Kazalo 
Zapisnik
PDF 253kWORD 181k
Sreda, 22. april 2009 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 4.Bonitetne agencije ***I - Zahteve za poročanje in dokumentiranje v primeru združitve in delitve ***I - Zavarovanje in pozavarovanje (SOLVENTNOST II) (prenovitev) ***I (razprava)
 5.Aranžma za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic * - Aranžma za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (razprava)
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Koledar zasedanj Evropskega parlamenta - 2010 (glasovanje)
  
6.2.Sporazum ES/Pakistan o nekaterih vidikih zračnega prometa * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.3.Pristop Evropske skupnosti k Pravilniku št. 61 Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o določbah glede homologacije gospodarskih vozil *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.4.Pogoji zdravstvenega varstva živali za premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.5.Trgovinski režimi za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.6.Koordinacija sistemov socialne varnosti ***II (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.7.Koordinacija sistemov socialne varnosti: podrobna pravila za izvajanje ***II (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.8.Evropski metrološki raziskovalni program ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.9.Obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.10.Minimalne zaloge surove nafte in/ali naftnih derivatov * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.11.Informacijsko omrežje za opozarjanje o ključni infrastrukturi (CIWIN) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.12.Evropska mreža za varovanje javnih osebnosti * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.13.Nacionalni programi prestrukturiranja za sektor bombaža
  
6.14.Protokol o izvajanju alpske konvencije na področju prometa (protokol o prometu) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.15.Sprememba proračuna št. 2/2009 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.16.Sprememba proračuna št. 3/2009 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.17.Zahteva za zaščito poslanske imunitete Alda Patricielleja (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.18.Zahteva za zaščito poslanske imunitete Renata Brunetteja (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.19.Zahteva za posvetovanje o imuniteti in privilegijih Antonia Di Pietra (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.20.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Hannesu Swobodi (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.21.Nadzor proračunskega izvajanja instrumenta za predpristopno pomoč (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.22.Učinovito izvrševanje sodnih odločb v Evropski uniji: preglednost dolžnikovega premoženja (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.23.Odločitve Odbora za peticije v letu 2008 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.24.Vključevanje načela enakosti med spoloma v delo odborov in delegacij (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.25.Notranji trg z električno energijo ***II (glasovanje)
  
6.26.Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev ***II (glasovanje)
  
6.27.Pogoji za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije ***II (glasovanje)
  
6.28.Notranji trg z zemeljskim plinom ***II (glasovanje)
  
6.29.Dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina ***II (glasovanje)
  
6.30.Interoperabilne rešitve za evropske javne uprave (ISA) ***I (glasovanje)
  
6.31.Stroji za nanašanje pesticidov ***I (glasovanje)
  
6.32.Izkoristek goriva: označevanje pnevmatik ***I (glasovanje)
  
6.33.Sprememba Uredbe (ES) št. 717/2007 (mobilna telefonska omrežja) in Direktive 2002/21/ES (elektronska komunikacija) ***I (glasovanje)
  
6.34.Zahteve za poročanje in dokumentiranje v primeru združitve in delitve ***I (glasovanje)
  
6.35.Zavarovanje in pozavarovanje (SOLVENTNOST II) (prenovitev) ***I (glasovanje)
  
6.36.Začasni sporazum EU/Turkmenistan (glasovanje)
  
6.37.Začasni sporazum EU/Turkmenistan * (glasovanje)
  
6.38.Okvir Skupnosti za jedrsko varnost * (glasovanje)
  
6.39.Nadzorni sistem Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike * (glasovanje)
  
6.40.Ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi * (glasovanje)
  
6.41.Skupna politika priseljevanja za Evropo (glasovanje)
  
6.42.Zelena knjiga o prihodnosti politike TEN-T (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Potres v italijanski provinci Abruziji (razprava)
 11.Razrešnica 2007: Svet (razprava)
 12.Dostop do trga avtobusnih prevozov (prenovitev) ***II - Skupna pravila glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika ***II - Dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (prenovitev) ***II (razprava)
 13.Pravice potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ***I - Pravice potnikov v avtobusnem prometu ***I (razprava)
 14.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 15.Sestava Parlamenta
 16.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 17.Trajanje varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic ***I (razprava)
 18.Akcijski načrt za mobilnost v mestih (razprava)
 19.Akcijski načrt za inteligentne prevozne sisteme - Inteligentni prometni sistemi v cestnem prometu in vmesniki do drugih vrst prevoza ***I (razprava)
 20.Drugi program "Marco Polo" za dodelitev finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa ("Marco Polo II") ***I (razprava)
 21.Evropsko železniško omrežje za konkurenčen tovorni promet ***I (razprava)
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martine ROURE
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Predložitev dokumentov

Od parlamentarnega odbora smo prejeli naslednje poročilo:

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 332/2002 o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (COM(2009)0169 - C6-0134/2009 - 2009/0053(CNS)) - Odbor ECON - Poročevalka: Pervenche Berès (A6-0268/2009)


3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 115 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogu resolucije:

I. Pravice žensk v Afganistanu

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan in Konrad Szymański v imenu skupine UEN o pravicah žensk v Afganistanu (B6-0197/2009);

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes in Emilio Menéndez del Valle v imenu skupine PSE o osebnem statusu žensk v Afganistanu (B6-0198/2009);

- Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Nickolay Mladenov in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE o pravicah žensk v Afganistanu (B6-0199/2009)

- Raül Romeva i Rueda in Angelika Beer v imenu skupine Verts/ALE o šeriatskem pravu, novem družinskem pravu v Afganistanu (B6-0200/2009);

- André Brie, Vittorio Agnoletto in Luisa Morgantini v imenu skupine GUE/NGL o pravicah žensk v Afganistanu (B6-0241/2009);

- Marios Matsakis, Marco Cappato in Toomas Savi v imenu skupine ALDE o pravicah žensk v Afganistanu (B6-0252/2009).

II. Pomoč Posebnemu sodišču za Sierra Leone

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes in Thijs Berman v imenu skupine PSE o izvajanju kazni, ki so jih izrekla mednarodna sodišča, zlasti o Posebnem sodišču za Sierro Leone (B6-0242/2009);

- Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE o podpori Posebnemu sodišču za Sierro Leone (B6-0243/2009);

- Mikel Irujo Amezaga in Marie Anne Isler Béguin v imenu skupine Verts/ALE o Posebnem sodišču za Sierro Leone (B6-0244/2009);

- Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL o Posebnem sodišču za Sierro Leone (B6-0245/2009);

- Marco Cappato in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE o podpori Posebnemu sodišču za Sierro Leone (B6-0253/2009);

- Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Adam Bielan in Hanna Foltyn-Kubicka v imenu skupine UEN o Posebnem sodišču za Sierro Leone (B6-0255/2009).

III. Humanitarne razmere v taborišču Ashraf

- Pasqualina Napoletano in Ana Maria Gomes v imenu skupine PSE o humanitarnih razmerah v taborišču Ashraf (B6-0247/2009);

- Alejo Vidal-Quadras, Tunne Kelam, Charles Tannock, Michael Gahler, Struan Stevenson in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE o humanitarnih razmerah v taborišču Ashraf (B6-0248/2009);

- Angelika Beer in Cem Özdemir v imenu skupine Verts/ALE o humanitarnih razmerah v taborišču Ashraf (B6-0249/2009)

- André Brie in Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL o humanitarnih razmerah v taborišču Ashraf (B6-0250/2009);

- Mogens Camre, Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka in Adam Bielan v imenu skupine UEN o taborišču Ashraf – Irak (B6-0251/2009);

- Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi in Thierry Cornillet v imenu skupine ALDE o humanitarnih razmerah v taborišču Ashraf (B6-0254/2009).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 142 Poslovnika.


4. Bonitetne agencije ***I - Zahteve za poročanje in dokumentiranje v primeru združitve in delitve ***I - Zavarovanje in pozavarovanje (SOLVENTNOST II) (prenovitev) ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah [COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 77/91/EGS, 78/855/EGS in 82/891/EGS ter Direktive 2005/56/ES glede zahtev za poročanje in dokumentiranje v primeru združitve in delitve [COM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Renate Weber (A6-0247/2009)

Poročilo: Spremenjeni predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (prenovitev) [COM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Peter Skinner (A6-0413/2008)

Jean-Paul Gauzès, Renate Weber in Peter Skinner so predstavili poročila

Govoril je Charlie McCreevy (član Komisije).

Govorili so Gay Mitchell (pripravljalec mnenja odbora ECON), Sharon Bowles (pripravljalka mnenja odbora JURI), Karsten Friedrich Hoppenstedt v imenu skupine PPE-DE, Gianni Pittella v imenu skupine PSE, Wolf Klinz v imenu skupine ALDE, Cristiana Muscardini v imenu skupine UEN, Alain Lipietz v imenu skupine Verts/ALE, Sahra Wagenknecht v imenu skupine GUE/NGL, Godfrey Bloom v imenu skupine IND/DEM, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, John Purvis, Pervenche Berès, Marielle De Sarnez, Ewa Tomaszewska in Mary Lou McDonald.

PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

Govorili so Nils Lundgren, Othmar Karas, Robert Goebbels, Andrea Losco, Adamos Adamou, Johannes Blokland, Werner Langen, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Bernard Wojciechowski, Margaritis Schinas, Manuel Medina Ortega, Margarita Starkevičiūtė, Sirpa Pietikäinen, Antolín Sánchez Presedo, Daniel Dăianu in Klaus-Heiner Lehne.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jean-Pierre Audy, Kurt Joachim Lauk in Pervenche Berès.

Govorili so Charlie McCreevy, Jean-Paul Gauzès, Renate Weber in Peter Skinner.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: A6-0191/2009: točka 8.5 zapisnika z dne 23.4.2009, A6-0247/2009 in A6-0413/2009: točka 6.34 zapisnika z dne 22.4.2009 in točka 6.35 zapisnika z dne 22.4.2009


5. Aranžma za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic * - Aranžma za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 332/2002 o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic [COM(2009)0169 - C6-0134/2009 - 2009/0053(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Pervenche Berès (A6-0268/2009)

Izjavi Sveta in Komisije: Aranžma za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic

Pervenche Berès je predstavila poročilo.

Charlie McCreevy (član Komisije) je podal izjavo.

Predsednica je sporočila, da Svet ne želi podati izjave na to temo.

Govorili so Zsolt László Becsey v imenu skupine PPE-DE, Elisa Ferreira v imenu skupine PSE, in Guntars Krasts v imenu skupine UEN.

PREDSEDSTVO: Mario MAURO
podpredsednik

Govorili so Alain Lipietz v imenu skupine Verts/ALE, Werner Langen, Dariusz Rosati in Edit Herczog.

Po postopku "catch the eye" so govorili Theodor Dumitru Stolojan, Andrzej Wielowieyski in Margarita Starkevičiūtė.

Govorila sta Charlie McCreevy in Pervenche Berès.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Pervenche Berès v imenu odbora ECON o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (B6-0256/2009).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.16 zapisnika z dne 24.4.2009 in točka 7.19 zapisnika z dne 24.4.2009.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.20 v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 12.00.)


PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Koledar zasedanj Evropskega parlamenta - 2010 (glasovanje)

Koledar zasedanj Evropskega parlamenta – 2010: glej predlog konference predsednikov (točka 10 zapisnika z dne 1.4.2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

Sprejeto

Koledar zasedanj Evropskega parlamenta za leto 2010 je določen, kot sledi:

od 18. do 21. januarja

od 8. do 11. februarja

24. in 25. februarja

od 8. do 11. marca

24. in 25. marca

od 19. do 22. aprila

5. in 6. maja

od 17. do 20. maja

od 14. do 17. junija

od 5. do 8. julija

od 6. do 9. septembra

od 20. do 23. septembra

6. in 7. oktobra

od 18. do 21. oktobra

10. in 11. novembra

od 22. do 25. novembra

od 13. do 16. decembra


6.2. Sporazum ES/Pakistan o nekaterih vidikih zračnega prometa * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Pakistan o nekaterih vidikih zračnega prometa [COM(2008)0081 - C6-0080/2009 - 2008/0036(CNS)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Paolo Costa (A6-0188/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA-PROV(2009)0218)


6.3. Pristop Evropske skupnosti k Pravilniku št. 61 Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o določbah glede homologacije gospodarskih vozil *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo: Predlog Sklepa Sveta o pristopu Evropske skupnosti k Pravilniku št. 61 Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o določbah glede homologacije gospodarskih vozil v zvezi z njihovimi zunanjimi štrlečimi deli pred zadnjo steno kabine [COM(2008)0675 - 7240/2009 - C6-0119/2009 - 2008/0205(AVC)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Helmuth Markov (A6-0243/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA-PROV(2009)0219)

Parlament je s tem izrazil svojo privolitev.


6.4. Pogoji zdravstvenega varstva živali za premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (kodificirana različica) [COM(2008)0715 - C6-0479/2008 - 2008/0219(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0248/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA-PROV(2009)0220)


6.5. Trgovinski režimi za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (kodificirana različica) [COM(2008)0796 - C6-0018/2009 - 2008/0226(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0249/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA-PROV(2009)0221)


6.6. Koordinacija sistemov socialne varnosti ***II (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in določitvi vsebine prilog [14518/1/2008 - C6-0003/2009 - 2006/0008(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Jan Cremers (A6-0207/2009)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

SKUPNO STALIŠČE SVETA in PREDLOGI SPREMEMB

Jan Cremers (poročevalec) je podal izjavo v skladu s členom 131(4) Poslovnika.

Razglašeno kot odobreno (P6_TA-PROV(2009)0222)


6.7. Koordinacija sistemov socialne varnosti: podrobna pravila za izvajanje ***II (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti [14516/4/2008 - C6-0006/2009 - 2006/0006(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Jean Lambert (A6-0204/2009)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

SKUPNO STALIŠČE SVETA in PREDLOGI SPREMEMB

Jean Lambert (poročevalec) je podal izjavo v skladu s členom 131(4) Poslovnika.

Razglašeno kot odobreno (P6_TA-PROV(2009)0223)


6.8. Evropski metrološki raziskovalni program ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o udeležbi Skupnosti pri evropskem metrološkem raziskovalnem programu, ki ga je sprejelo več držav članic [COM(2008)0814 - C6-0468/2008 - 2008/0230(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Erika Mann (A6-0221/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOG SPREMEMBE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Erika Mann (poročevalka) je podala izjavo v skladu s členom 131(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA-PROV(2009)0224)


6.9. Obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode [COM(2008)0644 - C6-0373/2008 - 2008/0198(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Caroline Lucas (A6-0115/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA-PROV(2009)0225)


6.10. Minimalne zaloge surove nafte in/ali naftnih derivatov * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o obveznosti držav članic glede vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov [COM(2008)0775 - C6-0511/2008 - 2008/0220(CNS)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Miloslav Ransdorf (A6-0214/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA-PROV(2009)0226)


6.11. Informacijsko omrežje za opozarjanje o ključni infrastrukturi (CIWIN) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Odločbe Sveta o informacijskem omrežju za opozarjanje o ključni infrastrukturi (CIWIN) [COM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Luca Romagnoli (A6-0228/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA-PROV(2009)0227)


6.12. Evropska mreža za varovanje javnih osebnosti * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Pobuda Kraljevine Nizozemske za sprejem Sklepa Sveta o spremembi Sklepa 2002/956/PNZ o ustanovitvi Evropske mreže za varovanje javnih osebnosti [16437/2008 - C6-0029/2009 - 2009/0801(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Gérard Deprez (A6-0193/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA-PROV(2009)0228)


6.13. Nacionalni programi prestrukturiranja za sektor bombaža

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 637/2008 glede nacionalnih programov prestrukturiranja za sektor bombaža [COM(2009)0037 - C6-0063/2009 - 2009/0008(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: María Isabel Salinas García (A6-0200/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA-PROV(2009)0229)

Govoril je:

Charlie McCreevy (član Komisije) pred glasovanjem.


6.14. Protokol o izvajanju alpske konvencije na področju prometa (protokol o prometu) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sprejetju protokola o izvajanju alpske konvencije na področju prometa v imenu Evropske skupnosti (protokol o prometu) [COM(2008)0895 - C6-0073/2009 - 2008/0262(CNS)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Reinhard Rack (A6-0219/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Reinhard Rack (poročevalec) je podal izjavo v skladu s členom 131(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA-PROV(2009)0230)


6.15. Sprememba proračuna št. 2/2009 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Sprememba proračuna št. 2/2009 Evropske unije za proračunsko leto 2009
Oddelek III – Komisija [6953/2009 – C6 0077/2009 – 2009/2010(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Jutta Haug (A6-0192/2009)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA-PROV(2009)0231)


6.16. Sprememba proračuna št. 3/2009 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Sprememba proračuna Evropske unije št. 3/2009 za proračunsko leto 2009
Oddelek III – Komisija [8153/2009 – C6 0118/2009 – 2009/2017(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Jutta Haug (A6-0194/2009)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA-PROV(2009)0232)


6.17. Zahteva za zaščito poslanske imunitete Alda Patricielleja (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Zahteva za zaščito imunitete in privilegijev Alda Patriciella [2008/2323(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Aloyzas Sakalas (A6-0196/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA-PROV(2009)0233)


6.18. Zahteva za zaščito poslanske imunitete Renata Brunetteja (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Zahteva za posvetovanje o imuniteti in privilegijih Renata Brunetteja [2008/2147(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Aloyzas Sakalas (A6-0195/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA-PROV(2009)0234)


6.19. Zahteva za posvetovanje o imuniteti in privilegijih Antonia Di Pietra (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Zahteva za posvetovanje o imuniteti in privilegijih Antonia Di Pietra [2008/2146(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Aloyzas Sakalas (A6-0197/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA-PROV(2009)0235)


6.20. Zahteva za odvzem poslanske imunitete Hannesu Swobodi (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Zahteva za odvzem poslanske imunitete Hannesu Swobodi [2009/2014(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Klaus-Heiner Lehne (A6-0190/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA-PROV(2009)0236)

Govoril je:

Hannes Swoboda je sporočil, da ne bo sodeloval pri tem glasovanju.


6.21. Nadzor proračunskega izvajanja instrumenta za predpristopno pomoč (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Nadzor proračunskega izvajanja instrumenta za predpristopno pomoč [2008/2206(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0181/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA-PROV(2009)0237)


6.22. Učinovito izvrševanje sodnih odločb v Evropski uniji: preglednost dolžnikovega premoženja (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Učinovito izvrševanje sodnih odločb v Evropski uniji: preglednost dolžnikovega premoženja [2008/2233(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Neena Gill (A6-0252/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA-PROV(2009)0238)


6.23. Odločitve Odbora za peticije v letu 2008 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Odločitve Odbora za peticije v letu 2008 [2008/2301(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalka: Mairead McGuinness (A6-0232/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA-PROV(2009)0239)


6.24. Vključevanje načela enakosti med spoloma v delo odborov in delegacij (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Vključevanje načela enakosti med spoloma v delo odborov in delegacij [2008/2245(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Anna Záborská (A6-0198/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA-PROV(2009)0240)


6.25. Notranji trg z električno energijo ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in razveljavitvi Direktive 2003/54/ES [14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašen kot odobren v spremenjeni obliki (P6_TA-PROV(2009)0241)

Govorila je:

Eluned Morgan (poročevalka) pred glasovanjem.


6.26. Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev [14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Giles Chichester (A6-0235/2009)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašen kot odobren v spremenjeni obliki (P6_TA-PROV(2009)0242)


6.27. Pogoji za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1228/2003 [14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašen kot odobren v spremenjeni obliki (P6_TA-PROV(2009)0243)


6.28. Notranji trg z zemeljskim plinom ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in razveljavitvi Direktive 2003/55/ES [14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 28)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašen kot odobren v spremenjeni obliki (P6_TA-PROV(2009)0244)


6.29. Dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 [14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Atanas Paparizov (A6-0237/2009)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 29)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašen kot odobren v spremenjeni obliki (P6_TA-PROV(2009)0245)


6.30. Interoperabilne rešitve za evropske javne uprave (ISA) ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnostnih rešitvah za evropske javne uprave (ISA) [COM(2008)0583 - C6-0337/2008 - 2008/0185(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Dragoş Florin David (A6-0136/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 30)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA-PROV(2009)0246)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA-PROV(2009)0246)


6.31. Stroji za nanašanje pesticidov ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o strojih za nanašanje pesticidov, ki spreminja Direktivo 2006/42/ES z dne 17. maja 2006 o strojih [COM(2008)0535 - C6-0307/2008 - 2008/0172(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Leopold Józef Rutowicz (A6-0137/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 31)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA-PROV(2009)0247)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA-PROV(2009)0247)

Govorila sta:

- Leopold Józef Rutowicz (poročevalec) pred glasovanjem;

- Charlie McCreevy (član Komisije) o stališču Komisije o predlogih sprememb.


6.32. Izkoristek goriva: označevanje pnevmatik ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre [COM(2008)0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Ivo Belet (A6-0218/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 32)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA-PROV(2009)0248)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA-PROV(2009)0248)


6.33. Sprememba Uredbe (ES) št. 717/2007 (mobilna telefonska omrežja) in Direktive 2002/21/ES (elektronska komunikacija) ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 717/2007 o gostovanju v javnih mobilnih telefonskih omrežjih znotraj Skupnosti in Direktive 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve [COM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A6-0138/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 33)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici ((P6_TA-PROV(2009)0249)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA-PROV(2009)0249)

Govorila je:

Adina-Ioana Vălean (poročevalka) je podala ustni predlog spremembe k členu 1, točka 2b, ki je bil upoštevan.


6.34. Zahteve za poročanje in dokumentiranje v primeru združitve in delitve ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 77/91/EGS, 78/855/EGS in 82/891/EGS ter Direktive 2005/56/ES glede zahtev za poročanje in dokumentiranje v primeru združitve in delitve [COM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Renate Weber (A6-0247/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 34)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA-PROV(2009)0250)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA-PROV(2009)0250)

Govoril je:

Charlie McCreevy (član Komisije) pred glasovanjem o spremenjenem predlogu.


6.35. Zavarovanje in pozavarovanje (SOLVENTNOST II) (prenovitev) ***I (glasovanje)

Poročilo: Spremenjeni predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (prenovitev) [COM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Peter Skinner (A6-0413/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 35)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA-PROV(2009)0251)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA-PROV(2009)0251)

Govoril je:

Charlie McCreevy (član Komisije) pred glasovanjem.


6.36. Začasni sporazum EU/Turkmenistan (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0150/2009/rev in B6-0160/2009

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 36)

Govorila sta Karel Schwarzenberg (predsedujoči Svetu) in Charlie McCreevy (član Komisije).

Govorili so Harlem Désir, ki je zahteval, da se glasovanje preloži (predsednik mu je odgovoril, da mu nobena politična skupina ni posredovala te zahteve), Helmuth Markov, ki je prav tako predlagal preložitev glasovanja, in Daniel Caspary (poročevalec), ki je nasprotoval zahtevi Harlema Désirja po preložitvi glasovanja.

Govoril je Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, ki je zahteval preložitev glasovanja. Z EG (243 za, 392 proti, 27 vzdržanih), je Parlament zavrnil to zahtevo.

PREDLOG RESOLUCIJE B6-0150/2009/rev

Sprejeto (P6_TA-PROV(2009)0252)

(Predlog resolucije B6-0160/2009 je brezpredmeten.)


6.37. Začasni sporazum EU/Turkmenistan * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 37)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA-PROV(2009)0253)


6.38. Okvir Skupnosti za jedrsko varnost * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta (Euratom) o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost [COM(2008)0790 - C6-0026/2009 - 2008/0231(CNS)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Gunnar Hökmark (A6-0236/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 38)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA-PROV(2009)0254)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA-PROV(2009)0254)


6.39. Nadzorni sistem Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike [COM(2008)0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Raül Romeva i Rueda (A6-0253/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 39)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA-PROV(2009)0255)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA-PROV(2009)0255)


6.40. Ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi [COM(2008)0324 - C6-0282/2008 - 2008/0112(CNS)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 40)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA-PROV(2009)0256)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA-PROV(2009)0256)


6.41. Skupna politika priseljevanja za Evropo (glasovanje)

Poročilo: Skupna politika priseljevanja za Evropo: načela, ukrepi in orodja [2008/2331(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Simon Busuttil (A6-0251/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 41)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina PPE-DE)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA-PROV(2009)0257)


6.42. Zelena knjiga o prihodnosti politike TEN-T (glasovanje)

Poročilo: Zelena knjiga o prihodnosti politike TEN-T [2008/2218(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Eva Lichtenberger (A6-0224/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 42)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina PPE-DE)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA-PROV(2009)0258)


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Koledar zasedanj Evropskega parlamenta - 2010: David Sumberg

PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

Koledar zasedanj Evropskega parlamenta - 2010: Christopher Heaton-Harris

Poročilo: Mairead McGuinness - A6-0232/2009: Daniel Hannan

Poročilo: Anna Záborská - A6-0198/2009: Hannu Takkula

Priporočilo za drugo obravnavo: Eluned Morgan - A6-0216/2009: Daniel Hannan in Syed Kamall

Poročilo: Ivo Belet - A6-0218/2009: Hannu Takkula

Poročilo: Adina-Ioana Vălean - A6-0138/2009: Hannu Takkula, Syed Kamall, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan, Inese Vaidere

Poročilo: Peter Skinner - A6-0413/2008: Eoin Ryan

Poročilo: Gunnar Hökmark - A6-0236/2009: Christopher Heaton-Harris

Poročilo: Raül Romeva i Rueda - A6-0253/2009: Jim Allister, Daniel Hannan, Catherine Stihler

Poročilo: Cornelis Visser - A6-0206/2009: Syed Kamall, Inese Vaidere

Poročilo: Simon Busuttil - A6-0251/2009: Simon Busuttil, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio


8. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.35,
se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Potres v italijanski provinci Abruziji (razprava)

Izjava Komisije: Potres v italijanski provinci Abruziji

Siim Kallas (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Gabriele Albertini v imenu skupine PPE-DE, Gianni Pittella v imenu skupine PSE, Patrizia Toia v imenu skupine ALDE, Roberta Angelilli v imenu skupine UEN, Monica Frassoni v imenu skupine Verts/ALE, in Roberto Musacchio v imenu skupine GUE/NGL.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Reinhard Rack in Armando Veneto.

Govoril je Siim Kallas.

Razprava se je zaključila.


11. Razrešnica 2007: Svet (razprava)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2007
Oddelek II, Svet [C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

Govoril je Søren Bo Søndergaard, ki je najprej opozoril na odsotnost Sveta (predsednik mu je potrdil, da je bil Svet povabljen na to razpravo), nato pa je predstavil svoje poročilo.

Govorili so José Javier Pomés Ruiz v imenu skupine PPE-DE, Costas Botopoulos v imenu skupine PSE, Kyösti Virrankoski v imenu skupine ALDE, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, Jens Holm v imenu skupine GUE/NGL, Nils Lundgren v imenu skupine IND/DEM, Hans-Peter Martin samostojni poslanec, Herbert Bösch in Paulo Casaca.

Po postopku "catch the eye" je govoril Karl von Wogau.

Govorila sta Hans-Peter Martin, ki je podal osebno izjavo po govoru Karla von Wogaua, ki je nato odgovoril na to izjavo.

Po postopku "catch the eye" je govoril Paul Rübig.

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Govoril je Herbert Bösch (predsednik odbora CONT) o prvem govoru Karla von Wogaua.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Ingeborg Gräßle in Pierre Pribetich.

Govoril je Søren Bo Søndergaard.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.14 zapisnika z dne 23.4.2009.


12. Dostop do trga avtobusnih prevozov (prenovitev) ***II - Skupna pravila glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika ***II - Dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (prenovitev) ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta glede na sprejetje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov (prenovitev) [11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES [11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (prenovitev) [11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

Mathieu Grosch in Silvia-Adriana Ţicău sta predstavila priporočila za drugo obravnavo.

Govorila sta Pavel Svoboda (predsedujoči Svetu) in Antonio Tajani (podpredsednik Komisije).

Govorili so Georg Jarzembowski v imenu skupine PPE-DE, Brian Simpson v imenu skupine PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert v imenu skupine ALDE, Roberts Zīle v imenu skupine UEN, Georgios Toussas v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Corien Wortmann-Kool, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Michael Henry Nattrass, Dieter-Lebrecht Koch, Saïd El Khadraoui in Ari Vatanen.

Govoril je Pavel Svoboda.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Antonio Tajani, Dirk Sterckx o poteku razprave, Mathieu Grosch in Silvia-Adriana Ţicău.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.1 zapisnika z dne 23.4.2009, točka 8.2 zapisnika z dne 23.4.2009 in točka 8.3 zapisnika z dne 23.4.2009.


13. Pravice potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ***I - Pravice potnikov v avtobusnem prometu ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov [COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov [COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

Michel Teychenné in Gabriele Albertini so predstavili poročila

Govorila sta Pavel Svoboda (predsedujoči Svetu) in Antonio Tajani (podpredsednik Komisije).

Govorili so Georgios Papastamkos (pripravljalec mnenja odbora JURI), Georg Jarzembowski v imenu skupine PPE-DE, Robert Evans v imenu skupine PSE, Dirk Sterckx v imenu skupine ALDE, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Brian Simpson, Francesco Ferrari, Reinhard Rack, Emanuel Jardim Fernandes, Marian-Jean Marinescu in Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Po postopku "catch the eye" je govoril Christian Rovsing.

Govorila sta Pavel Svoboda in Antonio Tajani.

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredsednik

Govorila sta Michel Teychenné in Gabriele Albertini.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika z dne 23.4.2009 in točka 8.7 zapisnika z dne 23.4.2009.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 18.15 v pričakovanju začetka časa za vprašanja, se je nadaljevala ob 18.30.)


PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredsednik

14. Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Komisiji (B6-0227/2009).

Vprašanje 28 (Sarah Ludford): E-trgovina

Charlie McCreevy (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavila Sarah Ludford.

Vprašanje 29 (Claude Moraes): Strategija EU za boj proti Alzheimerjevi bolezni

Androulla Vassiliou (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Claude Moraes.

Vprašanje 30 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Preteča recesija v jugovzhodni Evropi in posledice za evropsko gospodarstvo

Janez Potočnik (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Vprašanje 31 (Gay Mitchell): Državna pomoč evropskim državam, ki niso članice EU

Neelie Kroes (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Gay Mitchell.

Vprašanje 32 (Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk): Diskriminacija poljskih ladjedelnic glede na sklep Komisije, da odobri državno pomoč za industrijo motornih vozil

Neelie Kroes je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Vprašanje 33 (Giovanna Corda): Spletna prodaja parfumov, oblačil in proizvodov blagovnih znamk

Neelie Kroes je odgovorila na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila Giovanna Corda in Paul Rübig.

Vprašanje 34 (Georgios Papastamkos): Državna pomoč za mala in srednja podjetja (MSP)

Neelie Kroes je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Georgios Papastamkos, Paul Rübig in Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Na vprašanje 35 bo odgovorjeno pisno.

Vprašanje 36 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Raziskave in pomorski poklici

Janez Potočnik je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavila Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vprašanje 37 (Emmanouil Angelakas): Ocenjevanje kreativnosti, inovacij in tehnološkega razvoja v državah članicah

Janez Potočnik je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila Emmanouil Angelakas in Justas Vincas Paleckis.

Vprašanje 38 (Justas Vincas Paleckis): BONUS-169

Janez Potočnik je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Justas Vincas Paleckis.

Na vprašanji 39 in 40 bo odgovorjeno pisno.

Vprašanje 41 (Marian Harkin): Komuniciranje z državljani

Margot Wallström (podpredsednica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavila Marian Harkin.

Vprašanje 42 (David Martin): Vloga in sodelovanje Komisije v prihajajočih evropskih volitvah

Margot Wallström je odgovorila na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila David Martin in Marian Harkin.

Na vprašanja 43 do 54, 56 do 61 in 63 do 77 bo odgovorjeno pisno (glej prilogo k dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 20.00,
se je nadaljevala ob 21.05.)

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

15. Sestava Parlamenta

Ignasi Guardans Cambó je pisno sporočil svoj odstop s funkcije poslanca Evropskega parlamenta z veljavo od 23. aprila 2009.

V skladu s členom 4(1) Poslovnika je Parlament potrdil sprostitev sedeža in o tem obvestil zainteresirano državo članico.


16. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog svojega odbora JURI je Parlament sklenil potrditi veljavnost mandatov poslancev:

Liene Liepiņa z začetkom veljavnosti 19. marca 2009

Daniel Bautista z začetkom veljavnosti 26. marca 2009.


17. Trajanje varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/116/ES Evropskega parlamenta in Sveta o trajanju varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic [COM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Brian Crowley (A6-0070/2009)

Brian Crowley je predstavil poročilo.

Govoril je Charlie McCreevy (član Komisije).

Govorili so Erna Hennicot-Schoepges (pripravljalka mnenja odbora ITRE), Emmanouil Angelakas (pripravljalec mnenja odbora IMCO), Christopher Heaton-Harris (pripravljalec mnenja odbora CULT), Jacques Toubon v imenu skupine PPE-DE, Neena Gill v imenu skupine PSE, Sharon Bowles v imenu skupine ALDE, Roberta Angelilli v imenu skupine UEN, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Mary Lou McDonald v imenu skupine GUE/NGL, Manuel Medina Ortega, Olle Schmidt, Roberto Musacchio, Athanasios Pafilis in Jens Holm.

Po postopku "catch the eye" so govorili Manolis Mavrommatis, Glyn Ford in Christofer Fjellner.

Govorila sta Charlie McCreevy in Brian Crowley.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika z dne 23.4.2009.


18. Akcijski načrt za mobilnost v mestih (razprava)

Poročilo: Akcijski načrt za mobilnost v mestih [2008/2217(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Gilles Savary (A6-0199/2009)

Gilles Savary je predstavil poročilo.

Govoril je Antonio Tajani (podpredsednik Komisije).

Govorili so Jean Marie Beaupuy (pripravljalec mnenja odbora REGI), Reinhard Rack v imenu skupine PPE-DE, Saïd El Khadraoui v imenu skupine PSE, Michael Cramer v imenu skupine Verts/ALE, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Renate Sommer in Maria Eleni Koppa.

Po postopku "catch the eye" je govoril Mieczysław Edmund Janowski.

Govoril je Antonio Tajani.

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

Govoril je Gilles Savary.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.33 zapisnika z dne 23.4.2009.


19. Akcijski načrt za inteligentne prevozne sisteme - Inteligentni prometni sistemi v cestnem prometu in vmesniki do drugih vrst prevoza ***I (razprava)

Poročilo: Akcijski načrt za inteligentne prevozne sisteme [2008/2216(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in vmesnike do drugih vrst prevoza [COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

Anne E. Jensen je predstavila svoja poročila.

Govoril je Antonio Tajani (podpredsednik Komisije).

Govorili so Giovanni Robusti (pripravljalec mnenja odbora REGI), Etelka Barsi-Pataky v imenu skupine PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău v imenu skupine PSE, Sepp Kusstatscher v imenu skupine Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Gilles Savary in Zita Gurmai.

Po postopku "catch the eye" je govoril Den Dover.

Govorila sta Antonio Tajani in Anne E. Jensen.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.34 zapisnika z dne 23.4.2009 in točka 8.9 zapisnika z dne 23.4.2009.


20. Drugi program "Marco Polo" za dodelitev finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa ("Marco Polo II") ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1692/2006 o uvedbi drugega programa "Marco Polo" za dodelitev finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa ("Marco Polo II") [COM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

Ulrich Stockmann je predstavil poročilo.

Govoril je Antonio Tajani (podpredsednik Komisije).

Govorili so Anne E. Jensen (pripravljalka mnenja odbora BUDG), Dieter-Lebrecht Koch v imenu skupine PPE-DE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk v imenu skupine UEN, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, in Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Govorila sta Antonio Tajani in Ulrich Stockmann.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika z dne 23.4.2009.


21. Evropsko železniško omrežje za konkurenčen tovorni promet ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet [COM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

Petr Duchoň je predstavil poročilo.

Govoril je Antonio Tajani (podpredsednik Komisije).

Govorili so Georg Jarzembowski v imenu skupine PPE-DE, Lily Jacobs v imenu skupine PSE, Michael Cramer v imenu skupine Verts/ALE, in Ulrich Stockmann.

Po postopku "catch the eye" je govoril Gabriele Albertini.

Govorila sta Antonio Tajani in Petr Duchoň.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.11 zapisnika z dne 23.4.2009.


22. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 423.627/OJJE).


23. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.50.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Bautista, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podimata, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov