Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0142(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0233/2009

Внесени текстове :

A6-0233/2009

Разисквания :

PV 23/04/2009 - 3
CRE 23/04/2009 - 3

Гласувания :

PV 23/04/2009 - 8.12
CRE 23/04/2009 - 8.12
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0286

Протокол
Четвъртък, 23 април 2009 г. - Страсбург

3. Права на пациентите при презгранично здравно обслужване ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на правата на пациентите при презгранично здравно обслужване [COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: John Bowis (A6-0233/2009)

Philip Bushill-Matthews (в качеството на заместник на докладчика) представи доклада..

Изказаха се: Daniela Filipiová (действащ председател на Съвета) и Androulla Vassiliou (член на Комисията).

Изказаха се: Iles Braghetto (докладчик по становището на комисията EMPL), Françoise Grossetête (докладчик по становището на комисията ITRE), Bernadette Vergnaud (докладчик по становището на комисията IMCO), Diana Wallis (докладчик по становището на комисията JURI), Anna Záborská (докладчик по становището на комисията FEMM), Avril Doyle, от името на групата PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt, от името на групата PSE, Jules Maaten, от името на групата ALDE, Salvatore Tatarella, от името на групата UEN, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard, от името на групата GUE/NGL, Hanne Dahl, от името на групата IND/DEM, Jim Allister, независим член на ЕП, Colm Burke, Guido Sacconi, Karin Riis-Jørgensen, Ewa Tomaszewska, Margrete Auken, Adamos Adamou, Urszula Krupa, Andreas Mölzer, Péter Olajos, Anne Van Lancker, Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Jens Holm, Johannes Blokland, Lydia Schenardi, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Siiri Oviir, Roberto Musacchio, Kathy Sinnott, Ria Oomen-Ruijten, María Sornosa Martínez, Holger Krahmer, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Christofer Fjellner, Åsa Westlund и Emmanouil Angelakas.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Charles Tannock, Catiuscia Marini, Marios Matsakis, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Christel Schaldemose, Olle Schmidt и Proinsias De Rossa.

Изказаха се: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou и Philip Bushill-Matthews.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.12 от протокола от 23.4.2009.

Правна информация - Политика за поверителност