Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0142(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0233/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0233/2009

Συζήτηση :

PV 23/04/2009 - 3
CRE 23/04/2009 - 3

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 8.12
CRE 23/04/2009 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0286

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

3. Δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη [COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: John Bowis (A6-0233/2009)

Ο Philip Bushill-Matthews (αναπληρωτής εισηγητής) παρουσιάζει την έκθεσή του..

Παρεμβαίνουν οι Daniela Filipiová (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Iles Braghetto (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Françoise Grossetête (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Bernadette Vergnaud (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Diana Wallis (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Anna Záborská (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Avril Doyle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jules Maaten, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Salvatore Tatarella, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hanne Dahl, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Colm Burke, Guido Sacconi, Karin Riis-Jørgensen, Ewa Tomaszewska, Margrete Auken, Αδάμος Αδάμου, Urszula Krupa, Andreas Mölzer, Péter Olajos, Anne Van Lancker, Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Jens Holm, Johannes Blokland, Lydia Schenardi, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Siiri Oviir, Roberto Musacchio, Kathy Sinnott, Ria Oomen-Ruijten, María Sornosa Martínez, Holger Krahmer, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Christofer Fjellner, Åsa Westlund και Εμμανουήλ Αγγελάκας.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Charles Tannock, Catiuscia Marini, Μάριος Ματσάκης, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Christel Schaldemose, Olle Schmidt και Proinsias De Rossa.

Παρεμβαίνουν οι Daniela Filipiová, Ανδρούλλα Βασιλείου και Philip Bushill-Matthews.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.4.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου