Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0218(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0231/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0231/2009

Συζήτηση :

PV 23/04/2009 - 5
CRE 23/04/2009 - 5

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 8.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0288

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

5. Ευρωπαϊκή δράση στον τομέα των σπάνιων νόσων * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου που αφορά μια ευρωπαϊκή δράση στον τομέα των σπάνιων νόσων [COM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Αντώνιος Τρακατέλλης (A6-0231/2009)

Ο Αντώνιος Τρακατέλλης παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Daniela Filipiová (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Françoise Grossetête (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Dorette Corbey, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, και Christa Klaß.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Siiri Oviir.

Παρεμβαίνουν οι Daniela Filipiová, Ανδρούλλα Βασιλείου και Αντώνιος Τρακατέλλης.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.4.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου