Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 260kWORD 190k
Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Luottoluokituslaitokset ***I - Tietojen ilmoittamista ja asiakirjoja koskevat vaatimukset sulautumisissa ja jakautumisissa ***I - Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen (uudelleenlaatiminen) ***I (keskustelu)
 5.Keskipitkän ajan rahoitustuki jäsenvaltioiden maksutaseille * - Keskipitkän ajan rahoitustuki jäsenvaltioiden maksutaseille (keskustelu)
 6.Äänestykset
  
6.1.Euroopan parlamentin istuntokalenteri - 2010 (äänestys)
  
6.2.Euroopan yhteisön ja Pakistanin välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.3.EY:n sitoutuminen Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöön N:o 61 *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.4.Eläinten terveyttä koskevat vaatimukset elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta (kodifioitu toisinto) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.5.Tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettava kauppajärjestelmä (kodifioitu toisinto) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.6.Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ***II (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.7.Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen: täytäntöönpanomenettely ***II (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.8.Eurooppalainen metrologian tutkimus- ja kehitysohjelma ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.9.Puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuudet ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.10.Raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistaso * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.11.Elintärkeiden infrastruktuureiden varoitusjärjestelmä (CIWIN) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.12.Julkisuuden henkilöiden eurooppalainen suojeluverkosto * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.13.Puuvilla-alan kansalliset rakenneuudistusohjelmat
  
6.14.Alppeja koskevan yleissopimuksen soveltaminen liikenteen alalla (pöytäkirja liikenteestä) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.15.Lisätalousarvio 2/2009 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.16.Lisätalousarvio 3/2009 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.17.Aldo Patriciellon parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.18.Renato Brunettan parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.19.Antonio Di Pietron koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö(työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.20.Hannes Swobodan parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.21.Liittymistä valmistelevaa tukivälinettä koskeva talousarvion täytäntöönpanon valvonta (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.22.Tuomioiden tehokas täytäntöönpano Euroopan unionissa: velallisen omaisuuden läpinäkyvyys (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.23.Vuosikertomus vetoomusvaliokunnan toiminnasta vuonna 2008 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.24.Naisten ja miesten välisen tasa-arvon valtavirtaistaminen valiokuntien ja valtuuskuntien työssä (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.25.Sähkön sisämarkkinat ***II (äänestys)
  
6.26.Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöelin ***II (äänestys)
  
6.27.Verkkoon pääsyn edellytykset rajat ylittävässä sähkön kaupassa ***II (äänestys)
  
6.28.Maakaasun sisämarkkinat ***II (äänestys)
  
6.29.Maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyn ehdot ***II (äänestys)
  
6.30.Yhteentoimivuusratkaisut eurooppalaisille julkishallinnoille (ISA) ***I (äänestys)
  
6.31.Torjunta-aineiden levityskoneet ***I (äänestys)
  
6.32.Renkaiden polttoainetehokkuutta koskeva merkintä ***I (äänestys)
  
6.33.Asetuksen (EY) N:o 717/2007 (matkapuhelimet) ja direktiivin 2002/21/EY (sähköinen viestintä) muuttaminen ***I (äänestys)
  
6.34.Tietojen ilmoittamista ja asiakirjoja koskevat vaatimukset sulautumisissa ja jakautumisissa ***I (äänestys)
  
6.35.Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen (uudelleenlaatiminen) ***I (äänestys)
  
6.36.Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa (äänestys)
  
6.37.Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa * (äänestys)
  
6.38.Yhteisön puitteet ydinturvallisuudelle * (äänestys)
  
6.39.Yhteisön valvontajärjestelmä yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi * (äänestys)
  
6.40.Kalavarojen säilyttäminen teknisten toimenpiteiden avulla * (äänestys)
  
6.41.Euroopan yhteinen maahanmuuttopolitiikka (äänestys)
  
6.42.Vihreä kirja Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevasta politiikasta tulevaisuudessa (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Maanjäristys Abruzzon alueella Italiassa (keskustelu)
 11.Vastuuvapaus 2007: pääluokka II, neuvosto (keskustelu)
 12.Linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt (uudelleenlaatiminen) ***II - Maanteiden liikenteenharjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevat yhteiset säännöt ***II - Maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt (uudelleenlaatiminen) ***II (keskustelu)
 13.Matkustajien oikeudet meri- ja sisävesiliikenteessä ***I - Linja-autoliikenteen matkustajien oikeudet ***I (keskustelu)
 14.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 15.Parlamentin kokoonpano
 16.Valtakirjojen tarkastus
 17.Tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloaika ***I (keskustelu)
 18.Kaupunkiliikennettä koskeva toimintasuunnitelma (keskustelu)
 19.Älykkäitä liikennejärjestelmiä koskeva toimintasuunnitelma - Tieliikennealan älykkäät liikennejärjestelmät sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapinnat ***I (keskustelu)
 20.Marco Polo II -ohjelma ***I (keskustelu)
 21.Kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalainen rautatieverkko ***I (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Martine ROURE

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraava mietintö on vastaanotettu parlamentin valiokunnalta:

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille annetun asetuksen (EY) N:o 332/2002 muuttamisesta (KOM(2009)0169 - C6-0134/2009 - 2009/0053(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Pervenche Berès (A6-0268/2009).


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I. Naisten oikeudet Afganistanissa

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan ja Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta naisten oikeuksista Afganistanissa (B6-0197/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes ja Emilio Menéndez del Valle PSE-ryhmän puolesta naisten asemasta Afganistanissa (B6-0198/2009)

- Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Nickolay Mladenov ja Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta naisten oikeuksista Afganistanissa (B6-0199/2009)

- Raül Romeva i Rueda ja Angelika Beer Verts/ALE-ryhmän puolesta Afganistanin uudesta perhelaista šariasta (B6-0200/2009)

- André Brie, Vittorio Agnoletto ja Luisa Morgantini GUE/NGL-ryhmän puolesta naisten oikeuksista Afganistanissa (B6-0241/2009)

- Marios Matsakis, Marco Cappato ja Toomas Savi ALDE-ryhmän puolesta naisten oikeuksista Afganistanissa (B6-0252/2009)

II. Tuki Sierra Leonen erityistuomioistuimelle

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes ja Thijs Berman PSE-ryhmän puolesta kansainvälisten tuomioistuinten antamien tuomioiden täytäntöönpanosta ja erityisesti Sierra Leonen erityistuomioistuimesta (B6-0242/2009)

- Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson ja Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta tuesta Sierra Leonen erityistuomioistuimelle (B6-0243/2009)

- Mikel Irujo Amezaga ja Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE-ryhmän puolesta Sierra Leonen erityistuomioistuimesta (B6-0244/2009)

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta Sierra Leonen erityistuomioistuimesta (B6-0245/2009)

- Marco Cappato ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta tuesta Sierra Leonen erityistuomioistuimelle (B6-0253/2009)

- Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Adam Bielan ja Hanna Foltyn-Kubicka UEN-ryhmän puolesta Sierra Leonen erityistuomioistuimesta (B6-0255/2009)

III. Ashrafin leirin asukkaiden humanitaarinen tilanne

- Pasqualina Napoletano ja Ana Maria Gomes PSE-ryhmän puolesta Ashrafin leirin asukkaiden humanitaarisesta tilanteesta (B6-0247/2009)

- Alejo Vidal-Quadras, Tunne Kelam, Charles Tannock, Michael Gahler, Struan Stevenson ja Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta Ashrafin leirin asukkaiden humanitaarisesta tilanteesta (B6-0248/2009)

- Angelika Beer ja Cem Özdemir Verts/ALE-ryhmän puolesta Ashrafin leirin asukkaiden humanitaarisesta tilanteesta (B6-0249/2009)

- André Brie ja Erik Meijer GUE/NGL-ryhmän puolesta Ashrafin leirin asukkaiden tilanteesta (B6-0250/2009)

- Mogens Camre, Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka ja Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta Ashrafin leiristä Irakissa (B6-0251/2009)

- Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi ja Thierry Cornillet ALDE-ryhmän puolesta Ashrafin leirin asukkaiden tilanteesta (B6-0254/2009)

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 142 artiklan mukaisesti.


4. Luottoluokituslaitokset ***I - Tietojen ilmoittamista ja asiakirjoja koskevat vaatimukset sulautumisissa ja jakautumisissa ***I - Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen (uudelleenlaatiminen) ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista [KOM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 77/91/ETY, 78/855/ETY ja 82/891/ETY sekä direktiivin 2005/56/EY muuttamisesta tietojen ilmoittamista ja asiakirjoja koskevien vaatimusten osalta sulautumisissa ja jakautumisissa [KOM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Renate Weber (A6-0247/2009)

Mietintö: Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (SOLVENSSI II) (uudelleenlaatiminen) [KOM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Peter Skinner (A6-0413/2008)

Jean-Paul Gauzès, Renate Weber ja Peter Skinner esittelivät laatimansa mietinnöt.

Charlie McCreevy (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Gay Mitchell (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sharon Bowles (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella PSE-ryhmän puolesta, Wolf Klinz ALDE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta, Alain Lipietz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sahra Wagenknecht GUE/NGL-ryhmän puolesta, Godfrey Bloom IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, John Purvis, Pervenche Berès, Marielle De Sarnez, Ewa Tomaszewska ja Mary Lou McDonald.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Puheenvuorot: Nils Lundgren, Othmar Karas, Robert Goebbels, Andrea Losco, Adamos Adamou, Johannes Blokland, Werner Langen, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Bernard Wojciechowski, Margaritis Schinas, Manuel Medina Ortega, Margarita Starkevičiūtė, Sirpa Pietikäinen, Antolín Sánchez Presedo, Daniel Dăianu ja Klaus-Heiner Lehne.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jean-Pierre Audy, Kurt Joachim Lauk ja Pervenche Berès.

Puheenvuorot: Charlie McCreevy, Jean-Paul Gauzès, Renate Weber ja Peter Skinner.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: A6-0191/2009: istunnon pöytäkirja 23.4.2009, kohta 8.5, A6-0247/2009 ja A6-0413/2009: istunnon pöytäkirja 22.4.2009, kohta 6.34 ja istunnon pöytäkirja 22.4.2009, kohta 6.35


5. Keskipitkän ajan rahoitustuki jäsenvaltioiden maksutaseille * - Keskipitkän ajan rahoitustuki jäsenvaltioiden maksutaseille (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille annetun asetuksen (EY) N:o 332/2002 muuttamisesta [KOM(2009)0169 - C6-0134/2009 - 2009/0053(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Pervenche Berès (A6-0268/2009)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Keskipitkän ajan rahoitustuki jäsenvaltioiden maksutaseille

Pervenche Berès esitteli laatimansa mietinnön.

Charlie McCreevy (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puhemies kertoi neuvoston ilmoittaneen, ettei se halunnut antaa julkilausumaa kyseisestä aiheesta.

Puheenvuorot: Zsolt László Becsey PPE-DE-ryhmän puolesta, Elisa Ferreira PSE-ryhmän puolesta ja Guntars Krasts UEN-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Mario MAURO

Puheenvuorot: Alain Lipietz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Werner Langen, Dariusz Rosati ja Edit Herczog.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Theodor Dumitru Stolojan, Andrzej Wielowieyski ja Margarita Starkevičiūtė.

Puheenvuorot: Charlie McCreevy ja Pervenche Berès.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Pervenche Berès ECON-valiokunnan puolesta järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille (B6-0256/2009).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.4.2009, kohta 7.16 ja istunnon pöytäkirja 24.4.2009, kohta 7.19.

(Istunto keskeytettiin klo 11.20 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)


Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Euroopan parlamentin istuntokalenteri - 2010 (äänestys)

Euroopan parlamentin istuntokalenteri - 2010: ks. puheenjohtajakokouksen ehdotus (istunnon pöytäkirja 1.4.2009, kohta 10)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

Hyväksyttiin

Euroopan parlamentin vuoden 2010 istuntokalenteri vahvistettiin näin ollen seuraavasti:

18. - 21. tammikuuta

8. - 11. helmikuuta

24. ja 25. helmikuuta

8. - 11. maaliskuuta

24. ja 25. maaliskuuta

19. - 22. huhtikuuta

5. ja 6. toukokuuta

17. - 20. toukokuuta

14. - 17. kesäkuuta

5. - 8. heinäkuuta

6. - 9. syyskuuta

20. - 23. syyskuuta

6. ja 7. lokakuuta

18. - 21. lokakuuta

10. ja 11. marraskuuta

22. - 25. marraskuuta

13. - 16. joulukuuta.


6.2. Euroopan yhteisön ja Pakistanin välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Pakistanin islamilaisen tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta [KOM(2008)0081 - C6-0080/2009 - 2008/0036(CNS)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Paolo Costa (A6-0188/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA-PROV(2009)0218)


6.3. EY:n sitoutuminen Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöön N:o 61 *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Suositus: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön sitoutumisesta soveltamaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöä N:o 61 hyötyajoneuvojen hyväksyntää koskevista yhdenmukaisista säännöksistä ohjaamon takaseinän etupuolella olevien ulkonevien osien osalta [KOM(2008)0675 - 7240/2009 - C6-0119/2009 - 2008/0205(AVC)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Helmuth Markov (A6-0243/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA-PROV(2009)0219)

Parlamentti antoi näin ollen puoltavan lausuntonsa.


6.4. Eläinten terveyttä koskevat vaatimukset elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta (kodifioitu toisinto) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta (kodifioitu toisinto) [KOM(2008)0715 - C6-0479/2008 - 2008/0219(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0248/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA-PROV(2009)0220)


6.5. Tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettava kauppajärjestelmä (kodifioitu toisinto) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä (kodifioitu toisinto) [KOM(2008)0796 - C6-0018/2009 - 2008/0226(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0249/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA-PROV(2009)0221)


6.6. Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ***II (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 muuttamisesta ja sen liitteiden sisällön määrittämisestä [14518/1/2008 - C6-0003/2009 - 2006/0008(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Jan Cremers (A6-0207/2009)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA ja TARKISTUKSET

Jan Cremers (esittelijä) käytti työjärjestyksen 131 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

Julistettiin hyväksytyksi (P6_TA-PROV(2009)0222)


6.7. Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen: täytäntöönpanomenettely ***II (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä [14516/4/2008 - C6-0006/2009 - 2006/0006(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Jean Lambert (A6-0204/2009)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA ja TARKISTUKSET

Jean Lambert (esittelijä) käytti työjärjestyksen 131 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

Julistettiin hyväksytyksi (P6_TA-PROV(2009)0223)


6.8. Eurooppalainen metrologian tutkimus- ja kehitysohjelma ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään eurooppalaiseen metrologian tutkimus- ja kehitysohjelmaan [KOM(2008)0814 - C6-0468/2008 - 2008/0230(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Erika Mann (A6-0221/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Erika Mann (esittelijä) käytti työjärjestyksen 131 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA-PROV(2009)0224)


6.9. Puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuudet ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta [KOM(2008)0644 - C6-0373/2008 - 2008/0198(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Caroline Lucas (A6-0115/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA-PROV(2009)0225)


6.10. Raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistaso * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa [KOM(2008)0775 - C6-0511/2008 - 2008/0220(CNS)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Miloslav Ransdorf (A6-0214/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA-PROV(2009)0226)


6.11. Elintärkeiden infrastruktuureiden varoitusjärjestelmä (CIWIN) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi elintärkeiden infrastruktuureiden varoitusjärjestelmästä (CIWIN) [KOM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Luca Romagnoli (A6-0228/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA-PROV(2009)0227)


6.12. Julkisuuden henkilöiden eurooppalainen suojeluverkosto * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Alankomaiden kuningaskunnan aloite neuvoston päätöksen tekemiseksi julkisuuden henkilöiden eurooppalaisen suojeluverkoston perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2002/956/JHAYOS muuttamisesta [16437/2008 - C6-0029/2009 - 2009/0801(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A6-0193/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA-PROV(2009)0228)


6.13. Puuvilla-alan kansalliset rakenneuudistusohjelmat

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 637/2008 muuttamisesta puuvilla-alan kansallisten rakenneuudistusohjelmien osalta [KOM(2009)0037 - C6-0063/2009 - 2009/0008(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: María Isabel Salinas García (A6-0200/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA-PROV(2009)0229)

Puheenvuorot:

Charlie McCreevy (komission jäsen) ennen äänestystä.


6.14. Alppeja koskevan yleissopimuksen soveltaminen liikenteen alalla (pöytäkirja liikenteestä) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Alppeja koskevan yleissopimuksen soveltamisesta liikenteen alalla koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (pöytäkirja liikenteestä) [KOM(2008)0895 - C6-0073/2009 - 2008/0262(CNS)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Reinhard Rack (A6-0219/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Reinhard Rack (esittelijä) käytti työjärjestyksen 131 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA-PROV(2009)0230)


6.15. Lisätalousarvio 2/2009 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2009 varainhoitovuodeksi 2009, Pääluokka III – Komissio [6953/2009 – C6 0077/2009 – 2009/2010(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Jutta Haug (A6-0192/2009)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA-PROV(2009)0231)


6.16. Lisätalousarvio 3/2009 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2009 varainhoitovuodeksi 2009, Pääluokka III – Komissio [8153/2009 – C6 0118/2009 – 2009/2017(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Jutta Haug (A6-0194/2009)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA-PROV(2009)0232)


6.17. Aldo Patriciellon parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Aldo Patriciellon parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskeva pyyntö [2008/2323(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Aloyzas Sakalas (A6-0196/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA-PROV(2009)0233)


6.18. Renato Brunettan parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Renato Brunetan parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskeva pyyntö [2008/2147(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Aloyzas Sakalas (A6-0195/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA-PROV(2009)0234)


6.19. Antonio Di Pietron koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö(työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Antonio Di Pietron parlamentaarista koskemattomuutta ja erioikeuksia koskeva tiedustelu [2008/2146(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Aloyzas Sakalas (A6-0197/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA-PROV(2009)0235)


6.20. Hannes Swobodan parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Hannes Swobodan parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö [2009/2014(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne (A6-0190/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA-PROV(2009)0236)

Puheenvuorot:

Hannes Swoboda ilmoitti, ettei hän osallistunut kyseiseen äänestykseen.


6.21. Liittymistä valmistelevaa tukivälinettä koskeva talousarvion täytäntöönpanon valvonta (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Liittymistä valmistelevaa tukivälinettä koskeva talousarvion täytäntöönpanon valvonta vuonna 2007 [2008/2206(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0181/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA-PROV(2009)0237)


6.22. Tuomioiden tehokas täytäntöönpano Euroopan unionissa: velallisen omaisuuden läpinäkyvyys (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Tuomioiden tehokas täytäntöönpano Euroopan unionissa: velallisen omaisuuden läpinäkyvyys [2008/2233(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Neena Gill (A6-0252/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA-PROV(2009)0238)


6.23. Vuosikertomus vetoomusvaliokunnan toiminnasta vuonna 2008 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vetoomusvaliokunnan käsittelemät asiat vuonna 2008 [2008/2301(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Mairead McGuinness (A6-0232/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA-PROV(2009)0239)


6.24. Naisten ja miesten välisen tasa-arvon valtavirtaistaminen valiokuntien ja valtuuskuntien työssä (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Naisten ja miesten välisen tasa-arvon valtavirtaistaminen valiokuntien ja valtuuskuntien työssä [2008/2245(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Anna Záborská (A6-0198/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA-PROV(2009)0240)


6.25. Sähkön sisämarkkinat ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta [14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 25)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P6_TA-PROV(2009)0241)

Puheenvuorot:

Eluned Morgan (esittelijä) ennen äänestystä.


6.26. Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöelin ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta [14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Giles Chichester (A6-0235/2009)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P6_TA-PROV(2009)0242)


6.27. Verkkoon pääsyn edellytykset rajat ylittävässä sähkön kaupassa ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa ja asetuksen (EY) N:o 1228/2003 kumoamisesta [14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 27)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P6_TA-PROV(2009)0243)


6.28. Maakaasun sisämarkkinat ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta [14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 28)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P6_TA-PROV(2009)0244)


6.29. Maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyn ehdot ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä ja asetuksen (EY) N:o 1775/2005 kumoamisesta [14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Atanas Paparizov (A6-0237/2009)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 29)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P6_TA-PROV(2009)0245)


6.30. Yhteentoimivuusratkaisut eurooppalaisille julkishallinnoille (ISA) ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteentoimivuusratkaisuista eurooppalaisille julkishallinnoille (ISA) [KOM(2008)0583 - C6-0337/2008 - 2008/0185(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Dragoş Florin David (A6-0136/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 30)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA-PROV(2009)0246)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA-PROV(2009)0246)


6.31. Torjunta-aineiden levityskoneet ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi torjunta-aineiden levityskoneista sekä koneista 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun direktiivin 2006/42/EY muuttamisesta [KOM(2008)0535 - C6-0307/2008 - 2008/0172(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Leopold Józef Rutowicz (A6-0137/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 31)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA-PROV(2009)0247)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA-PROV(2009)0247)

Puheenvuorot:

- Leopold Józef Rutowicz (esittelijä) ennen äänestystä;

- Charlie McCreevy (komission jäsen), joka ilmoitti komission kannan tarkistuksiin.


6.32. Renkaiden polttoainetehokkuutta koskeva merkintä ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi renkaiden polttoainetehokkuutta ja muita keskeisiä parametrejä koskevasta merkinnästä [KOM(2008)0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Ivo Belet (A6-0218/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 32)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA-PROV(2009)0248)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA-PROV(2009)0248)


6.33. Asetuksen (EY) N:o 717/2007 (matkapuhelimet) ja direktiivin 2002/21/EY (sähköinen viestintä) muuttaminen ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailuista yleisissä matkapuhelinverkoissa yhteisön alueella annetun asetuksen (EY) N:o 717/2007 ja sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 2002/21/EY muuttamisesta [KOM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A6-0138/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 33)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna ((P6_TA-PROV(2009)0249)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA-PROV(2009)0249)

Puheenvuorot:

Adina-Ioana Vălean (esittelijä) esitti 1 artiklan 2 b alakohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


6.34. Tietojen ilmoittamista ja asiakirjoja koskevat vaatimukset sulautumisissa ja jakautumisissa ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 77/91/ETY, 78/855/ETY ja 82/891/ETY sekä direktiivin 2005/56/EY muuttamisesta tietojen ilmoittamista ja asiakirjoja koskevien vaatimusten osalta sulautumisissa ja jakautumisissa [KOM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Renate Weber (A6-0247/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 34)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA-PROV(2009)0250)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA-PROV(2009)0250)

Puheenvuorot:

Charlie McCreevy (komission jäsen) ennen äänestystä muutetusta ehdotuksesta.


6.35. Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen (uudelleenlaatiminen) ***I (äänestys)

Mietintö: Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (SOLVENSSI II) (uudelleenlaatiminen) [KOM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Peter Skinner (A6-0413/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 35)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA-PROV(2009)0251)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA-PROV(2009)0251)

Puheenvuorot:

Charlie McCreevy (komission jäsen) ennen äänestystä.


6.36. Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0150/2009/rev ja B6-0160/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 36)

Puheenvuorot: Karel Schwarzenberg (neuvoston puheenjohtaja) ja Charlie McCreevy (komission jäsen).

Puheenvuorot: Harlem Désir, joka pyysi äänestyksen lykkäämistä (puhemies vastasi, ettei mikään poliittinen ryhmä ollut esittänyt hänelle tällaista pyyntöä), Helmuth Markov, joka myös suositteli äänestyksen lykkäämistä, ja Daniel Caspary (esittelijä), joka vastusti Harlem Désirin pyyntöä äänestyksen lykkäämiseksi.

Daniel Cohn-Bendit käytti Verts/ALE-ryhmän puolesta puheenvuoron, jossa hän pyysi äänestyksen lykkäämistä. Parlamentti hylkäsi kyseisen pyynnön koneäänestyksessä (243 puolesta, 392 vastaan, 27 tyhjää).

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B6-0150/2009/rev

Hyväksyttiin (P6_TA-PROV(2009)0252)

(Päätöslauselmaesitys B6-0160/2009 raukesi.)


6.37. Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen tekemisestä [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 37)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA-PROV(2009)0253)


6.38. Yhteisön puitteet ydinturvallisuudelle * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi (Euratom) ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta [KOM(2008)0790 - C6-0026/2009 - 2008/0231(CNS)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Gunnar Hökmark (A6-0236/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 38)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA-PROV(2009)0254)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA-PROV(2009)0254)


6.39. Yhteisön valvontajärjestelmä yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisön valvontajärjestelmästä yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi [KOM(2008)0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Raül Romeva i Rueda (A6-0253/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 39)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA-PROV(2009)0255)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA-PROV(2009)0255)


6.40. Kalavarojen säilyttäminen teknisten toimenpiteiden avulla * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla [KOM(2008)0324 - C6-0282/2008 - 2008/0112(CNS)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 40)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA-PROV(2009)0256)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA-PROV(2009)0256)


6.41. Euroopan yhteinen maahanmuuttopolitiikka (äänestys)

Mietintö: Euroopan yhteinen maahanmuuttopolitiikka: periaatteet, toimet ja välineet [2008/2331(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Simon Busuttil (A6-0251/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 41)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (PPE-DE-ryhmän jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA-PROV(2009)0257)


6.42. Vihreä kirja Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevasta politiikasta tulevaisuudessa (äänestys)

Mietintö: Vihreä kirja Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevasta politiikasta tulevaisuudessa [2008/2218(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Eva Lichtenberger (A6-0224/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 42)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (PPE-DE-ryhmän jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA-PROV(2009)0258)


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Euroopan parlamentin istuntokalenteri - 2010: David Sumberg

Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

Euroopan parlamentin istuntokalenteri - 2010: Christopher Heaton-Harris

Mietintö Mairead McGuinness - A6-0232/2009: Daniel Hannan

Mietintö Anna Záborská - A6-0198/2009: Hannu Takkula

Suositus toiseen käsittelyyn Eluned Morgan - A6-0216/2009: Daniel Hannan ja Syed Kamall

Mietintö Ivo Belet - A6-0218/2009: Hannu Takkula

Mietintö Adina-Ioana Vălean - A6-0138/2009: Hannu Takkula, Syed Kamall, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan, Inese Vaidere

Mietintö Peter Skinner - A6-0413/2008: Eoin Ryan

Mietintö Gunnar Hökmark - A6-0236/2009: Christopher Heaton-Harris

Mietintö Raül Romeva i Rueda - A6-0253/2009: Jim Allister, Daniel Hannan, Catherine Stihler

Mietintö Cornelis Visser - A6-0206/2009: Syed Kamall, Inese Vaidere

Mietintö Simon Busuttil - A6-0251/2009: Simon Busuttil, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.35 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


10. Maanjäristys Abruzzon alueella Italiassa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Maanjäristys Abruzzon alueella Italiassa

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Gabriele Albertini PPE-DE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella PSE-ryhmän puolesta, Patrizia Toia ALDE-ryhmän puolesta, Roberta Angelilli UEN-ryhmän puolesta, Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Roberto Musacchio GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Reinhard Rack ja Armando Veneto.

Siim Kallas käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


11. Vastuuvapaus 2007: pääluokka II, neuvosto (keskustelu)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007,
pääluokka II – Neuvosto [C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

Søren Bo Søndergaard käytti puheenvuoron ensin kommentoidakseen sitä, ettei neuvosto ollut paikalla (puhemies vahvisti, että neuvosto oli kutsuttu kyseiseen keskusteluun), ja sen jälkeen esitelläkseen laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: José Javier Pomés Ruiz PPE-DE-ryhmän puolesta, Costas Botopoulos PSE-ryhmän puolesta, Kyösti Virrankoski ALDE-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jens Holm GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nils Lundgren IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Herbert Bösch ja Paulo Casaca.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Karl von Wogau.

Puheenvuorot: Hans-Peter Martin eräästä henkilökohtaisesta asiasta Karl von Wogaun puheenvuoron johdosta, sekä viimeksi mainittu, joka vastasi Hans-Peter Martinille.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Paul Rübig.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Herbert Bösch (CONT-valiokunnan puheenjohtaja) käytti puheenvuoron, jossa hän kommentoi Karl von Wogaun ensimmäistä puheenvuoroa.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ingeborg Gräßle ja Pierre Pribetich.

Søren Bo Søndergaard käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.4.2009, kohta 6.14.


12. Linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt (uudelleenlaatiminen) ***II - Maanteiden liikenteenharjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevat yhteiset säännöt ***II - Maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt (uudelleenlaatiminen) ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu toisinto) [11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta [11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu toisinto) [11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

Mathieu Grosch ja Silvia-Adriana Ţicău esittelivät suositukset toiseen käsittelyyn.

Puheenvuorot: Pavel Svoboda (neuvoston puheenjohtaja) ja Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Georg Jarzembowski PPE-DE-ryhmän puolesta, Brian Simpson PSE-ryhmän puolesta, Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE-ryhmän puolesta, Roberts Zīle UEN-ryhmän puolesta, Georgios Toussas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Corien Wortmann-Kool, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Michael Henry Nattrass, Dieter-Lebrecht Koch, Saïd El Khadraoui ja Ari Vatanen.

Pavel Svoboda käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Antonio Tajani, Dirk Sterckx keskustelun kulusta, Mathieu Grosch ja Silvia-Adriana Ţicău.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.4.2009, kohta 8.1, istunnon pöytäkirja 23.4.2009, kohta 8.2 ja istunnon pöytäkirja 23.4.2009, kohta 8.3.


13. Matkustajien oikeudet meri- ja sisävesiliikenteessä ***I - Linja-autoliikenteen matkustajien oikeudet ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta [KOM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta [KOM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

Michel Teychenné ja Gabriele Albertini esittelivät laatimansa mietinnöt.

Puheenvuorot: Pavel Svoboda (neuvoston puheenjohtaja) ja Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Georgios Papastamkos (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Georg Jarzembowski PPE-DE-ryhmän puolesta, Robert Evans PSE-ryhmän puolesta, Dirk Sterckx ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Erik Meijer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Brian Simpson, Francesco Ferrari, Reinhard Rack, Emanuel Jardim Fernandes, Marian-Jean Marinescu ja Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Christian Rovsing.

Puheenvuorot: Pavel Svoboda ja Antonio Tajani.

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

Puheenvuorot: Michel Teychenné ja Gabriele Albertini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.4.2009, kohta 8.6 ja istunnon pöytäkirja 23.4.2009, kohta 8.7.

(Istunto keskeytettiin klo 18.15 kyselytunnin alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 18.30.)


Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

14. Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Parlamentti käsitteli komissiolle osoitettuja kysymyksiä (B6-0227/2009).

Kysymys 28 (Sarah Ludford): Sähköinen kaupankäynti.

Charlie McCreevy (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Sarah Ludford.

Kysymys 29 (Claude Moraes): EU:n Alzheimer-strategia.

Androulla Vassiliou (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Claude Moraes.

Kysymys 30 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Kaakkois-Eurooppaa uhkaava taantuma ja sen vaikutukset EU:n talouteen.

Janez Potočnik (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Kysymys 31 (Gay Mitchell): Valtiontuki EU:n ulkopuolisille Euroopan maille.

Neelie Kroes (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Gay Mitchell.

Kysymys 32 (Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk): Puolalaisten telakoiden syrjintä sen valossa, että komissio on hiljattain suostunut julkisen avun myöntämiseen moottoriajoneuvoalalle.

Neelie Kroes vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Kysymys 33 (Giovanna Corda): Hajuvesien, vaatteiden ja muiden merkkituotteiden myynti verkossa.

Neelie Kroes vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Giovanna Corda ja Paul Rübig.

Kysymys 34 (Georgios Papastamkos): Pienten ja keskisuurten yritysten valtiontuet.

Neelie Kroes vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Georgios Papastamkos, Paul Rübig ja Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Kysymykseen 35 vastataan kirjallisesti.

Kysymys 36 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Tutkimus ja merenkulkuun liittyvät ammatit.

Janez Potočnik vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Kysymys 37 (Emmanouil Angelakas): Luovuuden, innovoinnin ja teknologisen kehityksen arvioiminen jäsenvaltioissa.

Janez Potočnik vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Emmanouil Angelakas ja Justas Vincas Paleckis.

Kysymys 38 (Justas Vincas Paleckis): Bonus 169 -hanke.

Janez Potočnik vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Justas Vincas Paleckis.

Kysymyksiin 39 ja 40 vastataan kirjallisesti.

Kysymys 41 (Marian Harkin): Kansalaisten kanssa kommunikoiminen.

Margot Wallström (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Marian Harkin.

Kysymys 42 (David Martin): Komission rooli ja osallistuminen tuleviin Euroopan parlamentin vaaleihin.

Margot Wallström vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät David Martin ja Marian Harkin.

Kysymyksiin 43 - 54, 56 - 61 ja 63 - 77 vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Komissiolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 20.00 ja sitä jatkettiin klo 21.05.)

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

15. Parlamentin kokoonpano

Ignasi Guardans Cambó on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 23. huhtikuuta 2009 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti parlamentti totesi kyseisen edustajantoimen vapautuneen ja päätti antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.


16. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteviksi seuraavien jäsenten valtakirjat:

Liene Liepiņa 19. maaliskuuta 2009 alkaen

Daniel Bautista 26. maaliskuuta 2009 alkaen.


17. Tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloaika ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/116/EY muuttamisesta [KOM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Brian Crowley (A6-0070/2009)

Brian Crowley esitteli laatimansa mietinnön.

Charlie McCreevy (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Erna Hennicot-Schoepges (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Emmanouil Angelakas (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Christopher Heaton-Harris (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jacques Toubon PPE-DE-ryhmän puolesta, Neena Gill PSE-ryhmän puolesta, Sharon Bowles ALDE-ryhmän puolesta, Roberta Angelilli UEN-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mary Lou McDonald GUE/NGL-ryhmän puolesta, Manuel Medina Ortega, Olle Schmidt, Roberto Musacchio, Athanasios Pafilis ja Jens Holm.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Manolis Mavrommatis, Glyn Ford ja Christofer Fjellner.

Puheenvuorot: Charlie McCreevy ja Brian Crowley.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.4.2009, kohta 8.8.


18. Kaupunkiliikennettä koskeva toimintasuunnitelma (keskustelu)

Mietintö: Kaupunkiliikennettä koskeva toimintasuunnitelma [2008/2217(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Gilles Savary (A6-0199/2009)

Gilles Savary esitteli laatimansa mietinnön.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jean Marie Beaupuy (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Reinhard Rack PPE-DE-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui PSE-ryhmän puolesta, Michael Cramer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Renate Sommer ja Maria Eleni Koppa.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mieczysław Edmund Janowski.

Antonio Tajani käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Gilles Savary käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.4.2009, kohta 8.33.


19. Älykkäitä liikennejärjestelmiä koskeva toimintasuunnitelma - Tieliikennealan älykkäät liikennejärjestelmät sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapinnat ***I (keskustelu)

Mietintö: Älykkäitä liikennejärjestelmiä koskeva toimintasuunnitelma [2008/2216(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieliikennealan älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista [KOM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

Anne E. Jensen esitteli laatimansa mietinnöt.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Giovanni Robusti (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Etelka Barsi-Pataky PPE-DE-ryhmän puolesta, Silvia-Adriana Ţicău PSE-ryhmän puolesta, Sepp Kusstatscher Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dieter-Lebrecht Koch, Gilles Savary ja Zita Gurmai.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Den Dover.

Puheenvuorot: Antonio Tajani ja Anne E. Jensen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.4.2009, kohta 8.34 ja istunnon pöytäkirja 23.4.2009, kohta 8.9.


20. Marco Polo II -ohjelma ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisesta Marco Polo -ohjelmasta yhteisön rahoitustuen myöntämiseksi tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamista varten (Marco Polo II) annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1692/2006 muuttamisesta [KOM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

Ulrich Stockmann esitteli laatimansa mietinnön.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Anne E. Jensen (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dieter-Lebrecht Koch PPE-DE-ryhmän puolesta, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk UEN-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Puheenvuorot: Antonio Tajani ja Ulrich Stockmann.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.4.2009, kohta 8.10.


21. Kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalainen rautatieverkko ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalaisesta rautatieverkosta [KOM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

Petr Duchoň esitteli laatimansa mietinnön.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Georg Jarzembowski PPE-DE-ryhmän puolesta, Lily Jacobs PSE-ryhmän puolesta, Michael Cramer Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Ulrich Stockmann.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Gabriele Albertini.

Puheenvuorot: Antonio Tajani ja Petr Duchoň.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.4.2009, kohta 8.11.


22. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 423.627/OJJE).


23. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.50.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Bautista, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podimata, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö