Index 
Protokoll
PDF 260kWORD 190k
Onsdagen den 22 april 2009 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Kreditvärderingsinstitut ***I - Rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar ***I - Upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (omarbetning) ***I (debatt)
 5.System för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaternas betalningsbalanser * - System för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaternas betalningsbalanser (debatt)
 6.Omröstning
  
6.1.Europaparlamentets sammanträdeskalender - 2010 (omröstning)
  
6.2.Avtal EG/Pakistan om vissa luftfartsaspekter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.3.EG:s anslutning till föreskrifter nr 61 från FN:s ekonomiska kommission för Europa om enhetliga bestämmelser för nyttofordon *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.Djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.5.System för handel med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.6.Samordning av de sociala trygghetssystemen ***II (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.7.Samordning av de sociala trygghetssystemen: Tillämpningsbestämmelser ***II (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.8.Europeiskt forskningsprogram för metrologi ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.9.Skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.10.Miniminivå för lagren av råolja och/eller petroleumprodukter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.11.Nätverket för varningar om hot mot kritisk infrastruktur * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.12.Europeiskt nätverk för skydd av offentliga personer * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.13.Nationella omstruktureringsprogram för bomullssektorn
  
6.14.Protokoll för tillämpning av Alpkonventionen på transportområdet (Transportprotokollet) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.15.Förslag till ändringsbudget nr 2/2009 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.16.Förslag till ändringsbudget nr 3/2009 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.17.Begäran om fastställelse av Aldo Patriciellos immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.18.Begäran om fastställelse av Renato Brunettas immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.19.Begäran om samråd om Antonio Di Pietros immunitet och privilegier(artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.20.Begäran om upphävande av Hannes Swobodas immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.21.Kontroll av budgetgenomförandet av instrumentet för stöd inför anslutningen (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.22.Effektiv verkställighet av domar i EU: insyn i gäldenärers tillgångar (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.23.Årsrapport från utskottet för framställningar (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.24.Integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i utskottens och delegationernas verksamheter (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.25.Den inre marknaden för elektricitet ***II (omröstning)
  
6.26.Byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ***II (omröstning)
  
6.27.Tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel ***II (omröstning)
  
6.28.Den inre marknaden för naturgas ***II (omröstning)
  
6.29.Tillträde till naturgasöverföringsnäten ***II (omröstning)
  
6.30.Interoperabilitet mellan offentliga förvaltningar i EU (ISA) ***I (omröstning)
  
6.31.Maskiner för spridning av bekämpningsmedel ***I (omröstning)
  
6.32.Märkning av däck avseende bränsleeffektivitet ***I (omröstning)
  
6.33.Ändring av förordning (EG) nr 717/2007 (mobiltelefoni) och direktiv 2002/21/EG (elektroniska kommunikationer) ***I (omröstning)
  
6.34.Rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar ***I (omröstning)
  
6.35.Upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (omarbetning) ***I (omröstning)
  
6.36.Interimsavtal med Turkmenistan (omröstning)
  
6.37.Interimsavtal med Turkmenistan * (omröstning)
  
6.38.Gemenskapsram för kärnsäkerhet * (omröstning)
  
6.39.Kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs * (omröstning)
  
6.40.Bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder * (omröstning)
  
6.41.Gemensam invandringspolitik för Europa (omröstning)
  
6.42.Grönbok om TEN-T-politikens framtid (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Jordbävningen i regionen Abruzzo i Italien (debatt)
 11.Ansvarsfrihet 2007: Rådet (debatt)
 12.Gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss (omarbetning) ***II - Villkor för rätten att yrkesmässigt bedriva vägtransporter ***II - Tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (omarbetning) ***II (debatt)
 13.Rättigheter för passagerare som reser till havs eller på inre vattenvägar ***I - Passagerarnas rättigheter vid busstransporter ***I (debatt)
 14.Frågestund (frågor till kommissionen)
 15.Parlamentets sammansättning
 16.Valprövning
 17.Skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter ***I (debatt)
 18.Handlingsplan för rörlighet i städerna (debatt)
 19.Handlingsplan för intelligenta transportsystem - Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och gränssnitt mot andra transportslag ***I (debatt)
 20.Det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II) ***I (debatt)
 21.Europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik ***I (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martine ROURE
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande betänkande från ett utskott:

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 332/2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (KOM(2009)0169 - C6-0134/2009 - 2009/0053(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Pervenche Berès (A6-0268/2009)


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I. Kvinnors rättigheter i Afghanistan

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan och Konrad Szymański för UEN-gruppen, om kvinnors rättigheter i Afghanistan (B6-0197/2009),

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes och Emilio Menéndez del Valle för PSE-gruppen, om kvinnors rättsliga ställning i Afghanistan (B6-0198/2009),

- Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Nickolay Mladenov och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, om kvinnors rättigheter i Afghanistan (B6-0199/2009),

- Raül Romeva i Rueda och Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen, om sharia, den nya familjerätten i Afghanistan (B6-0200/2009),

- André Brie, Vittorio Agnoletto och Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen, om kvinnors rättigheter i Afghanistan (B6-0241/2009),

- Marios Matsakis, Marco Cappato och Toomas Savi för ALDE-gruppen, om kvinnors rättigheter i Afghanistan (B6-0252/2009).

II. Stöd till specialdomstolen för Sierra Leone

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes och Thijs Berman för PSE-gruppen, om verkställigheten av straff som utdömts av internationella domstolar, och särskilt om specialdomstolen för Sierra Leone (B6-0242/2009),

- Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, om stöd till specialdomstolen för Sierra Leone (B6-0243/2009),

- Mikel Irujo Amezaga och Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen, om specialdomstolen för Sierra Leone (B6-0244/2009),

- Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, om specialdomstolen för Sierra Leone (B6-0245/2009),

- Marco Cappato och Marios Matsakis för ALDE-gruppen, om stöd till specialdomstolen för Sierra Leone (B6-0253/2009),

- Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Adam Bielan och Hanna Foltyn-Kubicka för UEN-gruppen, om specialdomstolen i Sierra Leone (B6-0255/2009).

III. Den humanitära situationen för de boende i Ashraflägret

- Pasqualina Napoletano och Ana Maria Gomes för PSE-gruppen, om den humanitära situationen för de boende i Ashraflägret (B6-0247/2009),

- Alejo Vidal-Quadras, Tunne Kelam, Charles Tannock, Michael Gahler, Struan Stevenson och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, om den humanitära situationen för de boende i Ashraflägret (B6-0248/2009),

- Angelika Beer och Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen, om den humanitära situationen för de boende i Ashraflägret (B6-0249/2009),

- André Brie och Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, om situationen för de boende i Ashraflägret (B6-0250/2009),

- Mogens Camre, Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka och Adam Bielan för UEN-gruppen, om Ashraflägret – Irak (B6-0251/2009),

- Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi och Thierry Cornillet för ALDE-gruppen, om situationen för de boende i Ashraflägret (B6-0254/2009).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 142 i arbetsordningen.


4. Kreditvärderingsinstitut ***I - Rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar ***I - Upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (omarbetning) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kreditvärderingsinstitut [KOM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 77/91/EEG, 78/855/EEG och 82/891/EEG och av direktiv 2005/56/EG beträffande rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar [KOM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Renate Weber (A6-0247/2009)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (omarbetning) [KOM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Peter Skinner (A6-0413/2008)

Jean-Paul Gauzès, Renate Weber och Peter Skinner redogjorde för betänkandena.

Talare: Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen).

Talare: Gay Mitchell (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Sharon Bowles (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Karsten Friedrich Hoppenstedt för PPE-DE-gruppen, Gianni Pittella för PSE-gruppen, Wolf Klinz för ALDE-gruppen, Cristiana Muscardini för UEN-gruppen, Alain Lipietz för Verts/ALE-gruppen, Sahra Wagenknecht för GUE/NGL-gruppen, Godfrey Bloom för IND/DEM-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, John Purvis, Pervenche Berès, Marielle De Sarnez, Ewa Tomaszewska och Mary Lou McDonald.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Nils Lundgren, Othmar Karas, Robert Goebbels, Andrea Losco, Adamos Adamou, Johannes Blokland, Werner Langen, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Bernard Wojciechowski, Margaritis Schinas, Manuel Medina Ortega, Margarita Starkevičiūtė, Sirpa Pietikäinen, Antolín Sánchez Presedo, Daniel Dăianu och Klaus-Heiner Lehne.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Jean-Pierre Audy, Kurt Joachim Lauk och Pervenche Berès.

Talare: Charlie McCreevy, Jean-Paul Gauzès, Renate Weber och Peter Skinner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: A6-0191/2009: punkt 8.5 i protokollet av den 23.4.2009, A6-0247/2009 och A6-0413/2009: punkt 6.34 i protokollet av den 22.4.2009 och punkt 6.35 i protokollet av den 22.4.2009


5. System för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaternas betalningsbalanser * - System för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaternas betalningsbalanser (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 332/2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans [KOM(2009)0169 - C6-0134/2009 - 2009/0053(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pervenche Berès (A6-0268/2009)

Uttalanden av rådet och kommissionen: System för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaternas betalningsbalanser

Pervenche Berès redogjorde för sitt betänkande.

Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talmannen informerade kammaren om att rådet låtit meddela att det inte önskade göra något uttalande om detta ämne.

Talare: Zsolt László Becsey för PPE-DE-gruppen, Elisa Ferreira för PSE-gruppen, och Guntars Krasts för UEN-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman

Talare: Alain Lipietz för Verts/ALE-gruppen, Werner Langen, Dariusz Rosati och Edit Herczog.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Theodor Dumitru Stolojan, Andrzej Wielowieyski och Margarita Starkevičiūtė.

Talare: Charlie McCreevy och Pervenche Berès.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Pervenche Berès, för utskottet ECON, om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (B6-0256/2009).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.16 i protokollet av den 24.4.2009 och punkt 7.19 i protokollet av den 24.4.2009.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.20, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


6.1. Europaparlamentets sammanträdeskalender - 2010 (omröstning)

Europaparlamentets sammanträdeskalender – 2010: se talmanskonferensens förslag (punkt 10 i protokollet av den 1.4.2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Antogs

Europaparlamentets sammanträdeskalender för 2010 fastställdes därmed enligt följande:

den 18-21 januari

den 8-11 februari

den 24-25 februari

den 8-11 mars

den 24-25 mars

den 19-22 april

den 5-6 maj

den 17-20 maj

den 14-17 juni

den 5-8 juli

den 6-9 september

den 20-23 september

den 6-7 oktober

den 18-21 oktober

den 10-11 november

den 22-25 november

den 13-16 december.


6.2. Avtal EG/Pakistan om vissa luftfartsaspekter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Pakistan om vissa luftfartsaspekter [KOM(2008)0081 - C6-0080/2009 - 2008/0036(CNS)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Paolo Costa (A6-0188/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA-PROV(2009)0218)


6.3. EG:s anslutning till föreskrifter nr 61 från FN:s ekonomiska kommission för Europa om enhetliga bestämmelser för nyttofordon *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens anslutning till föreskrifter nr 61 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om enhetliga bestämmelser för godkännande av nyttofordon med avseende på deras utskjutande delar framför förarhyttens bakre vägg [KOM(2008)0675 - 7240/2009 - C6-0119/2009 - 2008/0205(AVC)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Helmuth Markov (A6-0243/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA-PROV(2009)0219)

Parlamentet gav härmed sitt samtycke.


6.4. Djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland (kodifierad version) [KOM(2008)0715 - C6-0479/2008 - 2008/0219(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0248/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA-PROV(2009)0220)


6.5. System för handel med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (kodifierad version) [KOM(2008)0796 - C6-0018/2009 - 2008/0226(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0249/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA-PROV(2009)0221)


6.6. Samordning av de sociala trygghetssystemen ***II (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och om fastställande av innehållet i bilagorna [14518/1/2008 - C6-0003/2009 - 2006/0008(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Jan Cremers (A6-0207/2009)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Jan Cremers (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 131.4 i arbetsordningen.

Förklarades godkänt (P6_TA-PROV(2009)0222)


6.7. Samordning av de sociala trygghetssystemen: Tillämpningsbestämmelser ***II (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen [14516/4/2008 - C6-0006/2009 - 2006/0006(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Jean Lambert (A6-0204/2009)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Jean Lambert (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 131.4 i arbetsordningen.

Förklarades godkänt (P6_TA-PROV(2009)0223)


6.8. Europeiskt forskningsprogram för metrologi ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens deltagande i ett europeiskt forskningsprogram för metrologi som genomförs av flera medlemsstater [KOM(2008)0814 - C6-0468/2008 - 2008/0230(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Erika Mann (A6-0221/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Erika Mann (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 131.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA-PROV(2009)0224)


6.9. Skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden [KOM(2008)0644 - C6-0373/2008 - 2008/0198(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Caroline Lucas (A6-0115/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA-PROV(2009)0225)


6.10. Miniminivå för lagren av råolja och/eller petroleumprodukter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om en skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter [KOM(2008)0775 - C6-0511/2008 - 2008/0220(CNS)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Miloslav Ransdorf (A6-0214/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA-PROV(2009)0226)


6.11. Nätverket för varningar om hot mot kritisk infrastruktur * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om inrättande av nätverket för varningar om hot mot kritisk infrastruktur (Ciwin) [KOM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Luca Romagnoli (A6-0228/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA-PROV(2009)0227)


6.12. Europeiskt nätverk för skydd av offentliga personer * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om Konungariket Nederländernas initiativ om rådets beslut om ändring av beslut 2002/956/RIF om inrättande av ett europeiskt nätverk för skydd av offentliga personer [16437/2008 - C6-0029/2009 - 2009/0801(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Gérard Deprez (A6-0193/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA-PROV(2009)0228)


6.13. Nationella omstruktureringsprogram för bomullssektorn

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 637/2008 när det gäller de nationella omstruktureringsprogrammen för bomullssektorn [KOM(2009)0037 - C6-0063/2009 - 2009/0008(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: María Isabel Salinas García (A6-0200/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA-PROV(2009)0229)

Inlägg:

Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen) yttrade sig före omröstningen.


6.14. Protokoll för tillämpning av Alpkonventionen på transportområdet (Transportprotokollet) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av protokollet för tillämpning av Alpkonventionen på transportområdet (Transportprotokollet) [KOM(2008)0895 - C6-0073/2009 - 2008/0262(CNS)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Reinhard Rack (A6-0219/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Reinhard Rack (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 131.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA-PROV(2009)0230)


6.15. Förslag till ändringsbudget nr 2/2009 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2009 för budgetåret 2009
Avsnitt III - kommissionen [6953/2009 – C6 0077/2009 – 2009/2010(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jutta Haug (A6-0192/2009)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA-PROV(2009)0231)


6.16. Förslag till ändringsbudget nr 3/2009 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2009 för budgetåret 2009
Avsnitt III - kommissionen [8153/2009 – C6 0118/2009 – 2009/2017(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jutta Haug (A6-0194/2009)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA-PROV(2009)0232)


6.17. Begäran om fastställelse av Aldo Patriciellos immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om fastställelse av Aldo Patriciellos immunitet och privilegier [2008/2323(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Aloyzas Sakalas (A6-0196/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA-PROV(2009)0233)


6.18. Begäran om fastställelse av Renato Brunettas immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om fastställelse av Renato Brunettas immunitet och privilegier [2008/2147(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Aloyzas Sakalas (A6-0195/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA-PROV(2009)0234)


6.19. Begäran om samråd om Antonio Di Pietros immunitet och privilegier(artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om samråd om Antonio Di Pietros immunitet och privilegier [2008/2146(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Aloyzas Sakalas (A6-0197/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA-PROV(2009)0235)


6.20. Begäran om upphävande av Hannes Swobodas immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Hannes Swobodas immunitet [2009/2014(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Klaus-Heiner Lehne (A6-0190/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA-PROV(2009)0236)

Inlägg:

Hannes Swoboda meddelade att han inte deltog i denna omröstning.


6.21. Kontroll av budgetgenomförandet av instrumentet för stöd inför anslutningen (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om kontroll av budgetgenomförandet av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) 2007 [2008/2206(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0181/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA-PROV(2009)0237)


6.22. Effektiv verkställighet av domar i EU: insyn i gäldenärers tillgångar (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om effektiv verkställighet av domar i Europeiska unionen: insyn i gäldenärers tillgångar [2008/2233(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Neena Gill (A6-0252/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA-PROV(2009)0238)


6.23. Årsrapport från utskottet för framställningar (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om överläggningarna i utskottet för framställningar under 2008 [2008/2301(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Mairead McGuinness (A6-0232/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA-PROV(2009)0239)


6.24. Integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i utskottens och delegationernas verksamheter (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i utskottens och delegationernas arbete [2008/2245(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Anna Záborská (A6-0198/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA-PROV(2009)0240)


6.25. Den inre marknaden för elektricitet ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG [14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA-PROV(2009)0241)

Inlägg:

Eluned Morgan (föredragande) yttrade sig före omröstningen.


6.26. Byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter [14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Giles Chichester (A6-0235/2009)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA-PROV(2009)0242)


6.27. Tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 [14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA-PROV(2009)0243)


6.28. Den inre marknaden för naturgas ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och upphävande av direktiv 2003/55/EG [14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA-PROV(2009)0244)


6.29. Tillträde till naturgasöverföringsnäten ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 [14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Atanas Paparizov (A6-0237/2009)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA-PROV(2009)0245)


6.30. Interoperabilitet mellan offentliga förvaltningar i EU (ISA) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan offentliga förvaltningar i EU (ISA) [KOM(2008)0583 - C6-0337/2008 - 2008/0185(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Dragoş Florin David (A6-0136/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA-PROV(2009)0246)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA-PROV(2009)0246)


6.31. Maskiner för spridning av bekämpningsmedel ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om maskiner för spridning av bekämpningsmedel och om ändring av direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner [KOM(2008)0535 - C6-0307/2008 - 2008/0172(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Leopold Józef Rutowicz (A6-0137/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 31)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA-PROV(2009)0247)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA-PROV(2009)0247)

Inlägg:

- Leopold Józef Rutowicz (föredragande) yttrade sig före omröstningen.

- Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen) yttrade sig för att tillkännage kommissionens ståndpunkt om ändringsförslagen.


6.32. Märkning av däck avseende bränsleeffektivitet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar [KOM(2008)0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Ivo Belet (A6-0218/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 32)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA-PROV(2009)0248)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA-PROV(2009)0248)


6.33. Ändring av förordning (EG) nr 717/2007 (mobiltelefoni) och direktiv 2002/21/EG (elektroniska kommunikationer) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 717/2007 om roaming i allmänna mobiltelefonnät i gemenskapen och direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster [KOM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Adina-Ioana Vălean (A6-0138/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 33)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet ((P6_TA-PROV(2009)0249)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA-PROV(2009)0249)

Inlägg:

Adina-Ioana Vălean (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till artikel 1.2 b, vilket beaktades.


6.34. Rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 77/91/EEG, 78/855/EEG och 82/891/EEG och av direktiv 2005/56/EG beträffande rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar [KOM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Renate Weber (A6-0247/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 34)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA-PROV(2009)0250)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA-PROV(2009)0250)

Inlägg:

Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen) yttrade sig före omröstningen om det ändrade förslaget.


6.35. Upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (omarbetning) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (omarbetning) [KOM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Peter Skinner (A6-0413/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 35)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA-PROV(2009)0251)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA-PROV(2009)0251)

Inlägg:

Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen) yttrade sig före omröstningen.


6.36. Interimsavtal med Turkmenistan (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0150/2009/rev och B6-0160/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 36)

Talare: Karel Schwarzenberg (rådets tjänstgörande ordförande) och Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen).

Talare: Harlem Désir begärde att omröstningen skulle skjutas upp (talmannen svarade honom att han inte kände till någon sådan begäran från en politisk grupp); även Helmuth Markov rekommenderade att omröstningen skulle skjutas upp; Daniel Caspary (föredragande) motsatte sig begäran från Harlem Désir om att skjuta upp omröstningen.

Talare: Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen begärde att omröstningen skulle skjutas upp. Parlamentet förkastade denna begäran genom EO (243 ja-röster, 392 nej-röster, 27 nedlagda röster).

RESOLUTIONSFÖRSLAG B6-0150/2009/rev

Antogs (P6_TA-PROV(2009)0252)

(Resolutionsförslag B6-0160/2009 bortföll.)


6.37. Interimsavtal med Turkmenistan * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 37)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA-PROV(2009)0253)


6.38. Gemenskapsram för kärnsäkerhet * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv (Euratom) om upprättande av en gemenskapsram för kärnsäkerhet [KOM(2008)0790 - C6-0026/2009 - 2008/0231(CNS)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Gunnar Hökmark (A6-0236/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 38)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA-PROV(2009)0254)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA-PROV(2009)0254)


6.39. Kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs [KOM(2008)0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Raül Romeva i Rueda (A6-0253/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 39)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA-PROV(2009)0255)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA-PROV(2009)0255)


6.40. Bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder [KOM(2008)0324 - C6-0282/2008 - 2008/0112(CNS)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 40)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA-PROV(2009)0256)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA-PROV(2009)0256)


6.41. Gemensam invandringspolitik för Europa (omröstning)

Betänkande om en gemensam invandringspolitik för Europa: principer, åtgärder och verktyg [2008/2331(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Simon Busuttil (A6-0251/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 41)

ALTERNATIVT RESOLUTIONSFÖRSLAG (från PPE-DE-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA-PROV(2009)0257)


6.42. Grönbok om TEN-T-politikens framtid (omröstning)

Betänkande om grönboken om TEN-T-politikens framtid [2008/2218(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Eva Lichtenberger (A6-0224/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 42)

ALTERNATIVT RESOLUTIONSFÖRSLAG (från PPE-DE-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA-PROV(2009)0258)


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Europaparlamentets sammanträdeskalender - 2010: David Sumberg

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

Europaparlamentets sammanträdeskalender - 2010: Christopher Heaton-Harris

Betänkande Mairead McGuinness - A6-0232/2009: Daniel Hannan

Betänkande Anna Záborská - A6-0198/2009: Hannu Takkula

Andrabehandlingsrekommendation Eluned Morgan - A6-0216/2009: Daniel Hannan och Syed Kamall

Betänkande Ivo Belet - A6-0218/2009: Hannu Takkula

Betänkande Adina-Ioana Vălean - A6-0138/2009: Hannu Takkula, Syed Kamall, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan, Inese Vaidere

Betänkande Peter Skinner - A6-0413/2008: Eoin Ryan

Betänkande Gunnar Hökmark - A6-0236/2009: Christopher Heaton-Harris

Betänkande Raül Romeva i Rueda - A6-0253/2009: Jim Allister, Daniel Hannan, Catherine Stihler

Betänkande Cornelis Visser - A6-0206/2009: Syed Kamall, Inese Vaidere

Betänkande Simon Busuttil - A6-0251/2009: Simon Busuttil, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio


8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.35 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


10. Jordbävningen i regionen Abruzzo i Italien (debatt)

Uttalande av kommissionen: Jordbävningen i regionen Abruzzo i Italien

Siim Kallas (kommissionens vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Gabriele Albertini för PPE-DE-gruppen, Gianni Pittella för PSE-gruppen, Patrizia Toia för ALDE-gruppen, Roberta Angelilli för UEN-gruppen, Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen, och Roberto Musacchio för GUE/NGL-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Reinhard Rack och Armando Veneto.

Talare: Siim Kallas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


11. Ansvarsfrihet 2007: Rådet (debatt)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007
Avsnitt II, rådet [C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

Talare: Søren Bo Søndergaard förhörde sig först om rådets frånvaro (talmannen bekräftade att rådet hade bjudits in till denna debatt) och redogjorde sedan för sitt betänkande.

Talare: José Javier Pomés Ruiz för PPE-DE-gruppen, Costas Botopoulos för PSE-gruppen, Kyösti Virrankoski för ALDE-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Jens Holm för GUE/NGL-gruppen, Nils Lundgren för IND/DEM-gruppen, Hans-Peter Martin, grupplös, Herbert Bösch och Paulo Casaca.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Karl von Wogau.

Talare: Hans-Peter Martin gjorde ett personligt uttalande som reaktion på inlägget av Karl von Wogau, vilket besvarades av den sistnämnde.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Paul Rübig.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Herbert Bösch (ordförande för utskottet CONT), som återkom till det första inlägget av Karl von Wogau.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Ingeborg Gräßle och Pierre Pribetich.

Talare: Søren Bo Søndergaard.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.14 i protokollet av den 23.4.2009.


12. Gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss (omarbetning) ***II - Villkor för rätten att yrkesmässigt bedriva vägtransporter ***II - Tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (omarbetning) ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss (omarbetning) [11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som yrkesmässigt bedriver transporter på väg och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG [11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (omarbetning) [11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

Mathieu Grosch och Silvia-Adriana Ţicău redogjorde för andrabehandlingsrekommendationerna.

Talare: Pavel Svoboda (rådets tjänstgörande ordförande) och Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande).

Talare: Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Brian Simpson för PSE-gruppen, Jeanine Hennis-Plasschaert för ALDE-gruppen, Roberts Zīle för UEN-gruppen, Georgios Toussas för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Corien Wortmann-Kool, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Michael Henry Nattrass, Dieter-Lebrecht Koch, Saïd El Khadraoui och Ari Vatanen.

Talare: Pavel Svoboda.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Antonio Tajani, Dirk Sterckx, vilken kommenterade det sätt på vilket debatten avlöpte, Mathieu Grosch och Silvia-Adriana Ţicău.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 23.4.2009, punkt 8.2 i protokollet av den 23.4.2009 och punkt 8.3 i protokollet av den 23.4.2009.


13. Rättigheter för passagerare som reser till havs eller på inre vattenvägar ***I - Passagerarnas rättigheter vid busstransporter ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen [KOM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen [KOM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

Michel Teychenné och Gabriele Albertini redogjorde för betänkandena.

Talare: Pavel Svoboda (rådets tjänstgörande ordförande) och Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande).

Talare: Georgios Papastamkos (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Robert Evans för PSE-gruppen, Dirk Sterckx för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Brian Simpson, Francesco Ferrari, Reinhard Rack, Emanuel Jardim Fernandes, Marian-Jean Marinescu och Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Christian Rovsing.

Talare: Pavel Svoboda och Antonio Tajani.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Talare: Michel Teychenné och Gabriele Albertini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 23.4.2009 och punkt 8.7 i protokollet av den 23.4.2009.

(Sammanträdet avbröts kl. 18.15, i avvaktan på frågestunden, och återupptogs kl. 18.30.)


ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

14. Frågestund (frågor till kommissionen)

Parlamentet behandlade en rad frågor till kommissionen (B6-0227/2009).

Fråga 28 (Sarah Ludford): Elektronisk handel.

Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt en följdfråga från Sarah Ludford.

Fråga 29 (Claude Moraes): En EU-strategi för sjukdomen Alzheimer.

Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt en följdfråga från Claude Moraes.

Fråga 30 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Hotande recession i Sydosteuropa och följderna för den ekonomiska ekonomin.

Janez Potočnik (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt en följdfråga från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Fråga 31 (Gay Mitchell): Statligt stöd till europeiska länder utanför EU.

Neelie Kroes (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt en följdfråga från Gay Mitchell.

Fråga 32 (Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk): Diskrimineringen av polska varv mot bakgrund av kommissionens aktuella godkännande av offentligt stöd till bilindustrin.

Neelie Kroes besvarade frågan samt en följdfråga från Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Fråga 33 (Giovanna Corda): Försäljning på Internet av parfymer, kläder och märkesprodukter.

Neelie Kroes besvarade frågan samt följdfrågor från Giovanna Corda och Paul Rübig.

Fråga 34 (Georgios Papastamkos): Statligt stöd till små och medelstora företag.

Neelie Kroes besvarade frågan samt följdfrågor från Georgios Papastamkos, Paul Rübig och Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Fråga 35 skulle erhålla ett skriftligt svar.

Fråga 36 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Forskning och sjöfartsyrken.

Janez Potočnik besvarade frågan samt en följdfråga från Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Fråga 37 (Emmanouil Angelakas): Bedömning av kreativitet, innovation och teknisk utveckling i medlemsstaterna.

Janez Potočnik besvarade frågan samt följdfrågor från Emmanouil Angelakas och Justas Vincas Paleckis.

Fråga 38 (Justas Vincas Paleckis): Bonusinitiativ 169.

Janez Potočnik besvarade frågan samt en följdfråga från Justas Vincas Paleckis.

Frågorna 39 och 40 skulle erhålla skriftliga svar.

Fråga 41 (Marian Harkin): Kommunikation med medborgarna.

Margot Wallström (kommissionens vice ordförande) besvarade frågan samt en följdfråga från Marian Harkin.

Fråga 42 (David Martin): Kommissionens roll och deltagandet i det kommande valet till Europaparlamentet.

Margot Wallström besvarade frågan samt följdfrågor från David Martin och Marian Harkin.

Frågorna 43-54, 56-61 och 63-77 skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till kommissionen avslutad.


(Sammanträdet avbröts kl. 20.00 och återupptogs kl. 21.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

15. Parlamentets sammansättning

Ignasi Guardans Cambó hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från och med den 23 april 2009.

I enlighet med artikel 4.1 i arbetsordningen fastställde parlamentet att denna plats var vakant och skulle underrätta den berörda medlemsstaten därom.


16. Valprövning

På förslag av utskottet JURI beslutade parlamentet att godkänna mandaten för följande ledamöter:

Liene Liepiņa från och med den 19 mars 2009,

Daniel Bautista från och med den 26 mars 2009.


17. Skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter [KOM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Brian Crowley (A6-0070/2009)

Brian Crowley redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen).

Talare: Erna Hennicot-Schoepges (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Emmanouil Angelakas (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Christopher Heaton-Harris (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Jacques Toubon för PPE-DE-gruppen, Neena Gill för PSE-gruppen, Sharon Bowles för ALDE-gruppen, Roberta Angelilli för UEN-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Mary Lou McDonald för GUE/NGL-gruppen, Manuel Medina Ortega, Olle Schmidt, Roberto Musacchio, Athanasios Pafilis och Jens Holm.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Manolis Mavrommatis, Glyn Ford och Christofer Fjellner.

Talare: Charlie McCreevy och Brian Crowley.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 23.4.2009.


18. Handlingsplan för rörlighet i städerna (debatt)

Betänkande om handlingsplanen för rörlighet i städerna [2008/2217(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Gilles Savary (A6-0199/2009)

Gilles Savary redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande).

Talare: Jean Marie Beaupuy (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Reinhard Rack för PPE-DE-gruppen, Saïd El Khadraoui för PSE-gruppen, Michael Cramer för Verts/ALE-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Renate Sommer och Maria Eleni Koppa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Mieczysław Edmund Janowski.

Talare: Antonio Tajani.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talare: Gilles Savary.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.33 i protokollet av den 23.4.2009.


19. Handlingsplan för intelligenta transportsystem - Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och gränssnitt mot andra transportslag ***I (debatt)

Betänkande om handlingsplanen för intelligenta transportsystem [2008/2216(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en ram för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportsätt [KOM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

Anne E. Jensen redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande).

Talare: Giovanni Robusti (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Etelka Barsi-Pataky för PPE-DE-gruppen, Silvia-Adriana Ţicău för PSE-gruppen, Sepp Kusstatscher för Verts/ALE-gruppen, Dieter-Lebrecht Koch, Gilles Savary och Zita Gurmai.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Den Dover.

Talare: Antonio Tajani och Anne E. Jensen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.34 i protokollet av den 23.4.2009 och punkt 8.9 i protokollet av den 23.4.2009.


20. Det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1692/2006 om inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II) [KOM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

Ulrich Stockmann redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande).

Talare: Anne E. Jensen (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Dieter-Lebrecht Koch för PPE-DE-gruppen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk för UEN-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, och Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Talare: Antonio Tajani och Ulrich Stockmann.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 23.4.2009.


21. Europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik [KOM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

Petr Duchoň redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande).

Talare: Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Lily Jacobs för PSE-gruppen, Michael Cramer för Verts/ALE-gruppen, och Ulrich Stockmann.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Gabriele Albertini.

Talare: Antonio Tajani och Petr Duchoň.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 23.4.2009.


22. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 423.627/OJJE).


23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.50.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Bautista, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podimata, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy