Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0246(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0209/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0209/2009

Συζήτηση :

PV 22/04/2009 - 13
CRE 22/04/2009 - 13

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0280

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

8.6. Δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών [COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0280)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0280)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου