Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 23. aprill 2009 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Patsiendiõiguste kohaldamine piiriüleses tervishoius ***I (arutelu)
 4.Patsiendi ohutus * (arutelu)
 5.Euroopa tegevus haruldaste haiguste valdkonnas * (arutelu)
 6.Hääletused
  
6.1.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Parlament (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.2.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kohus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.3.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Kontrollikoda (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.4.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ombudsman (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.5.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Andmekaitseinspektor (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.6.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Eurojust (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.7.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.8.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.9.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Frontex (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.10.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.11.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.12.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.13.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.14.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Nõukogu (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.15.ELi ametite finantsjuhtimine ja -kontroll (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
 7.Tervitus
 8.Hääletused (jätkamine)
  
8.1.Rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad (uuestisõnastamine) ***II (hääletus)
  
8.2.Autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimused ***II (hääletus)
  
8.3.Rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad (uuestisõnastamine) ***II (hääletus)
  
8.4.Ehitiste energiatõhusus ***I (hääletus)
  
8.5.Reitinguagentuurid ***I (hääletus)
  
8.6.Meritsi ja siseveeteedel reisijate õigused ***I (hääletus)
  
8.7.Bussireisijate õigused ***I (hääletus)
  
8.8.Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaeg ***I (hääletus)
  
8.9.Intelligentsed transpordisüsteemid maanteetranspordis ja liidesed teiste transpordiliikidega ***I (hääletus)
  
8.10.Programm Marco Polo II ***I (hääletus)
  
8.11.Konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatav Euroopa raudteevõrgustik ***I (hääletus)
  
8.12.Patsiendiõiguste kohaldamine piiriüleses tervishoius ***I (hääletus)
  
8.13.Patsiendi ohutus * (hääletus)
  
8.14.Euroopa tegevus haruldaste haiguste valdkonnas * (hääletus)
  
8.15.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmise heakskiitmine: III jagu, Komisjon (hääletus)
  
8.16.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Seitsmes, kaheksas ja üheksas Euroopa Arengufond (EAF) (hääletus)
  
8.17.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Majandus- ja Sotsiaalkomitee (hääletus)
  
8.18.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Regioonide Komitee (hääletus)
  
8.19.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (hääletus)
  
8.20.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (hääletus)
  
8.21.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (CEPOL) (hääletus)
  
8.22.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSS Järelevalveamet (hääletus)
  
8.23.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Raudteeagentuur (hääletus)
  
8.24.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (hääletus)
  
8.25.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ülesehitusamet (hääletus)
  
8.26.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaagentuur (hääletus)
  
8.27.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (hääletus)
  
8.28.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (hääletus)
  
8.29.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (hääletus)
  
8.30.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (hääletus)
  
8.31.2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur (hääletus)
  
8.32.Toimetulek metsade hävitamisest ja metsade seisundi halvenemisest tulenevate probleemidega, et võidelda kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisuse hävimise vastu (hääletus)
  
8.33.Linnaliiklust käsitlev tegevuskava (hääletus)
  
8.34.Intelligentsete transpordisüsteemide tegevuskava (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Kliima- ja energiapakett ning meretranspordi pakett (õigusaktidele allakirjutamine)
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.G20 tippkohtumise tulemused (arutelu)
 14.Toetus eriolümpiamängudele Euroopa Liidus (kirjalik deklaratsioon)
 15.Olukord Moldova Vabariigis (arutelu)
 16.Stabiilsuse ja heaolu tugevdamine Lääne-Balkani riikides – Olukord Bosnias ja Hertsegoviinas (arutelu)
 17.Tuumarelva leviku tõkestamine ja tuumarelva leviku tõkestamise lepingu tulevik (arutelu)
 18.Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsioon – Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsioon * – ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli sõlmimine * (arutelu)
 19.Infotund (küsimused nõukogule)
 20.Energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuded (uuestisõnastamine) ***I (arutelu)
 21.Ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ***I (arutelu)
 22.Hoiuste intresside maksustamine * – Ühine käibemaksusüsteem seoses maksudest kõrvalehoidumisega importimisel ja muude piiriüleste tehingute tegemisel * (arutelu)
 23.Etnilise päritolu ja rassi alusel profiilide koostamine terrorismivastase võitluse, õiguskaitse, sisserände ning tolli- ja piirikontrolli valdkonnas (arutelu)
 24.Taimekaitsevahendite statistika ***II (arutelu)
 25.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (253 kb) Kohalolijate nimekiri (60 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (6874 kb) 
 
Protokoll (194 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) Hääletuste tulemused (1219 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (5222 kb) 
 
Protokoll (250 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (1008 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (3874 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika