Indeks 
Protokół
PDF 268kWORD 190k
Środa, 22 kwietnia 2009 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Agencje ratingowe ***I - Wymogi dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów ***I - Podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji oraz ubezpieczeniowa i reasekuracyjna (przekształcenie) ***I (debata)
 5.Mechanizm średniookresowego wsparcia finansowego dla bilansów płatniczych państw członkowskich * - Mechanizm średniookresowego wsparcia finansowego dla bilansów płatniczych państw członkowskich (debata)
 6.Głosowanie
  
6.1.Kalendarz posiedzeń Parlamentu Europejskiego na rok 2010 (głosowanie)
  
6.2.Umowa między WE a Pakistanem dotycząca niektórych aspektów przewozów lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.3.Przystąpienie WE do regulaminu nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.4.Warunki zdrowotne zwierząt, regulujące przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.5.Zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.6.Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***II (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.7.Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego: rozporządzenie wykonawcze ***II (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.8.Europejskim program badań naukowych w dziedzinie metrologii ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.9.Obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.10.Minimalne zapasy surowej ropy naftowej lub produktów naftowych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.11.Sieć ostrzegania o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej (CIWIN) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.12.Europejska sieć ochrony osób publicznych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.13.Krajowe programy restrukturyzacji sektora bawełny
  
6.14.Protokół wykonawczy do konwencji alpejskiej w zakresie transportu (Protokół „Transport”) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.15.Projekt budżetu korygującego nr 2/2009 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.16.Projekt budżetu korygującego nr 3/2009 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.17.Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Aldo Patriciello (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.18.Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Renato Brunettiego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.19.Wniosek o konsultację w zakresie immunitetu oraz przywilejów Antonio Di Pietro(art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.20.Wniosek o uchylenie immunitetu Hannesa Swobody (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.21.Kontrola wykonania budżetu w odniesieniu do instrumentu pomocy przedakcesyjnej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.22.Skuteczne wykonywanie orzeczeń w Unii Europejskiej: dostępność informacji o majątku dłużnika (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.23.Roczne sprawozdanie w sprawie działalności Komisji Petycji roku 2008 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.24.Zintegrowane podejście do kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach prac komisji i delegacji (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.25.Rynek wewnętrzny energii elektrycznej ***II (głosowanie)
  
6.26.Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ***II (głosowanie)
  
6.27.Warunki dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej ***II (głosowanie)
  
6.28.Rynek wewnętrzny gazu ziemnego ***II (głosowanie)
  
6.29.Warunki dostępu do sieci przesyłowych gazu naturalnego ***II (głosowanie)
  
6.30.Interoperacyjność dla europejskich administracji publicznych (ISA) ***I (głosowanie)
  
6.31.Maszyny do stosowania pestycydów ***I (głosowanie)
  
6.32.Efektywność paliwowa: oznakowanie opon ***I (głosowanie)
  
6.33.Zmiana rozporządzenia (WE) nr 717/2007 (telefonia ruchoma) oraz dyrektywy 2002/21/WE (łączność elektroniczna) ***I (głosowanie)
  
6.34.Wymogi dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów ***I (głosowanie)
  
6.35.Podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji oraz ubezpieczeniowa i reasekuracyjna (przekształcenie) ***I (głosowanie)
  
6.36.Przejściowa umowa handlowa z Turkmenistanem (głosowanie)
  
6.37.Przejściowa umowa handlowa z Turkmenistanem * (głosowanie)
  
6.38.Wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego * (głosowanie)
  
6.39.Wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa * (głosowanie)
  
6.40.Ochrona zasobów rybnych poprzez środki techniczne * (głosowanie)
  
6.41.Wspólna europejska polityka imigracyjna: zasady, działania i narzędzia (głosowanie)
  
6.42.Zielona księga na temat przyszłości polityki dotyczącej sieci TEN-T (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Trzęsienie ziemi w regionie Abruzji we Włoszech (debata)
 11.Absolutorium budżetowe 2007: Rada (debata)
 12.Wspólne zasady dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (przekształcenie) ***II - Wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego ***II - Wspólne zasady dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (przekształcenie) ***II (debata)
 13.Prawa pasażerów podróżujących drogą morską i wodną śródlądową ***I - Prawa pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym ***I (debata)
 14.Tura pytań (pytania do Komisji)
 15.Skład Parlamentu
 16.Weryfikacja mandatów
 17.Czas ochrony prawa autorskiego i niektóre prawa pokrewne ***I (debata)
 18.Plan działania na rzecz mobilności w mieście (debata)
 19.Plan działania na rzecz inteligentnych systemów transportu - Inteligentne systemy transportowe w dziedzinie transportu drogowego i interfejsy z innymi środkami transportu ***I (debata)
 20.Program Marco Polo II ***I (debata)
 21.Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy ***I (debata)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martine ROURE
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Składanie dokumentów

Komisja parlamentarna złożyła następujące sprawozdanie:

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (COM(2009)0169 - C6-0134/2009 - 2009/0053(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A6-0268/2009)


3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 115 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I. Prawa kobiet w Afganistanie

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan i Konrad Szymański w imieniu grupy UEN w sprawie praw kobiet w Afganistanie (B6-0197/2009);

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes i Emilio Menéndez del Valle w imieniu grupy PSE w sprawie statusu osobistego kobiet w Afganistanie (B6-0198/2009);

- Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Nickolay Mladenov i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE w sprawie praw kobiet w Afganistanie (B6-0199/2009)

- Raül Romeva i Rueda i Angelika Beer w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie szariatu, nowego prawa rodzinnego w Afganistanie (B6-0200/2009);

- André Brie, Vittorio Agnoletto i Luisa Morgantini w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie praw kobiet w Afganistanie (B6-0241/2009);

- Marios Matsakis, Marco Cappato i Toomas Savi w imieniu grupy ALDE w sprawie praw kobiet w Afganistanie (B6-0252/2009).

II. Wparcie dla Specjalnego Trybunału ds. Sierra Leone

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes i Thijs Berman w imieniu grupy PSE w sprawie wykonywania kar orzekanych przez sądy i trybunały międzynarodowe, w z szczególności w sprawie Trybunału Specjalnego dla Sierra Leone (B6-0242/2009);

- Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE w sprawie wsparcia dla Trybunału Specjalnego dla Sierra Leone (B6-0243/2009);

- Mikel Irujo Amezaga i Marie Anne Isler Béguin w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Trybunału Specjalnego dla Sierra Leone (B6-0244/2009);

- Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Trybunału Specjalnego dla Sierra Leone (B6-0245/2009);

- Marco Cappato i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE w sprawie wsparcia dla Trybunału Specjalnego dla Sierra Leone (B6-0253/2009);

- Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Adam Bielan i Hanna Foltyn-Kubicka w imieniu grupy UEN w sprawie Trybunału Specjalnego dla Sierra Leone (B6-0255/2009).

III. Sytuacja humanitarna osób przebywajacych w obozie Ashraf

- Pasqualina Napoletano i Ana Maria Gomes w imieniu grupy PSE w sprawie sytuacji humanitarnej osób przebywających w obozie Ashraf (B6-0247/2009);

- Alejo Vidal-Quadras, Tunne Kelam, Charles Tannock, Michael Gahler, Struan Stevenson i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE w sprawie sytuacji humanitarnej osób przebywających w obozie Ashraf (B6-0248/2009);

- Angelika Beer i Cem Özdemir w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie sytuacji humanitarnej osób przebywających w obozie Ashraf (B6-0249/2009)

- André Brie i Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie sytuacji humanitarnej osób przebywających w obozie Ashraf (B6-0250/2009);

- Mogens Camre, Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka i Adam Bielan w imieniu grupy UEN w sprawie obozu Ashraf – Irak (B6-0251/2009);

- Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi i Thierry Cornillet w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji humanitarnej osób przebywających w obozie Ashraf (B6-0254/2009).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 142 Regulaminu.


4. Agencje ratingowe ***I - Wymogi dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów ***I - Podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji oraz ubezpieczeniowa i reasekuracyjna (przekształcenie) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie agencji ratingowych [COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów [COM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Renate Weber (A6-0247/2009)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (SOLVENCY II) (przekształcenie) [COM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Peter Skinner (A6-0413/2008)

Jean-Paul Gauzès, Renate Weber i Peter Skinner przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Charlie McCreevy (członek Komisji).

Głos zabrali: Gay Mitchell (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Sharon Bowles (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Karsten Friedrich Hoppenstedt w imieniu grupy PPE-DE, Gianni Pittella w imieniu grupy PSE, Wolf Klinz w imieniu grupy ALDE, Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN, Alain Lipietz w imieniu grupy Verts/ALE, Sahra Wagenknecht w imieniu grupy GUE/NGL, Godfrey Bloom w imieniu grupy IND/DEM, Bruno Gollnisch niezrzeszony, John Purvis, Pervenche Berès, Marielle De Sarnez, Ewa Tomaszewska i Mary Lou McDonald.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Nils Lundgren, Othmar Karas, Robert Goebbels, Andrea Losco, Adamos Adamou, Johannes Blokland, Werner Langen, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Bernard Wojciechowski, Margaritis Schinas, Manuel Medina Ortega, Margarita Starkevičiūtė, Sirpa Pietikäinen, Antolín Sánchez Presedo, Daniel Dăianu i Klaus-Heiner Lehne.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jean-Pierre Audy, Kurt Joachim Lauk i Pervenche Berès.

Głos zabrali: Charlie McCreevy, Jean-Paul Gauzès, Renate Weber i Peter Skinner.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: A6-0191/2009: pkt 8.5 protokołu z dnia 23.4.2009, A6-0247/2009 i A6-0413/2009: pkt 6.34 protokołu z dnia 22.4.2009 i pkt 6.35 protokołu z dnia 22.4.2009


5. Mechanizm średniookresowego wsparcia finansowego dla bilansów płatniczych państw członkowskich * - Mechanizm średniookresowego wsparcia finansowego dla bilansów płatniczych państw członkowskich (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia (WE) nr 332/2002 ustanawiającego mechanizm średniookresowego wsparcia finansowego dla bilansów płatniczych państw członkowskich [COM(2009)0169 - C6-0134/2009 - 2009/0053(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Pervenche Berès (A6-0268/2009)

Oświadczenia Rady i Komisji: Mechanizm średniookresowego wsparcia finansowego dla bilansów płatniczych państw członkowskich

Pervenche Berès przedstawiła sprawozdanie.

Charlie McCreevy (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Przewodnicząca ogłosiła, że Rada poinformowała, iż nie będzie składać oświadczenia w tej sprawie.

Głos zabrali: Zsolt László Becsey w imieniu grupy PPE-DE, Elisa Ferreira w imieniu grupy PSE, i Guntars Krasts w imieniu grupy UEN.

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Alain Lipietz w imieniu grupy Verts/ALE, Werner Langen, Dariusz Rosati i Edit Herczog.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Theodor Dumitru Stolojan, Andrzej Wielowieyski i Margarita Starkevičiūtė.

Głos zabrali: Charlie McCreevy i Pervenche Berès.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, w sprawie ustanowienia instrumentu średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (B6-0256/2009).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.16 protokołu z dnia 24.4.2009 i pkt 7.19 protokołu z dnia 24.4.2009.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.20 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12.00.)


PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Kalendarz posiedzeń Parlamentu Europejskiego na rok 2010 (głosowanie)

Kalendarz posiedzeń Parlamentu Europejskiego na rok 2010: zob.: propozycja Konferencji Przewodniczących (pkt 10 protokołu z dnia 1.4.2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Przyjęto

Kalendarz posiedzeń Parlamentu Europejskiego na rok 2010 został w związku z tym ustalony w następujący sposób:

od 18 do 21 stycznia

od 8 do 11 lutego

24 i 25 lutego

od 8 do 11 marca

24 i 25 marca

od 19 do 22 kwietnia

5 i 6 maja

od 17 do 20 maja

od 14 do 17 czerwca

od 5 do 8 lipca

od 6 do 9 września

od 20 do 23 września

6 i 7 października

od 18 do 21 października

10 i 11 listopada

od 22 do 25 listopada

od 13 do 16 grudnia.


6.2. Umowa między WE a Pakistanem dotycząca niektórych aspektów przewozów lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu dotyczącą niektórych aspektów przewozów lotniczych [COM(2008)0081 - C6-0080/2009 - 2008/0036(CNS)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0188/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA-PROV(2009)0218)


6.3. Przystąpienie WE do regulaminu nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do regulaminu nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych zawierającego przepisy dotyczące homologacji pojazdów użytkowych w zakresie ich zewnętrznych elementów wystających znajdujących się przed tylnym oblachowaniem kabiny [COM(2008)0675 - 7240/2009 - C6-0119/2009 - 2008/0205(AVC)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Helmuth Markov (A6-0243/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA-PROV(2009)0219)

W ten sposób Parlament wyraził swoją zgodę.


6.4. Warunki zdrowotne zwierząt, regulujące przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (wersja ujednolicona) [COM(2008)0715 - C6-0479/2008 - 2008/0219(CNS)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0248/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA-PROV(2009)0220)


6.5. Zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych (wersja ujednolicona) [COM(2008)0796 - C6-0018/2009 - 2008/0226(CNS)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0249/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA-PROV(2009)0221)


6.6. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***II (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników [14518/1/2008 - C6-0003/2009 - 2006/0008(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Jan Cremers (A6-0207/2009)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY i POPRAWKI

Jan Cremers (sprawozdawca) złożył oświadczenie w myśl art. 131 ust. 4 Regulaminu.

Ogłoszono zatwierdzenie (P6_TA-PROV(2009)0222)


6.7. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego: rozporządzenie wykonawcze ***II (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego [14516/4/2008 - C6-0006/2009 - 2006/0006(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Jean Lambert (A6-0204/2009)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY i POPRAWKI

Jean Lambert (sprawozdawczyni) złożył oświadczenie w myśl art. 131 ust. 4 Regulaminu.

Ogłoszono zatwierdzenie (P6_TA-PROV(2009)0223)


6.8. Europejskim program badań naukowych w dziedzinie metrologii ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Wspólnoty w Europejskim Programie Badawczo-Rozwojowym w dziedzinie Metrologii podjętym przez kilka państw członkowskich [COM(2008)0814 - C6-0468/2008 - 2008/0230(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Erika Mann (A6-0221/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKA i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Erika Mann (sprawozdawczyni) złożył oświadczenie w myśl art. 131 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA-PROV(2009)0224)


6.9. Obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek [COM(2008)0644 - C6-0373/2008 - 2008/0198(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Caroline Lucas (A6-0115/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA-PROV(2009)0225)


6.10. Minimalne zapasy surowej ropy naftowej lub produktów naftowych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów naftowych [COM(2008)0775 - C6-0511/2008 - 2008/0220(CNS)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Miloslav Ransdorf (A6-0214/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA-PROV(2009)0226)


6.11. Sieć ostrzegania o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej (CIWIN) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie sieci ostrzegania o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej (CIWIN) [COM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Luca Romagnoli (A6-0228/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA-PROV(2009)0227)


6.12. Europejska sieć ochrony osób publicznych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie inicjatywy Królestwa Niderlandów na rzecz przyjęcia decyzji Rady zmieniającej decyzję 2002/956/WSiSW ustanawiającą europejską sieć ochrony osób publicznych [16437/2008 - C6-0029/2009 - 2009/0801(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A6-0193/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA-PROV(2009)0228)


6.13. Krajowe programy restrukturyzacji sektora bawełny

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 637/2008 w odniesieniu do krajowych programów restrukturyzacji sektora bawełny [COM(2009)0037 - C6-0063/2009 - 2009/0008(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: María Isabel Salinas García (A6-0200/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA-PROV(2009)0229)

Wystąpienia:

Charlie McCreevy (członek Komisji) przed głosowaniem.


6.14. Protokół wykonawczy do konwencji alpejskiej w zakresie transportu (Protokół „Transport”) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu wykonawczego do konwencji alpejskiej w zakresie transportu (Protokół „Transport”) [COM(2008)0895 - C6-0073/2009 - 2008/0262(CNS)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Reinhard Rack (A6-0219/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Reinhard Rack (sprawozdawca) złożył oświadczenie w myśl art. 131 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA-PROV(2009)0230)


6.15. Projekt budżetu korygującego nr 2/2009 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, Sekcja III - Komisja [6953/2009 – C6 0077/2009 – 2009/2010(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jutta Haug (A6-0192/2009)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA-PROV(2009)0231)


6.16. Projekt budżetu korygującego nr 3/2009 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, Sekcja III - Komisja [8153/2009 – C6 0118/2009 – 2009/2017(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jutta Haug (A6-0194/2009)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA-PROV(2009)0232)


6.17. Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Aldo Patriciello (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Aldo Patriciello [2008/2323(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Aloyzas Sakalas (A6-0196/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA-PROV(2009)0233)


6.18. Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Renato Brunettiego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku Renato Brunettiego o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Renato Brunettiego [2008/2147(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Aloyzas Sakalas (A6-0195/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA-PROV(2009)0234)


6.19. Wniosek o konsultację w zakresie immunitetu oraz przywilejów Antonio Di Pietro(art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o konsultację w zakresie immunitetu oraz przywilejów Antonio Di Pietro [2008/2146(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Aloyzas Sakalas (A6-0197/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA-PROV(2009)0235)


6.20. Wniosek o uchylenie immunitetu Hannesa Swobody (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Hannesa Swobody [2009/2014(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0190/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA-PROV(2009)0236)

Wystąpienia:

Hannes Swoboda zauważył, że nie uczestniczył w tym głosowaniu.


6.21. Kontrola wykonania budżetu w odniesieniu do instrumentu pomocy przedakcesyjnej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie kontroli wykonania budżetu w odniesieniu do instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA) za 2007 r. [2008/2206(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0181/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA-PROV(2009)0237)


6.22. Skuteczne wykonywanie orzeczeń w Unii Europejskiej: dostępność informacji o majątku dłużnika (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie skutecznego wykonywania orzeczeń w Unii Europejskiej: dostępność informacji o majątku dłużnika [2008/2233(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Neena Gill (A6-0252/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA-PROV(2009)0238)


6.23. Roczne sprawozdanie w sprawie działalności Komisji Petycji roku 2008 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania w sprawie działalności Komisji Petycji w roku 2008 [2008/2301(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Mairead McGuinness (A6-0232/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA-PROV(2009)0239)


6.24. Zintegrowane podejście do kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach prac komisji i delegacji (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zintegrowanego podejścia do kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach prac komisji i delegacji [2008/2245(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Anna Záborská (A6-0198/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA-PROV(2009)0240)


6.25. Rynek wewnętrzny energii elektrycznej ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE [14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA-PROV(2009)0241)

Wystąpienia:

Eluned Morgan (sprawozdawczyni) przed głosowaniem.


6.26. Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki [14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Giles Chichester (A6-0235/2009)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA-PROV(2009)0242)


6.27. Warunki dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie(WE) nr 1228/2003 [14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 27)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA-PROV(2009)0243)


6.28. Rynek wewnętrzny gazu ziemnego ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE [14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 28)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA-PROV(2009)0244)


6.29. Warunki dostępu do sieci przesyłowych gazu naturalnego ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 [14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Atanas Paparizov (A6-0237/2009)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 29)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA-PROV(2009)0245)


6.30. Interoperacyjność dla europejskich administracji publicznych (ISA) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych (ISA) [COM(2008)0583 - C6-0337/2008 - 2008/0185(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Dragoş Florin David (A6-0136/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 30)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA-PROV(2009)0246)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA-PROV(2009)0246)


6.31. Maszyny do stosowania pestycydów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn do stosowania pestycydów, zmieniającej dyrektywę 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn [COM(2008)0535 - C6-0307/2008 - 2008/0172(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Leopold Józef Rutowicz (A6-0137/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 31)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA-PROV(2009)0247)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA-PROV(2009)0247)

Wystąpienia:

- Leopold Józef Rutowicz (sprawozdawca) avant le vote;

- Charlie McCreevy (członek Komisji) aby przedstawić stanowisko Komisji w sprawie poprawek.


6.32. Efektywność paliwowa: oznakowanie opon ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznakowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów [COM(2008)0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Ivo Belet (A6-0218/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 32)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA-PROV(2009)0248)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA-PROV(2009)0248)


6.33. Zmiana rozporządzenia (WE) nr 717/2007 (telefonia ruchoma) oraz dyrektywy 2002/21/WE (łączność elektroniczna) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej [COM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Adina-Ioana Vălean (A6-0138/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 33)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej ((P6_TA-PROV(2009)0249)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA-PROV(2009)0249)

Wystąpienia:

Adina-Ioana Vălean (sprawozdawczyni) przedstawiła poprawkę ustną do art. 1 pkt 2 lit.b), która została przyjęta.


6.34. Wymogi dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów [COM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Renate Weber (A6-0247/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 34)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA-PROV(2009)0250)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA-PROV(2009)0250)

Wystąpienia:

Charlie McCreevy (członek Komisji) przed głosowaniem w sprawie zmienionego wniosku.


6.35. Podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji oraz ubezpieczeniowa i reasekuracyjna (przekształcenie) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (SOLVENCY II) (przekształcenie) [COM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Peter Skinner (A6-0413/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 35)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA-PROV(2009)0251)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA-PROV(2009)0251)

Wystąpienia:

Charlie McCreevy (członek Komisji) przed głosowaniem.


6.36. Przejściowa umowa handlowa z Turkmenistanem (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0150/2009/rev i B6-0160/2009

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 36)

Głos zabrali: Karel Schwarzenberg (urzędujący przewodniczący Rady) i Charlie McCreevy (członek Komisji).

Głos zabrali: Harlem Désir, który zwrócił się o przesunięcie głosowania (Przewodniczący odpowiedział mu, że nie otrzymał takiego wniosku od grupy politycznej), Helmuth Markov, który również zalecił przesunięcie głosowania oraz Daniel Caspary (sprawozdawca), który sprzeciwił się wnioskowi o przesunięcie złożonemu przez Harlema Désira.

Głos zabrał Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, który zwrócił się o przesunięcie głosowania. W głosowaniu elektronicznym (243 głosów za, 392 przeciw, 27 wstrzymujących się) Parlament odrzucił ten wniosek.

PROJEKT REZOLUCJI B6-0150/2009/rev

Przyjęto (P6_TA-PROV(2009)0252)

(Projekt rezolucji B6-0160/2009 stał się bezprzedmiotowy.)


6.37. Przejściowa umowa handlowa z Turkmenistanem * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską oraz Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony, a Turkmenistanem z drugiej strony [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 37)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA-PROV(2009)0253)


6.38. Wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady (Euratom) ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego [COM(2008)0790 - C6-0026/2009 - 2008/0231(CNS)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Gunnar Hökmark (A6-0236/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 38)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA-PROV(2009)0254)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA-PROV(2009)0254)


6.39. Wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa [COM(2008)0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Raül Romeva i Rueda (A6-0253/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 39)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA-PROV(2009)0255)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA-PROV(2009)0255)


6.40. Ochrona zasobów rybnych poprzez środki techniczne * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ochrony zasobów rybnych poprzez środki techniczne [COM(2008)0324 - C6-0282/2008 - 2008/0112(CNS)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 40)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA-PROV(2009)0256)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA-PROV(2009)0256)


6.41. Wspólna europejska polityka imigracyjna: zasady, działania i narzędzia (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wspólnej europejskiej polityki imigracyjnej: zasady, działania i narzędzia [2008/2331(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Simon Busuttil (A6-0251/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 41)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę PPE-DE)

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA-PROV(2009)0257)


6.42. Zielona księga na temat przyszłości polityki dotyczącej sieci TEN-T (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Zielonej księgi na temat przyszłości polityki dotyczącej sieci TEN-T [2008/2218(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Eva Lichtenberger (A6-0224/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 42)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę PPE-DE)

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA-PROV(2009)0258)


7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Kalendarz posiedzeń Parlamentu Europejskiego na rok 2010: David Sumberg

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

Kalendarz posiedzeń Parlamentu Europejskiego na rok 2010: Christopher Heaton-Harris

Sprawozdanie Mairead McGuinness - A6-0232/2009: Daniel Hannan

Sprawozdanie Anna Záborská - A6-0198/2009: Hannu Takkula

Zalecenie do drugiego czytania: Eluned Morgan - A6-0216/2009: Daniel Hannan i Syed Kamall

Sprawozdanie Ivo Belet - A6-0218/2009: Hannu Takkula

Sprawozdanie Adina-Ioana Vălean - A6-0138/2009: Hannu Takkula, Syed Kamall, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan, Inese Vaidere

Sprawozdanie Peter Skinner - A6-0413/2008: Eoin Ryan

Sprawozdanie Gunnar Hökmark - A6-0236/2009: Christopher Heaton-Harris

Sprawozdanie Raül Romeva i Rueda - A6-0253/2009: Jim Allister, Daniel Hannan, Catherine Stihler

Sprawozdanie Cornelis Visser - A6-0206/2009: Syed Kamall, Inese Vaidere

Sprawozdanie Simon Busuttil - A6-0251/2009: Simon Busuttil, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio


8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.35 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

9. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Trzęsienie ziemi w regionie Abruzji we Włoszech (debata)

Oświadczenie Komisji: Trzęsienie ziemi w regionie Abruzji we Włoszech

Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Gabriele Albertini w imieniu grupy PPE-DE, Gianni Pittella w imieniu grupy PSE, Patrizia Toia w imieniu grupy ALDE, Roberta Angelilli w imieniu grupy UEN, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE i Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Reinhard Rack i Armando Veneto.

Głos zabrał Siim Kallas.

Debata została zamknięta.


11. Absolutorium budżetowe 2007: Rada (debata)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium budżetowego z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007, Sekcja II - Rada [C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

Głos zabrał Søren Bo Søndergaard, z wnioskiem o wyjaśnienie kwestii nieobecności przedstawicieli Rady (przewodniczący potwierdził, że przedstawiciele Rady zostali zaproszeni do udziału w debacie), a także w celu przedstawienia sprawozdania.

Głos zabrali: José Javier Pomés Ruiz w imieniu grupy PPE-DE, Costas Botopoulos w imieniu grupy PSE, Kyösti Virrankoski w imieniu grupy ALDE, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Jens Holm w imieniu grupy GUE/NGL, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM, Hans-Peter Martin, niezrzeszony, Herbert Bösch i Paulo Casaca.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Karl von Wogau.

Głos zabrali: Hans-Peter Martin, w kwestii osobistej związanej z wypowiedzią Karla von Wogau, oraz, w odpowiedzi, Karl von Wogau.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Paul Rübig.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Herbert Bösch (przewodniczący komisji CONT), w nawiązaniu do pierwszej wypowiedzi Karla von Wogau.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ingeborg Gräßle i Pierre Pribetich.

Głos zabrał Søren Bo Søndergaard.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.14 protokołu z dnia 23.4.2009.


12. Wspólne zasady dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (przekształcenie) ***II - Wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego ***II - Wspólne zasady dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (przekształcenie) ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (przekształcenie) [11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE [11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku przewozów drogowych (przekształcenie) [11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

Mathieu Grosch i Silvia-Adriana Ţicău przedstawili zalecenia do drugiego czytania.

Głos zabrali: Pavel Svoboda (urzędujący przewodniczący Rady) i Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, Brian Simpson w imieniu grupy PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert w imieniu grupy ALDE, Roberts Zīle w imieniu grupy UEN, Georgios Toussas w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Corien Wortmann-Kool, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Michael Henry Nattrass, Dieter-Lebrecht Koch, Saïd El Khadraoui i Ari Vatanen.

Głos zabrał Pavel Svoboda.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Antonio Tajani, Dirk Sterckx, w sprawie przebiegu debaty, Mathieu Grosch i Silvia-Adriana Ţicău.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 23.4.2009, pkt 8.2 protokołu z dnia 23.4.2009 i pkt 8.3 protokołu z dnia 23.4.2009.


13. Prawa pasażerów podróżujących drogą morską i wodną śródlądową ***I - Prawa pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw pasażerów podróżujących drogą morską i wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów [COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów [COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

Michel Teychenné i Gabriele Albertini przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Pavel Svoboda (urzędujący przewodniczący Rady) i Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Georgios Papastamkos (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, Robert Evans w imieniu grupy PSE, Dirk Sterckx w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Brian Simpson, Francesco Ferrari, Reinhard Rack, Emanuel Jardim Fernandes, Marian-Jean Marinescu i Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Christian Rovsing.

Głos zabrali: Pavel Svoboda i Antonio Tajani.

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Michel Teychenné i Gabriele Albertini.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 23.4.2009 i pkt 8.7 protokołu z dnia 23.4.2009.

(Posiedzenie zawieszone o godz. 18.15 w oczekiwaniu na turę pytań, zostało wznowione o godz. 18.30.)


PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

14. Tura pytań (pytania do Komisji)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B6-0227/2009).

Pytanie 28 (Sarah Ludford): Handel elektroniczny

Charlie McCreevy (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Sarah Ludford.

Pytanie 29 (Claude Moraes):

Androulla Vassiliou (członkini Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Claude Moraes.

Pytanie 30 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou):

Janez Potočnik (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Pytanie 31 (Gay Mitchell):

Neelie Kroes (członkini Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Gay Mitchell.

Pytanie 32 (Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk): Dyskryminacja polskich stoczni w świetle obecnych zgód KE na pomoc publiczną dla przemysłu samochodowego.

Neelie Kroes udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Pytanie 33 (Giovanna Corda):

Neelie Kroes udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Giovanna Corda i Paul Rübig.

Pytanie 34 (Georgios Papastamkos):

Neelie Kroes udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Georgios Papastamkos, Paul Rübig i Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Pytanie 35 zostanie rozpatrzone na piśmie.

Pytanie 36 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou):

Janez Potočnik udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Pytanie 37 (Emmanouil Angelakas):

Janez Potočnik udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Emmanouil Angelakas i Justas Vincas Paleckis.

Pytanie 38 (Justas Vincas Paleckis):

Janez Potočnik udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Justas Vincas Paleckis.

Pytania 39 oraz 40 zostaną rozpatrzone na piśmie.

Pytanie 41 (Marian Harkin):

Margot Wallström (wiceprzewodnicząca Komisji) udzieliła odpowiedzi napytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Marian Harkin.

Pytanie 42 (David Martin):

Margot Wallström udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali David Martin i Marian Harkin.

Pytania 43-54, 56-61oraz 63-77 zostaną rozpatrzone na piśmie (zob. załącznik do protokołu)

Tura pytań do Komisji została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20.00 i wznowione o 21.05.)

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

15. Skład Parlamentu

Ignasi Guardans Cambó zrzekł się na piśmie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 23 kwietnia 2009 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 regulaminu Parlament stwierdził wakat i poinformował o tym fakcie zainteresowane państwo członkowskie.


16. Weryfikacja mandatów

Na wniosek Komisji JURI Parlament podjął decyzję o stwierdzeniu ważności mandatów posłów:

Liene Liepiņy, ze skutkiem od dnia 19 marca 2009 r,

Daniela Bautisty, ze skutkiem od dnia 26 marca 2009 r.


17. Czas ochrony prawa autorskiego i niektóre prawa pokrewne ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych [COM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Brian Crowley (A6-0070/2009)

Brian Crowley przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Charlie McCreevy (członek Komisji).

Głos zabrali: Erna Hennicot-Schoepges (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Emmanouil Angelakas (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Christopher Heaton-Harris (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Jacques Toubon w imieniu grupy PPE-DE, Neena Gill w imieniu grupy PSE, Sharon Bowles w imieniu grupy ALDE, Roberta Angelilli w imieniu grupy UEN, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Mary Lou McDonald w imieniu grupy GUE/NGL, Manuel Medina Ortega, Olle Schmidt, Roberto Musacchio, Athanasios Pafilis i Jens Holm.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Manolis Mavrommatis, Glyn Ford i Christofer Fjellner.

Głos zabrali: Charlie McCreevy i Brian Crowley.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 23.4.2009.


18. Plan działania na rzecz mobilności w mieście (debata)

Sprawozdanie w sprawie planu działania na rzecz mobilności w mieście [2008/2217(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Gilles Savary (A6-0199/2009)

Gilles Savary przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Jean Marie Beaupuy (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Reinhard Rack w imieniu grupy PPE-DE, Saïd El Khadraoui w imieniu grupy PSE, Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Renate Sommer i Maria Eleni Koppa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Mieczysław Edmund Janowski.

Głos zabrał Antonio Tajani.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Gilles Savary.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.33 protokołu z dnia 23.4.2009.


19. Plan działania na rzecz inteligentnych systemów transportu - Inteligentne systemy transportowe w dziedzinie transportu drogowego i interfejsy z innymi środkami transportu ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie planu działania na rzecz inteligentnych systemów transportu [2008/2216(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wdrażania inteligentnych systemów transportowych w dziedzinie transportu drogowego oraz ich interfejsów z innymi rodzajami transportu [COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

Anne E. Jensen przedstawiła swoje sprawozdania.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Giovanni Robusti (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Etelka Barsi-Pataky w imieniu grupy PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău w imieniu grupy PSE, Sepp Kusstatscher w imieniu grupy Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Gilles Savary i Zita Gurmai.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Den Dover.

Głos zabrali: Antonio Tajani i Anne E. Jensen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.34 protokołu z dnia 23.4.2009 i pkt 8.9 protokołu z dnia 23.4.2009.


20. Program Marco Polo II ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1692/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające drugi program „Marco Polo” dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko („Marco Polo II”) [COM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

Ulrich Stockmann przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Anne E. Jensen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Dieter-Lebrecht Koch w imieniu grupy PPE-DE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk w imieniu grupy UEN, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM i Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Głos zabrali: Antonio Tajani i Ulrich Stockmann.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 23.4.2009.


21. Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy [COM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

Petr Duchoň przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, Lily Jacobs w imieniu grupy PSE, Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE i Ulrich Stockmann.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Gabriele Albertini.

Głos zabrali: Antonio Tajani i Petr Duchoň.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 23.4.2009.


22. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 423.627/OJJE).


23. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.50.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Bautista, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podimata, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności