Seznam 
Zápis
PDF 255kWORD 187k
Čtvrtek, 23. dubna 2009 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Práva pacientů v oblasti přeshraniční zdravotní péče ***I (rozprava)
 4.Bezpečnost pacientů * (rozprava)
 5.Evropská akce v oblasti vzácných onemocnění * (rozprava)
 6.Hlasování
  
6.1.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropský parlament (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.2.Udělení absolutoria za rok 2007: Soudní dvůr (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.3.Udělení absolutoria za rok 2007: Účetní dvůr (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.4.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropský veřejný ochránce práv (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.5.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropský inspektor ochrany údajů (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.6.Udělení absolutoria za rok 2007: EUROJUST (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.7.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro léčivé přípravky (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.8.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.9.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.10.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.11.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.12.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.13.Udělení absolutoria za rok 2007: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.14.Udělení absolutoria za rok 2007: Rada (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.15.Finanční správa a dohled nad evropskými agenturami (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
 7.Přivítání
 8.Hlasování (pokračování)
  
8.1.Přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy (přepracované znění) ***II (hlasování)
  
8.2.Podmínky pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy ***II (hlasování)
  
8.3.Přístup na trh mezinárodní silniční přepravy zboží (přepracované znění) ***II (hlasování)
  
8.4.Energetické vlastnosti budov (přepracování) ***I (hlasování)
  
8.5.Ratingové agentury ***I (hlasování)
  
8.6.Práva cestujících po moři a po vnitrostátních vodních cestách ***I (hlasování)
  
8.7.Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě ***I (hlasování)
  
8.8.Doba ochrany autorského práva a některých souvisejících práv ***I (hlasování)
  
8.9.Inteligentní dopravní systémy v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy ***I (hlasování)
  
8.10.Program Marco Polo II ***I (hlasování)
  
8.11.Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy ***I (hlasování)
  
8.12.Práva pacientů v oblasti přeshraniční zdravotní péče ***I (hlasování)
  
8.13.Bezpečnost pacientů * (hlasování)
  
8.14.Evropská akce v oblasti vzácných onemocnění * (hlasování)
  
8.15.Udělení absolutoria za rok 2007: Komise (hlasování)
  
8.16.Udělení absolutoria za rok 2007: sedmý, osmý a devátý Evropský rozvojový fond (ERF) (hlasování)
  
8.17.Udělení absolutoria za rok 2007: Hospodářský a sociální výbor (hlasování)
  
8.18.Udělení absolutoria za rok 2007: Výbor regionů (hlasování)
  
8.19.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská nadace odborného vzdělávání (hlasování)
  
8.20.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (hlasování)
  
8.21.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská policejní akademie (CEPOL) (hlasování)
  
8.22.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropský úřad pro dohled nad GNSS (hlasování)
  
8.23.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro železnice (hlasování)
  
8.24.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (hlasování)
  
8.25.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro obnovu (hlasování)
  
8.26.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro životní prostředí (hlasování)
  
8.27.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (hlasování)
  
8.28.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (hlasování)
  
8.29.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (hlasování)
  
8.30.Udělení absolutoria za rok 2007: Agentura Evropské unie pro základní práva (hlasování)
  
8.31.Udělení absolutoria za rok 2007: Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu (hlasování)
  
8.32.Řešení problémů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů jako součást boje proti změně klimatu a ztrátě biologické rozmanitosti (hlasování)
  
8.33.Akční plán v oblasti městské mobility (hlasování)
  
8.34.Akční plán o inteligentních dopravních systémech (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Klimaticko-energetický balíček a balíček o námořní dopravě (podepsání aktů)
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 13.Závěry schůzky na nejvyšší úrovni G20 (rozprava)
 14.Finanční podpora organizace Special Olympics v Evropské unii (písemné prohlášení)
 15.Situace v Moldavske republice (rozprava)
 16.Upevnění stability a prosperity v zemích západního Balkánu – Situace v Bosně a Hercegovině (rozprava)
 17.O nešíření jaderných zbraní a budoucnosti Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (rozprava)
 18.Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením – Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením * – Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením (opční protokol) * (rozprava)
 19.Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
 20.Požadavky na ekodesign vztahující se na výrobky se vztahem k energetice (přepracované znění) ***I (rozprava)
 21.Harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh ***I (rozprava)
 22.Zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb * – Společný systém DPH, pokud jde o daňové úniky spojené s dovozem a jinými přeshraničními plněními * (rozprava)
 23.Profilování, zejména na základě etnického a rasového původu, v oblasti boje proti terorismu, vymáhání práva, imigrace a celních a hraničních kontrol (rozprava)
 24.Statistika přípravků na ochranu rostlin ***II (rozprava)
 25.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 26.Pořad jednání příštího zasedání
 27.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Předložení dokumentů

Poslanci předložili tyto dokumenty:

1) návrhy usnesení (článek 113 jednacího řádu)

- Cristiana Muscardini: Návrh usnesení o návrhu na zřízení orgánu, který bude garantem dobrovolnických služeb a „třetího“ sektoru a bude poskytovat poradenství a provádět hodnocení těchto služeb (B6-0195/2009)
předáno příslušný výbor: EMPL

2) návrh doporučení (článek 114 jednacího řádu)

- Hanna Foltyn-Kubicka za skupinu UEN: Návrh doporučení Radě o prohlášení 25. května Mezinárodním dnem hrdinů v boji proti totalitě (B6-0196/2009)
předáno příslušný výbor: AFET
stanovisko: LIBE


3. Práva pacientů v oblasti přeshraniční zdravotní péče ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči [KOM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: John Bowis (A6-0233/2009)

Philip Bushill-Matthews (zástupce zpravodaje) uvedl zprávu.

Vystoupili: Daniela Filipiová (úřadující předsedkyně Rady) a Androulla Vassiliou (členka Komise).

Vystoupili: Iles Braghetto (navrhovatel výboru EMPL), Françoise Grossetête (navrhovatelka výboru ITRE), Bernadette Vergnaud (navrhovatelka výboru IMCO), Diana Wallis (navrhovatelka výboru JURI), Anna Záborská (navrhovatelka výboru FEMM), Avril Doyle za skupinu PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt za skupinu PSE, Jules Maaten za skupinu ALDE, Salvatore Tatarella za skupinu UEN, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard za skupinu GUE/NGL, Hanne Dahl za skupinu IND/DEM, Jim Allister nezařazený, Colm Burke, Guido Sacconi, Karin Riis-Jørgensen, Ewa Tomaszewska, Margrete Auken, Adamos Adamou, Urszula Krupa, Andreas Mölzer, Péter Olajos, Anne Van Lancker, Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Jens Holm, Johannes Blokland, Lydia Schenardi, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Siiri Oviir, Roberto Musacchio, Kathy Sinnott, Ria Oomen-Ruijten, María Sornosa Martínez, Holger Krahmer, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Christofer Fjellner, Åsa Westlund a Emmanouil Angelakas.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO
místopředseda

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Charles Tannock, Catiuscia Marini, Marios Matsakis, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Christel Schaldemose, Olle Schmidt a Proinsias De Rossa.

Vystoupili: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou a Philip Bushill-Matthews.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 8.12 zápisu ze dne 23.4.2009.


4. Bezpečnost pacientů * (rozprava)

Zpráva o návrhu doporučení Rady o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče [KOM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Amalia Sartori (A6-0239/2009)

Françoise Grossetête (zástupkyně zpravodajky) uvedla zprávu.

Vystoupili: Daniela Filipiová (úřadující předsedkyně Rady) a Androulla Vassiliou (členka Komise).

Vystoupili: Antonios Trakatellis za skupinu PPE-DE, Linda McAvan za skupinu PSE, a Marios Matsakis za skupinu ALDE.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupila Siiri Oviir.

Vystoupili: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou a Françoise Grossetête.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 8.13 zápisu ze dne 23.4.2009.


5. Evropská akce v oblasti vzácných onemocnění * (rozprava)

Zpráva o návrhu doporučení Rady o evropské akci v oblasti vzácných onemocnění [KOM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

Antonios Trakatellis uvedl zprávu.

Vystoupili: Daniela Filipiová (úřadující předsedkyně Rady) a Androulla Vassiliou (členka Komise).

Vystoupili: Françoise Grossetête (navrhovatelka výboru ITRE), Peter Liese za skupinu PPE-DE, Dorette Corbey za skupinu PSE, Frédérique Ries za skupinu ALDE, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Philip Claeys nezařazený, a Christa Klaß.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupila Siiri Oviir.

Vystoupili: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou a Antonios Trakatellis.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 8.14 zápisu ze dne 23.4.2009.


PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

Vystoupil Daniel Cohn-Bendit, který s ohledem na hlasování o zprávě Casaca (A6-0184/2009) o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2007 – Evropský parlament a na základě přílohy I čl. 1 jednacího řádu vyzval předsedu, aby požádal poslance, kteří mají na projednáváné věci přímý finanční zájem, aby o tomto zájmu informovali.

Vystoupil Gary Titley, který na základě čl. 28 odst. 2 jednacího řádu požádal o odpověď na otázku, kterou dne 19. března 2009 v písemné formě položil předsedovi Parlamentu.

Vystoupila Silvana Koch-Mehrin, aby poděkovala všem poslancům, kteří podepsali písemné prohlášení 0001/2009.

Vystoupili: Luigi Cocilovo, Hans-Peter Martin, Martin Schulz, Gerard Batten a Ewa Tomaszewska k žádosti, se kterou vystoupil Daniel Cohn-Bendit.

Předseda odpověděl Garymu Titleyovi, že jeho žádost bude postoupena předsedovi Parlamentu. S ohledem na žádost, se kterou vystoupil Daniel Cohn-Bendit, uvedl, že poslanci, kteří si přejí vystoupit s prohlášením o finančním zájmu, tak mohou učinit.


6.1. Udělení absolutoria za rok 2007: Evropský parlament (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007
Oddíl I - Evropský parlament [C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ a NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0260)

Účetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


6.2. Udělení absolutoria za rok 2007: Soudní dvůr (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: souhrnný rozpočet EU
Oddíl IV - Soudní dvůr [C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Søren Bo Søndergaard (A6-0151/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ a NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0261)

Účetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


6.3. Udělení absolutoria za rok 2007: Účetní dvůr (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: souhrnný rozpočet EU
Oddíl V - Účetní dvůr [C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Søren Bo Søndergaard (A6-0152/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ a NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0262)

Účetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


6.4. Udělení absolutoria za rok 2007: Evropský veřejný ochránce práv (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: souhrnný rozpočet EU
Oddíl VIII - Evropský veřejný ochránce práv [C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Søren Bo Søndergaard (A6-0156/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ a NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0263)

Účetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


6.5. Udělení absolutoria za rok 2007: Evropský inspektor ochrany údajů (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: souhrnný rozpočet EU
Oddíl IX - Evropský inspektor ochrany údajů [C6-0424/2008 – 2008/2283(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Søren Bo Søndergaard (A6-0154/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ a NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0264)

Účetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


6.6. Udělení absolutoria za rok 2007: EUROJUST (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: EUROJUST [C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A6-0161/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ a NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0265)

Účetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


6.7. Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro léčivé přípravky (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro léčivé přípravky [C6-0435/2008 – 2008/2262(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A6-0162/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTÍ a NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0266)

Účetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


6.8. Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro bezpečnost letectví [C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A6-0163/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH ROZHODNUTÍ a NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0267)

Účetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


6.9. Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích [C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A6-0166/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH ROZHODNUTÍ a NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0268)

Účetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


6.10. Udělení absolutoria za rok 2007: Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí [C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A6-0170/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH ROZHODNUTÍ a NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0269)

Účetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


6.11. Udělení absolutoria za rok 2007: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost [C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A6-0175/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH ROZHODNUTÍ a NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0270)

Účetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


6.12. Udělení absolutoria za rok 2007: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání [C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A6-0177/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH ROZHODNUTÍ a NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0271)

Účetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


6.13. Udělení absolutoria za rok 2007: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie [C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A6-0178/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH ROZHODNUTÍ a NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0272)

Účetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


6.14. Udělení absolutoria za rok 2007: Rada (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: souhrnný rozpočet EU - Oddíl II - Rada [C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH ROZHODNUTÍ a NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0273)

Rozhodnutí o udělení absolutoria je odloženo.

Účetní závěrka je tímto oložena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. b) jednacího řádu).


6.15. Finanční správa a dohled nad evropskými agenturami (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o finanční správě a dohledu nad evropskými agenturami [2008/2207(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A6-0148/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0274)


7. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal členy delegace parlamentu Iráku, kterou vede Chálid Attíja, místopředseda parlamentu. Členové delegace byli usazeni na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


8. Hlasování (pokračování)

8.1. Přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy (přepracované znění) ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na trh se službami mezinárodní přepravy cestujících autokary a autobusy (přepracované znění) [11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA(2009)0275)


8.2. Podmínky pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy [11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA(2009)0276)


8.3. Přístup na trh mezinárodní silniční přepravy zboží (přepracované znění) ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží (přepracované znění) [11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA(2009)0277)

Vystoupení

Michael Gahler k průběhu hlasování.


8.4. Energetické vlastnosti budov (přepracování) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov (přepracované znění) [KOM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2009)0278)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0278)

Vystoupení

Silvia-Adriana Ţicău (zpravodajka) před hlasováním k PN 57, 106, 117 a 102, 60oč a během hlasování k PN 109 a 124.


8.5. Ratingové agentury ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách [KOM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2009)0279)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0279)

Vystoupení

Jean-Paul Gauzès (zpravodaj) před hlasováním.


8.6. Práva cestujících po moři a po vnitrostátních vodních cestách ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele [KOM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2009)0280)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0280)


8.7. Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitelů [KOM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2009)0281)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0281)

Vystoupení

Georg Jarzembowski, Eva Lichtenberger a Gabriele Albertini (zpravodaj) k hlasování o PN 81 a 12.


8.8. Doba ochrany autorského práva a některých souvisejících práv ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících [KOM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Brian Crowley (A6-0070/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2009)0282)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0282)

Vystoupení

Sharon Bowles před hlasováním požádal, aby se o PN 80 hlasovalo jako o dodatku k PN 37, a Brian Crowley (zpravodaj), který s touto žádostí nesouhlasil.


8.9. Inteligentní dopravní systémy v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro zavedení inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy [KOM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2009)0283)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0283)

Vystoupení

Alexander Alvaro před hlasováním k průběhu rozpravy.


8.10. Program Marco Polo II ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1692/2006, kterým se zavádí druhý program „Marco Polo“ pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí („Marco Polo II“) [KOM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2009)0284)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0284)


8.11. Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské železniční síti zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy [KOM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2009)0285)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0285)


8.12. Práva pacientů v oblasti přeshraniční zdravotní péče ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči [KOM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: John Bowis (A6-0233/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2009)0286)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0286)

Vystoupení

- Kartika Tamara Liotard před hlasováním o právnímu základu (předseda odpověděl, že rozhodne o přípustnosti PN k právnímu základu po hlasování o ostatních PN). Philip Bushill-Matthews (zástupce zpravodaje) podpořil návrh předsedy;

- Philip Bushill-Matthews předložil ústní PN k PN 100 (vzat v potaz);

- Předseda před hlasováním o pozměněném návrhu rozhodl, že se o PN k právnímu základu bude hlasovat;

- Philip Bushill-Matthews o těchto PN;

- Edward McMillan-Scott k průběhu hlasování.


8.13. Bezpečnost pacientů * (hlasování)

Zpráva o návrhu doporučení Rady o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče [KOM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Amalia Sartori (A6-0239/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 28)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2009)0287)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0287)


8.14. Evropská akce v oblasti vzácných onemocnění * (hlasování)

Zpráva o návrhu doporučení Rady o evropské akci v oblasti vzácných onemocnění [KOM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 29)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2009)0288)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0288)


8.15. Udělení absolutoria za rok 2007: Komise (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: souhrnný rozpočet EU - oddíl III, Komise - výkonné agentury [SEK(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod )

NÁVRH ROZHODNUTÍ č. 1

přijat (P6_TA(2009)0289)

NÁVRH ROZHODNUTÍ č. 2

přijat (P6_TA(2009)0289)

NÁVRH ROZHODNUTÍ č. 2

přijat (P6_TA(2009)0289)

NÁVRH ROZHODNUTÍ č. 3

přijat (P6_TA(2009)0289)

NÁVRH ROZHODNUTÍ č. 4

přijat (P6_TA(2009)0289)

Učetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0289)


8.16. Udělení absolutoria za rok 2007: sedmý, osmý a devátý Evropský rozvojový fond (ERF) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: sedmý, osmý a devátý Evropský rozvojový fond [KOM(2008)0490 – C6-0296/2008 – 2008/2109(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bogusław Liberadzki (A6-0159/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 31)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P6_TA(2009)0290)

Učetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0290)


8.17. Udělení absolutoria za rok 2007: Hospodářský a sociální výbor (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: souhrnný rozpočet EU
Oddíl VI - Hospodářský a sociální výbor [C6-0420/2008 – 2008/2280(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Søren Bo Søndergaard (A6-0155/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 32)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P6_TA(2009)0291)

Učetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0291)


8.18. Udělení absolutoria za rok 2007: Výbor regionů (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: souhrnný rozpočet EU
Oddíl VII - Výbor regionů [C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 33)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P6_TA(2009)0292)

Učetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0292)


8.19. Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská nadace odborného vzdělávání (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: Evropská nadace odborného vzdělávání [C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A6-0157/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 34)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P6_TA(2009)0293)

Učetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0293)


8.20. Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací [C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A6-0158/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 35)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P6_TA(2009)0294)

Učetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0294)


8.21. Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská policejní akademie (CEPOL) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: Evropská policejní akademie [C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A6-0160/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 36)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

zamítnut

Učetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0295)


8.22. Udělení absolutoria za rok 2007: Evropský úřad pro dohled nad GNSS (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: Evropský úřad pro dohled nad GNSS [C6-0446/2008 – 2008/2273(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A6-0164/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 37)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P6_TA(2009)0296)

Učetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0296)


8.23. Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro železnice (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro železnice [C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A6-0165/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 38)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P6_TA(2009)0297)

Učetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0297)


8.24. Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro námořní bezpečnost [C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A6-0167/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 39)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P6_TA(2009)0298)

Učetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0298)


8.25. Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro obnovu (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro obnovu [C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A6-0169/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 40)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P6_TA(2009)0299)

Učetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0299)


8.26. Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro životní prostředí (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro životní prostředí [C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A6-0171/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 41)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P6_TA(2009)0300)

Učetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0300)


8.27. Udělení absolutoria za rok 2007: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: Evropský úřad pro bezpečnost potravin [C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A6-0172/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 42)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P6_TA(2009)0301)

Učetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0301)


8.28. Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek [C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A6-0173/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 43)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P6_TA(2009)0302)

Učetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0302)


8.29. Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci [C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A6-0174/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 44)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P6_TA(2009)0303)

Učetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0303)


8.30. Udělení absolutoria za rok 2007: Agentura Evropské unie pro základní práva (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: Agentura Evropské unie pro základní práva [C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A6-0176/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 45)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P6_TA(2009)0304)

Učetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0304)


8.31. Udělení absolutoria za rok 2007: Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za rok 2007: Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu [C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A6-0179/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 46)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P6_TA(2009)0305)

Učetní závěrka je tímto schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0305)


8.32. Řešení problémů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů jako součást boje proti změně klimatu a ztrátě biologické rozmanitosti (hlasování)

Návrh usnesení B6-0191/2009

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 47)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0306)


8.33. Akční plán v oblasti městské mobility (hlasování)

Zpráva o akčním plánu v oblasti městské mobility [2008/2217(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Gilles Savary (A6-0199/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 48)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0307)


8.34. Akční plán o inteligentních dopravních systémech (hlasování)

Zpráva o akčním plánu o inteligentních dopravních systémech [2008/2216(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 49)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0308)


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Paulo Casaca - A6-0184/2009: Jim Allister, Richard Corbett, Astrid Lulling, Zuzana Roithová

Zpráva Søren Bo Søndergaard - A6-0150/2009: Richard Corbett

Zpráva Christofer Fjellner - A6-0148/2009: Daniel Hannan

Doporučení pro druhé čtení Mathieu Grosch - A6-0215/2009: Siiri Oviir

Doporučení pro druhé čtení Silvia-Adriana Ţicău - A6-0210/2009: Siiri Oviir

Doporučení pro druhé čtení Mathieu Grosch - A6-0211/2009: Siiri Oviir

Zpráva Silvia-Adriana Ţicău - A6-0254/2009: Siiri Oviir, Syed Kamall

Zpráva Jean-Paul Gauzès - A6-0191/2009: Siiri Oviir, Daniel Hannan

Zpráva Michel Teychenné - A6-0209/2009: Siiri Oviir

Zpráva Gabriele Albertini - A6-0250/2009: Siiri Oviir

Zpráva Brian Crowley - A6-0070/2009: Siiri Oviir, Zuzana Roithová

Zpráva Anne E. Jensen - A6-0226/2009: Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Zpráva Ulrich Stockmann - A6-0217/2009: Siiri Oviir

Zpráva Petr Duchoň - A6-0220/2009: Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Zpráva John Bowis - A6-0233/2009: Siiri Oviir, Syed Kamall

Zpráva Amalia Sartori - A6-0239/2009: Siiri Oviir

Zpráva Antonios Trakatellis - A6-0231/2009: Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Bernd Posselt

Zpráva Jean-Pierre Audy - A6-0168/2009: Ingeborg Gräßle

Zpráva Gilles Savary - A6-0199/2009: Siiri Oviir

Zpráva Anne E. Jensen - A6-0227/2009: Siiri Oviir


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 14:55, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

11. Klimaticko-energetický balíček a balíček o námořní dopravě (podepsání aktů)

Předseda a Petr Nečas (úřadující předseda Rady) učinili krátká prohlášení.

Předseda vyzval Olliho Rehna (člena Komise) a zpravodaje, aby se k němu připojili, a poté spolu s Petrem Nečasem podepsal klimaticko-energetický balíček a balíček o námořní dopravě.


12. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


13. Závěry schůzky na nejvyšší úrovni G20 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Závěry schůzky na nejvyšší úrovni G20

Petr Nečas (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA
místopředseda

Vystoupila Pervenche Berès k průběhu rozpravy.

Olli Rehn (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Poul Nyrup Rasmussen za skupinu PSE, Margarita Starkevičiūtė za skupinu ALDE, Roberts Zīle za skupinu UEN, Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Jana Bobošíková nezařazená, Othmar Karas, Elisa Ferreira, Rebecca Harms, Hans-Peter Martin, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès a Antolín Sánchez Presedo.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Danutė Budreikaitė a Bart Staes.

Vystoupili Petr Nečas a Olli Rehn.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Cristiana Muscardini, Guntars Krasts a Roberta Angelilli za skupinu UEN o summitu skupiny G20 konaném dne 2. dubna 2009 (B6-0185/2009),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni a Pierre Jonckheer za skupinu Verts/ALE o vrcholné schůzce skupiny G20, která se konala v Londýně dne 2. dubna 2009 (B6-0186/2009),

- Gunnar Hökmark za skupinu PPE-DE o výsledku vrcholné schůzky G20, která se konala v Londýně dne 2. dubna 2009 (B6-0187/2009),

- Graham Watson, Wolf Klinz a Margarita Starkevičiūtė za skupinu ALDE o summitu skupiny G20, který se konal v Londýně dne 2. dubna 2009 (B6-0188/2009),

- Martin Schulz, Harlem Désir, Robert Goebbels, Pervenche Berès a Elisa Ferreira za skupinu PSE o závěrech vrcholné schůzky skupiny G 20 (B6-0189/2009),

- Francis Wurtz a Sahra Wagenknecht za skupinu GUE/NGL o závěrech vrcholné schůzky skupiny G20 (B6-0190/2009).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 7.22 zápisu ze dne 24.4.2009.


14. Finanční podpora organizace Special Olympics v Evropské unii (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení 1/2009 o finanční podpoře organizace Special Olympics v Evropské unii, které předložili Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski a Janusz Wojciechowski, podepsala většina všech poslanců Parlamentu. Prohlášení bude následně podle čl. 116 odst. 4 jednacího řádu zasláno adresátům, kteří jsou v něm uvedeni, a zveřejněno spolu se jmény signatářů v textech přijatých na zasedání konaném dne 5. května 2009.


15. Situace v Moldavske republice (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Situace v Moldavske republice

Graham Watson upozornil, že na galerii pro hosty jsou přítomni členové delegace moldavské opozice, zejména starosta Kišiněva Dorin Chirtoacă, vůdce liberální strany Vladimir Filat a předseda koalice „Moldova Noastră“ Serafim Urechean.

Petr Nečas (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mechtild ROTHE
místopředsedkyně

Olli Rehn (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Marian-Jean Marinescu za skupinu PPE-DE, Marianne Mikko za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, a Adrian Severin.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Anna Ibrisagic, Victor Boştinaru, Maria Petre, Alexandru Nazare, Charles Tannock a Paul Rübig.

Vystoupili: Petr Nečas a Olli Rehn.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 103 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


16. Upevnění stability a prosperity v zemích západního Balkánu – Situace v Bosně a Hercegovině (rozprava)

Zpráva o upevnění stability a prosperity v zemích západního Balkánu [2008/2200(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Anna Ibrisagic (A6-0212/2009)

Prohlášení Rady a Komise: Situace v Bosně a Hercegovině

Anna Ibrisagic uvedla zprávu.

Petr Nečas (úřadující předseda Rady) a Olli Rehn (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Bastiaan Belder (navrhovatel výboru INTA) a Doris Pack za skupinu PPE-DE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS
místopředseda

Vystoupili: Hannes Swoboda za skupinu PSE, Johannes Lebech za skupinu ALDE, Paul Marie Coûteaux za skupinu IND/DEM, Charles Tannock, Libor Rouček a Jules Maaten.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Pierre Pribetich, Angelika Beer, Erik Meijer a Marusya Ivanova Lyubcheva.

Vystoupili: Petr Nečas, Olli Rehn a Anna Ibrisagic.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Doris Pack za výbor AFET o situaci v Bosně a Hercegovině (B6-0183/2009).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 7.24 zápisu ze dne 24.4.2009.


17. O nešíření jaderných zbraní a budoucnosti Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (rozprava)

Zpráva s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě týkajícího se nešíření jaderných zbraní a budoucnosti Smlouvy o nešíření jaderných zbraní [2008/2324(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Angelika Beer (A6-0234/2009)

Angelika Beer uvedla zprávu.

Vystoupili: Petr Nečas (úřadující předseda Rady) a Olli Rehn (člen Komise).

Vystoupili: Josef Zieleniec za skupinu PPE-DE, Ana Maria Gomes za skupinu PSE, Janusz Onyszkiewicz za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL, Philip Claeys nezařazený, a Karl von Wogau.

Vystoupili: Petr Nečas, Olli Rehn a Angelika Beer.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 7.25 zápisu ze dne 24.4.2009.


18. Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením – Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením * – Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením (opční protokol) * (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením Evropským společenstvím [KOM(2008)0530 - C6-0116/2009 - 2008/0170(CNS)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Rumiana Jeleva (A6-0229/2009)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření opčního protokolu k Úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením Evropským společenstvím [KOM(2008)0530 - C6-0117/2009 - 2008/0171(CNS)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Rumiana Jeleva (A6-0230/2009)

Petr Nečas (úřadující předseda Rady) a Olli Rehn (člen Komise) učinili prohlášení.

Rumiana Jeleva uvedla zprávy.

Vystoupili: Hiltrud Breyer (navrhovatelka výboru FEMM), Rovana Plumb za skupinu PSE, Elizabeth Lynne za skupinu ALDE, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, a Richard Howitt.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupila Ilda Figueiredo.

Vystoupili: Petr Nečas, Olli Rehn a Rumiana Jeleva.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Jan Andersson a Rumiana Jeleva za výbor EMPL o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením a jejího opčního protokolu Evropským společenstvím (B6-0194/2009).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 24.4.2009 a bod 7.5 zápisu ze dne 24.4.2009.


PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

19. Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Parlament projednal řadu otázek Radě (B6-0227/2009).

Otázka 1 byla vzata zpět.

Otázka 2 (Gay Mitchell): Protilisabonská rétorika.

Otázka a a doplňující otázky: Richard Corbett a Christopher Heaton-Harris. Odpověď: Petr Nečas (úřadující předseda Rady).

Otázka 3 (Manuel Medina Ortega): Dvojí zdanění.

Otázka a a doplňující otázky: Manuel Medina Ortega, Syed Kamall a Paul Rübig. Odpověď: Petr Nečas.

Otázka 4 byla vzata zpět.

Otázka 5 (Marian Harkin): Drůbeží maso.

Otázka a a doplňující otázky: Marian Harkin a Avril Doyle. Odpověď: Petr Nečas.

Otázky 6 a 7 byly vzaty zpět.

Otázka 8 se nebere v potaz z důvodu nepřítomnosti autora.

Otázka 9 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Krizový management a malé a střední podniky.

Otázka a doplňující otázka: Marie Panayotopoulos-Cassiotou. Odpověď: Petr Nečas.

Otázka 10 (Avril Doyle): Závěry jarního zasedání ve věci financování globálního ujednání o klimatu.

Otázka a doplňující otázka: Avril Doyle. Odpověď: Petr Nečas.

Předsedkyně vystoupila k organizaci doby vyhrazené pro otázky.

Autoři otázek 11 až 27, na které nebylo z časových důvodů odpovězeno, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu ze zasedání).

Doba vyhrazená pro otázky Radě skončila.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 20:10, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

20. Požadavky na ekodesign vztahující se na výrobky se vztahem k energetice (přepracované znění) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (přepracované znění) [KOM(2008)0399 - C6-0277/2008 - 2008/0151(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Magor Imre Csibi (A6-0096/2009)

Magor Imre Csibi uvedl zprávu.

Vystoupil Günter Verheugen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Anders Wijkman za skupinu PPE-DE, Dorette Corbey za skupinu PSE, Holger Krahmer za skupinu ALDE, a Satu Hassi za skupinu Verts/ALE.

Vystoupili: Günter Verheugen a Magor Imre Csibi.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 7.11 zápisu ze dne 24.4.2009.


21. Harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh [KOM(2008)0311 - C6-0203/2008 - 2008/0098(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Catherine Neris (A6-0068/2009)

Catherine Neris uvedla zprávu.

Vystoupil Günter Verheugen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Den Dover (navrhovatel výboru ITRE), Zita Pleštinská za skupinu PPE-DE, Jan Cremers za skupinu PSE, Janelly Fourtou za skupinu ALDE, Andreas Schwab a Catherine Neris.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 7.12 zápisu ze dne 24.4.2009.


22. Zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb * – Společný systém DPH, pokud jde o daňové úniky spojené s dovozem a jinými přeshraničními plněními * (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb [KOM(2008)0727 - C6-0464/2008 - 2008/0215(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Benoît Hamon (A6-0244/2009)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o daňové úniky spojené s dovozem a jinými přeshraničními plněními [KOM(2008)0805 - C6-0039/2009 - 2008/0228(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Cornelis Visser (A6-0189/2009)

Benoît Hamon a Cornelis Visser uvedli zprávy.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Vystoupil László Kovács (člen Komise).

Vystoupili: Eva-Riitta Siitonen (navrhovatelka výboru JURI), Astrid Lulling za skupinu PPE-DE, Kristian Vigenin za skupinu PSE, Bilyana Ilieva Raeva za skupinu ALDE, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Ieke van den Burg, László Kovács, Benoît Hamon a Astrid Lulling s osobním prohlášením k vystoupení, které učnil Benoît Hamon.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 7.17 zápisu ze dne 24.4.2009 a bod 7.18 zápisu ze dne 24.4.2009.


23. Profilování, zejména na základě etnického a rasového původu, v oblasti boje proti terorismu, vymáhání práva, imigrace a celních a hraničních kontrol (rozprava)

Zpráva k problému profilování, zejména na základě etnického a rasového původu, v oblasti boje proti terorismu, vymáhání práva, imigrace a celních a hraničních kontrol [2008/2020(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Sarah Ludford (A6-0222/2009)

Sarah Ludford uvedla zprávu.

Vystoupil László Kovács (člen Komise).

Vystoupili: Claude Moraes za skupinu PSE, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, a Emine Bozkurt.

Vystoupili: László Kovács a Sarah Ludford.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 7.6 zápisu ze dne 24.4.2009.


24. Statistika přípravků na ochranu rostlin ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice přípravků na ochranu rostlin [11120/2/2008 - C6-0004/2009 - 2006/0258(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Bart Staes (A6-0256/2009)

Bart Staes uvedl doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil László Kovács (člen Komise).

Vystoupili: Anne Laperrouze za skupinu ALDE, a Bart Staes.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 7.10 zápisu ze dne 24.4.2009.


25. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změna jednacího řádu

- Přizpůsobení jednacího řádu Lisabonské smlouvě (2009/2029(REG))

(stanovisko: BUDG)


26. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 423.627/OJVE).


27. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 23:05.

Klaus Welle

Martine Roure

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Bautista, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podimata, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí