Index 
Notulen
PDF 266kWORD 197k
Woensdag 22 april 2009 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Ratingbureaus ***I - Verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen ***I - Toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (herschikking) ***I (debat)
 5.Financiële ondersteuning van de betalingsbalansen van de lidstaten * - Financiële ondersteuning van de betalingsbalansen van de lidstaten (debat)
 6.Stemmingen
  
6.1.Vergaderrooster van het Europees Parlement - 2010 (stemming)
  
6.2.Overeenkomst EG/Pakistan inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Aanvaarding door de Europese Gemeenschap van Reglement nr. 61 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake voorschriften voor de goedkeuring van bedrijfsvoertuigen *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.4.Veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.5.Handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.6.Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels ***II (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.7.Coördinatie van socialezekerheidsstelsels : toepassingsverordening ***II (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.8.Europees programma voor metrologisch onderzoek en ontwikkeling ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.9.Verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.10.Minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.11.Waarschuwingsnetwerk betreffende kritieke infrastructuur (CIWIN) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.12.Europees netwerk voor de bescherming van prominenten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.13.Nationale herstructureringsprogramma's voor de katoensector
  
6.14.Protocol inzake de tenuitvoerlegging van de Alpenovereenkomst op het gebied van het vervoer (Vervoerprotocol) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.15.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2009 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.16.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2009 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.17.Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Aldo Patriciello (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.18.Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Renato Brunetta (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.19.Verzoek om overleg over de immuniteit en de voorrechten van Antonio Di Pietro(artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.20.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Hannes Swoboda (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.21.Controle van de uitvoering van de begroting van het instrument voor pretoetredingssteun (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.22.Efficiënte tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in de EU: transparantie van het vermogen van schuldenaars (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.23.Jaarverslag over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften 2008 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.24.Geïntegreerde benadering van gendergelijkheid in het kader van de werkzaamheden van de commissies en delegaties (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.25.Interne markt voor elektriciteit ***II (stemming)
  
6.26.Agentschap voor samenwerking tussen energieregulators ***II (stemming)
  
6.27.Toegang tot het net: grensoverschrijdende handel in elektriciteit ***II (stemming)
  
6.28.Interne markt voor aardgas ***II (stemming)
  
6.29.Voorwaarden voor toegang tot aardgastransmissienetten ***II (stemming)
  
6.30.Interoperabiliteitoplossingen voor Europese overheidsdiensten (ISA) ***I (stemming)
  
6.31.Machines voor de toepassing van pesticiden ***I (stemming)
  
6.32.Etikettering van banden volgens de brandstofefficiëntie ***I (stemming)
  
6.33.Wijziging van Verordening (EG) nr. 717/2007 (mobiele telefoonnetwerken) en van Richtlijn 2002/21/EG (elektronische communicatienetwerken) ***I (stemming)
  
6.34.Verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen ***I (stemming)
  
6.35.Toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (herschikking) ***I (stemming)
  
6.36.Interimovereenkomst betreffende de handel met Turkmenistan (stemming)
  
6.37.Interimovereenkomst betreffende de handel met Turkmenistan * (stemming)
  
6.38.Communautair kader voor nucleaire veiligheid * (stemming)
  
6.39.Communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen * (stemming)
  
6.40.Instandhouding van visbestanden via technische maatregelen * (stemming)
  
6.41.Een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa: beginselen, maatregelen en instrumenten (stemming)
  
6.42.Groenboek over de toekomst van het TEN-T-beleid (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Aardbeving in de regio Abruzzen in Italië (debat)
 11.Kwijting 2007: Raad (debat)
 12.Toegang tot de markt voor touringcar- en autobusdiensten (herschikking) ***II - Voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van wegvervoerondernemer ***II - Toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (herschikking) ***II (debat)
 13.Rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen ***I - Rechten van autobus- en touringcarpassagiers ***I (debat)
 14.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 15.Samenstelling Parlement
 16.Onderzoek geloofsbrieven
 17.Beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten ***I (debat)
 18.Actieplan inzake de stedelijke mobiliteit (debat)
 19.Actieplan intelligente vervoerssysteemssystemen - Intelligente vervoerssystemen op het gebied van het wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen ***I (debat)
 20.Programma Marco Polo II ***I (debat)
 21.Europees spoorwegnet voor een concurrerend goederenvervoer ***I (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

Het volgende verslag is van een parlementaire commissie ontvangen:

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 332/2002 houdende instelling van een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten (COM(2009)0169 - C6-0134/2009 - 2009/0053(CNS)) - Commissie ECON - Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0268/2009)


3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 115 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I. Vrouwenrechten in Afghanistan

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan en Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, over vrouwenrechten in Afghanistan (B6-0197/2009);

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes en Emilio Menéndez del Valle, namens de PSE-Fractie, over de persoonlijke status van vrouwen in Afghanistan (B6-0198/2009);

- Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Nickolay Mladenov en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, over vrouwenrechten in Afghanistan (B6-0199/2009)

- Raül Romeva i Rueda en Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie, over de sjari'a, het nieuwe familierecht in Afghanistan (B6-0200/2009);

- André Brie, Vittorio Agnoletto en Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie, over vrouwenrechten in Afghanistan (B6-0241/2009);

- Marios Matsakis, Marco Cappato en Toomas Savi, namens de ALDE-Fractie, over vrouwenrechten in Afghanistan (B6-0252/2009).

II. Steun voor het Speciale Tribunaal voor Sierra Leone

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes en Thijs Berman, namens de PSE-Fractie, over de uitvoering van de door de internationale hoven en tribunalen uitgesproken straffen, met name over het Speciale Tribunaal voor Sierra Leone (B6-0242/2009);

- Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, over steun voor het Speciale Tribunaal voor Sierra Leone (B6-0243/2009);

- Mikel Irujo Amezaga en Marie Anne Isler Béguin, namens de Verts/ALE-Fractie, over het Speciale Tribunaal voor Sierra Leone (B6-0244/2009);

- Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over het Speciale Tribunaal voor Sierra Leone (B6-0245/2009);

- Marco Cappato en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, over de steun voor het Speciale Tribunaal voor Sierra Leone (B6-0253/2009);

- Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Adam Bielan en Hanna Foltyn-Kubicka, namens de UEN-Fractie, over het Speciale Tribunaal voor Sierra Leone (B6-0255/2009).

III. Humanitaire situatie van personen die in kamp Ashraf verblijven

- Pasqualina Napoletano en Ana Maria Gomes, namens de PSE-Fractie, over de humanitaire situatie van de personen die in kamp Ashraf verblijven (B6-0247/2009);

- Alejo Vidal-Quadras, Tunne Kelam, Charles Tannock, Michael Gahler, Struan Stevenson en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, over de humanitaire situatie van de personen die in kamp Ashraf verblijven (B6-0248/2009);

- Angelika Beer en Cem Özdemir, namens de Verts/ALE-Fractie, over de humanitaire situatie van de personen die in kamp Ashraf verblijven (B6-0249/2009)

- André Brie en Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie van de personen die in kamp Ashraf verblijven (B6-0250/2009);

- Mogens Camre, Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie, over kamp Ashraf – Irak (B6-0251/2009);

- Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi en Thierry Cornillet, namens de ALDE-Fractie, over de situatie van de personen die in kamp Ashraf verblijven (B6-0254/2009);

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 142 van het Reglement.


4. Ratingbureaus ***I - Verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen ***I - Toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (herschikking) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over ratingbureaus [COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 77/91/EEG, 78/855/EEG en 82/891/EEG van de Raad en Richtlijn 2005/56/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft [COM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Renate Weber (A6-0247/2009)

Verslag over het gewijzigde voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (herschikking) [COM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Peter Skinner (A6-0413/2008)

Jean-Paul Gauzès, Renate Weber en Peter Skinner leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Gay Mitchell (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Sharon Bowles (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Karsten Friedrich Hoppenstedt, namens de PPE-DE-Fractie, Gianni Pittella, namens de PSE-Fractie, Wolf Klinz, namens de ALDE-Fractie, Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, Alain Lipietz, namens de Verts/ALE-Fractie, Sahra Wagenknecht, namens de GUE/NGL-Fractie, Godfrey Bloom, namens de IND/DEM-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-ingeschrevene, John Purvis, Pervenche Berès, Marielle De Sarnez, Ewa Tomaszewska en Mary Lou McDonald.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Nils Lundgren, Othmar Karas, Robert Goebbels, Andrea Losco, Adamos Adamou, Johannes Blokland, Werner Langen, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Bernard Wojciechowski, Margaritis Schinas, Manuel Medina Ortega, Margarita Starkevičiūtė, Sirpa Pietikäinen, Antolín Sánchez Presedo, Daniel Dăianu en Klaus-Heiner Lehne.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jean-Pierre Audy, Kurt Joachim Lauk en Pervenche Berès.

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy, Jean-Paul Gauzès, Renate Weber en Peter Skinner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: A6-0191/2009: punt 8.5 van de notulen van 23.4.2009, A6-0247/2009 en A6-0413/2009: punt 6.34 van de notulen van 22.4.2009 en punt 6.35 van de notulen van 22.4.2009


5. Financiële ondersteuning van de betalingsbalansen van de lidstaten * - Financiële ondersteuning van de betalingsbalansen van de lidstaten (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 332/2002 houdende instelling van een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten [COM(2009)0169 - C6-0134/2009 - 2009/0053(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0268/2009)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Financiële ondersteuning van de betalingsbalansen van de lidstaten

Pervenche Berès leidt het verslag in.

Charlie McCreevy (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

De Voorzitter deelt mede dat de Raad heeft laten weten geen verklaring hierover te willen afleggen.

Het woord wordt gevoerd door Zsolt László Becsey, namens de PPE-DE-Fractie, Elisa Ferreira, namens de PSE-Fractie, en Guntars Krasts, namens de UEN-Fractie.

VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Alain Lipietz, namens de Verts/ALE-Fractie, Werner Langen, Dariusz Rosati en Edit Herczog.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Theodor Dumitru Stolojan, Andrzej Wielowieyski en Margarita Starkevičiūtė.

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy en Pervenche Berès.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Pervenche Berès, namens de Commissie ECON, over de instelling van een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten (B6-0256/2009).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.16 van de notulen van 24.4.2009 en punt 7.19 van de notulen van 24.4.2009.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.20 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)


VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Vergaderrooster van het Europees Parlement - 2010 (stemming)

Vergaderrooster van het Europees Parlement – 2010: zie voorstel van de Conferentie van voorzitters (punt 10 van de notulen van 1.4.2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

Aangenomen

Het vergaderrooster van het Europees Parlement voor 2010 wordt als volgt vastgesteld:

18 t/m 21 januari

8 t/m 11 februari

24 en 25 februari

8 t/m 11 maart

24 en 25 maart

19 t/m 22 april

5 en 6 mei

17 t/m 20 mei

14 t/m 17 juni

5 en 8 juli

6 t/m 9 september

20 t/m 23 september

6 en 7 oktober

18 t/m 21 oktober

10 en 11 november

22 t/m 25 november

13 t/m 16 december.


6.2. Overeenkomst EG/Pakistan inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Pakistan inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten [COM(2008)0081 - C6-0080/2009 - 2008/0036(CNS)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0188/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0218)


6.3. Aanvaarding door de Europese Gemeenschap van Reglement nr. 61 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake voorschriften voor de goedkeuring van bedrijfsvoertuigen *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende een voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de aanvaarding door de Europese Gemeenschap van Reglement nr. 61 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake voorschriften voor de goedkeuring van bedrijfsvoertuigen wat hun naar buiten uitstekende delen vóór de achterwand van de cabine betreft [COM(2008)0675 - 7240/2009 - C6-0119/2009 - 2008/0205(AVC)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Helmuth Markov (A6-0243/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0219)

Het Parlement verleent hiermede zijn instemming.


6.4. Veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen (gecodificeerde versie) [COM(2008)0715 - C6-0479/2008 - 2008/0219(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0248/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0220)


6.5. Handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen (gecodificeerde versie) [COM(2008)0796 - C6-0018/2009 - 2008/0226(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0249/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0221)


6.6. Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels ***II (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, en tot vaststelling van de inhoud van de bijbehorende bijlagen [14518/1/2008 - C6-0003/2009 - 2006/0008(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jan Cremers (A6-0207/2009)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD en AMENDEMENTEN

Jan Cremers (rapporteur) legde een verklaring af overeenkomstig artikel 131, lid 4, van het Reglement.

Goedgekeurd (P6_TA(2009)0222)


6.7. Coördinatie van socialezekerheidsstelsels : toepassingsverordening ***II (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels [14516/4/2008 - C6-0006/2009 - 2006/0006(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jean Lambert (A6-0204/2009)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD en AMENDEMENTEN

Jean Lambert (rapporteur) legde een verklaring af overeenkomstig artikel 131, lid 4, van het Reglement.

Goedgekeurd (P6_TA(2009)0223)


6.8. Europees programma voor metrologisch onderzoek en ontwikkeling ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad over de deelneming van de Gemeenschap aan een Europees programma voor metrologisch onderzoek en ontwikkeling dat door verschillende lidstaten is opgezet [COM(2008)0814 - C6-0468/2008 - 2008/0230(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Erika Mann (A6-0221/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENT en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Erika Mann (rapporteur) legde een verklaring af overeenkomstig artikel 131, lid 4, van het Reglement.

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0224)


6.9. Verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen [COM(2008)0644 - C6-0373/2008 - 2008/0198(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Caroline Lucas (A6-0115/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0225)


6.10. Minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende verplichting voor de lidstaten om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te houden [COM(2008)0775 - C6-0511/2008 - 2008/0220(CNS)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Miloslav Ransdorf (A6-0214/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0226)


6.11. Waarschuwingsnetwerk betreffende kritieke infrastructuur (CIWIN) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende een netwerk voor waarschuwing en informatie inzake kritieke infrastructuur (CIWIN) [COM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Luca Romagnoli (A6-0228/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0227)


6.12. Europees netwerk voor de bescherming van prominenten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het initiatief van het Koninkrijk der Nederlanden met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2002/956/JBZ van de Raad tot oprichting van een Europees netwerk voor de bescherming van prominenten [16437/2008 - C6-0029/2009 - 2009/0801(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Gérard Deprez (A6-0193/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0228)


6.13. Nationale herstructureringsprogramma's voor de katoensector

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 637/2008, wat betreft de nationale herstructureringsprogramma's voor de katoensector [COM(2009)0037 - C6-0063/2009 - 2009/0008(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: María Isabel Salinas García (A6-0200/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0229)

Het woord werd gevoerd door:

Charlie McCreevy (lid van de Commissie) voorafgaand aan de stemming.


6.14. Protocol inzake de tenuitvoerlegging van de Alpenovereenkomst op het gebied van het vervoer (Vervoerprotocol) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol inzake de tenuitvoerlegging van de Alpenovereenkomst van 1991 op het gebied van het vervoer (Vervoerprotocol) [COM(2008)0895 - C6-0073/2009 - 2008/0262(CNS)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Reinhard Rack (A6-0219/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Reinhard Rack (rapporteur) legde een verklaring af overeenkomstig artikel 131, lid 4, van het Reglement.

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0230)


6.15. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2009 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2009 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009 - Afdeling III – Commissie [6953/2009 – C6 0077/2009 – 2009/2010(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jutta Haug (A6-0192/2009)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0231)


6.16. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2009 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2009 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009 - Afdeling III – Commissie [8153/2009 – C6 0118/2009 – 2009/2017(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jutta Haug (A6-0194/2009)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0232)


6.17. Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Aldo Patriciello (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Aldo Patriciello [2008/2323(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Aloyzas Sakalas (A6-0196/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0233)


6.18. Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Renato Brunetta (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Renato Brunetta [2008/2147(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Aloyzas Sakalas (A6-0195/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0234)


6.19. Verzoek om overleg over de immuniteit en de voorrechten van Antonio Di Pietro(artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om overleg over de immuniteit en de voorrechten van Antonio Di Pietro [2008/2146(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Aloyzas Sakalas (A6-0197/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0235)


6.20. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Hannes Swoboda (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Hannes Swoboda [2009/2014(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0190/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0236)

Het woord werd gevoerd door:

Hannes Swoboda, die mededeelde dat hij niet aan deze stemming deelnam.


6.21. Controle van de uitvoering van de begroting van het instrument voor pretoetredingssteun (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de controle van de uitvoering van de begroting van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA) [2008/2206(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0181/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0237)


6.22. Efficiënte tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in de EU: transparantie van het vermogen van schuldenaars (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over efficiënte tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in de Europese Unie: transparantie van het vermogen van schuldenaars [2008/2233(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Neena Gill (A6-0252/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0238)


6.23. Jaarverslag over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften 2008 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften 2008 [2008/2301(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Mairead McGuinness (A6-0232/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0239)


6.24. Geïntegreerde benadering van gendergelijkheid in het kader van de werkzaamheden van de commissies en delegaties (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de geïntegreerde benadering van gendergelijkheid in het kader van de werkzaamheden van de commissies en delegaties [2008/2245(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Anna Záborská (A6-0198/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0240)


6.25. Interne markt voor elektriciteit ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG [14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0241)

Het woord werd gevoerd door:

Eluned Morgan (rapporteur) voorafgaand aan de stemming.


6.26. Agentschap voor samenwerking tussen energieregulators ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators [14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Giles Chichester (A6-0235/2009)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0242)


6.27. Toegang tot het net: grensoverschrijdende handel in elektriciteit ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1228/2003 [14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 27)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0243)


6.28. Interne markt voor aardgas ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG [14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 28)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0244)


6.29. Voorwaarden voor toegang tot aardgastransmissienetten ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1775/2005 [14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Atanas Paparizov (A6-0237/2009)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 29)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0245)


6.30. Interoperabiliteitoplossingen voor Europese overheidsdiensten (ISA) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake interoperabiliteitsoplossingen voor Europese overheidsdiensten (ISA) [COM(2008)0583 - C6-0337/2008 - 2008/0185(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Dragoş Florin David (A6-0136/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 30)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0246)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0246)


6.31. Machines voor de toepassing van pesticiden ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende machines voor de toepassing van pesticiden, tot wijziging van Richtlijn 2006/42/EG van 17 mei 2006 betreffende machines [COM(2008)0535 - C6-0307/2008 - 2008/0172(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Leopold Józef Rutowicz (A6-0137/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 31)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0247)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0247)

Het woord werd gevoerd door:

- Leopold Józef Rutowicz (rapporteur), voorafgaand aan de stemming;

- Charlie McCreevy (lid van de Commissie), die het standpunt van de Commissie over de amendementen kenbaar maakte.


6.32. Etikettering van banden volgens de brandstofefficiëntie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters [COM(2008)0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Ivo Belet (A6-0218/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 32)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0248)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0248)


6.33. Wijziging van Verordening (EG) nr. 717/2007 (mobiele telefoonnetwerken) en van Richtlijn 2002/21/EG (elektronische communicatienetwerken) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 717/2007 betreffende roaming op openbare mobiele telefoonnetwerken binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en –diensten [COM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A6-0138/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 33)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0249)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0249)

Het woord werd gevoerd door:

Adina-Ioana Vălean (rapporteur), die een mondeling amendement indiende op artikel 1, punt 2, onder b, dat in aanmerking werd genomen.


6.34. Verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 77/91/EEG, 78/855/EEG en 82/891/EEG van de Raad en Richtlijn 2005/56/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft [COM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Renate Weber (A6-0247/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 34)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0250)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0250)

Het woord werd gevoerd door:

Charlie McCreevy (lid van de Commissie) voorafgaand aan de stemming over het gewijzigde voorstel.


6.35. Toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (herschikking) ***I (stemming)

Verslag over het gewijzigde voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (herschikking) [COM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Peter Skinner (A6-0413/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 35)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0251)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0251)

Het woord werd gevoerd door:

Charlie McCreevy (lid van de Commissie), voorafgaand aan de stemming.


6.36. Interimovereenkomst betreffende de handel met Turkmenistan (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0150/2009/rev en B6-0160/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 36)

Het woord wordt gevoerd door Karel Schwarzenberg (fungerend voorzitter van de Raad) en Charlie McCreevy (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Harlem Désir, die verzoekt om uitstel van de stemming (de Voorzitter antwoordt dat hij geen verzoek dienaangaande van een fractie heeft ontvangen), Helmuth Markov, die eveneens aanbeveelt de stemming uit te stellen, en Daniel Caspary (rapporteur), die zich uitspreekt tegen het verzoek om uitstel van de stemming van Harlem Désir.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, die verzoekt om uitstel van de stemming. Bij ES (243 voor, 392 tegen, 27 onthoudingen) verwerpt het Parlement dit verzoek.

ONTWERPRESOLUTIE B6-0150/2009/rev

Aangenomen (P6_TA(2009)0252)

(Ontwerpresolutie B6-0160/2009 komt te vervallen.)


6.37. Interimovereenkomst betreffende de handel met Turkmenistan * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie tot sluiting van een Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie enerzijds en Turkmenistan anderzijds [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 37)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0253)


6.38. Communautair kader voor nucleaire veiligheid * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad (Euratom) houdende instelling van een communautair kader voor nucleaire veiligheid [COM(2008)0790 - C6-0026/2009 - 2008/0231(CNS)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A6-0236/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 38)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0254)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0254)


6.39. Communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen [COM(2008)0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS)] - Commissie visserij. Rapporteur: Raül Romeva i Rueda (A6-0253/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 39)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0255)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0255)


6.40. Instandhouding van visbestanden via technische maatregelen * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de instandhouding van visbestanden via technische maatregelen [COM(2008)0324 - C6-0282/2008 - 2008/0112(CNS)] - Commissie visserij. Rapporteur: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 40)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0256)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0256)


6.41. Een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa: beginselen, maatregelen en instrumenten (stemming)

Verslag over een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa: beginselen, maatregelen en instrumenten [2008/2331(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Simon Busuttil (A6-0251/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 41)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de PPE-DE-Fractie) Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0257)


6.42. Groenboek over de toekomst van het TEN-T-beleid (stemming)

Verslag over het groenboek over de toekomst van het TEN-T-beleid [2008/2218(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Eva Lichtenberger (A6-0224/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 42)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE
(ingediend door de PPE-DE-Fractie)
Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0258)


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Vergaderrooster van het Europees Parlement - 2010: David Sumberg

VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

Vergaderrooster van het Europees Parlement - 2010: Christopher Heaton-Harris

Verslag Mairead McGuinness - A6-0232/2009: Daniel Hannan

Verslag Anna Záborská - A6-0198/2009: Hannu Takkula

Aanbeveling voor de tweede lezing Eluned Morgan - A6-0216/2009: Daniel Hannan en Syed Kamall

Verslag Ivo Belet - A6-0218/2009: Hannu Takkula

Verslag Adina-Ioana Vălean - A6-0138/2009: Hannu Takkula, Syed Kamall, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan, Inese Vaidere

Verslag Peter Skinner - A6-0413/2008: Eoin Ryan

Verslag Gunnar Hökmark - A6-0236/2009: Christopher Heaton-Harris

Verslag Raül Romeva i Rueda - A6-0253/2009: Jim Allister, Daniel Hannan, Catherine Stihler

Verslag Cornelis Visser - A6-0206/2009: Syed Kamall, Inese Vaidere

Verslag Simon Busuttil - A6-0251/2009: Simon Busuttil, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.35 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


10. Aardbeving in de regio Abruzzen in Italië (debat)

Verklaring van de Commissie: Aardbeving in de regio Abruzzen in Italië

Siim Kallas (vice-voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Gabriele Albertini, namens de PPE-DE-Fractie, Gianni Pittella, namens de PSE-Fractie, Patrizia Toia, namens de ALDE-Fractie, Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie, Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, en Roberto Musacchio, namens de GUE/NGL-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Reinhard Rack en Armando Veneto.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas.

Het debat wordt gesloten.


11. Kwijting 2007: Raad (debat)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007, Afdeling II - Raad [C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

Het woord wordt gevoerd door Søren Bo Søndergaard, die zich allereerst afvraagt waarom de Raad afwezig is (de Voorzitter deelt hem mede dat de Raad voor dit debat is uitgenodigd) en vervolgens het rapport inleidt.

Het woord wordt gevoerd door José Javier Pomés Ruiz, namens de PPE-DE-Fractie, Costas Botopoulos, namens de PSE-Fractie, Kyösti Virrankoski, namens de ALDE-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Jens Holm, namens de GUE/NGL-Fractie, Nils Lundgren, namens de IND/DEM-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-ingeschrevene, Herbert Bösch en Paulo Casaca.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Karl von Wogau.

Het woord wordt gevoerd door Hans-Peter Martin voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Karl von Wogau, en laatstgenoemde die antwoordt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Paul Rübig.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Herbert Bösch (voorzitter van de Commissie CONT), die terugkomt op de eerdere opmerkingen van Karl von Wogau.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ingeborg Gräßle en Pierre Pribetich.

Het woord wordt gevoerd door Søren Bo Søndergaard.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.14 van de notulen van 23.4.2009.


12. Toegang tot de markt voor touringcar- en autobusdiensten (herschikking) ***II - Voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van wegvervoerondernemer ***II - Toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (herschikking) ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke
regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten (herschikking) [11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke
regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad [11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (herschikking) [11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

Mathieu Grosch en Silvia-Adriana Ţicău leiden de aanbevelingen voor de tweede lezing in.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda (fungerend voorzitter van de Raad) en Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie, Brian Simpson, namens de PSE-Fractie, Jeanine Hennis-Plasschaert, namens de ALDE-Fractie, Roberts Zīle, namens de UEN-Fractie, Georgios Toussas, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Corien Wortmann-Kool, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Michael Henry Nattrass, Dieter-Lebrecht Koch, Saïd El Khadraoui en Ari Vatanen.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani, Dirk Sterckx, over het verloop van het debat, Mathieu Grosch en Silvia-Adriana Ţicău.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1 van de notulen van 23.4.2009, punt 8.2 van de notulen van 23.4.2009 en punt 8.3 van de notulen van 23.4.2009.


13. Rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen ***I - Rechten van autobus- en touringcarpassagiers ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming [COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming [COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

Michel Teychenné en Gabriele Albertini leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda (fungerend voorzitter van de Raad) en Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Georgios Papastamkos (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie, Robert Evans, namens de PSE-Fractie, Dirk Sterckx, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Brian Simpson, Francesco Ferrari, Reinhard Rack, Emanuel Jardim Fernandes, Marian-Jean Marinescu en Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Christian Rovsing.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda en Antonio Tajani.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Michel Teychenné en Gabriele Albertini.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 23.4.2009 en punt 8.7 van de notulen van 23.4.2009.

(In afwachting van het vragenuur wordt de vergadering om 18.15 uur onderbroken en om 18.30 uur hervat.)


VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

14. Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0227/2009).

Vraag 28 (Sarah Ludford): E-commerce.

Charlie McCreevy (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Sarah Ludford.

Vraag 29 (Claude Moraes): Alzheimerstrategie van de EU.

Androulla Vassiliou (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Claude Moraes.

Vraag 30 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Dreigende recessie in Zuidoost-Europa en gevolgen voor de Europese economie.

Janez Potočnik (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Vraag 31 (Gay Mitchell): Staatssteun in niet-communautaire Europese landen.

Neelie Kroes (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Gay Mitchell.

Vraag 32 (Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk): Discriminatie van Poolse scheepswerven in het licht van de recente goedkeuring van de overheidssteun voor de automobielindustrie door de EC.

Neelie Kroes beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Vraag 33 (Giovanna Corda): Onlineverkoop van parfums, kleding en merkproducten.

Neelie Kroes beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Giovanna Corda en Paul Rübig.

Vraag 34 (Georgios Papastamkos): Staatssteun voor het midden- en kleinbedrijf.

Neelie Kroes beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Georgios Papastamkos, Paul Rübig en Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vraag 35 zal schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 36 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Onderzoek en maritieme beroepen.

Janez Potočnik beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vraag 37 (Emmanouil Angelakas): Beoordeling creativiteit, innovatie en technologische ontwikkeling in de lidstaten.

Janez Potočnik beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Emmanouil Angelakas en Justas Vincas Paleckis.

Vraag 38 (Justas Vincas Paleckis): BONUS - Initiatief 169.

Janez Potočnik beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Justas Vincas Paleckis.

De vragen 39 en 40 worden schriftelijk beantwoord.

Vraag 41 (Marian Harkin): Communicatie met de burgers.

Margot Wallström (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marian Harkin.

Vraag 42 (David Martin): Rol van de Commissie bij de komende Europese verkiezingen.

Margot Wallström beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van David Martin en Marian Harkin.

De vragen 43 t/m 54, 56 t/m 61 en 63 t/m 77 worden schriftelijk beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 20.00 uur onderbroken en om 21.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

15. Samenstelling Parlement

Ignasi Guardans Cambó heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 23 april 2009.

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van het Reglement constateert het Parlement dat de zetel vacant is en stelt het de betrokken lidstaat hiervan in kennis.


16. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI besluit het Parlement de mandaten van

Liene Liepiņa, met ingang van 19 maart 2009, en
Daniel Bautista, met ingang van 26 maart 2009,

te bekrachtigen.


17. Beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/116/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten [COM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Brian Crowley (A6-0070/2009)

Brian Crowley leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Erna Hennicot-Schoepges (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Emmanouil Angelakas (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Christopher Heaton-Harris (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Jacques Toubon, namens de PPE-DE-Fractie, Neena Gill, namens de PSE-Fractie, Sharon Bowles, namens de ALDE-Fractie, Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Mary Lou McDonald, namens de GUE/NGL-Fractie, Manuel Medina Ortega, Olle Schmidt, Roberto Musacchio, Athanasios Pafilis en Jens Holm.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Manolis Mavrommatis, Glyn Ford en Christofer Fjellner.

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy en Brian Crowley.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 23.4.2009.


18. Actieplan inzake de stedelijke mobiliteit (debat)

Verslag over een actieplan inzake stedelijke mobiliteit [2008/2217(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Gilles Savary (A6-0199/2009)

Gilles Savary leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jean Marie Beaupuy (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Reinhard Rack, namens de PPE-DE-Fractie, Saïd El Khadraoui, namens de PSE-Fractie, Michael Cramer, namens de Verts/ALE-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Renate Sommer en Maria Eleni Koppa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mieczysław Edmund Janowski.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gilles Savary.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.33 van de notulen van 23.4.2009.


19. Actieplan intelligente vervoerssysteemssystemen - Intelligente vervoerssystemen op het gebied van het wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen ***I (debat)

Verslag over het actieplan intelligente vervoerssysteemen [2008/2216(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het kader voor het toepassen van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen [COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

Anne E. Jensen leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Giovanni Robusti (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Etelka Barsi-Pataky, namens de PPE-DE-Fractie, Silvia-Adriana Ţicău, namens de PSE-Fractie, Sepp Kusstatscher, namens de Verts/ALE-Fractie, Dieter-Lebrecht Koch, Gilles Savary en Zita Gurmai.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Den Dover.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani en Anne E. Jensen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.34 van de notulen van 23.4.2009 en punt 8.9 van de notulen van 23.4.2009.


20. Programma Marco Polo II ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1692/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het tweede Marco Poloprogramma voor de toekenning van communautaire financiële bijstand om de milieuprestaties van het vrachtvervoerssysteem te verbeteren ("Marco Polo II") [COM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

Ulrich Stockmann leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Anne E. Jensen (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Dieter-Lebrecht Koch, namens de PPE-DE-Fractie, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, namens de UEN-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, en Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani en Ulrich Stockmann.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.10 van de notulen van 23.4.2009.


21. Europees spoorwegnet voor een concurrerend goederenvervoer ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een Europees spoorwegnet voor een concurrerend goederenvervoer [COM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

Petr Duchoň leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie, Lily Jacobs, namens de PSE-Fractie, Michael Cramer, namens de Verts/ALE-Fractie, en Ulrich Stockmann.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Gabriele Albertini.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani en Petr Duchoň.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 23.4.2009.


22. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 423.627/OJJE).


23. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.50 uur gesloten.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Bautista, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podimata, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid