Показалец 
Протокол
PDF 293kWORD 220k
Четвъртък, 23 април 2009 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи
 3.Права на пациентите при презгранично здравно обслужване ***I (разискване)
 4.Безопасност на пациентите * (разискване)
 5.Европейски действия в областта на редките заболявания * (разискване)
 6.Време за гласуване
  
6.1.Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година, Европейски парламент (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.2.Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година, Съд на ЕО (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.3.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година, Сметна палата (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.4.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година, Европейски омбудсман (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.5.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година, Европейски надзорен орган по защита на данните (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.6.Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2007 година (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.7.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2007 година (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.8.Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2007 година (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.9.Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX) за финансовата 2007 година (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.10.Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2007 година (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.11.Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2007 година (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.12.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2007 година (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.13.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2007 година (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.14.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година - Раздел II – Съвет (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.15.Финансово управление и контрола на агенциите на ЕС (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
 7.Приветствие с добре дошли
 8.Време за гласуване (продължение)
  
8.1.Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози (преработка) ***II (гласуване)
  
8.2.Условия, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач ***II (гласуване)
  
8.3.Общи правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (преработка) ***II (гласуване)
  
8.4.Енергийни характеристики на сградите (преработка) ***I (гласуване)
  
8.5.Агенции за кредитен рейтинг ***I (гласуване)
  
8.6.Права на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път ***I (гласуване)
  
8.7.Права на пътниците в автобусния транспорт ***I (гласуване)
  
8.8.Закрила на авторското право и някои сродни права ***I (гласуване)
  
8.9.Установяване на рамка за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт ***I (гласуване)
  
8.10.Програма „Марко Поло II“ ***I (гласуване)
  
8.11.Европейска железопътна мрежа за конкурентноспособен железопътен товарен превоз ***I (гласуване)
  
8.12.Права на пациентите при презгранично здравно обслужване ***I (гласуване)
  
8.13.Безопасност на пациентите * (гласуване)
  
8.14.Европейски действия в областта на редките заболявания * (гласуване)
  
8.15.Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година, Комисия (гласуване)
  
8.16.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на седми, осми и девети Европейски фондове за развитие за финансовата 2007 година (гласуване)
  
8.17.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година, Европейски икономически и социален комитет (гласуване)
  
8.18.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година, Комитет на регионите (гласуване)
  
8.19.Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2007 година (гласуване)
  
8.20.Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2007 година (гласуване)
  
8.21.Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2007 година (гласуване)
  
8.22.Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система за финансовата 2007 година (гласуване)
  
8.23.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2007 година (гласуване)
  
8.24.Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2007 година (гласуване)
  
8.25.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2007 година (гласуване)
  
8.26.Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2007 година (гласуване)
  
8.27.Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2007 година (гласуване)
  
8.28.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2007 година (гласуване)
  
8.29.Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2007 година (гласуване)
  
8.30.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на ЕС за основните права за финансовата 2007 година (гласуване)
  
8.31.Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2007 година (гласуване)
  
8.32.Обезлесяване и деградация на горите (гласуване)
  
8.33.План за действие относно градската мобилност (гласуване)
  
8.34.План за действие относно интелигентните транспортни системи (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Пакет климат-енергетика и пакет относно морския транспорт (подписване на актовете)
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Заключения от срещата на G20 (разискване)
 14.Подкрепа за Специалните олимпийски игри в ЕС (писмена декларация)
 15.Положението в Република Молдова (разискване)
 16.Укрепване на стабилността и просперитета в Западните Балкани - Положението в Босна и Херцеговина (разискване)
 17.Неразпространение на ядрено оръжие и бъдещето на Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО) (разискване)
 18.Конвенция на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания - Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания * - Подписването от ЕО на факултативния протокол към Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания * (разискване)
 19.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 20.Рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (преработена) ***I (разискване)
 21.Хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителните продукти ***I (разискване)
 22.Данъчно облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания * - Обща система на ДДС по отношение на избягването на данъчно облагане при внос и други презгранични сделки * (разискване)
 23.Профилиране, по-специално въз основа на етническа и расова принадлежност, в рамките на борбата с тероризма, дейността на правозащитните органи, имиграционния, митническия и граничния контрол (разискване)
 24.Статистика за продукти за растителна защита ***II (разискване)
 25.Решения относно някои документи
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.00 ч.


2. Внасяне на документи

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1) предложения за резолюция (член 113 от Правилника за дейността)

- Cristiana Muscardini. Предложение за резолюция относно проект за орган за гарантиране, консултации и оценка на доброволческите дейности и на третия сектор (B6-0195/2009)
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL

2) предложения за препоръка (член 114 от Правилника за дейността)

- Hanna Foltyn-Kubicka, UEN. Предложение за препоръка до Cъвета за обявяване на 25 май за Международен ден на почит на героите от борбата срещу тоталитаризма (B6-0196/2009)
Разглеждане в комисия: водеща : AFET
подпомагаща: LIBE


3. Права на пациентите при презгранично здравно обслужване ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на правата на пациентите при презгранично здравно обслужване [COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: John Bowis (A6-0233/2009)

Philip Bushill-Matthews (в качеството на заместник на докладчика) представи доклада..

Изказаха се: Daniela Filipiová (действащ председател на Съвета) и Androulla Vassiliou (член на Комисията).

Изказаха се: Iles Braghetto (докладчик по становището на комисията EMPL), Françoise Grossetête (докладчик по становището на комисията ITRE), Bernadette Vergnaud (докладчик по становището на комисията IMCO), Diana Wallis (докладчик по становището на комисията JURI), Anna Záborská (докладчик по становището на комисията FEMM), Avril Doyle, от името на групата PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt, от името на групата PSE, Jules Maaten, от името на групата ALDE, Salvatore Tatarella, от името на групата UEN, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard, от името на групата GUE/NGL, Hanne Dahl, от името на групата IND/DEM, Jim Allister, независим член на ЕП, Colm Burke, Guido Sacconi, Karin Riis-Jørgensen, Ewa Tomaszewska, Margrete Auken, Adamos Adamou, Urszula Krupa, Andreas Mölzer, Péter Olajos, Anne Van Lancker, Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Jens Holm, Johannes Blokland, Lydia Schenardi, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Siiri Oviir, Roberto Musacchio, Kathy Sinnott, Ria Oomen-Ruijten, María Sornosa Martínez, Holger Krahmer, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Christofer Fjellner, Åsa Westlund и Emmanouil Angelakas.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Charles Tannock, Catiuscia Marini, Marios Matsakis, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Christel Schaldemose, Olle Schmidt и Proinsias De Rossa.

Изказаха се: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou и Philip Bushill-Matthews.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.12 от протокола от 23.4.2009.


4. Безопасност на пациентите * (разискване)

Доклад относно предложението за препоръка на Съвета относно безопасността на пациентите, включително превенцията и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи [COM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Amalia Sartori (A6-0239/2009)

Françoise Grossetête (в качеството на заместник на докладчика) представи доклада..

Изказаха се: Daniela Filipiová (действащ председател на Съвета) и Androulla Vassiliou (член на Комисията).

Изказаха се: Antonios Trakatellis, от името на групата PPE-DE, Linda McAvan, от името на групата PSE, и Marios Matsakis, от името на групата ALDE.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Siiri Oviir.

Изказа се: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou и Françoise Grossetête.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.13 от протокола от 23.4.2009.


5. Европейски действия в областта на редките заболявания * (разискване)

Доклад относно предложението за препоръка на Съвета за европейски действия в областта на редките заболявания [COM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

Antonios Trakatellis представи доклада.

Изказаха се: Daniela Filipiová (действащ председател на Съвета) и Androulla Vassiliou (член на Комисията).

Изказаха се: Françoise Grossetête (докладчик по становището на комисията ITRE), Peter Liese, от името на групата PPE-DE, Dorette Corbey, от името на групата PSE, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, Hiltrud Breyer, от името на групата Verts/ALE, Philip Claeys, независим член на ЕП, и Christa Klaß.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Siiri Oviir.

Изказаха се: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou и Antonios Trakatellis.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.14 от протокола от 23.4.2009.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

Изказа се Daniel Cohn-Bendit който, предвид предстоящото гласуване на доклада Casaca (A6-0184/2009) относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на ЕС за финансовата 2007 г. – PЕвропейски парламент, и на основание член 1, приложение I от Правилника за дейността, поиска членовете на ЕП, които имат пряк финансов интерес по този въпрос, да информират за това.

Изказа се Gary Titley който, на основание член 28, параграф 2 от Правилника за дейността, поиска да получи отговор на въпроса, който е задал в писмен вид на Председателя на ЕП на 19 март 2009 г.

Изказа се Silvana Koch-Mehrin, която благодари на всички членове на ЕП, подписали писмената декларация 0001/2009.

Изказаха се: Luigi Cocilovo, Hans-Peter Martin, Martin Schulz, Gerard Batten и Ewa Tomaszewska относно искането, представено от Daniel Cohn-Bendit.

Председателят отговори на Gary Titley, че неговото искане ще бъде предадено на председателя на ЕП, както и на Daniel Cohn-Bendit, че всеки член на ЕП, който желае да декларира финансови интереси, може да го направи.


6.1. Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година, Европейски парламент (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г. [C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ et ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0260)

La clôture des comptes est de ce fait approuvée (voir annexe V, article 5, paragraphe 1, du règlement).


6.2. Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година, Съд на ЕО (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г.
Раздел IV, Съд на ЕО [C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Søren Bo Søndergaard (A6-0151/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0261)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


6.3. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година, Сметна палата (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г.
Раздел V, Сметна палата [C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Søren Bo Søndergaard (A6-0152/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0262)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


6.4. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година, Европейски омбудсман (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад oтносно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г.
Раздел VIII, Европейски омбудсман [C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Søren Bo Søndergaard (A6-0156/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0263)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


6.5. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година, Европейски надзорен орган по защита на данните (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г.
Раздел IX, Европейски надзорен орган по защита на данните [C6-0424/2008 – 2008/2283(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Søren Bo Søndergaard (A6-0154/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0264)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


6.6. Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2007 година (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2007 г. [C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Christofer Fjellner (A6-0161/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0265)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


6.7. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2007 година (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2007 г. [C6-0435/2008 – 2008/2262(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Christofer Fjellner (A6-0162/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0266)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


6.8. Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2007 година (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2007 г. [C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Christofer Fjellner (A6-0163/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0267)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


6.9. Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX) за финансовата 2007 година (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2007 г. [C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Christofer Fjellner (A6-0166/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0268)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


6.10. Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2007 година (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2007 г. [C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Christofer Fjellner (A6-0170/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0269)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


6.11. Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2007 година (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2007 г. [C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Christofer Fjellner (A6-0175/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0270)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


6.12. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2007 година (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2007 г. [C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Christofer Fjellner (A6-0177/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0271)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


6.13. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2007 година (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2007 г. [C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Christofer Fjellner (A6-0178/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0272)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


6.14. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година - Раздел II – Съвет (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година
Раздел II, Съвет [C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0273)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


6.15. Финансово управление и контрола на агенциите на ЕС (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно финансовото управление и контрола на агенциите на ЕС [2008/2207(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Christofer Fjellner (A6-0148/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0274)


7. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, Председателят приветства с добре дошли членовете на делегацията на Парламента на Ирак, водена от Khalid Al Atiyah, първи заместник председател на Камерата на представителите на Ирак, които заеха място на официалната трибуна.


8. Време за гласуване (продължение)

8.1. Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози (преработка) ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози (преработен) [11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0275)


8.2. Условия, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета [11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0276)


8.3. Общи правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (преработка) ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета за приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (преработен) [11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0277)

Изказвания:

Michael Gahler относно провеждането на гласуванията.


8.4. Енергийни характеристики на сградите (преработка) ***I (гласуване)

Доклад Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите (преработена) [COM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0278)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0278)

Изказвания:

Silvia-Adriana Ţicău (докладчик), преди гласуването, относно изменения 57, 106, 117 и 102, 60сч, както и по време на гласуването относно изменения 109 и 124.


8.5. Агенции за кредитен рейтинг ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг [COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0279)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0279)

Изказвания:

Jean-Paul Gauzès (докладчик) преди гласуването.


8.6. Права на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите [COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0280)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0280)


8.7. Права на пътниците в автобусния транспорт ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите [COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0281)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0281)

Изказвания:

Georg Jarzembowski, Eva Lichtenberger и Gabriele Albertini (докладчик), относно гласуването на изменения 81 и 12.


8.8. Закрила на авторското право и някои сродни права ***I (гласуване)

Доклад относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/116/EО на Европейския парламент и на Съвета за срока за закрила на авторското право и някои сродни права [COM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Brian Crowley (A6-0070/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0282)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0282)

Изказвания:

Sharon Bowles, преди гласуването, с искане изменение 80 да бъде гласувано като добавка към изменение 37, и Brian Crowley (докладчик), който не подкрепи това искане.


8.9. Установяване на рамка за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт [COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0283)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0283)

Изказвания:

Alexander Alvaro, преди гласуването, относно неговото провеждане.


8.10. Програма „Марко Поло II“ ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изменение на Регламент (ЕО) № 1692/2006 за въвеждане на втората програма „Марко Поло“ за предоставяне на
финансова помощ от Общността за подобряване на
екологичните постижения в системата на товарния транспорт („Марко Поло II“) [COM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0284)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0284)


8.11. Европейска железопътна мрежа за конкурентноспособен железопътен товарен превоз ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен железопътен товарен превоз [COM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0285)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0285)


8.12. Права на пациентите при презгранично здравно обслужване ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на правата на пациентите при презгранично здравно обслужване [COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: John Bowis (A6-0233/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 27)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0286)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0286)

Изказвания:

- Kartika Tamara Liotard преди гласуването, относно правната основа (Председателят отговори, че ще вземе решение относно приемливостта на измененията, отнасящи се до правната основа, след като бъдат гласувани останалите изменения). Philip Bushill-Matthews (в качеството на заместник на докладчика ) подкрепя предложението на председателя;

- Philip Bushill-Matthews представи устно предложение за изменение на изменение 100 (прието);

- Председателят, преди гласуването на промененото предложение, реши да подложи на гласуване измененията относно правната основа;

- Philip Bushill-Matthews относно тези изменения;

- Edward McMillan-Scott относно провеждането на гласуванията.


8.13. Безопасност на пациентите * (гласуване)

Доклад относно предложението за препоръка на Съвета относно безопасността на пациентите, включително превенцията и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи [COM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Amalia Sartori (A6-0239/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 28)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0287)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0287)


8.14. Европейски действия в областта на редките заболявания * (гласуване)

Доклад относно предложението за препоръка на Съвета за европейски действия в областта на редките заболявания [COM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 29)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0288)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0288)


8.15. Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година, Комисия (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г
Раздел III, Комисия – Изпълнителни агенции [SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка )

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ1

приема се (P6_TA(2009)0289)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ № 2

приема се (P6_TA(2009)0289)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ № 2

приема се (P6_TA(2009)0289)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ № 3

приема се (P6_TA(2009)0289)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ № 4

приема се (P6_TA(2009)0289)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1a) от Правилника за дейността).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0289)


8.16. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на седми, осми и девети Европейски фондове за развитие за финансовата 2007 година (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на седми, осми и девети Европейски фондове за развитие за финансовата 2007 г. [COM(2008)0490 – C6-0296/2008 – 2008/2109(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bogusław Liberadzki (A6-0159/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 31)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P6_TA(2009)0290)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1a) от Правилника за дейността).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0290)


8.17. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година, Европейски икономически и социален комитет (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г.
Раздел VI, Европейски икономически и социален комитет [C6-0420/2008 – 2008/2280(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Søren Bo Søndergaard (A6-0155/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 32)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P6_TA(2009)0291)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1a) от Правилника за дейността).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0291)


8.18. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година, Комитет на регионите (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г.
Раздел VII, Комитет на регионите [C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 33)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P6_TA(2009)0292)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1a) от Правилника за дейността).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0292)


8.19. Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2007 година (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2007 г. [C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Christofer Fjellner (A6-0157/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 34)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P6_TA(2009)0293)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1a) от Правилника за дейността).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0293)


8.20. Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2007 година (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2007 г. [C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Christofer Fjellner (A6-0158/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 35)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P6_TA(2009)0294)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1a) от Правилника за дейността).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0294)


8.21. Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2007 година (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2007 г. [C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Christofer Fjellner (A6-0160/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 36)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

отхвърля се

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1в) от Правилника за дейността)..

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0295)


8.22. Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система за финансовата 2007 година (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система за финансовата 2007 г. [C6-0446/2008 – 2008/2273(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Christofer Fjellner (A6-0164/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 37)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P6_TA(2009)0296)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1a) от Правилника за дейността).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0296)


8.23. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2007 година (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2007 г. [C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Christofer Fjellner (A6-0165/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 38)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P6_TA(2009)0297)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1a) от Правилника за дейността).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0297)


8.24. Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2007 година (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2007 г. [C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Christofer Fjellner (A6-0167/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 39)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P6_TA(2009)0298)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1a) от Правилника за дейността).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0298)


8.25. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2007 година (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2007 г. [C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Christofer Fjellner (A6-0169/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 40)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P6_TA(2009)0299)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1a) от Правилника за дейността).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0299)


8.26. Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2007 година (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2007 г. [C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Christofer Fjellner (A6-0171/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 41)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P6_TA(2009)0300)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1a) от Правилника за дейността).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0300)


8.27. Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2007 година (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2007 г. [C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Christofer Fjellner (A6-0172/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 42)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P6_TA(2009)0301)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1a) от Правилника за дейността).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0301)


8.28. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2007 година (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2007 г. [C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Christofer Fjellner (A6-0173/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 43)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P6_TA(2009)0302)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1a) от Правилника за дейността).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0302)


8.29. Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2007 година (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2007 г. [C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Christofer Fjellner (A6-0174/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 44)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P6_TA(2009)0303)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1a) от Правилника за дейността).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0303)


8.30. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на ЕС за основните права за финансовата 2007 година (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на ЕС за основните права за финансовата 2007 г. [C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Christofer Fjellner (A6-0176/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 45)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P6_TA(2009)0304)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1a) от Правилника за дейността).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0304)


8.31. Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2007 година (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2007 г. [C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Christofer Fjellner (A6-0179/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 46)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P6_TA(2009)0305)

С това приключването на отчетите е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 1a) от Правилника за дейността).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0305)


8.32. Обезлесяване и деградация на горите (гласуване)

Предложение за резолюция B6-0191/2009

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 47)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0306)


8.33. План за действие относно градската мобилност (гласуване)

Доклад относно план за действие относно градската мобилност [2008/2217(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Gilles Savary (A6-0199/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 48)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0307)


8.34. План за действие относно интелигентните транспортни системи (гласуване)

Доклад относно план за действие относно интелигентните транспортни системи [2008/2216(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 49)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0308)


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Paulo Casaca - A6-0184/2009 Jim Allister, Richard Corbett, Astrid Lulling, Zuzana Roithová

Доклад Søren Bo Søndergaard - A6-0150/2009 Richard Corbett

Доклад Christofer Fjellner - A6-0148/2009 Daniel Hannan

Препоръка на второ четене Mathieu Grosch - A6-0215/2009 Siiri Oviir

Препоръка на второ четене Silvia-Adriana Ţicău - A6-0210/2009 Siiri OviirSiiri Oviir

Препоръка на второ четене Mathieu Grosch - A6-0211/2009 Siiri Oviir

Доклад Silvia-Adriana Ţicău - A6-0254/2009 Siiri Oviir, Syed Kamall

Доклад Jean-Paul Gauzès - A6-0191/2009 Siiri Oviir, Daniel Hannan

Доклад Michel Teychenné - A6-0209/2009 Siiri Oviir

Доклад Gabriele Albertini - A6-0250/2009 Siiri Oviir

Доклад Brian Crowley - A6-0070/2009 Siiri Oviir, Zuzana Roithová

Доклад Anne E. Jensen - A6-0226/2009 Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Доклад Ulrich Stockmann - A6-0217/2009 Siiri Oviir

Доклад Petr Duchoň - A6-0220/2009 Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Доклад John Bowis - A6-0233/2009 Siiri Oviir, Syed Kamall

Доклад Amalia Sartori - A6-0239/2009 Siiri Oviir

Доклад Antonios Trakatellis - A6-0231/2009 Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Bernd Posselt

Доклад Jean-Pierre Audy - A6-0168/2009 Ingeborg Gräßle

Доклад Gilles Savary - A6-0199/2009 Siiri Oviir

Доклад Anne E. Jensen - A6-0227/2009 Siiri Oviir


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.55 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

11. Пакет климат-енергетика и пакет относно морския транспорт (подписване на актовете)

Председателят и Petr Nečas (действащ председател на Съвета) направиха кратки изявления.

След като прикани Olli Rehn (член на Комисията) и докладчиците да се присъединят към него, Председателят, заедно с Petr Nečas, пристъпи към подписването на „Пакет климат-енергетика“ и „Пакет относно морския транспорт“.


12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


13. Заключения от срещата на G20 (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Заключения от срещата на G20

Petr Nečas (действащ председател на Съвета) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gérard ONESTA
Заместник-председател

Изказа се Pervenche Berès относно протичането на разискването.

Olli Rehn (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE-DE, Poul Nyrup Rasmussen, от името на групата PSE, Margarita Starkevičiūtė, от името на групата ALDE, Roberts Zīle, от името на групата UEN, Caroline Lucas, от името на групата Verts/ALE, Francis Wurtz, от името на групата GUE/NGL, Jana Bobošíková, независим член на ЕП, Othmar Karas, Elisa Ferreira, Rebecca Harms, Hans-Peter Martin, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès и Antolín Sánchez Presedo.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Danutė Budreikaitė и Bart Staes.

Изказаха се: Petr Nečas и Olli Rehn.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Cristiana Muscardini, Guntars Krasts и Roberta Angelilli, от името на групата UEN, относно срещата на високо равнище на Г-20 през април (B6-0185/2009),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni и Pierre Jonckheer, от името на групата Verts/ALE, относно срещата на върха на Г-20 на 2 април 2009 г. в Лондон (B6-0186/2009),

- Gunnar Hökmark, от името на групата PPE-DE, относно резултатите от срещата на Г-20 на 2 април 2009 г. в Лондон (B6-0187/2009),

- Graham Watson, Wolf Klinz и Margarita Starkevičiūtė, от името на групата ALDE, относно проведената в Лондон на 2 април 2009 г. среща на Г-20 (B6-0188/2009),

- Martin Schulz, Harlem Désir, Robert Goebbels, Pervenche Berès и Elisa Ferreira, от името на групата PSE, относно заключенията от срещата на високо равнище на страните от Г-20 (B6-0189/2009),

- Francis Wurtz и Sahra Wagenknecht, от името на групата GUE/NGL, относно заключенията на срещата на върха на Г-20 (B6-0190/2009).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.22 от протокола от 24.4.2009.


14. Подкрепа за Специалните олимпийски игри в ЕС (писмена декларация)

Декларация 1/2009, внесена от членовете на Парламента Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski и Janusz Wojciechowski, относно подкрепа за Специалните олимпийски игри в Европейския съюз, е подписана от мнозинството от членовете на Парламента и следователно, в съответствие с член 116, параграф 4 от Правилника за дейността, ще бъде предадена на съответните адресати и ще бъде публикувана с имената на подписалите я в Приетите текстове от заседанието на 5 май 2009.


15. Положението в Република Молдова (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Положението в Република Молдова

Graham Watson отбеляза присъствието в залата на делегация на членове на молдовската опозиция, и по-спеицално кметът на Кишинев , Dorin Chirtoacă, лидерът на либералната партия, Vladimir Filat, и председателят на сдружението «Moldova Noastră», Serafim Urechean.

Petr Nečas (действащ председател на Съвета) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mechtild ROTHE
Заместник-председател

Olli Rehn (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPE-DE, Marianne Mikko, от името на групата PSE, Graham Watson, от името на групата ALDE, Bastiaan Belder, от името на групата IND/DEM, и Adrian Severin.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Anna Ibrisagic, Victor Boştinaru, Maria Petre, Alexandru Nazare, Charles Tannock и Paul Rübig.

Изказаха се: Petr Nečas и Olli Rehn.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 103, параграф 2 от правилника, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: следваща месечна сесия.


16. Укрепване на стабилността и просперитета в Западните Балкани - Положението в Босна и Херцеговина (разискване)

Доклад относно укрепване на стабилността и просперитета в Западните Балкани [2008/2200(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Anna Ibrisagic (A6-0212/2009)

Изявления на Съвета и на Комисията: Положението в Босна и Херцеговина

Anna Ibrisagic представи доклада.

Petr Nečas (действащ председател на Съвета) и Olli Rehn (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Bastiaan Belder (докладчик по становището на комисията INTA) и Doris Pack, от името на групата PPE-DE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Manuel António dos SANTOS
Заместник-председател

Изказаха се: Hannes Swoboda, от името на групата PSE, Johannes Lebech, от името на групата ALDE, Paul Marie Coûteaux, от името на групата IND/DEM, Charles Tannock, Libor Rouček и Jules Maaten.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Pierre Pribetich, Angelika Beer, Erik Meijer и Маруся Иванова Любчева.

Изказаха се: Petr Nečas, Olli Rehn и Anna Ibrisagic.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Doris Pack, от името на комисията AFET, относно положението в Босна (B6-0183/2009).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.24 от протокола от 24.4.2009.


17. Неразпространение на ядрено оръжие и бъдещето на Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО) (разискване)

Доклад съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно неразпространението и бъдещето на Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО) [2008/2324(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Angelika Beer (A6-0234/2009)

Angelika Beer представи доклада.

Изказаха се: Petr Nečas (действащ председател на Съвета) и Olli Rehn (член на Комисията).

Изказаха се: Josef Zieleniec, от името на групата PPE-DE, Ana Maria Gomes, от името на групата PSE, Janusz Onyszkiewicz, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Tobias Pflüger, от името на групата GUE/NGL, Philip Claeys, независим член на ЕП, и Karl von Wogau.

Изказаха се: Petr Nečas, Olli Rehn и Angelika Beer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.25 от протокола от 24.4.2009.


18. Конвенция на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания - Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания * - Подписването от ЕО на факултативния протокол към Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания * (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Конвенция на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно сключването от Европейската общност на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания [COM(2008)0530 - C6-0116/2009 - 2008/0170(CNS)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Румяна Желева (A6-0229/2009)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно сключването от Европейската общност на факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания [COM(2008)0530 - C6-0117/2009 - 2008/0171(CNS)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Румяна Желева (A6-0230/2009)

Petr Nečas (действащ председател на Съвета) и Olli Rehn (член на Комисията) направиха изявления.

Румяна Желева представи докладите.

Изказаха се: Hiltrud Breyer (докладчик по становището на комисията FEMM), Rovana Plumb, от името на групата PSE, Elizabeth Lynne, от името на групата ALDE, Elisabeth Schroedter, от името на групата Verts/ALE, и Richard Howitt.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Ilda Figueiredo.

Изказаха се: Petr Nečas, Olli Rehn и Румяна Желева.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Jan Andersson и Румяна Желева, от името на комисията EMPL, относно изявлението на Комисията относно сключването от страна на Европейската общност на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на лицата с увреждания и на Факултативния протокол към нея (B6-0194/2009).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 24.4.2009 и точка 7.5 от протокола от 24.4.2009.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

19. Време за въпроси (въпроси към Съвета)

Парламентът разгледа серия от въпроси към Съвета (B6-0227/2009).

Въпрос 1 е оттеглен.

Въпрос 2 (Gay Mitchell): Реториката срещу Договора от Лисабон.

Petr Nečas (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Richard Corbett и Christopher Heaton-Harris.

Въпрос 3 (Manuel Medina Ortega): Двойното облагане.

Petr Nečas отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Manuel Medina Ortega, Syed Kamall и Paul Rübig.

Въпрос 4 е оттеглен.

Въпрос 5 (Marian Harkin): Птиче месо.

Petr Nečas отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Marian Harkin и Avril Doyle.

Въпроси 6 и 7 са оттеглени..

Въпросът 8 отпада поради отсъствието на неговия автор.

Въпрос 9 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Борбата с кризата и малките и средни предприятия.

Petr Nečas отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Въпрос 10 (Avril Doyle): Резултати от пролетния Съвет относно финансирането на глобално споразумение за климата.

Petr Nečas отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Avril Doyle.

Председателят направи бележка относно организацията на времето за въпроси.

Въпроси от 11 до 27, които поради липса на време не получиха отговор, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към пълния стенографски протокол).

Времето за въпроси към Съвета приключи.


(Заседанието, прекъснато в 20.10 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

20. Рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (преработена) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (преработена) [COM(2008)0399 - C6-0277/2008 - 2008/0151(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Magor Imre Csibi (A6-0096/2009)

Magor Imre Csibi представи доклада.

Изказа се Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Anders Wijkman, от името на групата PPE-DE, Dorette Corbey, от името на групата PSE, Holger Krahmer, от името на групата ALDE, и Satu Hassi, от името на групата Verts/ALE.

Изказаха се: Günter Verheugen и Magor Imre Csibi.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.11 от протокола от 24.4.2009.


21. Хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителните продукти ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителните продукти [COM(2008)0311 - C6-0203/2008 - 2008/0098(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Catherine Neris (A6-0068/2009)

Catherine Neris представи доклада.

Изказа се Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Den Dover (докладчик по становището на комисията ITRE), Zita Pleštinská, от името на групата PPE-DE, Jan Cremers, от името на групата PSE, Janelly Fourtou, от името на групата ALDE, Andreas Schwab и Catherine Neris.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.12 от протокола от 24.4.2009.


22. Данъчно облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания * - Обща система на ДДС по отношение на избягването на данъчно облагане при внос и други презгранични сделки * (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2003/48/EО относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания [COM(2008)0727 - C6-0464/2008 - 2008/0215(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Benoît Hamon (A6-0244/2009)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на избягването на данъчно облагане при внос и други трансгранични сделки [COM(2008)0805 - C6-0039/2009 - 2008/0228(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Cornelis Visser (A6-0189/2009)

Benoît Hamon и Cornelis Visser представиха докладите.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказа се László Kovács (член на Комисията).

Изказаха се: Eva-Riitta Siitonen (докладчик по становището на комисията JURI), Astrid Lulling, от името на групата PPE-DE, Кристиан Вигенин, от името на групата PSE, Биляна Илиева Раева, от името на групата ALDE, Nils Lundgren, от името на групата IND/DEM, Ieke van den Burg, László Kovács, Benoît Hamon и Astrid Lulling за лично изявление след изказването на Benoît Hamon.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.17 от протокола от 24.4.2009 и точка 7.18 от протокола от 24.4.2009.


23. Профилиране, по-специално въз основа на етническа и расова принадлежност, в рамките на борбата с тероризма, дейността на правозащитните органи, имиграционния, митническия и граничния контрол (разискване)

Доклад съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно проблема, свързан с профилирането, по-специално въз основа на етническа и расова принадлежност, в рамките на борбата с тероризма, дейността на правозащитните органи, имиграционния, митническия и граничния контрол [2008/2020(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Sarah Ludford (A6-0222/2009)

Sarah Ludford представи доклада.

Изказа се László Kovács (член на Комисията).

Изказаха се: Claude Moraes, от името на групата PSE, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, и Emine Bozkurt.

Изказаха се: László Kovács и Sarah Ludford.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 24.4.2009.


24. Статистика за продукти за растителна защита ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за продукти за растителна защита [11120/2/2008 - C6-0004/2009 - 2006/0258(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Bart Staes (A6-0256/2009)

Bart Staes представи препоръката за второ четене.

Изказа се László Kovács (член на Комисията).

Изказаха се: Anne Laperrouze, от името на групата ALDE, и Bart Staes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.10 от протокола от 24.4.2009.


25. Решения относно някои документи

Промяна на Правилника за дейността

- Привеждане на Правилника за дейността на ЕП в съответствие с Договора от Лисабон (2009/2029(REG))

(подпомагаща: BUDG)


26. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 423.627/OJVE).


27. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.05 ч.

Klaus Welle

Martine Roure

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Баева, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Bautista, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Хюсменова, Ibrisagic, in 't Veld, Йотова, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Желева, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Казак, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Кирилов, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Любчева, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mitchell, Младенов, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Панайотов, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podimata, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Раева, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Ставрева, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Уручев, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Здравкова, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност