Seznam 
Zápis
PDF 258kWORD 180k
Středa, 22. dubna 2009 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Ratingové agentury ***I – Požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúze nebo rozdělení ***I – Pojišťovací a zajišťovací činnost (přepracované znění) ***I (rozprava)
 5.Systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států * – Systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (rozprava)
 6.Hlasování
  6.1.Harmonogram dílčích zasedání na rok 2010 (hlasování)
  6.2.Dohoda mezi Evropským společenstvím a Pákistánem o některých aspektech leteckých služeb * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.3.Přistoupení ES k předpisu EHK OSN č. 61 o jednotné úpravě schvalování typu užitkových vozidel *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.4.Veterinární předpisy pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.5.Právní úprava obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.6.Koordinace systémů sociálního zabezpečení ***II (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.7.Koordinace systémů sociálního zabezpečení - prováděcí nařízení ***II (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.8.Evropský výzkumný program v oblasti metrologie ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.9.Povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.10.Minimální zásoby surové ropy a ropných produktů * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.11.Výstražná informační síť kritické infrastruktury (CIWIN) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.12.Zřízení Evropské sítě pro ochranu významných osob * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.13.Národní programy restrukturalizace odvětví bavlny
  6.14.Protokol o provádění Alpské úmluvy v oblasti dopravy (protokol o dopravě) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.15.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2009 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.16.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2009 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.17.Žádost o ochranu imunity a výsad pana Alda Patriciella (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.18.Žádost o ochranu imunity a výsad pana Renata Brunetty (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.19.Žádost o zbavení poslanecké imunity pana Antonia Di Pietra (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.20.Žádost o zbavení imunity pana Hannese Swobody (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.21.Kontrola uplatňování předvstupních nástrojů z rozpočtu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.22.Účinný výkon soudních rozhodnutí v Evropské unii: transparentnost dlužníkových aktiv (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.23.Výroční zpráva o činnosti Petičního výboru za rok 2008 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.24.Integrovaný přístup k rovnosti mužů a žen v rámci činností výborů a delegací (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.25.Vnitřní trh s elektřinou ***II (hlasování)
  6.26.Agentura pro spolupráci regulačních orgánů v odvětví energetiky ***II (hlasování)
  6.27.Přístup do sítě: přeshraniční obchod s elektřinou ***II (hlasování)
  6.28.Vnitřní trh se zemním plynem ***II (hlasování)
  6.29.Podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám ***II (hlasování)
  6.30.Interoperabilita pro evropské orgány veřejné správy (ISA) ***I (hlasování)
  6.31.Stroje pro aplikaci pesticidů ***I (hlasování)
  6.32.Označení pneumatik v souvislosti s palivovou účinností ***I (hlasování)
  6.33.Změna nařízení ES č. 717/2007 (mobilní telefonní sítě) a směrnice 2002/21/ES (elektronické komunikace) ***I (hlasování)
  6.34.Požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúze nebo rozdělení ***I (hlasování)
  6.35.Pojišťovací a zajišťovací činnost (přepracované znění) ***I (hlasování)
  6.36.Prozatímní dohoda o obchodu s Turkmenistánem (hlasování)
  6.37.Prozatímní dohoda o obchodu s Turkmenistánem * (hlasování)
  6.38.Rámec Společenství pro jadernou bezpečnost * (hlasování)
  6.39.Kontrolní režim Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky * (hlasování)
  6.40.Zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření * (hlasování)
  6.41.Společná přistěhovalecká politika pro Evropu: zásady, opatření a nástroje (hlasování)
  6.42.Zelená kniha o budoucnosti politiky v oblasti transevropské dopravní sítě (TEN-T) (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 10.Zemětřesení v oblasti Abruzzo v Itálii (rozprava)
 11.Udělení absolutoria za rok 2007: Rada (rozprava)
 12.Přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy (přepracované znění) ***II – Podmínky pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy ***II – Přístup na trh mezinárodní silniční přepravy zboží (přepracované znění) ***II (rozprava)
 13.Práva cestujících po moři a po vnitrostátních vodních cestách ***I – Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě ***I (rozprava)
 14.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 15.Složení Parlamentu
 16.Ověření pověřovacích listin
 17.Doba ochrany autorského práva a některých souvisejících práv ***I (rozprava)
 18.Akční plán v oblasti městské mobility (rozprava)
 19.Akční plán o inteligentních dopravních systémech – Inteligentní dopravní systémy v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy ***I (rozprava)
 20.Program Marco Polo II ***I (rozprava)
 21.Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy ***I (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího zasedání
 23.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Martine ROURE
místopředsedkyně

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Předložení dokumentů

Parlamentní výbor předložil tuto zprávu:

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 332/2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (KOM(2009)0169 - C6-0134/2009 - 2009/0053(CNS)) - výbor ECON - Zpravodajka: Pervenche Berès (A6-0268/2009)


3. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 115 jednacího řádu požádali poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I. Práva žen v Afghánistánu

– Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan a Konrad Szymański za skupinu UEN o právech žen v Afghánistánu (B6-0197/2009);

– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes a Emilio Menéndez del Valle za skupinu PSE o postavení žen v Afgánistánu (B6-0198/2009);

– Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Nickolay Mladenov a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE o právech žen v Afghánistánu (B6-0199/2009)

– Raül Romeva i Rueda a Angelika Beer za skupinu Verts/ALE o právu šaría a novém rodinném právu v Afghánistánu (B6-0200/2009);

– André Brie, Vittorio Agnoletto a Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL o právech žen v Afghánistánu (B6-0241/2009);

– Marios Matsakis, Marco Cappato a Toomas Savi za skupinu ALDE o právech žen v Afgánistánu (B6-0252/2009).

II. Podpora pro Zvláštní soud pro Sierra Leone

– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes a Thijs Berman za skupinu PSE o výkonu trestů, které uložily mezinárodní soudy a tribunály, zejména Zvláštní soud pro Sierru Leone (B6-0242/2009);

– Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE o podpoře pro Zvláštní soud pro Sierru Leone (B6-0243/2009);

Mikel Irujo Amezaga a Marie Anne Isler Béguin za skupinu Verts/ALE o Zvláštním soudu pro Sierru Leone (B6-0244/2009);

– Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o Zvláštním soudu pro Sierru Leone (B6-0245/2009);

– Marco Cappato a Marios Matsakis za skupinu ALDE o podpoře pro Zvláštní soud pro Sierru Leone (B6-0253/2009);

– Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Adam Bielan a Hanna Foltyn-Kubicka za skupinu UEN o Zvláštním soudu pro Sierru Leone (B6-0255/2009).

III. Humanitární situace obyvatel tábora Ašraf

Pasqualina Napoletano a Ana Maria Gomes za skupinu PSE o humanitární situaci obyvatel tábora Ašraf (B6-0247/2009)

Alejo Vidal-Quadras, Tunne Kelam, Charles Tannock, Michael Gahler, Struan Stevenson a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE o humanitární situaci obyvatel tábora Ašraf (B6-0248/2009);

Angelika Beer a Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE o humanitární situaci obyvatel tábora Ašraf (B6-0249/2009)

André Brie a Erik Meijer za skupinu GUE/NGL o situaci obyvatel tábora Ašraf (B6-0250/2009);

Mogens Camre, Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka a Adam Bielan za skupinu UEN o táboře Ašraf – Irák (B6-0251/2009);

Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi a Thierry Cornillet za skupinu ALDE o situaci obyvatel tábora Ašraf (B6-0254/2009);

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 142 jednacího řádu.


4. Ratingové agentury ***I – Požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúze nebo rozdělení ***I – Pojišťovací a zajišťovací činnost (přepracované znění) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách [KOM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS a 82/891/EHS a směrnice 2005/56/ES, pokud jde o požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúze nebo rozdělení [KOM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Renate Weber (A6-0247/2009)

Zpráva o pozměněném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (přepracované znění) [KOM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Peter Skinner (A6-0413/2008)

Jean-Paul Gauzès, Renate Weber a Peter Skinner uvedli zprávy.

Vystoupil Charlie McCreevy (člen Komise).

Vystoupili: Gay Mitchell (navrhovatel výboru ECON), Sharon Bowles (navrhovatelka výboru JURI), Karsten Friedrich Hoppenstedt za skupinu PPE-DE, Gianni Pittella za skupinu PSE, Wolf Klinz za skupinu ALDE, Cristiana Muscardini za skupinu UEN, Alain Lipietz za skupinu Verts/ALE, Sahra Wagenknecht za skupinu GUE/NGL, Godfrey Bloom za skupinu IND/DEM, Bruno Gollnisch nezařazený, John Purvis, Pervenche Berès, Marielle De Sarnez, Ewa Tomaszewska a Mary Lou McDonald.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Vystoupili: Nils Lundgren, Othmar Karas, Robert Goebbels, Andrea Losco, Adamos Adamou, Johannes Blokland, Werner Langen, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Bernard Wojciechowski, Margaritis Schinas, Manuel Medina Ortega, Margarita Starkevičiūtė, Sirpa Pietikäinen, Antolín Sánchez Presedo, Daniel Dăianu a Klaus-Heiner Lehne.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Jean-Pierre Audy, Kurt Joachim Lauk a Pervenche Berès.

Vystoupili: Charlie McCreevy, Jean-Paul Gauzès, Renate Weber a Peter Skinner.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: A6-0191/2009: bod 8.5 zápisu ze dne 23.4.2009, A6-0247/2009 a A6-0413/2009: bod 6.34 zápisu ze dne 22.4.2009 a bod 6.35 zápisu ze dne 22.4.2009


5. Systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států * – Systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (rozprava)

Zpráva návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 332/2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států [KOM(2009)0169 - C6-0134/2009 - 2009/0053(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Pervenche Berès (A6-0268/2009)

Prohlášení Rady a Komise: Systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států

Pervenche Berès uvedla zprávu.

Charlie McCreevy (člen Komise) učinil prohlášení.

Předsedající oznámila, že Rada uvedla, že si nepřeje učinit prohlášení k tomuto tématu.

Vystoupili: Zsolt László Becsey za skupinu PPE-DE, Elisa Ferreira za skupinu PSE, a Guntars Krasts za skupinu UEN.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mario MAURO
místopředseda

Vystoupili: Alain Lipietz za skupinu Verts/ALE, Werner Langen, Dariusz Rosati a Edit Herczog.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Theodor Dumitru Stolojan, Andrzej Wielowieyski a Margarita Starkevičiūtė.

Vystoupili: Charlie McCreevy a Pervenche Berès.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Pervenche Berès za výbor ECON o zavedení systému střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (B6-0256/2009).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 7.16 zápisu ze dne 24.4.2009 a bod 7.19 zápisu ze dne 24.4.2009.

(Zasedání bylo přerušeno v 11:20 před hlasováním a pokračovalo v 12:00)


PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Harmonogram dílčích zasedání na rok 2010 (hlasování)

Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2010: viz návrh Konference předsdů (bod 10 zápisu ze dne 1.4.2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

přijat

Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2010 je stanoven takto:

18. až 21. ledna

8. až 11. února

24. a 25. února

8. až 11. března

24. a 25. března

19. až 22. dubna

5. a 6. května

17. až 20. května

14. až 17. června

5. až 8. července

6. až 9. září

20. až 23. září

6. a 7. října

18. až 21. října

10. a 11. listopadu

22. až 25. listopadu

13. až 16. prosince.


6.2. Dohoda mezi Evropským společenstvím a Pákistánem o některých aspektech leteckých služeb * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou o některých aspektech leteckých služeb [KOM(2008)0081 - C6-0080/2009 - 2008/0036(CNS)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Paolo Costa (A6-0188/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA-PROV(2009)0218)


6.3. Přistoupení ES k předpisu EHK OSN č. 61 o jednotné úpravě schvalování typu užitkových vozidel *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů č. 61 obsahujícímu ustanovení pro schvalování typu užitkových vozidel s ohledem na vnější výčnělky před zadní stěnou kabiny [KOM(2008)0675 - 7240/2009 - C6-0119/2009 - 2008/0205(AVC)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Helmuth Markov (A6-0243/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA-PROV(2009)0219)

Parlament proto vyslovil souhlas.


6.4. Veterinární předpisy pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (kodifikované znění) [KOM(2008)0715 - C6-0479/2008 - 2008/0219(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0248/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA-PROV(2009)0220)


6.5. Právní úprava obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (kodifikované znění) [KOM(2008)0796 - C6-0018/2009 - 2008/0226(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0249/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA-PROV(2009)0221)


6.6. Koordinace systémů sociálního zabezpečení ***II (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a kterým se stanovuje obsah jeho příloh [14518/1/2008 - C6-0003/2009 - 2006/0008(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Jan Cremers (A6-0207/2009)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Jan Cremers (zpravodaj) učinil prohlášení podle čl. 131 odst. 4 jednacího řádu.

prohlášen za schválený (P6_TA-PROV(2009)0222)


6.7. Koordinace systémů sociálního zabezpečení - prováděcí nařízení ***II (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení [14516/4/2008 - C6-0006/2009 - 2006/0006(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Jean Lambert (A6-0204/2009)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Jean Lambert (zpravodajka) učinil prohlášení podle čl. 131 odst. 4 jednacího řádu.

prohlášen za schválený (P6_TA-PROV(2009)0223)


6.8. Evropský výzkumný program v oblasti metrologie ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství v evropském metrologickém výzkumném programu prováděném několika členskými státy [KOM(2008)0814 - C6-0468/2008 - 2008/0230(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Erika Mann (A6-0221/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRH a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Erika Mann (zpravodajka) učinil prohlášení podle čl. 131 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P6_TA-PROV(2009)0224)


6.9. Povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky [KOM(2008)0644 - C6-0373/2008 - 2008/0198(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Caroline Lucas (A6-0115/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA-PROV(2009)0225)


6.10. Minimální zásoby surové ropy a ropných produktů * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy a ropných produktů [KOM(2008)0775 - C6-0511/2008 - 2008/0220(CNS)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Miloslav Ransdorf (A6-0214/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA-PROV(2009)0226)


6.11. Výstražná informační síť kritické infrastruktury (CIWIN) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o výstražné informační síti kritické infrastruktury (CIWIN) [KOM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Luca Romagnoli (A6-0228/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA-PROV(2009)0227)


6.12. Zřízení Evropské sítě pro ochranu významných osob * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o podnětu Nizozemského království ohledně přijetí rozhodnutí Rady, které pozmění rozhodnutí 2002/956/JHA o zřízení Evropské sítě pro ochranu významných osob [16437/2008 - C6-0029/2009 - 2009/0801(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Gérard Deprez (A6-0193/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA-PROV(2009)0228)


6.13. Národní programy restrukturalizace odvětví bavlny

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 637/2008, pokud jde o národní programy restrukturalizace odvětví bavlny [KOM(2009)0037 - C6-0063/2009 - 2009/0008(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: María Isabel Salinas García (A6-0200/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA-PROV(2009)0229)

Vystoupení

Charlie McCreevy (člen Komise) před hlasováním.


6.14. Protokol o provádění Alpské úmluvy v oblasti dopravy (protokol o dopravě) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o provádění Alpské úmluvy v oblasti dopravy jménem Evropského společenství (protokol o dopravě) [KOM(2008)0895 - C6-0073/2009 - 2008/0262(CNS)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Reinhard Rack (A6-0219/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Reinhard Rack (zpravodaj) učinil prohlášení podle čl. 131 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P6_TA-PROV(2009)0230)


6.15. Návrh opravného rozpočtu č. 2/2009 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu opravného rozpočtu č. 2/2009 Evropské unie na rozpočtový rok 2009
Oddíl III - Komise [6953/2009 – C6 0077/2009 – 2009/2010(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Jutta Haug (A6-0192/2009)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA-PROV(2009)0231)


6.16. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2009 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2009 na rozpočtový rok 2009
Oddíl III - Komise [8153/2009 – C6 0118/2009 – 2009/2017(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Jutta Haug (A6-0194/2009)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA-PROV(2009)0232)


6.17. Žádost o ochranu imunity a výsad pana Alda Patriciella (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti o ochranu poslanecké imunity a výsad pana Alda Patriciella [2008/2323(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Aloyzas Sakalas (A6-0196/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA-PROV(2009)0233)


6.18. Žádost o ochranu imunity a výsad pana Renata Brunetty (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti o ochranu poslanecké imunity a výsad pana Renata Brunetty [2008/2147(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Aloyzas Sakalas (A6-0195/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA-PROV(2009)0234)


6.19. Žádost o zbavení poslanecké imunity pana Antonia Di Pietra (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti o zbavení poslanecké imunity pana Antonia Di Pietra [2008/2146(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Aloyzas Sakalas (A6-0197/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA-PROV(2009)0235)


6.20. Žádost o zbavení imunity pana Hannese Swobody (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti o zrušení poslanecké imunity pana Hannese Swobody [2009/2014(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne (A6-0190/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA-PROV(2009)0236)

Vystoupení

Hannes Swoboda oznámil, že se nezúčastnil tohoto hlasování.


6.21. Kontrola uplatňování předvstupních nástrojů z rozpočtu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o kontrole plnění předvstupních nástrojů v rozpočtu 2007 [2008/2206(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0181/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA-PROV(2009)0237)


6.22. Účinný výkon soudních rozhodnutí v Evropské unii: transparentnost dlužníkových aktiv (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o účinném výkonu soudních rozhodnutí v Evropské unii: transparentnost dlužníkových aktiv [2008/2233(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Neena Gill (A6-0252/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA-PROV(2009)0238)


6.23. Výroční zpráva o činnosti Petičního výboru za rok 2008 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o činnosti Petičního výboru za rok 2008 [2008/2301(INI)] - Petiční výbor. Zpravodajka: Mairead McGuinness (A6-0232/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA-PROV(2009)0239)


6.24. Integrovaný přístup k rovnosti mužů a žen v rámci činností výborů a delegací (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o integrovaném přístupu k rovnosti mužů a žen v rámci činností výborů a delegací [2008/2245(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Anna Záborská (A6-0198/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA-PROV(2009)0240)


6.25. Vnitřní trh s elektřinou ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES [14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA-PROV(2009)0241)

Vystoupení

Eluned Morgan (zpravodajka) před hlasováním.


6.26. Agentura pro spolupráci regulačních orgánů v odvětví energetiky ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů [14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Giles Chichester (A6-0235/2009)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA-PROV(2009)0242)


6.27. Přístup do sítě: přeshraniční obchod s elektřinou ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003 [14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA-PROV(2009)0243)


6.28. Vnitřní trh se zemním plynem ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES [14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 28)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA-PROV(2009)0244)


6.29. Podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005 [14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Atanas Paparizov (A6-0237/2009)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 29)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA-PROV(2009)0245)


6.30. Interoperabilita pro evropské orgány veřejné správy (ISA) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o řešeních interoperability pro evropské orgány veřejné správy (ISA) [KOM(2008)0583 - C6-0337/2008 - 2008/0185(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Dragoş Florin David (A6-0136/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 30)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA-PROV(2009)0246)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA-PROV(2009)0246)


6.31. Stroje pro aplikaci pesticidů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních pro aplikaci pesticidů, kterou se mění směrnice 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních [KOM(2008)0535 - C6-0307/2008 - 2008/0172(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Leopold Józef Rutowicz (A6-0137/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 31)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA-PROV(2009)0247)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA-PROV(2009)0247)

Vystoupení

- Leopold Józef Rutowicz (zpravodaj) před hlasováním;

- Charlie McCreevy (člen Komise), aby oznámil postoj Komise k pozměňovacím návrhům.


6.32. Označení pneumatik v souvislosti s palivovou účinností ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry [KOM(2008)0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Ivo Belet (A6-0218/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 32)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA-PROV(2009)0248)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA-PROV(2009)0248)


6.33. Změna nařízení ES č. 717/2007 (mobilní telefonní sítě) a směrnice 2002/21/ES (elektronické komunikace) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací [KOM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean (A6-0138/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 33)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění ((P6_TA-PROV(2009)0249)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA-PROV(2009)0249)

Vystoupení

Adina-Ioana Vălean (zpravodajka) předložila ústní PN k čl. 1 bodu 2b, který byl vzat v potaz.


6.34. Požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúze nebo rozdělení ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS a 82/891/EHS a směrnice 2005/56/ES, pokud jde o požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúze nebo rozdělení [KOM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Renate Weber (A6-0247/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 34)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA-PROV(2009)0250)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA-PROV(2009)0250)

Vystoupení

Charlie McCreevy (člen Komise) před hlasováním k pozměněnému návrhu.


6.35. Pojišťovací a zajišťovací činnost (přepracované znění) ***I (hlasování)

Zpráva o pozměněném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (přepracované znění) [KOM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Peter Skinner (A6-0413/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 35)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA-PROV(2009)0251)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA-PROV(2009)0251)

Vystoupení

Charlie McCreevy (člen Komise) před hlasováním.


6.36. Prozatímní dohoda o obchodu s Turkmenistánem (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0150/2009/rev a B6-0160/2009

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 36)

Vystoupili: Karel Schwarzenberg (úřadující předseda Rady) a Charlie McCreevy (člen Komise).

Vystoupili: Harlem Désir s žádostí o odložení hlasování (předseda odpověděl, že žádost o odložení hlasování nepředložila politická skupina), Helmuth Markov, který rovněž doporučil odložení hlasování, a Daniel Caspary (zpravodaj), který nesouhlasil s žádostí o odložení hlasování, se kterou vystoupil Harlem Désir.

Vystoupil Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE s žádostí o odložení hlasování. Parlament žádost zamítl EH (243 pro, 392 proti, 27 se zdrželo).

NÁVRH USNESENÍ B6-0150/2009/rev

přijat (P6_TA-PROV(2009)0252)

(Návrh usnesení B6-0160/2009 se nebere v potaz.)


6.37. Prozatímní dohoda o obchodu s Turkmenistánem * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření prozatímní dohody o obchodu a záležitostech týkajících se obchodu mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Turkmenistánem na druhé straně [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 37)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA-PROV(2009)0253)


6.38. Rámec Společenství pro jadernou bezpečnost * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady (Euratom), kterou se zřizuje rámec Společenství pro jadernou bezpečnost [KOM(2008)0790 - C6-0026/2009 - 2008/0231(CNS)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Gunnar Hökmark (A6-0236/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 38)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA-PROV(2009)0254)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA-PROV(2009)0254)


6.39. Kontrolní režim Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky [KOM(2008)0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Raül Romeva i Rueda (A6-0253/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 39)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA-PROV(2009)0255)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA-PROV(2009)0255)


6.40. Zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření * (hlasování)

Zpráva Návrh nařízení Rady o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření [KOM(2008)0324 - C6-0282/2008 - 2008/0112(CNS)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 40)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA-PROV(2009)0256)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA-PROV(2009)0256)


6.41. Společná přistěhovalecká politika pro Evropu: zásady, opatření a nástroje (hlasování)

Zpráva o společné přistěhovalecké politici pro Evropu: zásady, opatření a nástroje [2008/2331(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Simon Busuttil (A6-0251/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 41)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou PPE-DE)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA-PROV(2009)0257)


6.42. Zelená kniha o budoucnosti politiky v oblasti transevropské dopravní sítě (TEN-T) (hlasování)

Zpráva o Zelené knize o budoucnosti politiky v oblasti transevropské dopravní sítě (TEN-T) [2008/2218(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Eva Lichtenberger (A6-0224/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 42)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou PPE-DE)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA-PROV(2009)0258)


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Harmonogram dílčích zasedání na rok 2010: David Sumberg

PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO
místopředseda

Harmonogram dílčích zasedání na rok 2010: Christopher Heaton-Harris

Zpráva Mairead McGuinness - A6-0232/2009: Daniel Hannan

Zpráva Anna Záborská - A6-0198/2009: Hannu Takkula

Doporučení pro druhé čtení Eluned Morgan - A6-0216/2009: Daniel Hannan a Syed Kamall

Zpráva Ivo Belet - A6-0218/2009: Hannu Takkula

Zpráva Adina-Ioana Vălean - A6-0138/2009: Hannu Takkula, Syed Kamall, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan, Inese Vaidere

Zpráva Peter Skinner - A6-0413/2008: Eoin Ryan

Zpráva Gunnar Hökmark - A6-0236/2009: Christopher Heaton-Harris

Zpráva Raül Romeva i Rueda - A6-0253/2009: Jim Allister, Daniel Hannan, Catherine Stihler

Zpráva Cornelis Visser - A6-0206/2009: Syed Kamall, Inese Vaidere

Zpráva Simon Busuttil - A6-0251/2009: Simon Busuttil, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 13:35, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO
místopředseda

9. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


10. Zemětřesení v oblasti Abruzzo v Itálii (rozprava)

Prohlášení Komise: Zemětřesení v oblasti Abruzzo v Itálii

Siim Kallas (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Gabriele Albertini za skupinu PPE-DE, Gianni Pittella za skupinu PSE, Patrizia Toia za skupinu ALDE, Roberta Angelilli za skupinu UEN, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, a Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Reinhard Rack a Armando Veneto.

Vystoupil Siim Kallas.

Rozprava byla uzavřena.


11. Udělení absolutoria za rok 2007: Rada (rozprava)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: souhrnný rozpočet EU - Oddíl II - Rada [C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

Vystoupil Søren Bo Søndergaard, který se nejdříve pozastavil nad nepřítomností Rady (předsedající odpověděl, že Rada byla pozvaná na tuto rozpravu), a poté aby uvedl zprávu.

Vystoupili: José Javier Pomés Ruiz za skupinu PPE-DE, Costas Botopoulos za skupinu PSE, Kyösti Virrankoski za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Jens Holm za skupinu GUE/NGL, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Hans-Peter Martin nezařazený, Herbert Bösch a Paulo Casaca.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupil Karl von Wogau.

Vystoupili: Hans-Peter Martin s osobním prohlášením k vystoupení, které učinil Karl von Wogau, a posledně jmenovaný, aby odpověděl.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupil Paul Rübig.

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

Vystoupil Herbert Bösch (předseda výboru CONT), který se vrátil k prvnímu vystoupení, které učinil Karl von Wogau.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Ingeborg Gräßle a Pierre Pribetich.

Vystoupil Søren Bo Søndergaard.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.14 zápisu ze dne 23.4.2009.


12. Přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy (přepracované znění) ***II – Podmínky pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy ***II – Přístup na trh mezinárodní silniční přepravy zboží (přepracované znění) ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na trh se službami mezinárodní přepravy cestujících autokary a autobusy (přepracované znění) [11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy [11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží (přepracované znění) [11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

Mathieu Grosch a Silvia-Adriana Ţicău uvedli dopručení pro druhé čtení.

Vystoupili: Pavel Svoboda (úřadující předseda Rady) a Antonio Tajani (místopředseda Komise).

Vystoupili: Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Brian Simpson za skupinu PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert za skupinu ALDE, Roberts Zīle za skupinu UEN, Georgios Toussas za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Corien Wortmann-Kool, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Michael Henry Nattrass, Dieter-Lebrecht Koch, Saïd El Khadraoui a Ari Vatanen.

Vystoupil Pavel Svoboda.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Antonio Tajani, Dirk Sterckx k průběhu rozpravy, Mathieu Grosch a Silvia-Adriana Ţicău.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 8.1 zápisu ze dne 23.4.2009, bod 8.2 zápisu ze dne 23.4.2009 a bod 8.3 zápisu ze dne 23.4.2009.


13. Práva cestujících po moři a po vnitrostátních vodních cestách ***I – Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele [KOM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitelů [KOM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

Michel Teychenné a Gabriele Albertini uvedli zprávy.

Vystoupili: Pavel Svoboda (úřadující předseda Rady) a Antonio Tajani (místopředseda Komise).

Vystoupili: Georgios Papastamkos (navrhovatel výboru JURI), Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Robert Evans za skupinu PSE, Dirk Sterckx za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Brian Simpson, Francesco Ferrari, Reinhard Rack, Emanuel Jardim Fernandes, Marian-Jean Marinescu a Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupil Christian Rovsing.

Vystoupili: Pavel Svoboda a Antonio Tajani.

PŘEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS
místopředseda

Vystoupili: Michel Teychenné a Gabriele Albertini.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 8.6 zápisu ze dne 23.4.2009 a bod 8.7 zápisu ze dne 23.4.2009.

(Zasedání bylo přerušeno v 18:15 před dobou vyhrazenou pro otázky a pokračovalo v 18:30)


PŘEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS
místopředseda

14. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B6-0227/2009).

Otázka 28 (Sarah Ludford): On-line obchodování.

Otázka a doplňující otázka: Sarah Ludford. Odpověď: Charlie McCreevy (člen Komise).

Otázka 29 (Claude Moraes): Evropská strategie boje proti Alzheimerově chorobě.

Otázka a doplňující otázka: Claude Moraes. Odpověď: Androulla Vassiliou (členka Komise).

Otázka 30 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Hrozba recese v jihovýchodní Evropě a dopady na evropskou ekonomiku.

Otázka a doplňující otázka: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou. Odpověď: Janez Potočnik (člen Komise).

Otázka 31 (Gay Mitchell): Státní podpora evropským státům, které nejsou členy EU.

Otázka a doplňující otázka: Gay Mitchell. Odpověď: Neelie Kroes (členka Komise).

Otázka 32 (Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk): Diskriminace polských loděnic s ohledem na nedávnou dohodu Komise o poskytnutí veřejné podpory automobilovému odvětví.

Otázka a doplňující otázka: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk. Odpověď: Neelie Kroes.

Otázka 33 (Giovanna Corda): On-line prodej parfémů, oblečení a značkových výrobků.

Otázka a a doplňující otázky: Giovanna Corda a Paul Rübig. Odpověď: Neelie Kroes.

Otázka 34 (Georgios Papastamkos): Státní podpora MSP.

Otázka a a doplňující otázky: Georgios Papastamkos, Paul Rübig a Marie Panayotopoulos-Cassiotou. Odpověď: Neelie Kroes.

Autor otázky 35 obdrží písemnou odpověď.

Otázka 36 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Výzkum a práce na moři.

Otázka a doplňující otázka: Marie Panayotopoulos-Cassiotou. Odpověď: Janez Potočnik.

Otázka 37 (Emmanouil Angelakas): Hodnocení kreativity, inovace a technologického rozvoje v členských státech.

Otázka a a doplňující otázky: Emmanouil Angelakas a Justas Vincas Paleckis. Odpověď: Janez Potočnik.

Otázka 38 (Justas Vincas Paleckis): BONUS – Iniciativa 169.

Otázka a doplňující otázka: Justas Vincas Paleckis. Odpověď: Janez Potočnik.

Autoři otázek 39 a 40 obdrží písemnou odpověď.

Otázka 41 (Marian Harkin): Komunikace s občany.

Otázka a doplňující otázka: Marian Harkin. Odpověď: Margot Wallström (místopředsedkyně Komise).

Otázka 42 (David Martin): Úloha a příspěvek Komise s ohledem na nadcházející volby do EP.

Otázka a a doplňující otázky: David Martin a Marian Harkin. Odpověď: Margot Wallström.

Autoři otázek 43 až 54, 56 až 61 a 63 až 77 obdrží písemnou odpověď (viz příloha doslovného záznamu ze zasedání).

Doba vyhrazená pro otázky na Komisi skončila.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 20:00, pokračovalo v 21:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

15. Složení Parlamentu

Ignasi Guardans Cambó oznámil písemně své odstoupení z funkce poslance Parlamentu s účinností od 23. dubna 2009.

Podle čl. 4 odst. 1 jednacího řádu oznámil Parlament uvolnění mandátu a informoval o tom dotyčný členský stát.


16. Ověření pověřovacích listin

Na návrh výboru JURI se Parlament rozhodl potvrdit mandáty těchto poslanců:

Liene Liepiņa s účinností od 19. března 2009

Daniel Bautista s účinností od 26. března 2009.


17. Doba ochrany autorského práva a některých souvisejících práv ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících [KOM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Brian Crowley (A6-0070/2009)

Brian Crowley uvedl zprávu.

Vystoupil Charlie McCreevy (člen Komise).

Vystoupili: Erna Hennicot-Schoepges (navrhovatelka výboru ITRE), Emmanouil Angelakas (navrhovatel výboru IMCO), Christopher Heaton-Harris (navrhovatel výboru CULT), Jacques Toubon za skupinu PPE-DE, Neena Gill za skupinu PSE, Sharon Bowles za skupinu ALDE, Roberta Angelilli za skupinu UEN, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Mary Lou McDonald za skupinu GUE/NGL, Manuel Medina Ortega, Olle Schmidt, Roberto Musacchio, Athanasios Pafilis a Jens Holm.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Manolis Mavrommatis, Glyn Ford a Christofer Fjellner.

Vystoupili: Charlie McCreevy a Brian Crowley.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 8.8 zápisu ze dne 23.4.2009.


18. Akční plán v oblasti městské mobility (rozprava)

Zpráva o akčním plánu v oblasti městské mobility [2008/2217(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Gilles Savary (A6-0199/2009)

Gilles Savary uvedl zprávu.

Vystoupil Antonio Tajani (místopředseda Komise).

Vystoupili: Jean Marie Beaupuy (navrhovatel výboru REGI), Reinhard Rack za skupinu PPE-DE, Saïd El Khadraoui za skupinu PSE, Michael Cramer za skupinu Verts/ALE, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Renate Sommer a Maria Eleni Koppa.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupil Mieczysław Edmund Janowski.

Vystoupil Antonio Tajani.

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Vystoupil Gilles Savary.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 8.33 zápisu ze dne 23.4.2009.


19. Akční plán o inteligentních dopravních systémech – Inteligentní dopravní systémy v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy ***I (rozprava)

Zpráva o akčním plánu o inteligentních dopravních systémech [2008/2216(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro zavedení inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy [KOM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

Anne E. Jensen uvedla zprávy.

Vystoupil Antonio Tajani (místopředseda Komise).

Vystoupili: Giovanni Robusti (navrhovatel výboru REGI), Etelka Barsi-Pataky za skupinu PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău za skupinu PSE, Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Gilles Savary a Zita Gurmai.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupil Den Dover.

Vystoupili: Antonio Tajani a Anne E. Jensen.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 8.34 zápisu ze dne 23.4.2009 a bod 8.9 zápisu ze dne 23.4.2009.


20. Program Marco Polo II ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1692/2006, kterým se zavádí druhý program „Marco Polo“ pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí („Marco Polo II“) [KOM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

Ulrich Stockmann uvedl zprávu.

Vystoupil Antonio Tajani (místopředseda Komise).

Vystoupili: Anne E. Jensen (navrhovatelka výboru BUDG), Dieter-Lebrecht Koch za skupinu PPE-DE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk za skupinu UEN, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Vystoupili: Antonio Tajani a Ulrich Stockmann.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 8.10 zápisu ze dne 23.4.2009.


21. Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské železniční síti zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy [KOM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

Petr Duchoň uvedl zprávu.

Vystoupil Antonio Tajani (místopředseda Komise).

Vystoupili: Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Lily Jacobs za skupinu PSE, Michael Cramer za skupinu Verts/ALE, a Ulrich Stockmann.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupil Gabriele Albertini.

Vystoupili: Antonio Tajani a Petr Duchoň.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 23.4.2009.


22. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 423.627/OJJE).


23. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 23:50.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Bautista, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podimata, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí