Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

8. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)

8.1. Πρόσβαση στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (αναδιατύπωση) ***II (ψηφοφορία)

8.2. Όροι που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα ***II (ψηφοφορία)

8.3. Πρόσβαση στη αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (αναδιατύπωση) ***II (ψηφοφορία)

8.4. Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ***I (ψηφοφορία)

8.5. Οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ***I (ψηφοφορία)

8.6. Δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές ***I (ψηφοφορία)

8.7. Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν ***I (ψηφοφορία)

8.8. Διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων ***I (ψηφοφορία)

8.9. Ευφυή συστήματα μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς ***I (ψηφοφορία)

8.10. Πρόγραμμα Marco Polo II ***I (ψηφοφορία)

8.11. Ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές ***I (ψηφοφορία)

8.12. Δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη ***I (ψηφοφορία)

8.13. Ασφάλεια των ασθενών * (ψηφοφορία)

8.14. Ευρωπαϊκή δράση στον τομέα των σπάνιων νόσων * (ψηφοφορία)

8.15. Απαλλαγή 2007: Επιτροπή (ψηφοφορία)

8.16. Απαλλαγή 2007: έβδομο, όγδοο και ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (ψηφοφορία)

8.17. Απαλλαγή 2007: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ψηφοφορία)

8.18. Απαλλαγή 2007: Επιτροπή των Περιφερειών (ψηφοφορία)

8.19. Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ψηφοφορία)

8.20. Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (ψηφοφορία)

8.21. Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (ΕΑΑ) (ψηφοφορία)

8.22. Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του GNSS (ψηφοφορία)

8.23. Απαλλαγή 2007: Eυρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ψηφοφορία)

8.24. Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ψηφοφορία)

8.25. Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης (ψηφοφορία)

8.26. Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ψηφοφορία)

8.27. Απαλλαγή 2007: Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ψηφοφορία)

8.28. Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (ψηφοφορία)

8.29. Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (ψηφοφορία)

8.30. Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (ψηφοφορία)

8.31. Απαλλαγή 2007: Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ψηφοφορία)

8.32. Αντιμετώπιση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας (ψηφοφορία)

8.33. Σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα (ψηφοφορία)

8.34. Σχέδιο δράσης για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου