PPE-DE, Elisa Ferreira, от името на групата PSE, и Guntars Krasts, от името на групата UEN.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mario MAURO
Заместник-председател

Изказаха се: Alain Lipietz, от името на групата Verts/ALE, Werner Langen, Dariusz Rosati и Edit Herczog.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Theodor Dumitru Stolojan, Andrzej Wielowieyski и Margarita Starkevičiūtė.

Изказаха се: Charlie McCreevy и Pervenche Berès.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Pervenche Berès, от името на комисията ECON, относно установяването на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (B6-0256/2009).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.16 от протокола от 24.4.2009 и точка 7.19 от протокола от 24.4.2009.

(Заседанието, прекъснато в 11.20 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12.00 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Календар на пленарните сесии на Европейски парлемент за 2010 г. (vote)

Календар на пленарните сесии на Европейския парламент – 2010 г.: вж. предложението на председателския съвет (точка 10 от протокола от 1.4.2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

приема се

С това, календарът а пленарните сесии на Европейския парламент за 2010 г. е определен както следва:

от 18 до 21 януари

от 8 до 11 февруари

24 и 25 февруари

от 8 до 11 март

24 и 25 март

от 19 до 22 април

5 и 6 май

от 17 до 20 май

от 14 до 17 юни

от 5 до 8 юли

от 6 до 9 септември

от 20 до 23 септември

6 и 7 октомври

от 18 до 21 октомври

10 и 11 ноември

от 22 до 25 ноември

от 13 до 16 декември.


6.2. Споразумение между ЕО и Пакистан относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Ислямска република Пакистан относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги [COM(2008)0081 - C6-0080/2009 - 2008/0036(CNS)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Paolo Costa (A6-0188/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA-PROV(2009)0218)


6.3. Присъединяване на ЕО към Правило № 61 на ИКЕ на ООН относно единните разпоредби за одобряване на лекотоварни автомобили *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно присъединяването на Европейската общност към правило № 61 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации относно единните разпоредби за одобряване на лекотоварни автомобили по отношение на външните изпъкнали части пред задния панел на кабината [COM(2008)0675 - 7240/2009 - C6-0119/2009 - 2008/0205(AVC)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Helmuth Markov (A6-0243/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA-PROV(2009)0219)

Парламентът дава, следователно, своето одобрение.


6.4. Ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни (кодифицирана версия) [COM(2008)0715 - C6-0479/2008 - 2008/0219(CNS)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0248/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA-PROV(2009)0220)


6.5. Определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (кодифицирана версия) [COM(2008)0796 - C6-0018/2009 - 2008/0226(CNS)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0249/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA-PROV(2009)0221)


6.6. Координация на системите за социална сигурност ***II (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и за определяне на съдържанието на неговите приложения [14518/1/2008 - C6-0003/2009 - 2006/0008(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Jan Cremers (A6-0207/2009)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

Jan Cremers (докладчик) направи изказване на основание член 131, параграф 4 от Правилника за дейността.

обявено за одобрено (P6_TA-PROV(2009)0222)


6.7. Координация на системите за социално осигуряване: Процедура за прилагане ***II (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедура за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социално осигуряване [14516/4/2008 - C6-0006/2009 - 2006/0006(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Jean Lambert (A6-0204/2009)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

Jean Lambert (докладчик) направи изказване на основание член 131, параграф 4 от Правилника за дейността.

обявено за одобрено (P6_TA-PROV(2009)0223)


6.8. Европейска научноизследователска и развойна програма по метрология ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Общността в Европейска научноизследователска и развойна програма по метрология, предприета от няколко държави-членки [COM(2008)0814 - C6-0468/2008 - 2008/0230(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Erika Mann (A6-0221/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Erika Mann (докладчик) направи изказване на основание член 131, параграф 4 от Правилника за дейността.

приема се с едно гласуване (P6_TA-PROV(2009)0224)


6.9. Задължения на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал [COM(2008)0644 - C6-0373/2008 - 2008/0198(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Caroline Lucas (A6-0115/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA-PROV(2009)0225)


6.10. Налагане на задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно налагане на задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти [COM(2008)0775 - C6-0511/2008 - 2008/0220(CNS)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Miloslav Ransdorf (A6-0214/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA-PROV(2009)0226)


6.11. Предупредителна информационна мрежа за критичната инфраструктура * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно Предупредителна информационна мрежа за критичната инфраструктура (CIWIN) [COM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Luca Romagnoli (A6-0228/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA-PROV(2009)0227)


6.12. Създаване на Европейска мрежа за защита на публичните личности * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно инициативата на Кралство Нидерландия за приемане на решение на Съвета за изменение на Решение 2002/956/ПВР за създаване на Европейска мрежа за защита на обществените лица [16437/2008 - C6-0029/2009 - 2009/0801(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Gérard Deprez (A6-0193/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA-PROV(2009)0228)


6.13. Национални програми за преструктуриране на сектора на памука

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 637/2008 по отношение на националните програми за преструктуриране на сектора на памука [COM(2009)0037 - C6-0063/2009 - 2009/0008(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: María Isabel Salinas García (A6-0200/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA-PROV(2009)0229)

Изказвания:

Charlie McCreevy (член на Комисията) преди гласуването.


6.14. Сключване от страна на ЕО на Протокола за изпълнение на Алпийската конвенция в областта на транспорта * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключването от страна на Европейската общност на Протокола за изпълнение на Алпийската конвенция в областта на транспорта (Протокол за транспорта) [COM(2008)0895 - C6-0073/2009 - 2008/0262(CNS)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Reinhard Rack (A6-0219/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Reinhard Rack (докладчик) направи изказване на основание член 131, параграф 4 от Правилника за дейността.

приема се с едно гласуване (P6_TA-PROV(2009)0230)


6.15. Проект на коригиращ бюджет № 2/2009 (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проект на коригиращ бюджет № 2/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година
Раздел III – Комисия [6953/2009 – C6 0077/2009 – 2009/2010(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jutta Haug (A6-0192/2009)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA-PROV(2009)0231)


6.16. Проект на коригиращ бюджет № 3/2009 (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проект на коригиращ бюджет № 3/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година
Раздел III – Комисия [8153/2009 – C6 0118/2009 – 2009/2017(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jutta Haug (A6-0194/2009)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA-PROV(2009)0232)


6.17. Искане за защита на привилегиите и имунитета на Aldo Patriciello (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Aldo Patriciello [2008/2323(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Aloyzas Sakalas (A6-0196/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P6_TA-PROV(2009)0233)


6.18. Искане за защита на привилегиите и имунитета на Renato Brunetta (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Renato Brunetta [2008/2147(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Aloyzas Sakalas (A6-0195/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P6_TA-PROV(2009)0234)


6.19. Искане за консултация относно имунитета и привилегиите на Antonio Di Pietro(член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за консултация относно имунитета и привилегиите на Antonio Di Pietro [2008/2146(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Aloyzas Sakalas (A6-0197/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P6_TA-PROV(2009)0235)


6.20. Искане за снемане на имунитета на Hannes Swoboda (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Hannes Swoboda [2009/2014(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Klaus-Heiner Lehne (A6-0190/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P6_TA-PROV(2009)0236)

Изказвания:

Hannes Swoboda посочи, че той не участва в това гласуване.


6.21. Контрол върху изпълнението на бюджета на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) през 2007 г. (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно контрола върху изпълнението на бюджета на
Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) през 2007 г. [2008/2206(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0181/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA-PROV(2009)0237)


6.22. Ефективното изпълнение на решенията в Европейския съюз: прозрачна информация за имущественото състояние на длъжниците (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно ефективното изпълнение на решенията в Европейския съюз: прозрачна информация за имущественото състояние на длъжниците [2008/2233(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Neena Gill (A6-0252/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA-PROV(2009)0238)


6.23. Годишен доклад за дейността на Комисията по петиции през 2008 г. (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно разискванията на Комисията по петиции през 2008 г. [2008/2301(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Mairead McGuinness (A6-0232/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA-PROV(2009)0239)


6.24. Интегриран подход на равенството между мъжете и жените в рамките на дейностите на комисиите и делегациите (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно интегрирания подход на равенството между мъжете и жените в рамките на дейностите на комисиите и делегациите [2008/2245(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Anna Záborská (A6-0198/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA-PROV(2009)0240)


6.25. Вътрешен пазар на електроенергия ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО [14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA-PROV(2009)0241)

Изказвания:

Eluned Morgan (докладчик) преди гласуването.


6.26. Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори [14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Giles Chichester (A6-0235/2009)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA-PROV(2009)0242)


6.27. Достъп до мрежата: за трансграничен обмен на електроенергия ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003 [14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 27)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA-PROV(2009)0243)


6.28. Общи правила за вътрешния пазар на природен газ и отменяне на Директива 2003/55/ЕО ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО [14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 28)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA-PROV(2009)0244)


6.29. Достъп до преносни мрежи за природен газ ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп до преносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 [14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Атанас Папаризов (A6-0237/2009)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 29)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA-PROV(2009)0245)


6.30. Решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA) [COM(2008)0583 - C6-0337/2008 - 2008/0185(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Dragoş Florin David (A6-0136/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 30)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA-PROV(2009)0246)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA-PROV(2009)0246)


6.31. Машини за третиране с пестициди ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно машините за третиране с пестициди и за изменение на Директива 2006/42/ЕО от 17 май 2006 г. относно машините [COM(2008)0535 - C6-0307/2008 - 2008/0172(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Leopold Józef Rutowicz (A6-0137/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 31)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA-PROV(2009)0247)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA-PROV(2009)0247)

Изказвания:

- Leopold Józef Rutowicz (докладчик) преди гласуването;

- Charlie McCreevy (член на Комисията), за да изясни позицията на Комисията по внесените изменения.


6.32. Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри [COM(2008)0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Ivo Belet (A6-0218/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 32)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA-PROV(2009)0248)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA-PROV(2009)0248)


6.33. Роуминг в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 717/2007 относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността и на Директива 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги [COM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Adina-Ioana Vălean (A6-0138/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 33)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено ((P6_TA-PROV(2009)0249)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA-PROV(2009)0249)

Изказвания:

Adina-Ioana Vălean (докладчик) направи устно предложение за изменение на член 1, точка 2 б, което бе прието.


6.34. Изисквания за докладване и документиране при сливания и разделяния ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 77/91/EИО, 78/855/EИО и 82/891/EИО на Съвета и Директива 2005/56/EО по отношение на изискванията за докладване и документиране при сливания и разделяния [COM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Renate Weber (A6-0247/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 34)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA-PROV(2009)0250)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA-PROV(2009)0250)

Изказвания:

Charlie McCreevy (член на Комисията) преди гласуването по промененото предложение.


6.35. Предприемане и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) (преработка) ***I (гласуване)

Доклад относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно предприемането и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност [COM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Peter Skinner (A6-0413/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 35)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA-PROV(2009)0251)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA-PROV(2009)0251)

Изказвания:

Charlie McCreevy (член на Комисията) преди гласуването.


6.36. Временно търговско споразумение с Туркменистан (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0150/2009/rev и B6-0160/2009

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 36)

Изказаха се: Karel Schwarzenberg (действащ председател на Съвета) и Charlie McCreevy (член на Комисията).

Изказаха се: Harlem Désir, който поиска отлагане на гласуването (Председателят отговори, че той не е бил сезиран за подобно искане от страна на политическа група), Helmuth Markov, който също препоръча отлагане на гласуването, и Daniel Caspary (докладчик), който се противопостави на искането за отлагане на Harlem Désir.

Изказа се Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, който оиска отлагане на гласуването. Чрез електронно гласуване (243 „за“, 392 „против“, 27 въздържали се), Парламентът отхвърли искането. Следователно гласуването се провежда както бе предвидено.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B6-0150/2009/rev

приема се (P6_TA-PROV(2009)0252)

(Предложението за резолюция B6-0160/2009 отпада.)


6.37. Временно търговско споразумение с Туркменистан * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключването на временно споразумение за търговия и свързани с търговията въпроси между Европейската общност и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 37)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA-PROV(2009)0253)


6.38. Създаване на Общностна рамка за ядрена безопасност * (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета (Евратом) за създаване на Общностна рамка за ядрена безопасност [COM(2008)0790 - C6-0026/2009 - 2008/0231(CNS)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Gunnar Hökmark (A6-0236/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 38)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA-PROV(2009)0254)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA-PROV(2009)0254)


6.39. Система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството [COM(2008)0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Raül Romeva i Rueda (A6-0253/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 39)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA-PROV(2009)0255)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA-PROV(2009)0255)


6.40. Опазване на рибните ресурси посредством технически мерки * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки [COM(2008)0324 - C6-0282/2008 - 2008/0112(CNS)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 40)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA-PROV(2009)0256)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA-PROV(2009)0256)


6.41. Обща имиграционна политика за Европа (гласуване)

Доклад относно "Обща имиграционна политика за Европа: принципи, действия и инструменти" [2008/2331(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Simon Busuttil (A6-0251/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 41)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата PPE-DE)

Отхвърля се.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA-PROV(2009)0257)


6.42. Трансевропейска транспортна мрежа (гласуване)

Доклад относно Зелената книга относно бъдещето на политиката в областта на трансевропейската транспортна мрежа [2008/2218(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Eva Lichtenberger (A6-0224/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 42)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата PPE-DE)

Отхвърля се.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA-PROV(2009)0258)


7. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Календар на пленарните сесии на Европейски парлемент за 2010 г.: David Sumberg

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

Календар на пленарните сесии на Европейски парлемент за 2010 г. Christopher Heaton-Harris

Доклад Mairead McGuinness - A6-0232/2009: Daniel Hannan

Доклад Anna Záborská - A6-0198/2009: Hannu Takkula

Препоръка на второ четене Eluned Morgan - A6-0216/2009: Daniel Hannan и Syed Kamall

Доклад Ivo Belet - A6-0218/2009: Hannu Takkula

Доклад Adina-Ioana Vălean - A6-0138/2009: Hannu Takkula, Syed Kamall, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan, Inese Vaidere

Доклад Peter Skinner - A6-0413/2008: Eoin Ryan

Доклад Gunnar Hökmark - A6-0236/2009: Christopher Heaton-Harris

Доклад Raül Romeva i Rueda - A6-0253/2009: Jim Allister, Daniel Hannan, Catherine Stihler

Доклад Cornelis Visser - A6-0206/2009: Syed Kamall, Inese Vaidere

Доклад Simon Busuttil - A6-0251/2009: Simon Busuttil, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio


8. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.35 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


10. Земетресението в района на Abruzzes, Италия (разискване)

Изявление на Комисията: Земетресението в района на Abruzzes, Италия

Siim Kallas (заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Gabriele Albertini, от името на групата PPE-DE, Gianni Pittella, от името на групата PSE, Patrizia Toia, от името на групата ALDE, Roberta Angelilli, от името на групата UEN, Monica Frassoni, от името на групата Verts/ALE, и Roberto Musacchio, от името на групата GUE/NGL.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Reinhard Rack и Armando Veneto.

Изказа се Siim Kallas.

Разискването приключи.


11. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година - Раздел II – Съвет (разискване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година
Раздел II, Съвет [C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

Изказа се Søren Bo Søndergaard, който най-напред се поинтересува отнсоно отсъствието на Съвета (Председателят потвърди, че Съветът е бил поканен на това разискване) и след това представи своя доклад.

Изказаха се: José Javier Pomés Ruiz, от името на групата PPE-DE, Costas Botopoulos, от името на групата PSE, Kyösti Virrankoski, от името на групата ALDE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Jens Holm, от името на групата GUE/NGL, Nils Lundgren, от името на групата IND/DEM, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Herbert Bösch и Paulo Casaca.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Karl von Wogau.

Изказаха се: Hans-Peter Martin за лично изявление след изказването на Karl von Wogau, както и последният, за да му отговори.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Paul Rübig.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказа се Herbert Bösch (председател на комисията CONT), който се върна отново на първото изказване на Karl von Wogau.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Ingeborg Gräßle и Pierre Pribetich.

Изказа се Søren Bo Søndergaard.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.14 от протокола от 23.4.2009.


12. Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози (преработен) ***II - Условия, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета ***II - Общи правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (преработка) ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози (преработен) [11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета [11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета за приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (преработен) [11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

Mathieu Grosch и Silvia-Adriana Ţicău представиха препоръките за второ четене.

Изказаха се: Pavel Svoboda (действащ председател на Съвета) и Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Georg Jarzembowski, от името на групата PPE-DE, Brian Simpson, от името на групата PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert, от името на групата ALDE, Roberts Zīle, от името на групата UEN, Georgios Toussas, от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Corien Wortmann-Kool, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Michael Henry Nattrass, Dieter-Lebrecht Koch, Saïd El Khadraoui и Ari Vatanen.

Изказа се Pavel Svoboda.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Antonio Tajani, Dirk Sterckx, относно протичането на разискването, Mathieu Grosch и Silvia-Adriana Ţicău.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 23.4.2009, точка 8.2 от протокола от 23.4.2009 и точка 8.3 от протокола от 23.4.2009.


13. Права на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път ***I - Права на пътниците в автобусния транспорт ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите [COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите [COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

Michel Teychenné и Gabriele Albertini представиха докладите.

Изказаха се: Pavel Svoboda (действащ председател на Съвета) и Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Georgios Papastamkos (докладчик по становището на комисията JURI), Georg Jarzembowski, от името на групата PPE-DE, Robert Evans, от името на групата PSE, Dirk Sterckx, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Erik Meijer, от името на групата GUE/NGL, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Brian Simpson, Francesco Ferrari, Reinhard Rack, Emanuel Jardim Fernandes, Marian-Jean Marinescu и Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Christian Rovsing.

Изказаха се: Pavel Svoboda и Antonio Tajani.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Manuel António dos SANTOS
Заместник-председател

Изказаха се: Michel Teychenné и Gabriele Albertini.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 23.4.2009 и точка 8.7 от протокола от 23.4.2009.

(Заседанието, прекъснато в 18.15 ч. , в очакване на времето за въпроси, бе възобновено в 18.30 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Manuel António dos SANTOS
Заместник-председател

14. Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B6-0227/2009).

Въпрос 28 (Sarah Ludford): Електронна търговия.

Charlie McCreevy (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Sarah Ludford.

Въпрос 29 (Claude Moraes): Европейска стратегия за борба с болестта на Алцхаймер.

Androulla Vassiliou (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Claude Moraes.

Въпрос 30 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Заплахата от рецесия в югоизточна Европа и последствията за европейската икономика.

Janez Potočnik (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Въпрос 31 (Gay Mitchell): Държавни помощи за европейски държави извън ЕС.

Neelie Kroes (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Gay Mitchell.

Въпрос 32 (Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk): Положението на дискриминация срещу полски корабостроителни компании предвид неотдавнашното съгласие на Комисията за отпускане на публична помощ за автомобилния сектор.

Neelie Kroes отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Въпрос 33 (Giovanna Corda): Продажба онлайн на парфюми, облекло и маркови продукти.

Neelie Kroes отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Giovanna Corda и Paul Rübig.

Въпрос 34 (Georgios Papastamkos): Държавни субсидии в полза на средните и малки предприятия.

Neelie Kroes отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Georgios Papastamkos, Paul Rübig и Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Въпрос 35 ще получи писмен отговор.

Въпрос 36 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Морски изследвания и професии.

Janez Potočnik отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Въпрос 37 (Emmanouil Angelakas): Оценяване на творчеството, новаторството и технологичното развитие в държавите-членки.

Janez Potočnik отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Emmanouil Angelakas и Justas Vincas Paleckis.

Въпрос 38 (Justas Vincas Paleckis): BONUS – Инициатива 169.

Janez Potočnik отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Justas Vincas Paleckis.

Въпроси 39 и 40 ще получат писмени отговори.

Въпрос 41 (Marian Harkin): Комуникация с гражданите.

Margot Wallström (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Marian Harkin.

Въпрос 42 (David Martin): Роля и принос на Комисията във връзка с предстоящите европейски избори.

Margot Wallström отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от David Martin и Marian Harkin.

Въпроси от 43 до 54, от 56 до 61 и от 63 до 77 ще получат писмени отговори (вж. приложението към пълния стенографски протокол).

Времето за въпроси към Комисията приключи.


(Заседанието, прекъснато в 20.00 ч., бе възобновено в 21.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

15. Състав на Парламента

Ignasi Guardans Cambó уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 23 април 2009.

В съответствие с член 4, параграф 1 от Правилника за дейността, Парламентът обяви мястото за свободно и уведоми за това заинтересованата държава-членка.


16. Проверка на пълномощията

По предложение на комисия JURI, Парламентът взе решение за потвърждаване на мандатите на членовете на ЕП:

Liene Liepiņa, считано от 19 март 2009 г.

Daniel Bautista, считано от 26 март 2009 г.


17. Закрила на авторското право и някои сродни права ***I (разискване)

Доклад относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/116/EО на Европейския парламент и на Съвета за срока за закрила на авторското право и някои сродни права [COM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Brian Crowley (A6-0070/2009)

Brian Crowley представи доклада.

Изказа се Charlie McCreevy (член на Комисията).

Изказаха се: Erna Hennicot-Schoepges (докладчик по становището на комисията ITRE), Emmanouil Angelakas (докладчик по становището на комисията IMCO), Christopher Heaton-Harris (докладчик по становището на комисията CULT), Jacques Toubon, от името на групата PPE-DE, Neena Gill, от името на групата PSE, Sharon Bowles, от името на групата ALDE, Roberta Angelilli, от името на групата UEN, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Mary Lou McDonald, от името на групата GUE/NGL, Manuel Medina Ortega, Olle Schmidt, Roberto Musacchio, Athanasios Pafilis и Jens Holm.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Manolis Mavrommatis, Glyn Ford и Christofer Fjellner.

Изказаха се: Charlie McCreevy и Brian Crowley.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 23.4.2009.


18. План за действие относно градската мобилност (разискване)

Доклад относно план за действие относно градската мобилност [2008/2217(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Gilles Savary (A6-0199/2009)

Gilles Savary представи доклада.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Jean Marie Beaupuy (докладчик по становището на комисията REGI), Reinhard Rack, от името на групата PPE-DE, Saïd El Khadraoui, от името на групата PSE, Michael Cramer, от името на групата Verts/ALE, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Renate Sommer и Maria Eleni Koppa.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Mieczysław Edmund Janowski.

Изказа се Antonio Tajani.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Изказа се Gilles Savary.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.33 от протокола от 23.4.2009.


19. План за действие относно интелигентните транспортни системи - Установяване на рамка за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт ***I (разискване)

Доклад относно план за действие относно интелигентните транспортни системи [2008/2216(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт [COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

Anne E. Jensen представи своите доклади.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Giovanni Robusti (докладчик по становището на комисията REGI), Etelka Barsi-Pataky, от името на групата PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, от името на групата PSE, Sepp Kusstatscher, от името на групата Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Gilles Savary и Zita Gurmai.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Den Dover.

Изказаха се: Antonio Tajani и Anne E. Jensen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.34 от протокола от 23.4.2009 и точка 8.9 от протокола от 23.4.2009.


20. Програма „Марко Поло II“ ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изменение на Регламент (ЕО) № 1692/2006 за въвеждане на втората програма „Марко Поло“ за предоставяне на
финансова помощ от Общността за подобряване на
екологичните постижения в системата на товарния транспорт („Марко Поло II“) [COM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

Ulrich Stockmann представи доклада.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Anne E. Jensen (докладчик по становището на комисията BUDG), Dieter-Lebrecht Koch, от името на групата PPE-DE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, от името на групата UEN, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, и Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Изказаха се: Antonio Tajani и Ulrich Stockmann.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 23.4.2009.


21. Европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен железопътен товарен превоз ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен железопътен товарен превоз [COM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

Petr Duchoň представи доклада.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Georg Jarzembowski, от името на групата PPE-DE, Lily Jacobs, от името на групата PSE, Michael Cramer, от името на групата Verts/ALE, и Ulrich Stockmann.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Gabriele Albertini.

Изказаха се: Antonio Tajani и Petr Duchoň.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 23.4.2009.


22. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 423.627/OJJE).


23. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.50 ч.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Баева, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Bautista, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Бинев, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Хюсменова, Ibrisagic, in 't Veld, Йотова, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Желева, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Казак, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Кирилов, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Любчева, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Младенов, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Панайотов, Panzeri, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podimata, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Раева, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Ставрева, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Уручев, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Здравкова, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност