Indeks 
Protokol
PDF 257kWORD 193k
Torsdag den 23. april 2009 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser ***I (forhandling)
 4.Patientsikkerhed * (forhandling)
 5.Sjældne sygdomme * (forhandling)
 6.Afstemningstid
  
6.1.Decharge 2007: Sektion I, Europa-Parlamentet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.2.Decharge 2007: Sektion IV, Domstolen (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.3.Decharge 2007: Sektion V, Revisionsretten (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.4.Decharge 2007: Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.5.Decharge 2007: Sektion IX, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.6.Decharge 2007: Eurojust (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.7.Decharge 2007: Det Europæiske Lægemiddelagentur (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.8.Decharge 2007: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.9.Decharge 2007: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.10.Decharge 2007: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.11.Decharge 2007: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.12.Decharge 2007: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.13.Decharge 2007: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.14.Decharge 2007: Sektion II, Rådet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.15.Økonomisk forvaltning og kontrol af europæiske agenturer (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
 7.Velkomstord
 8.Afstemningstid (fortsat)
  
8.1.Markedet for buskørsel (omarbejdning) ***II (afstemning)
  
8.2.Betingelser for udøvelse af landevejstransporterhvervet ***II (afstemning)
  
8.3.Adgang til markedet for international godskørsel (omarbejdning) ***II (afstemning)
  
8.4.Bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning) ***I (afstemning)
  
8.5.Kreditvurderingsinstitutter ***I (afstemning)
  
8.6.Passagerrettigheder ved sørejser eller rejser på indre vandveje ***I (afstemning)
  
8.7.Buspassagerers rettigheder ***I (afstemning)
  
8.8.Beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder ***I (afstemning)
  
8.9.Intelligente transportsystemer på vejtransportområdet ***I (afstemning)
  
8.10.Det andet Marco Polo-program ***I (afstemning)
  
8.11.Et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport ***I (afstemning)
  
8.12.Patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser ***I (afstemning)
  
8.13.Patientsikkerhed * (afstemning)
  
8.14.Sjældne sygdomme * (afstemning)
  
8.15.Decharge 2007: Sektion III, Kommissionen (afstemning)
  
8.16.Decharge 2007: den 7., 8. og 9. Europæiske Udviklingsfond (afstemning)
  
8.17.Decharge 2007: Sektion VI, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (afstemning)
  
8.18.Decharge 2007: Sektion VII, Regionsudvalget (afstemning)
  
8.19.Decharge 2007: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (afstemning)
  
8.20.Decharge 2007: Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (afstemning)
  
8.21.Decharge 2007: Det Europæiske Politiakademi (afstemning)
  
8.22.Decharge 2007: Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed (afstemning)
  
8.23.Decharge 2007: Det Europæiske Jernbaneagentur (afstemning)
  
8.24.Decharge 2007: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (afstemning)
  
8.25.Decharge 2007: Det Europæiske Genopbygningsagentur (afstemning)
  
8.26.Decharge 2007: Det Europæiske Miljøagentur (afstemning)
  
8.27.Decharge 2007: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (afstemning)
  
8.28.Decharge 2007: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (afstemning)
  
8.29.Decharge 2007: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (afstemning)
  
8.30.Decharge 2007: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (afstemning)
  
8.31.Decharge 2007: EF-Fiskerikontrolagenturet (afstemning)
  
8.32.En indsats for at imødegå udfordringerne ved skovrydning og skovødelæggelse med henblik på at bekæmpe klimaændringer og tab af biodiversitet (afstemning)
  
8.33.Handlingsplan for mobilitet i byer (afstemning)
  
8.34.Handlingsplan for intelligente transportsystemer (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Klimapakken og søtransportpakken (undertegnelse af retsakter)
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Konklusioner fra G20-topmødet (forhandling)
 14.Støtte til Special Olympics i Den Europæiske Union (skriftlig erklæring)
 15.Situationen i Republikken Moldavien (forhandling)
 16.Konsolidering af stabilitet og velstand på det vestlige Balkan - Situationen i Bosnien-Hercegovina (forhandling)
 17.Ikke-spredning af kernevåben (NPT) (forhandling)
 18.De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder - De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder * - De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder (valgfri protokol) * (forhandling)
 19.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 20.Miljøvenligt design af energirelaterede produkter (omarbejdning) ***I (forhandling)
 21.Markedsføring af byggevarer ***I (forhandling)
 22.Beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger * - Afgiftssvig i forbindelse med import og andre grænseoverskridende transaktioner * (forhandling)
 23.Problemer i forbindelse med profilanalyser (forhandling)
 24.Statistik over plantebskyttelsesmidler ***II (forhandling)
 25.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 26.Dagsorden for næste møde
 27.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget

1) beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 113):

- Cristiana Muscardini. Forslag til beslutning om forslaget om et rådgivnings- og vurderingsorgan, der kan garantere standarden inden for frivilligt arbejde og den frivillige sektor (B6-0195/2009)
henvist til: kor.udv.: EMPL

2) følgende forslag til henstilling (forretningsordenens artikel 114):

- Hanna Foltyn-Kubicka, for UEN-Gruppen. Forslag til henstilling til Rådet om at erklære den 25. maj international mindedag for heltene i kampen mod totalitarisme (B6-0196/2009)
henvist til: kor.udv.: AFET
rådg.udv.: LIBE


3. Patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser [KOM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: John Bowis (A6-0233/2009)

Philip Bushill-Matthews (for ordføreren) forelagde betænkningen.

Talere: Daniela Filipiová (formand for Rådet) og Androulla Vassiliou (medlem af Kommissionen).

Talere: Iles Braghetto (ordfører for udtalelse fra EMPL), Françoise Grossetête (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Bernadette Vergnaud (ordfører for udtalelse fra IMCO), Diana Wallis (ordfører for udtalelse fra JURI), Anna Záborská (ordfører for udtalelse fra FEMM), Avril Doyle for PPE-DE-Gruppen, Dagmar Roth-Behrendt for PSE-Gruppen, Jules Maaten for ALDE-Gruppen, Salvatore Tatarella for UEN-Gruppen, Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, Kartika Tamara Liotard for GUE/NGL-Gruppen, Hanne Dahl for IND/DEM-Gruppen, Jim Allister, løsgænger, Colm Burke, Guido Sacconi, Karin Riis-Jørgensen, Ewa Tomaszewska, Margrete Auken, Adamos Adamou, Urszula Krupa, Andreas Mölzer, Péter Olajos, Anne Van Lancker, Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Jens Holm, Johannes Blokland, Lydia Schenardi, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Siiri Oviir, Roberto Musacchio, Kathy Sinnott, Ria Oomen-Ruijten, María Sornosa Martínez, Holger Krahmer, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Christofer Fjellner, Åsa Westlund og Emmanouil Angelakas.

FORSÆDE: Luigi COCILOVO
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Charles Tannock, Catiuscia Marini, Marios Matsakis, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Christel Schaldemose, Olle Schmidt og Proinsias De Rossa.

Talere: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou og Philip Bushill-Matthews.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.12 i protokollen af 23.4.2009.


4. Patientsikkerhed * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets henstilling om patientsikkerhed, herunder forebyggelse og bekæmpelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet [KOM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Amalia Sartori (A6-0239/2009)

Françoise Grossetête (for ordføreren) forelagde sin betænkning..

Talere: Daniela Filipiová (formand for Rådet) og Androulla Vassiliou (medlem af Kommissionen).

Talere: Antonios Trakatellis for PPE-DE-Gruppen, Linda McAvan for PSE-Gruppen og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Siiri Oviir.

Talere: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou og Françoise Grossetête.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.13 i protokollen af 23.4.2009.


5. Sjældne sygdomme * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets henstilling om et europæisk tiltag vedrørende sjældne sygdomme [KOM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

Antonios Trakatellis forelagde sin betænkning.

Talere: Daniela Filipiová (formand for Rådet) og Androulla Vassiliou (medlem af Kommissionen).

Talere: Françoise Grossetête (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Peter Liese for PPE-DE-Gruppen, Dorette Corbey for PSE-Gruppen, Frédérique Ries for ALDE-Gruppen, Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen, Philip Claeys, løsgænger, og Christa Klaß.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Siiri Oviir.

Talere: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou og Antonios Trakatellis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.14 i protokollen af 23.4.2009.


FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

Daniel Cohn-Bendit tog ordet og opfordrede som optakt til afstemningen om betænkning af Casaca (A6-0184/2009) om decharge 2007 – Europa-Parlamentet og på grundlag af forretningsordenens bilag I, artikel 1, formanden til at anmode medlemmer med en umiddelbar økonomisk interesse i det emne, der blev drøftet, til at gøre opmærksom herpå.

Gary Titley tog ordet og anmodede på grundlag af forretningsordenens artikel 28, stk. 2, om at modtage et svar på det spørgsmål, som han skriftligt havde stillet Parlamentets formand den 19. marts 2009.

Silvana Koch-Mehrin tog ordet for at takke alle de medlemmer, der havde underskrevet skriftlig erklæring 0001/2009.

Talere: Luigi Cocilovo, Hans-Peter Martin, Martin Schulz, Gerard Batten og Ewa Tomaszewska om Daniel Cohn-Bendits anmodning.

Mødeformanden svarede Gary Titley, at hans anmodning ville blive fremsendt til Parlamentets formand, og han svarede Daniel Cohn-Bendit, at ethvert medlem, der ønskede at fremsætte en erklæring om økonomiske interesser, kunne gøre dette.


6.1. Decharge 2007: Sektion I, Europa-Parlamentet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, Sektion I - Europa-Parlamentet [C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE og FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0260)

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).


6.2. Decharge 2007: Sektion IV, Domstolen (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, Sektion IV - Domstolen [C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Søren Bo Søndergaard (A6-0151/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL AFGØRELSE og FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0261)

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).


6.3. Decharge 2007: Sektion V, Revisionsretten (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, Sektion V - Revisionsretten [C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Søren Bo Søndergaard (A6-0152/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL AFGØRELSE og FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0262)

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).


6.4. Decharge 2007: Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand [C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Søren Bo Søndergaard (A6-0156/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL AFGØRELSE og FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0263)

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).


6.5. Decharge 2007: Sektion IX, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [C6-0424/2008 – 2008/2283(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Søren Bo Søndergaard (A6-0154/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL AFGØRELSE og FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0264)

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).


6.6. Decharge 2007: Eurojust (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2007 [C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Christofer Fjellner (A6-0161/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL AFGØRELSE og FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0265)

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).


6.7. Decharge 2007: Det Europæiske Lægemiddelagentur (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2007 [C6-0435/2008 – 2008/2262(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Christofer Fjellner (A6-0162/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL AFGØRELSE og FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0266)

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).


6.8. Decharge 2007: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2007 [C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Christofer Fjellner (A6-0163/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL AFGØRELSE og FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0267)

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).


6.9. Decharge 2007: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2007 [C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Christofer Fjellner (A6-0166/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL AFGØRELSE og FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0268)

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).


6.10. Decharge 2007: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2007 [C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Christofer Fjellner (A6-0170/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL AFGØRELSE og FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0269)

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).


6.11. Decharge 2007: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2007 [C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Christofer Fjellner (A6-0175/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL AFGØRELSE og FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0270)

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).


6.12. Decharge 2007: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2007 [C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Christofer Fjellner (A6-0177/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL AFGØRELSE og FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0271)

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).


6.13. Decharge 2007: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2007 [C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Christofer Fjellner (A6-0178/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL AFGØRELSE og FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0272)

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).


6.14. Decharge 2007: Sektion II, Rådet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, Sektion II - Rådet [C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL AFGØRELSE og FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0273)

Afgørelsen om decharge blev udsat.

Afslutningen af regnskaberne blev hermed udsat (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra b)).


6.15. Økonomisk forvaltning og kontrol af europæiske agenturer (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Økonomisk forvaltning og kontrol af europæiske agenturer [2008/2207(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Christofer Fjellner (A6-0148/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0274)


7. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra det irakiske parlament, under ledelse af Khalid Al Atiyah, 1. næstformand for det irakiske Repræsentanternes Hus, som havde taget plads i den officielle loge.


8. Afstemningstid (fortsat)

8.1. Markedet for buskørsel (omarbejdning) ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for adgang til markedet for buskørsel og om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 (omarbejdning) [11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P6_TA(2009)0275)


8.2. Betingelser for udøvelse af landevejstransporterhvervet ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF [11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P6_TA(2009)0276)


8.3. Adgang til markedet for international godskørsel (omarbejdning) ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (omarbejdning) [11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P6_TA(2009)0277)

Talere:

Michael Gahler om afviklingen af afstemningen.


8.4. Bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning) [KOM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2009)0278)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0278)

Talere:

Silvia-Adriana Ţicău (ordfører), inden afstemningen, om ændringsforslag 57, 106, 117 og 102, 60pc, og under afstemningen, om ændringsforslag 109 og 124.


8.5. Kreditvurderingsinstitutter ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer [KOM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2009)0279)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0279)

Talere:

Jean-Paul Gauzès (ordfører) inden afstemningen.


8.6. Passagerrettigheder ved sørejser eller rejser på indre vandveje ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivningen om forbrugerbeskyttelse [KOM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2009)0280)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0280)


8.7. Buspassagerers rettigheder ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse [KOM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2009)0281)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0281)

Talere:

Georg Jarzembowski, Eva Lichtenberger og Gabriele Albertini (ordfører), om afstemningen om ændringsforslag 81 og 12.


8.8. Beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder [KOM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Brian Crowley (A6-0070/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2009)0282)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0282)

Talere:

Sharon Bowles, der inden afstemningen anmodede om, at ændringsforslag 80 blev sat under afstemning som tilføjelse til ændringsforslag 37, og Brian Crowley (ordfører), der ikke støttede denne anmodning.


8.9. Intelligente transportsystemer på vejtransportområdet ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af rammerne for ibrugtagning af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportmåder [KOM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2009)0283)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0283)

Talere:

Alexander Alvaro, inden afstemningen, om afviklingen af afstemningen.


8.10. Det andet Marco Polo-program ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1692/2006 om det andet Marco Polo-program for EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer ("Marco Polo II") [KOM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2009)0284)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0284)


8.11. Et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport [KOM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2009)0285)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0285)


8.12. Patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser [KOM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: John Bowis (A6-0233/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 27)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2009)0286)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0286)

Talere:

- Kartika Tamara Liotard tog inden afstemningen ordet vedrørende retsgrundlaget (formanden svarede hende, at han ville tage stilling til, om ændringsforslagene om retsgrundlaget kunne behandles, efter afstemningen om de øvrige ændringsforslag). Philip Bushill-Matthews (stedfortræder for ordføreren) støttede formandens forslag.

- Philip Bushill-Matthews havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 100 (godtaget).

- Formanden meddelte inden afstemningen om det ændrede forslag, at han havde besluttet at sætte ændringsforslagene om retsgrundlaget under afstemning.

- Philip Bushill-Matthews tog ordet vedrørende disse ændringsforslag.

- Edward McMillan-Scott tog ordet for at kommentere afviklingen af afstemningen.


8.13. Patientsikkerhed * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets henstilling om patientsikkerhed, herunder forebyggelse og bekæmpelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet [KOM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Amalia Sartori (A6-0239/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 28)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2009)0287)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0287)


8.14. Sjældne sygdomme * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets henstilling om et europæisk tiltag vedrørende sjældne sygdomme [KOM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 29)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2009)0288)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0288)


8.15. Decharge 2007: Sektion III, Kommissionen (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, Sektion III - Kommissionen - Forvaltningsorganerne [SEK(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt )

FORSLAG TIL AFGØRELSE nr. 1

Vedtaget (P6_TA(2009)0289)

FORSLAG TIL AFGØRELSE nr. 2

Vedtaget (P6_TA(2009)0289)

FORSLAG TIL AFGØRELSE nr. 2

Vedtaget (P6_TA(2009)0289)

FORSLAG TIL AFGØRELSE nr. 3

Vedtaget (P6_TA(2009)0289)

FORSLAG TIL AFGØRELSE nr. 4

Vedtaget (P6_TA(2009)0289)

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0289)


8.16. Decharge 2007: den 7., 8. og 9. Europæiske Udviklingsfond (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af budgettet for den 7., 8. og 9. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2007 [KOM(2008)0490 – C6-0296/2008 – 2008/2109(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bogusław Liberadzki (A6-0159/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 31)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P6_TA(2009)0290)

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0290)


8.17. Decharge 2007: Sektion VI, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [C6-0420/2008 – 2008/2280(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Søren Bo Søndergaard (A6-0155/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 32)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P6_TA(2009)0291)

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0291)


8.18. Decharge 2007: Sektion VII, Regionsudvalget (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, Sektion VII - Regionsudvalget [C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 33)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P6_TA(2009)0292)

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0292)


8.19. Decharge 2007: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2007 [C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Christofer Fjellner (A6-0157/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 34)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P6_TA(2009)0293)

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0293)


8.20. Decharge 2007: Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2007 [C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Christofer Fjellner (A6-0158/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 35)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P6_TA(2009)0294)

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0294)


8.21. Decharge 2007: Det Europæiske Politiakademi (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2007 [C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Christofer Fjellner (A6-0160/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 36)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Forkastet

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. foretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra c)).

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0295)


8.22. Decharge 2007: Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed for regnskabsåret 2007 [C6-0446/2008 – 2008/2273(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Christofer Fjellner (A6-0164/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 37)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P6_TA(2009)0296)

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0296)


8.23. Decharge 2007: Det Europæiske Jernbaneagentur (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2007 [C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Christofer Fjellner (A6-0165/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 38)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P6_TA(2009)0297)

Afstemningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0297)


8.24. Decharge 2007: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2007 [C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Christofer Fjellner (A6-0167/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 39)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P6_TA(2009)0298)

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0298)


8.25. Decharge 2007: Det Europæiske Genopbygningsagentur (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen budgettet for Det Europæiske Genopbygningsagentur for regnskabsåret 2007 [C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Christofer Fjellner (A6-0169/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 40)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P6_TA(2009)0299)

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0299)


8.26. Decharge 2007: Det Europæiske Miljøagentur (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2007 [C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Christofer Fjellner (A6-0171/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 41)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P6_TA(2009)0300)

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0300)


8.27. Decharge 2007: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2007 [C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Christofer Fjellner (A6-0172/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 42)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P6_TA(2009)0301)

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0301)


8.28. Decharge 2007: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2007 [C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Christofer Fjellner (A6-0173/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 43)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P6_TA(2009)0302)

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0302)


8.29. Decharge 2007: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2007 [C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Christofer Fjellner (A6-0174/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 44)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P6_TA(2009)0303)

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0303)


8.30. Decharge 2007: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2007 [C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Christofer Fjellner (A6-0176/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 45)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P6_TA(2009)0304)

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0304)


8.31. Decharge 2007: EF-Fiskerikontrolagenturet (afstemning)

Betænkning: Decharge for gennemførelsen af budgettet for EF-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2007 [C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Christofer Fjellner (A6-0179/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 46)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P6_TA(2009)0305)

Afslutningen af regnskaberne var hermed godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0305)


8.32. En indsats for at imødegå udfordringerne ved skovrydning og skovødelæggelse med henblik på at bekæmpe klimaændringer og tab af biodiversitet (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0191/2009

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 47)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0306)


8.33. Handlingsplan for mobilitet i byer (afstemning)

Betænkning: Handlingsplan for mobilitet i byer [2008/2217(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Gilles Savary (A6-0199/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 48)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0307)


8.34. Handlingsplan for intelligente transportsystemer (afstemning)

Betænkning: Handlingsplan for intelligente transportsystemer [2008/2216(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 49)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0308)


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Paulo Casaca - A6-0184/2009: Jim Allister, Richard Corbett, Astrid Lulling, Zuzana Roithová

Betænkning: Søren Bo Søndergaard - A6-0150/2009: Richard Corbett

Betænkning: Christofer Fjellner - A6-0148/2009: Daniel Hannan

Indstilling ved andenbehandling: Mathieu Grosch A6-0215/2009: Siiri Oviir

Indstilling ved andenbehandling: Silvia-Adriana Ţicău - A6-0210/2009: Siiri Oviir

Indstilling ved andenbehandling: Mathieu Grosch - A6-0211/2009: Siiri Oviir

Betænkning: Silvia-Adriana Ţicău - A6-0254/2009: Siiri Oviir, Syed Kamall

Betænkning: Jean-Paul Gauzès - A6-0191/2009: Siiri Oviir, Daniel Hannan

Betænkning: Michel Teychenné - A6-0209/2009: Siiri Oviir

Betænkning: Gabriele Albertini - A6-0250/2009: Siiri Oviir

Betænkning: Brian Crowley - A6-0070/2009: Siiri Oviir, Zuzana Roithová

Betænkning: Anne E. Jensen - A6-0226/2009: Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Betænkning: Ulrich Stockmann - A6-0217/2009: Siiri Oviir

Betænkning: Petr Duchoň - A6-0220/2009: Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Betænkning: John Bowis - A6-0233/2009: Siiri Oviir, Syed Kamall

Betænkning: Amalia Sartori - A6-0239/2009: Siiri Oviir

Betænkning: Antonios Trakatellis - A6-0231/2009: Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Bernd Posselt

Betænkning: Jean-Pierre Audy - A6-0168/2009: Ingeborg Gräßle

Betænkning: Gilles Savary - A6-0199/2009: Siiri Oviir

Betænkning: Anne E. Jensen - A6-0227/2009: Siiri Oviir


10. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.55 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

11. Klimapakken og søtransportpakken (undertegnelse af retsakter)

Formanden og Petr Nečas (formand for Rådet) fremsatte kortfattede erklæringer.

Efter at have opfordret Olli Rehn (medlem af Kommissionen) og ordførerne til at slutte sig til ham undertegnede formanden sammen med Petr Nečas «klima-energi-pakken» samt «søtransportpakken».


12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Konklusioner fra G20-topmødet (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Konklusioner fra G20-topmødet

Petr Nečas (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Gérard ONESTA
næstformand

Pervenche Berès tog ordet for at kommentere afviklingen af forhandlingen.

Olli Rehn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Joseph Daul for PPE-DE-Gruppen, Poul Nyrup Rasmussen for PSE-Gruppen, Margarita Starkevičiūtė for ALDE-Gruppen, Roberts Zīle for UEN-Gruppen, Caroline Lucas for Verts/ALE-Gruppen, Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen, Jana Bobošíková, løsgænger, Othmar Karas, Elisa Ferreira, Rebecca Harms, Hans-Peter Martin, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès og Antolín Sánchez Presedo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Danutė Budreikaitė og Bart Staes.

Talere: Petr Nečas og Olli Rehn.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Cristiana Muscardini, Guntars Krasts og Roberta Angelilli for UEN-Gruppen om G20-topmødet den 2. april 2009 (B6-0185/2009)

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni og Pierre Jonckheer for Verts/ALE-Gruppen om G20-topmødet i London den 2. april 2009 (B6-0186/2009)

- Gunnar Hökmark for PPE-DE-Gruppen om resultatet af G20-mødet i London den 2. april 2009 (B6-0187/2009)

- Graham Watson, Wolf Klinz og Margarita Starkevičiūtė for ALDE-Gruppen om G20-topmødet i London den 2. april 2009 (B6-0188/2009)

- Martin Schulz, Harlem Désir, Robert Goebbels, Pervenche Berès og Elisa Ferreira for PSE-Gruppen om konklusioner fra G20-topmødet (B6-0189/2009)

- Francis Wurtz og Sahra Wagenknecht for GUE/NGL-Gruppen om konklusioner fra G20-topmødet (B6-0190/2009).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.22 i protokollen af 24.4.2009.


14. Støtte til Special Olympics i Den Europæiske Union (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring 1/2009 indgivet af Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski og Janusz Wojciechowski om støtte til Special Olympics i Den Europæiske Union var blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 116, stk. 4, blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra mødet den 5. maj 2009.


15. Situationen i Republikken Moldavien (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Situationen i Republikken Moldavien

Graham Watson gjorde opmærksom på, at en delegation af medlemmer af den moldoviske opposition, bl.a. Chişinăus borgmester, Dorin Chirtoacă, lederen af det liberale parti, Vladimir Filat, og formanden for alliancen «Moldova Noastră», Serafim Urechean, var til stede i tilhørerlogerne.

Petr Nečas (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Mechtild ROTHE
næstformand

Olli Rehn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Marian-Jean Marinescu for PPE-DE-Gruppen, Marianne Mikko for PSE-Gruppen, Graham Watson for ALDE-Gruppen, Bastiaan Belder for IND/DEM-Gruppen og Adrian Severin.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Ibrisagic, Victor Boştinaru, Maria Petre, Alexandru Nazare, Charles Tannock og Paul Rübig.

Talere: Petr Nečas og Olli Rehn.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 103, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


16. Konsolidering af stabilitet og velstand på det vestlige Balkan - Situationen i Bosnien-Hercegovina (forhandling)

Betænkning: Konsolidering af stabilitet og velstand på det vestlige Balkan [2008/2200(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Anna Ibrisagic (A6-0212/2009)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Situationen i Bosnien-Hercegovina

Anna Ibrisagic forelagde sin betænkning.

Petr Nečas (formand for Rådet) og Olli Rehn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Bastiaan Belder (ordfører for udtalelse fra INTA) og Doris Pack for PPE-DE-Gruppen.

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

Talere: Hannes Swoboda for PSE-Gruppen, Johannes Lebech for ALDE-Gruppen, Paul Marie Coûteaux for IND/DEM-Gruppen, Charles Tannock, Libor Rouček og Jules Maaten.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Pierre Pribetich, Angelika Beer, Erik Meijer og Marusya Ivanova Lyubcheva.

Talere: Petr Nečas, Olli Rehn og Anna Ibrisagic.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Doris Pack for AFET om situationen i Bosnien (B6-0183/2009).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.24 i protokollen af 24.4.2009.


17. Ikke-spredning af kernevåben (NPT) (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om ikke-spredning af kernevåben og fremtiden for traktaten om ikke-spredning af kernevåben (NPT) [2008/2324(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Angelika Beer (A6-0234/2009)

Angelika Beer forelagde sin betænkning.

Talere: Petr Nečas (formand for Rådet) og Olli Rehn (medlem af Kommissionen).

Talere: Josef Zieleniec for PPE-DE-Gruppen, Ana Maria Gomes for PSE-Gruppen, Janusz Onyszkiewicz for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Tobias Pflüger for GUE/NGL-Gruppen, Philip Claeys, løsgænger, og Karl von Wogau.

Talere: Petr Nečas, Olli Rehn og Angelika Beer.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.25 i protokollen af 24.4.2009.


18. De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder - De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder * - De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder (valgfri protokol) * (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder [KOM(2008)0530 - C6-0116/2009 - 2008/0170(CNS)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Rumiana Jeleva (A6-0229/2009)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af den valgfrie protokol til De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder [KOM(2008)0530 - C6-0117/2009 - 2008/0171(CNS)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Rumiana Jeleva (A6-0230/2009)

Petr Nečas (formand for Rådet) og Olli Rehn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Rumiana Jeleva forelagde sine betænkninger.

Talere: Hiltrud Breyer (ordfører for udtalelse fra FEMM), Rovana Plumb for PSE-Gruppen, Elizabeth Lynne for ALDE-Gruppen, Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen og Richard Howitt.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Ilda Figueiredo.

Talere: Petr Nečas, Olli Rehn og Rumiana Jeleva.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Jan Andersson og Rumiana Jeleva for EMPL om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder og den tilhørende valgfrie protokol (B6-0194/2009).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.4 i protokollen af 24.4.2009 og punkt 7.5 i protokollen af 24.4.2009.


FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

19. Spørgetid (spørgsmål til Rådet)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Rådet (B6-0227/2009).

Spørgsmål nr. 1 var taget tilbage.

Spørgsmål nr. 2 (Gay Mitchell): Anti-Lissabonretorik.

Petr Nečas (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Richard Corbett og Christopher Heaton-Harris.

Spørgsmål nr. 3 (Manuel Medina Ortega): Dobbeltbeskatning.

Petr Nečas besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Manuel Medina Ortega, Syed Kamall og Paul Rübig.

Spørgsmål nr. 4 var taget tilbage.

Spørgsmål nr. 5 (Marian Harkin): Fjerkrækød.

Petr Nečas besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marian Harkin og Avril Doyle.

Spørgsmål nr. 6 og 7 var taget tilbage.

Spørgsmål nr. 8 bortfaldt, da spørgeren ikke var til stede.

Spørgsmål nr. 9 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Håndtering af krisen samt små og mellemstore virksomheder.

Petr Nečas besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Spørgsmål nr. 10 (Avril Doyle): Resultatet af forårstopmødet om finansiering af en global klimaaftale.

Petr Nečas besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Avril Doyle.

Formanden kommenterede tilrettelæggelsen af spørgetiden.

Spørgsmål nr. 11 til 27, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Rådet for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 20.10 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

20. Miljøvenligt design af energirelaterede produkter (omarbejdning) ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (omarbejdning) [KOM(2008)0399 - C6-0277/2008 - 2008/0151(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Magor Imre Csibi (A6-0096/2009)

Magor Imre Csibi forelagde sin betænkning.

Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Anders Wijkman for PPE-DE-Gruppen, Dorette Corbey for PSE-Gruppen, Holger Krahmer for ALDE-Gruppen, og Satu Hassi for Verts/ALE-Gruppen.

Talere: Günter Verheugen og Magor Imre Csibi.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.11 i protokollen af 24.4.2009.


21. Markedsføring af byggevarer ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer [KOM(2008)0311 - C6-0203/2008 - 2008/0098(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Catherine Neris (A6-0068/2009)

Catherine Neris forelagde sin betænkning.

Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Den Dover (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Zita Pleštinská for PPE-DE-Gruppen, Jan Cremers for PSE-Gruppen, Janelly Fourtou for ALDE-Gruppen, Andreas Schwab og Catherine Neris.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.12 i protokollen af 24.4.2009.


22. Beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger * - Afgiftssvig i forbindelse med import og andre grænseoverskridende transaktioner * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets direktiv til ændring af direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger [KOM(2008)0727 - C6-0464/2008 - 2008/0215(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Benoît Hamon (A6-0244/2009)

Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2005/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår afgiftssvig i forbindelse med import og andre grænseoverskridende transaktioner [KOM(2008)0805 - C6-0039/2009 - 2008/0228(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Cornelis Visser (A6-0189/2009)

Benoît Hamon og Cornelis Visser forelagde deres betænkninger.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

László Kovács (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Eva-Riitta Siitonen (ordfører for udtalelse fra JURI), Astrid Lulling for PPE-DE-Gruppen, Kristian Vigenin for PSE-Gruppen, Bilyana Ilieva Raeva for ALDE-Gruppen, Nils Lundgren for IND/DEM-Gruppen, Ieke van den Burg, László Kovács, Benoît Hamon og Astrid Lulling for en personlig bemærkning som reaktion på Benoît Hamons indlæg.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.17 i protokollen af 24.4.2009 og punkt 7.18 i protokollen af 24.4.2009.


23. Problemer i forbindelse med profilanalyser (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om problemer i forbindelse med profilanalyser, især på grundlag af etnisk tilhørsforhold og race og i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme, retshåndhævelse, indvandring, told og grænsekontrol [2008/2020(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sarah Ludford (A6-0222/2009)

Sarah Ludford forelagde sin betænkning.

László Kovács (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Claude Moraes for PSE-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, og Emine Bozkurt.

Talere: László Kovács og Sarah Ludford.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.6 i protokollen af 24.4.2009.


24. Statistik over plantebskyttelsesmidler ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over plantebeskyttelsesmidler [11120/2/2008 - C6-0004/2009 - 2006/0258(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Bart Staes (A6-0256/2009)

Bart Staes forelagde indstillingen ved andenbehandling.

László Kovács (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Anne Laperrouze for ALDE-Gruppen og Bart Staes.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.10 i protokollen af 24.4.2009.


25. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændring af forretningsordenen

- Tilpasning af forretningsordenen til Lissabontraktaten (2009/2029(REG))

(rådg.udv.: BUDG)


26. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 423.627/OJVE).


27. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.05.

Klaus Welle

Martine Roure

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Bautista, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podimata, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik