Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη ***I (συζήτηση)
 4.Ασφάλεια των ασθενών * (συζήτηση)
 5.Ευρωπαϊκή δράση στον τομέα των σπάνιων νόσων * (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.2.Απαλλαγή 2007: Δικαστήριο (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.3.Απαλλαγή 2007: Ελεγκτικό Συνέδριο (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.4.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.5.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.6.Απαλλαγή 2007: Eurojust (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.7.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.8.Απαλλαγή 2007: Eυρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.9.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex) (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.10.Απαλλαγή 2007: Eυρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.11.Απαλλαγή 2007 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.12.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.13.Απαλλαγή 2007: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.14.Απαλλαγή 2007: Συμβούλιο (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.15.Δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των ευρωπαϊκών οργανισμών (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
 7.Υποδοχή
 8.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
8.1.Πρόσβαση στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (αναδιατύπωση) ***II (ψηφοφορία)
  
8.2.Όροι που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα ***II (ψηφοφορία)
  
8.3.Πρόσβαση στη αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (αναδιατύπωση) ***II (ψηφοφορία)
  
8.4.Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ***I (ψηφοφορία)
  
8.5.Οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ***I (ψηφοφορία)
  
8.6.Δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές ***I (ψηφοφορία)
  
8.7.Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν ***I (ψηφοφορία)
  
8.8.Διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων ***I (ψηφοφορία)
  
8.9.Ευφυή συστήματα μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς ***I (ψηφοφορία)
  
8.10.Πρόγραμμα Marco Polo II ***I (ψηφοφορία)
  
8.11.Ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές ***I (ψηφοφορία)
  
8.12.Δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη ***I (ψηφοφορία)
  
8.13.Ασφάλεια των ασθενών * (ψηφοφορία)
  
8.14.Ευρωπαϊκή δράση στον τομέα των σπάνιων νόσων * (ψηφοφορία)
  
8.15.Απαλλαγή 2007: Επιτροπή (ψηφοφορία)
  
8.16.Απαλλαγή 2007: έβδομο, όγδοο και ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (ψηφοφορία)
  
8.17.Απαλλαγή 2007: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ψηφοφορία)
  
8.18.Απαλλαγή 2007: Επιτροπή των Περιφερειών (ψηφοφορία)
  
8.19.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ψηφοφορία)
  
8.20.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (ψηφοφορία)
  
8.21.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (ΕΑΑ) (ψηφοφορία)
  
8.22.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του GNSS (ψηφοφορία)
  
8.23.Απαλλαγή 2007: Eυρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ψηφοφορία)
  
8.24.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ψηφοφορία)
  
8.25.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης (ψηφοφορία)
  
8.26.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ψηφοφορία)
  
8.27.Απαλλαγή 2007: Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ψηφοφορία)
  
8.28.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (ψηφοφορία)
  
8.29.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (ψηφοφορία)
  
8.30.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (ψηφοφορία)
  
8.31.Απαλλαγή 2007: Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ψηφοφορία)
  
8.32.Αντιμετώπιση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας (ψηφοφορία)
  
8.33.Σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα (ψηφοφορία)
  
8.34.Σχέδιο δράσης για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια και δέσμη μέτρων για τις θαλάσσιες μεταφορές (υπογραφή των πράξεων)
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της G20 (συζήτηση)
 14.Στήριξη των Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γραπτή δήλωση)
 15.Κατάσταση στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (συζήτηση)
 16.Εδραίωση της σταθερότητας και της ευημερίας στα Δυτικά Bαλκάνια - Κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (συζήτηση)
 17.Μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και μέλλον της συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) (συζήτηση)
 18.Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία - Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία * - Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (προαιρετικό πρωτόκολλο) * (συζήτηση)
 19.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 20.Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (αναδιατύπωση) ***I (συζήτηση)
 21.Εναρμονισμένοι όροι εμπορίας των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών ***I (συζήτηση)
 22.Φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις * - Κοινό σύστημα ΦΠΑ όσον αφορά τη φοροδιαφυγή που συνδέεται με την εισαγωγή και άλλες διασυνοριακές συναλλαγές * (συζήτηση)
 23.Διαμόρφωση της γενικής εικόνας προσώπου, ιδίως βάσει της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, στο πλαίσιο των αντιτρομοκρατικών ενεργειών, της εφαρμογής του νόμου, του ελέγχου της μετανάστευσης, των τελωνειακών υπηρεσιών και των ελέγχων στα σύνορα (συζήτηση)
 24.Στατιστικές για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ***II (συζήτηση)
 25.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (299 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (6874 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (207 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (1274 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (5266 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (281 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (1045 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (4028 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου